Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Hronika Podgorice

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

Dvorac Petrovića

Izložba Lene Nikčević i Julijana

Helmšrota Modike „In-between“

Galerija „Centar“

Kolektivna izložba radova

crnogorskih umjetnika

„Mnogolikost savremene

umjetnosti“

JUMUZEJI I GALERIJE

Moderna galerija

Izložba slika akademskog slikara

Muharema Muratovića

Radno vrijeme: 9 - 20h svakog

dana, osimponedeljkom

KONCEPTART SPACE /

Karađorđeva 13.

Izložba radova Ksenije Škerović-

Kaluđerović

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412 412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro Call centar (turistički serfvis)

080001300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656 166

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

Humanitarna akcija ,,Podijelimo jer zajednomožemo više“ od danas u Delti

Prikupljajuškolski

pribor, sveske, obuću...

UdruženjeRoditelji zajedno

sa građanima i kompanija-

ma i ove godinepomaže ro-

diteljima iz socijalnougro-

ženihporodicadapripreme

djecuzanovu školskugodi-

nu. Uokviruhumanitarne

akcije ,,Podijelimo jer zajed-

nomožemoviše“ ove sed-

mice (od20. do25. avgusta)

ćeucentralnomatrijumu

tržnog centra ,,Delta siti“bi-

ti postavljenakorpa zado-

nacijeukojoj će svi zaintere-

sovanimoći daostave

donacije– školski pribor,

sveske, obuću... Napultu

UdruženjaRoditelji, koji su

organizatori akcije, bićedo-

stupne sve informacijena

kojenačineoni koji želemo-

guda seuključeuakciju.

- Na evidenciji Uduženja Ro-

ditelji i među onima kojima

pomažemo je preko 250poro-

dica i 600 djece, koja žive na

rubu egzistencije. Dio djece je

uključen u naše programe po-

drške učenju i cijele godine

vrijedno uče sa našim volon-

terima.Znamokolikojenjiho-

vim roditeljima teško da ih

opreme za školu, pa se i ove

godine trudimo da im pomo-

gnemo i obezbijedimo sveske,

torbe, pribor za školu kao i to-

pluodjeću i obuću.Kolikoma-

lišana ćemo obradovati, zavisi

odbroja firmi ipojedinacakoji

se uključe u akciju, pa ih zato

pozivamo da podrže i pomo-

gnudaštovećibrojdjecespre-

mno krene u novu školsku go-

dinu - kazala je Tanja Ćirović

izUdruženjaRoditelji.

Osim u posebnoj korpi u TC

,,Delta siti“, donacije se mogu

donijeti svakog dana tokom av-

gusta u prostorije Igračkoteke i

Razvojnogcentra,asveinfoma-

cije se mogu dobiti na brojeve

telefona 020 22 10 00 ili 67 02

04 11, kao i putemmejla udru-

[email protected]

- Ovogodišnja akcija je počela

1. avgusta i do sada su se, osim

građana, odazvale kompanije

i organizacije – Aroma, Ribni-

caCommerce,MahnaMahna,

AllegraMontenegro, Rotaract

Club Podgorica, Donator, Za-

pad banka, Assitalia, Fine Art,

Dadi, zahvaljujući kojima je

već obezbijeđen pribor i obu-

ća za dio djece – navode iz

UdruženjaRoditelji.

Kao i prethodnih godina, u

prikupljanju pomoći ugrože-

nim porodicama pomagaće

članovi volonterskog kluba

Gimnazije ,,Slobodan Škero-

vić’“. Tržni centar ,,Delta siti“

je partner ove humane akcije,

a podržale su je i firmeMouse

Studio, Metropolis Media,

Micromedia i Tagor.

I.M.

Ponovo pokradeni tegovi na kontaktnoj mreži u Golubovcima

Lopovi „zaustavili“

dva lokalna i jedan

međunarodni voz

Zbogkrađe tegovanakon-

taktnojmreži dvavoza iz

Bara, zaPodgoricu i Bijelo

Polje, zaustavljena su juče

oko 19 sati na stanici uGolu-

bovcima, ameđunarodni br-

zi voz izBara zaBeograd je

skoro sat i počekaou stanici

uVirpazaru. Putnici sadva

lokalnavozaprevezeni sudo

Podgorice autobusima, oda-

kle suoni koji putujuprema

BijelomPoljunastavili vo-

zom, dok jemeđunarodni

voz zaBeograd, nakonot-

klanjanjakvara, u20:38 ča-

sovanastavioput.

ČEKANJE

Kako nam je rečeno iz Želje-

zničke infrastuktureCrneGo-

re, saobraćaj vozova je bloki-

ran zbog otuđenja betonskih

tegova, koji zatežu kontaktnu

mrežu na dvije pozicije u sta-

nici uGolubovcima.

- Mašinovođa sa voza 11-36 je

to primijetio u 17:56 časova.

Prijavio je da je naišao na ola-

bavljenu kontaktnu mrežu.

Isključenojeelektronapajanje

danebidošlodovećegproble-

ma. Vozovi su zaustavljeni jer

jeukinuta elektro vuča. Na če-

kanju su bili vozovi 61-04 iz

Bara za Bijelo Polje, 61-60 iz

Bara za Podgoricu, kao i me-

đunarodni brzi voz iz Bara za

Beograd koji je čekao u stanici

u Virpazaru – kazala je šefica

kabinetaPRŽeljezničkeinfra-

struktureMirjanaVujović.

PREVOZ

Sve raspoložive ekipe Želje-

zničke infrastrukture poslate

su na licemjesta kao i policija.

Zbogvelikihgužviuvozovima

Še ica kabineta PR Željezničke infrastrukture Mirjana Vujović

je podsjetila da su otuđenja tegova, kao i baterija na putnim

prelazima, u posljednje vrijeme veoma učestala.

- Na ovoj dionici pruge smo već imali otuđenja metalnih tego-

va u nekoliko navrata. Da bismo izašli na kraj sa lopovima,

metalne tegove smo zamijenili betonskim, koji su teški 25

kilograma. Međutim, i oni se kradu. Nije nam jasno za što su

tim ljudima potrebni i betonski tegovi – kazala je Vujović.

Nijepomoglotošto

sumetalnetegove

zamijenilibetonskim

i na saobraćajnicama došlo je

domanjihproblemaizastojau

saobraćaju.

- Svi putnici su prevezeni do

Podgorice, ovo je nedjelja ve-

če,turističkasezona,vozovisu

puni, gužve su na cestama, pa

je došlo do manjih problema.

Sa mjesta događaja nam je re-

čeno da su putnici čekali dva-

desetak minuta da stignu au-

tobusi –kazala jeVujović.

Zbog krađe tegova je dupke

pun međunarodni brzi voz

432, koji je iz Bara za Beograd

krenuo u 19 časova, u stanici u

Virpazaručekaoskorosat i po.

- Sve raspoložive snage subile

na terenu jer je međunarodni

brzi voz iz Bara za Beograd,

kojijedupkepun,načekanjuu

stanici u Virpazaru. Saobraćaj

jeuspostavljenu20:37 časova.

Voz je iz stanice u Virpazaru

krenuou20:38časova–kazala

je šefica kabineta PR Želje-

zničke infrastrukture.

I.M.

JučeuGolubovcima

RTCG.ME