Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 20. avgust 2018.

More

PODGORICA

–Nijedovolj-

nozakonompropisati sank-

cije zapostupkekojima se

uništavaju staništa ili popu-

lacijabiljaka i životinja. Ta-

kvenorme čestoostaju ,,van

dometa“ukoliko ihneučini-

mopristupačnimi vidljivim

- apeluju izneformalne gru-

pe ,,Stopkrivolovu“, koja je

proteklihneštovišeodgodi-

nupokrenula stvari samr-

tve tačkeuborbi protiv ri-

bokradicananašimvodama,

naročitomoru.

- Sve je više pritužbi da se duž

naše jadranskeobale, posebno

od strane turista, devastira

morski živi svijet, vade zabra-

njene ili ugrožene vrste školj-

ki, nedorasla riba i glavonošci,

ali i krše zakoni koje je država

ustanovila baš da bi zaštitila

određene morske vrste! Ali,

nijesu turisti krivi što nijesu

dovoljno informisani o tome

šta se smije, a šta ne smije, i šta

bi, a štanebi trebalo–poruču-

ju iz neformalne grupe ,,Stop

krivolovu“.

METODE

UodgovorimanaupitPobjede

ističuda su imse obratili i gra-

đani koji supojedinačnimpri-

mjerom uticali na one koji ni-

jesu znali pravila, ili nijesu za

njihmarili, da promijene stav.

Makar i tako što su oni koji su

ugrožavali morski svijet upo-

zoreni da će, ne odustanu li od

kršenja pravila, morati da se

suoče sa policijom ili inspek-

torima za ribarstvo.

- To je primjer građanske svi-

jesti inemirenjasačinjenicom

da se toleriše pogrešno ili ne-

zakonito ponašanje – kažu iz

,,Stopkrivolovu“.

Napominju da bi na brojnim

lokacijama trebalo kroz

bilborde, flajere ili table staviti

do znanja, odnosno skrenuti

pažnjunabitnapravila, zabra-

ne, ali i sankcije koje slijede.

Jer, prosto, ako postoje vidna

upozorenja onda teže prolazi

izgovor da se neštonije znalo.

-Odvelikogznačajabibilosta-

viti fotografijuprstaca, davide

ljudi kako izgledaju i navesti

da njihovomkonzumacijomu

nekom od restorana postajete

saučesnik uništavanja obale i

cijelog jednog ekostitema.

Ili da vađenjem prelijepe

školjke palasture (periske) ra-

di pravljenja suvenira, bespo-

vratno uništavate podmorski

pejzaž, koji je mnogo ljepši

kao živi dio ekostitema nego

kao ,,mrtva priroda“ u kanti ili

kartonskoj kutiji – smatraju iz

,,Stopkrivolovu“.

PROMJENASTAVA

Kakonavode, bitno jemijenja-

ti stvari.

- Za malo više od godinu uči-

njeno je nešto što ranije nije

bilozamislivo.Otvorenješiro-

ki front onih koji prepoznaju

srazmjere krivolova i devasta-

cije - i nemiresesa time.Tone

znači da je problem riješen,

već da je pred nama duga bor-

ba. Zato su konstruktivni ko-

raci u tompravcuključni.

Jedan od njih je da našim pri-

jateljima iz nadležnih institu-

cijane samoukažemo, nego ih

ubijedimo da je edukacija od

velikog značaja. Bilo putem

bilborda, flajera, table na pla-

žama ili zaštićenim područji-

ma, tekstovima umedijima.. –

kažu iz ,,Stopkrivolovu“.

Navode da bi se veliki pomak

desio ako bi zakupci plaža kao

jednuodstavkiimaliobavezuili

dali doprinos kroz vidno istica-

nje upozorenja ili obavještenja

šta njihovi gosti nikako ne bi

trebali činiti dok su u dodiru sa

moremi njegovimstanarima!

BROJNEPRITUŽBE

Izoveneformalnegrupebora-

caprotivdevastacijemoraisti-

ču da su učestale pritužbe o

vađenju palastura (periski)

lova nedoraslih brancina ili

gofova, kao i minijaturnih ho-

botnica…

- Palasture su zakonom zašti-

ćene školjke koje su se poslije

dugo godina ponovo vratile u

naše podmorje, a sada se kao

ukras iuspomenasa ljetovanja

vade i odnose nemilice, iako je

priznanjeovoj vrsti dato i time

što je stavljena na poštansku

marku naše zemlje. Takođe,

nemilice se vade morski kra-

stavci, iako je to dozvoljeno

(bilo)samouzposebnedozvo-

le koje se odavno ne izdaju, te

se na nedozvoljen način vade

razne vrste školjki, počev od

vongola,pasvedoprstaca,koji

su takođe zakonom zaštićeni.

Nedovoljno informisani gosti,

u ovo doba godine posebno,

upražnjavajući ribolovkaoza-

nimaciju, vade veliki broj sit-

nih gofova, čija je inače mini-

malna dozvoljena lovna

veličina 50 centimetara.

Time se čini nepovratnadeva-

stacija vrste veoma vrijedne i

atraktivne. Slično je i sa glavo-

nošcima koji se ne smiju (ho-

botnica) loviti ispod kilogra-

ma. Često ljudi to ne rade

svjesno, već zato što ne znaju

ili nemaju uvid u mjere i za-

konske regulative, koju treba

učiniti dostupnijom– smatra-

juu ,,Stopkrivolovu“.

I. P.

Bitna je svakapojedinačnaprijava

Iz grupe ,,Stop krivolovu“ pozivaju građane,

ljubitelje prirode da uvijek bez ustručavanja

pozovu neke od navedenih brojeva i tako stave

do znanja manjini koja bi da zaobilazi zakone i

devastira resurse da, ipak, apatija ne vlada i da

je nekome stalo da se sačuva naše more.

A stalo je mnogima, sudeći prema statistici

posjete njihove stranice na Fejsbuku, odnosno

fotogra ijama, podacima, informacijama koje

turisti, ribolovci ili građani dijele sa administra-

cijom stranice.

- To su inicijalne informacije koje mi, kao

neko ko umjeri mogućeg nastoji da usmjeri

i pomogne da se na osnovu njih prekršioci

podvedu pod zakon – procesuiramo policiji,

inspektorima za ribarstvo, našim velikim

saveznicima u ovoj borbi - rečeno je Pobjedi u

organizaciji ,,Stop krivolovu“.

Zonavandometapravde

Podsjećajući na brojne uspješne akcije koje su sprovedene i

pored limita ,,u ljudstvu i tehnici“ i koje su doprinijele da se

smanjikrivolov,navodedapostoje itakvamjestanaPrimorju

gdje, nažalost, jošzakonneuspijevadadobaci.

Grbalj, Zagora, Žukova, Glavatičići i još neke lokacije - zone su

gdje, nažalost, krivolov, prvenstveno dinamitašenje, gotovo

dane jenjava.

-Tajeprelijepadivljazonanašeobaleunemilostilokalnihdina-

mitašakoji sasvitanjemdočekujusvaki novi dan.

Doksuseudrugimzonamaobaleproteklihgodinuosjetili do-

broefektipokretaborbeprotivdinamitašaiostalihvrstakrivo-

lova, panekolikoosoba jeuhapšeno i zaplijenjenonadesetine

kilogramaeksploziva, navedene lokacije jošodolijevaju.

Dalekood javnosti, a jednakoblizuturističkimraportima.

Nekoliko stranih turista i sportskih ribolovaca, o čemu je Po-

bjeda prošlegodine izvještavala, našli su senaudarukrivolo-

vaca. Iakosuzboguživanjauribolovuposjetili CrnuGoru, do-

čekani su i ispraćeni utoj zonimirisomprivrednogeksploziva

ilineprijatnostimanaterenu.Nimalodobrapreporuka,iakobi

moglodrugačije- ističu iz ,,Stopkrivolovu“.

Neformalna grupa građana „Stop krivolovu“ naglašava značaj edukovanja javnosti o zaštićenim

vrstama i zabranjenimaktivnostima namoru

Akopostojeobavještenja,

nemamjestaza izgovor

Zaštićena palastura veći je ukras ako ostane u podmorju nego kada

završi u vitrini. Gof je riba koja raste i više od 50 kilograma, pa je grijeh

vaditi izmora primjerke od 300 grama. To su samo primjeri gdje bi

edukacijamogla da utiče na promjenu ustaljenih navika. Gdje ne

pomognu apeli, treba udariti sankcijom – smatraju u ,,Stop krivolovu“

Palasture suzakonomzaštićene

Prstaci su

tražena robana

,,crnomtržištu”

Ovakveprimjerkego ća trebavratitimoru

FOTO FEJZBUK