Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 19. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

Da li jeka-

znaodgodinudana zatvo-

radovoljno rigorozna za

obljubunaddjetetom, pi-

tanje je za stručnjake. Za-

konkažeda jepropisana

kazna i do 15godina,među-

timkodnas nikadanijedo-

nijeta.

Prema statistici Osnovnog

suda u Podgorici, u posljed-

njih šest godina za krivično

djelo nedozvoljene polne

radnje gdje su žrtve bili ma-

loljetnici osuđeno je šest

osoba. Interesantan je poda-

tak da su kazne bile samo od

petmjeseci dodvije godine.

Advokatica Gorica Vujisić

pojašnjava za Pobjedu da bi

za izvršenje ovog krivičnog

djela trebalo propisati stro-

žije kazne.

REGION

- Međutim, kada uporedimo

visinu kazni koje su za ovo

krivično djelo propisane

Krivičnim zakonikom Crne

Gore sa visinom kazni koje

supropisaneuzemljamačla-

nicama EU, ne možemo reći

da su kod nas propisane pre-

blage kazne za ovo krivično

djelo.

Takođe, ne može se reći da

naši sudovi određuju blage

kazne učiniocima ovog kri-

vičnog djela jer npr. imamo

pravosnažnupresudukojom

je učinilac krivičnog djela

obljuba nad djetetom zlou-

potrebom položaja kažnjen

zatvorskom kaznom od de-

vet godina - navodi ona.

UFOKUSU:

Da li su kazne za krivično djelo obljuba nad djetetompreblage?

Advokati smatraju da je ovo krivično

djelo jedno od najmonstruoznijih, pa

bi kroz izmjene Krivičnog zakonika

svakako trebalo propisati strožije kazne

Za šest

godina

osuđeno

šest pedofila

znenomzakoniku,donjagrani-

ca inkriminacije seksualnog

iskorišćavanjadjetetajevezana

za uzrast djeteta od 15 godina,

dok je npr. prema austrijskom

zakonu 14 godina prihvatljiva

granica.

Kako je dodala, većina zemalja

Evropske unije podigla je sta-

rosnu granicu krivičnopravne

zaštitepolnogintegritetadjece.

KAZNE

- Inicijativa da se starosna gra-

nica za apsolutnu zabranu do-

brovoljne obljube podigne sa

14 na 15 ili 16 godina. To je ten-

dencija u savremenom evrop-

skomzakonodavstvu i unekim

preporukama i rezolucijama

Savjeta Evrope. U Francuskoj

je već urađen prijedlog izmje-

na u krivičnom zakonu prema

kojem će se obljuba sa djete-

tom mlađim od 15 godina

tretirati kao silovanje, što

znači da će se učinilac

kazniti zatvorskom

kaznom u dužem

trajanju -istakla je

Vujisić.

Ona je objasnila da

je društvo dužno

da pruži maksi-

malnu zaštituma-

loljetnicima, na-

r o č i t o vo d e ć i

računa o tome da

ovakva krivična

djela ostavljaju

izrazito teške po-

sljedice po žrtve.

Vujisić navodi da kada

se govori o zakonskim

obilježjima krivičnog

djelaobljuba sadjete-

tom, može se zaključiti da po-

stoje razlike u zakonodavstvi-

ma zemalja regiona, naročitou

pogledu starosne granice ma-

loljetnog lica koje je predmet

krivično-pravne zaštite.

-Kadajeupitanjukrivičnodje-

loobljubesadjetetom,hrvatski

kazneni zakonik definiše dva

oblikaizvršenjaovogkrivičnog

djela u zavisnosti od uzrasta

djeteta, pa je tako propisano

krivično djelo ,,spolna zloupo-

rabadjetetamlađegod15godi-

na“ i drugo krivično djelo

,,spolna zlouporaba djeteta

starijeg od 15 godina“.

Makedonski zakon propisuje

krivično djelo obljuba nadma-

loljetnikomkoji nije navršio 14

godina.

- Takođe, u odnosu na zakono-

davstvo zemalja regiona, po-

stojerazlikeuvisinipropisanih

kazni za ovo krivično djelo, pa

je Kaznenim zakonikom Hr-

vatske za krivično djelo oblju-

be nad djetetommlađim od 15

godina, u zavisnosti od oblika

izvršenja krivičnog djela i po-

sljedica istog, propisana kazna

zatvora od jedne do 15 godina,

dok je za isto krivično djelo iz-

vršeno sa djetetom starijim od

15 godina propisana kazna za-

tvora umaksimalnom trajanju

do 5 godina –navodi Vujisić.

Što se tičemakedonskog zako-

na, kako dodaje, propisane su

strožije kazne, tako da u zavi-

snosti od oblika izvršenja kri-

vičnogdjela,odnosnoposljedi-

ca koje su nastale izvršenjem

krivičnogdjela,učinilacsemo-

žekaznitiikaznomdoživotnog

zatvora.

M.LAZAREVIĆ

Štokažezakon

Krivični zakonik Crne Gore de iniše radnju izvršenja

ovog krivičnog djela ,,ko izvrši obljubu ili sa njom

izjednačen čin sa djetetom“ kazniće se zatvorom

od tri do 12 godina. U zavisnosti od načina izvrše-

nja ovog krivičnog djela i posljedica koje su nastale

po žrtvu, maksimalna propisana kazna za ovo krivično

djelo je kazna zatvora u trajanju do 15 godina.

Za razliku od krivičnog djela obljuba sa djetetom, naš

zakon je propisao krivično djelo obljuba zloupotrebom

položaja. Navedenomodredbom je propisano da će se

učinilac kazniti zatvoromod 1 do 10 godina, a izvršioci

ovog krivičnog djela mogu biti nastavnik, vaspitač, stara-

lac, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili drugo lice kojem je

dijete povjereno radi učenja, vaspitavanja, staranja ili njege.

Vujisić dodaje da utvrđivanje

dalijenekolicepočinilokrivič-

no djelo koje mu se optužnim

aktom stavlja na teret, pred-

stavljaveomakompleksanpro-

ces u kome sud utvrđuje sve či-

njenice odnosnog događaja,

vinost učinioca, okolnosti pod

kojimajeizvršenokrivičnodje-

lo, posljedice izvršenja tog kri-

vičnog djela i niz drugih činje-

nica.

- Sud nije vezan činjeničnim

opisom krivičnog djela, ali sud

ne može mijenjati optužnicu

prekvalifikovanjem krivičnog

djela koje se okrivljenom stav-

lja na teret. Konkretno, da li će

nekom licu biti stavljeno na te-

ret izvršenje krivičnog djela

nedozvoljene polne radnje ili

obljuba sa djetetomne odluču-

je sud. Da li će u radnjama ne-

kog lica ,,prepoznati“ izjedna-

čen čin sa obljubom za koje je

propisana kazna zatvora od tri

do 12 godina ili će se kvalifiko-

vati kao nedozvoljene polne

radnje, za koje krivično djelo

je propisana novčana kazna ili

kazna zatvora u trajanju do

dvije godine, odnosno koje će

krivičnodjelookrivljenombiti

stavljenona teret, na tonemo-

že uticati sud–navodi Vujisić.

Ona je istakladakrivičnodjelo

obljuba nad djetetom pred-

stavlja jedno od najmonstruo-

znijih krivičnih djela, pa bi

kroz izmjene Krivičnog zako-

nika svakako trebalo propisati

strožije kazne, odnosno, kako

je navela, da kazne budu duže

kakoupogleduzakonskogmi-

nimumatakoiupogleduzako-

nom propisanog maksimuma

trajanja zatvorske kazne.

Pojašnjavada jeuSrbiji izmje-

nama Krivičnog zakonika iz

2017. godine povećana mini-

malnakaznazatvora takoda je

za izvršenje krivičnog djela

obljubanaddjetetompropisa-

na kazna od pet godina, dok je

maksimalna kazna za ovo kri-

vično djelo ostala ista - do 12

godinazatvora,odnosno15go-

dina ako je žrtva

pretrpjelaiteš-

ke povrede.

- Sa druge

strane, ima-

mo situaci-

ju, u hrvat-

s k om

k a -

PODGORICA

Odjeljenje za

unutrašnjukontrolupolicije

predložilo jepokretanjedis-

ciplinskihpostupakaprotiv

tri policijska službenika zbog

osnovanje sumnjeda supoči-

nili težepovrede službene

dužnosti, pišeAntenaM.

SlužbeniciOdjeljenjasuuprvih

šest mjeseci dobili 16 pritužbi

građana na postupanje polica-

jaca i u četiri slučaja pritužbe

ocijenili osnovanim.

- Udva slučaja podnijeti su pri-

jedlozi za pokretanje disciplin-

skih postupaka protiv tri poli-

c i j s ka s l u ž b e n i ka z b o g

osnovanje sumnje da supočini-

litežepovredeslužbenedužno-

sti - navodi se u polugodišnjem

izvještajuo raduOdjeljenja.

Kakosedodaje,ujednomsluča-

ju utvrđeno je da su policijski

službenici počinili propust u

radu neizdavanjem potvrde o

privremeno oduzetom pred-

metu sa mjesta događaja, ali je

konstatovanoda je slučaj zasta-

rio za pokretanje disciplinskog

postupka.

Izvještaj o provjerama dostav-

ljen je nadležnom državnom

tužilaštvu, na konačnu ocjenu i

odlučivanje o postojanju ele-

menata krivične odgovornosti

u radnjama policijskih službe-

nika.

- U jednom slučaju utvrđeno je

da je pritužba osnovana, ali i či-

njenice da su od strane nadlež-

ne organizacione jedinice poli-

cije u kojoj je raspoređen

policijski službenik već predu-

zete zakonske mjere u cilju

utvrđivanja prekršajne i disci-

plinskeodgovornosti-kažeseu

izvještaju.

C.H.

Izvještaj Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije

Predloženi disciplinski

postupci protiv tri policajca

PLUŽINE

Pripadnici specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih

poslova i juče su tragali za SlađanomTijanićem (30) iz Plužina,

koji je, prije tri dana, prilikomprevrtanja skutera nestao u Piv-

skom jezeru. Jučerašnja potraga, nažalost, nije bila uspješna.

Sa nestalimmladićem je bio i Nikšićanin Žarko Jokić (53), koji je

poginuo nakon što im se prevrnuo skuter na jezeru.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 18.20 časova, stotinak meta-

ra od obale Pivskog jezera.

C. H.

Treći dan od nestankamladića u Pivskom jezeru

Ronioci nastavljaju

potraguzaTijanićem

BAR

Od Baranina Dina

Alića već mjesec dana nema ni

traga ni glasa. Otkako je nestao

24. jula, porodica nema nikakvu

informaciju. Alić je u trenutku

nestanka na sebi imao crnu

majicu kratkih rukava sa bijelim

natpisom i teksas bermude i

braon papuče. Visok je oko 1,70

centimetara. Porodica moli da

im se jave svi oni koji imaju bilo

kakvu informaciju na broj 069

224 441 ili da jave policiji.

Baranin još

nijepronađen

GoricaVujisić