Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 19. avgust 2018.

Politika

Službena putovanja crnogorskih poslanika za pola godine koštala 40 hiljada eura

Sekulićnajvišeputovao,

Brajovićnajvišepotrošio

Potpredsjednik parla-

menta Genci Nimanbegu

(Forca) putovao je jedi-

no u Pariz, na sastanak

Komiteta za ekonomiju i

bezbjednost PS NATO sa

OECD, što je koštalo 350

eura.

Put u Berlin nezavisnog

poslanika Aleksandra

Damjanovića koštao je 218

eura, Ane Nikolić (DPS) u

Beč – 283, a Nedžada Dre-

ševića (BS) u Teheran – 271

euro. Bogdan Fatić (DPS)

putovao je u Azerbejdžan

za 228 eura.

Manje od dvjesta eura

koštala su službena puto-

vanja Daliborke Pejović

(DPS), Maje Bakrač (DPS) i

Mihaila Anđušića (DPS).

„Jeftina“

službena

putovanja

većnačetojedinstvoistabilnostEU,

alijeteškopretpostavitidaćeonaići

na veliki i direktni sukob zbog inte-

resaSrbije.

OČEKIVANJAMOSKVE

Rusiji bi svakako odgovarala nova

kriza na Balkanu, ali ne vidimkako

bionamoglaodbranitisvojeposled-

nje klimavo uporište koje ima u Sr-

bijikoddelapolitičkihelita,agituju-

ćiaktivnozanoveratnesukobe,ako

nijespemnaani umogućnosti dase

vojno angažuje da ,,odbrani“ Srbiju

i pride iRepublikuSrpsku.

Rusija jenapolaputa stala i uUkra-

jiniiisključenojedabihteladapru-

žipipkedoBalkana.Njojbiodgova-

rali lokalni sukobi sa izgledomdase

promene granice, kako bi legitimi-

rala granice koja je sama promenila

osvajajući Krim i druge oblasti oko

CrnomrskogbazenaiuZakavkazju.

VerujemdaćekrizanaBalkanu,ako

se na neki način i dogodi u ozbiljni-

jim razmerama, pre poslužiti da se

Evropa i SjedinjeneDržave ,,uozbi-

lje“ i osnaže saveze kako bi sprečile

destabilizujućeplanoveRusije.

Evropska unija sama, i bez pomoći

TrampoveAmerike, nećeseprepu-

stiti ,,sudbini“ i dozvoliti lančano

širenje lokalnih sukoba koje će

ugrozitimiruEvropi i svetu.

EVROPSKIPUT

Zapadni Balkan zapravo i nema

drugealternativeosimevropske,da

postane deo EU, koliko god da taj

proces traje. Lokalni euroskeptici,

kao i oni u samoj EU, slikaju crnim

nijansama perspektivu integracije

regiona, ponekad tvrdeći da će se

ona stalno odlagati ili čak da se to

nikada i neće desiti. Ali, za zemlje

ZapadnogBalkana integracijauEU

je i dalje, uprkos skepsama, najbolja

i najrealnija perspektiva jer je sna-

žan stimulans za unutrašnji eko-

nomski i socijalni razvoj kao i za

demokratizaciju.

Slavoj Žižek je pre nekoliko godina

poručivao levičarskimeuroskepti-

cimauregionukojisuosuđivaliide-

ju evropske integracije zato što se

pod njenimplaštom sprovodi uvo-

đenjeneoliberalneekonomije ima-

sovne eksploatacije država nastalih

posle raspada Jugoslavije, da je to

verovatno i tačno i neizbežno, ali da

je ipak ulazak u EU svakako bolje

rešenje za Zapadni Balkan zato što

ćeregionalnalevicaunutarEUima-

ti više šansi za solidarnu reakciju sa

celomevropskomlevicomzaobno-

vu institucija socijalnedržave, nego

liakoovedržaveformacijskiostanu

vanEU.

Ovaj Žižekov argument može se

proširiti na čitavdemokratski spek-

tar partija u regionu. U savreme-

nomglobalizovanomsvetuteškoda

se može održati bilo koji oblik za-

tvorenedržavekojaseoslanjasamo

na svoje resurse. Istina je da su u

procesurapidneprivatizacijeskoro

svi vitalni državni resursi zemalja

ZapadnogBalkana rasprodani stra-

nomkapitalu (nemačkom, ruskom,

turskom itd.) i da veliki kapital di-

rektnoiliindirektnokontroliševeli-

ke firme. Ali, to je i svetski proces,

koji se teškomožeobuzdati izolaci-

onističkimmerama. Svetu, pa i ka-

pitalizmu, neophodan je novi svet-

ski poredak koji će obuzdati

krajnosti,izolacionizam,autoritari-

zam i opasne monopole velikog,

koncentrisanog kapitala koji guši

suverenostimalihdržava.

Reakcija na gubitak suverenosti

imamo i u EU, ne samo povodom

britanskogreferendumaootceplje-

nju,većiunekimzemljamačlanica-

ma EU, kao što suMađarska i Polj-

ska. To svakako predstavlja veliko

iskušenje za EU. Međutim, iskaka-

njeizvoza,kaoštotopokušavaVeli-

ka Britanija, nije baš laki i jedno-

smeran proces koji najavljuje

raspadceline.

Naravno, nije isključeno da se EU

može i raspasti, samo se toneće de-

siti brzo i stihijski kao što se raspala

Jugoslavijauspecifičnimokolnosti-

ma jako oslabljenog sistema i olako

obećanih brzina za rešavanje ko-

sovskekrize.

PODGORICA

–Skupština

CrneGore je, od 1. januarado

30. junaove godine, za služ-

benaputovanjaposlanikapo-

trošila40.036eura– saopšte-

no jePobjedi iz te institucije.

Najviše je potrošio predsjed-

nik Skupštine Ivan Brajović,

za čijih šest službenihputova-

nja je iz skupštinskog budžeta

izdvojeno 6.357 eura. Prema

podacima u koje je Pobjeda

imala uvid, Brajovićevo prisu-

stvo Molitvenom doručku u

Vašingtonu koštalo je parla-

ment 3.297 eura. Predsjednik

parlamenta učestvovao je na

138. Skupštini IPU u Ženevi,

što je koštalo 1.134 eura. Za

zvaničnu posjetu šefa parla-

menta Kini izdvojeno je 602

eura, a za njegovo učešće na

konferenciji predsjednika

parlamenata EU u Talinu u

Estoniji 516 eura. Učestvovao

je na zimskom zasijedanju PS

OEBS-a u Beču, što je koštalo

577 eura, dok je za zvaničnu

posjetu Azerbejdžanu izdvo-

jeno 229 eura.

Najviše je poslovno putovao

Predrag Sekulić iz DPS-a, 11

puta za šest mjeseci. Njegova

putovanja koštala su 5.997 eu-

ra. Za predstavljanje MAPA

putauBeograduSekulić jepo-

trošio 1.215 eura. Njegovo uče-

šće na aprilskom zasijedanju

PSSE u Strazburu koštalo je

973 eura. Za učešće Sekulića

na sjednici Stalnog komiteta i

sastanku ad hoc komiteta PS-

SEuZagrebu izdvojeno je 644

eura, a za učešće na sjednici

Monitoring komiteta u Parizu

20eura više. OdlazakuBeč, na

radionicu MMF-a, koštao je

315, aprisustvo sastankupred-

sjedavajućih odbora za ener-

getiku u Sofiji 489 eura. Seku-

lić je putovao u Azerbejdžan

(305 eura), a najmanje je ko-

štao – 110 eura – njegov put u

Skoplje.

Predsjednik Odbora za be-

zbjednost i poslanik DPS-a

Obrad Mišo Stanišić putovao

je sedamputa u ovoj godini, za

šta je ukupno potrošio 5.359

eura. Najviše je koštalo njego-

vo učešće u radu Zajedničkog

sastanka Komiteta za ekono-

miju i bezbjednost NATO sa

OECD u Parizu – 1.400 eura,

dok je oko trista eura manje

potrošio za učešće u radu Za-

jedničkog sastanka Komiteta

parlamentarne skupštine NA-

TO-a u Briselu. Putovao je u

Viljnus, u Litvaniju, što je ko-

štalo 703 eura, zatim u Prag

(640eura),Varšavu(505eura),

Batumi uGruziji (583 eura).

Potpredsjednik parlamenta

Branimir Gvozdenović (DPS)

potrošio je za četiri službena

putovanja 2.763 eura. Najsku-

plji je bio njegov boravak uVa-

šingtonu, za šta je iz skupštin-

skog budžeta izdvojen 1.701

euro. Miodrag Vuković (DPS)

putovao je pet puta u ovoj go-

dini i u tu svrhu potrošio 2.079

eura.PutuIrankoštaojenajvi-

še – 695, a u Zagreb najmanje

– 176 eura. Samo tri putovanja

Sanje Pavićević (DPS) koštala

su ukupno 1.706 eura, od čega

je bio najskuplji boravak u

Strazburu, kao zamjena člana

delegacijePSSE– 1.197 eura.

Ervin Ibrahimović iz Bošnjač-

ke stranke potrošio je na puto-

vanja uHanover na „Rožajsko

veče“iStrazbur,nazasijedanje

PSSE, 693, odnosno 1.197 eura,

što je ukupno 1.890 eura.

Predsjednik Odbora za među-

narodne odnose i iseljenike i

poslanikDPS-aAndrijaNikolić

za četiri službena putovanja

potrošio je 1.334 eura. Učešće

na Interparlamentarnoj konfe-

renciji u Sofiji koštalo je 695

eura, dok je najmanje potroše-

no–85eura,zanjegovuposjetu

Odboru za međunarodne od-

nose i iseljenike parlamenta

Rumunije. Predsjednik Admi-

nistrativnog odbora i poslanik

DPS-a Luiđ Škrelja putovao je

za 1.052 eura, i to u Tiranu za

418, a u Prag za 633 eura. Dva

putovanja Branke Tanasijević

(DPS)koštalasu457,aAdrijana

Vuksanovića (HGI) 621 euro.

Marija Ćatović (DPS) potroši-

la je na jedini put u ovoj godini

– na zasijedanje PSSE u Straz-

buru 1.192 eura, dok je Suad

Numanović(DPS)samonaput

u Ženevu potrošio 968 eura.

Putovanja Miloša Nikolića

(DPS) koštala su 1.046 eura,

Aleksandre Vuković (DPS)

686, Nikole Rakočevića (DPS)

842,aMiloradaVuletića(DPS)

695 eura. Radule Novović

(DPS) potrošio je na službena

putovanja 901, a Momčilo

Martinović(DPS)najediniput

uBrisel 684eura. Jedinoputo-

vanje Danijela Živkovića

(DPS) u ovoj godini – u Brisel

koštalo je 731 euro.

Opozicioniposlanicinijesuišli

na službena putovanja.

I. KOPRIVICA

KOTOR

- Lokalnavlast u

Kotoru, uprkos poznatim

nesuglasicama, funkcioniše

upunomkapacitetu, kazao

jepredsjednikopštineVla-

dimir Jokić.

- Koalicija koja je formirana u

Kotoru nije koalicija uvjere-

nja, mi ne dijelimo ista uvjere-

nja, ali je koalicija koja mora

da sebaziranapovjerenjume-

đunama i na činjenici da jeza-

datak svihnasdauradimoono

što je najbolje za grad - kazao

je Jokić zaRadioCrneGore.

On ističe da lokalna uprava

funkcioniše u punom kapaci-

tetu.

-Naše nesuglasice, koje supo-

znate,morajuserješavatikako

bi uspjeli da dođemo do kon-

senzusa. Pomeni to doprinosi

demokratizaciji cjelokupnog

procesa odlučivanja - kazao je

Jokić.

Navodi da je u proteklih godi-

nu i po, na svaka tri dana rađen

po jedan tender za infrastruk-

turne radove.

- Izgrađeni su kilometri pute-

va u ruralnim naseljima, ove

godine opredijeljeno je preko

dvamilionaeurazapitanjavo-

dosnabdijevanja - naveo je Jo-

kić.

Govoreći o saobraćajnim gu-

žvama tokom sezone, Jokić

navodi da je najveći problem

postojanjesamojednesaobra-

ćajnice u gradu i veliki broj

pješaka, najviše sa kruzera.

R.P.

Jokić: Vlast funkcioniše

uprkosnesuglasicama

Predsjednik opštine Kotor o koalicionimodnosima

Detalj izparlamenta

Zahtjevda Preševska

dolina postane dioKo-

sova podrazumijevao

je ustupanje sjeveraKo-

sova Srbiji. Tači, doduše,

tonikada nije izričito

pominjao. Ovaj složni

hor glavihpregovarača

bio je izgleda samo

neka vrsta artiljerijskog

diskursa pripreme

terena za realističke

kompromise, koju je

prekinula oštra reakcija

Zapada na te ideje,

naročito energična

AngelaMerkel, koja

je izjavila damijen-

janje granica nipoštone

dolazi uobzir

HašimTači

ŠkeljzenMalići

Vladimir Jokić

Marija Ćatović (DPS)

potrošila je na jedini

put uovoj godini –

na zasijedanje PSSE

u Strazburu 1.192

eura, dok je Suad

Numanović (DPS)

samona put u Ženevu

potrošio 968 eura