Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 19. avgust 2018.

Politika

Velike sile i priča o ,,istorijskomsporazumu“ Srbije i Kosova

Da li jeZapadniBalkan, pa i

Balkanucelini, ustanjupri-

vremenog, lažnogmira i sta-

bilnosti koji će, kakoneki ek-

spertipredviđaju, uskoro

početidaseraspadapoštose

većpokazujuznaci krize i ob-

navljanjavećihtenzijapa i

oružanihkonflikta?

Presvega,inicijalnakapislakrize

prepoznaje seunačinunakoji se

želiubrzanorešitikosovskopita-

nje u narednih šest meseci, u

okolnostimakadasedijalogSrbi-

jeiKosovadeklarativnousijava,a

EU, kojaposredujeudijalogu, ne

odajeutisakodlučnosti imoći da

osigura ,,istorijski sporazum“.

Zaoštravanje retorike u javnim

izjavama kao i političkimprovo-

kacijama Beograda i Prištine,

mnogi vide kao novu predigru

déjàvuprocesakoji jeviđenkra-

jemosamdesetihgodina sa ,,ola-

ko obećanombrzinom“Miloše-

vićevog režima, kada je Srbija

ubrzano htela da reši kosovski

čvor,pajekaokolateralnuposle-

dicuizazvalaraspadjugosloven-

ske federacije i serijukrvavihra-

tova.

(NE)UVJERLJIVI

SCENARIO

Nekima se sada priviđa sličan

scenario ,,olakoobećanebrzine“

od strane EU, koja će ne samo

,,odmrznutizamrznutikonflikt“

naKosovuveć i izazvati lančanu

reakciju u regionu, pa i možda

šire, destabilizovati ionako kli-

mavusigurnost sameEvrope.

Ovaj scenario lančanog širenja

krizemeni se ne čini uverljivim.

Ne potcenjujući moguće tenzije

koje prete Kosovu i Srbiji, kao i

Republici Srpskoj iliMakedoni-

ji, neverujemupredskazanje ja-

ke lančane reakcije zato što je

Zapadni Balkan danas sigurno-

sno mnogo bandažiraniji i pod

kontrolomnego što je to bio slu-

čaj sa Jugoslavijom, u kojoj je

Kosovo imaloulogukatalizatora

opštekrize i raspada federacije.

Istina jedanametnutabrzinaod

strane EU kao i SAD, koje traže

da se ,,istorijski sporazum“, od-

nosno sveobuhvatno rešenje

ostvariurekordnomrokunakon

što se samdijalog Prištine i Beo-

grada odužio više od sedamgo-

dina, može biti kontraproduk-

tivna i da možda do tog

istorijskogsporazumanećedoći,

jer će bar jedna strana odbiti

kompromis.

Do sada je to uvek činila Srbija: i

u Rambujeu, i kada su vođeni

pregovori u Beču, ona je odbila

prihvatiti sporazume koje je

predlagalameđunarodna zajed-

nica. Srbija nije prihvatala niti

jednuodsolucijakojesuKosovu

davale status unutrašnje repu-

blike (Rambuje) ili privremeno

nadgledane nezavisnosti (Ahti-

sarijev plan)…Može se desiti da

će odbiti i Briselski ,,istorijski

sporazum“ ako on, kao što se

očekuje, Kosovu garantuje član-

stvo uUjedinjenimnacijama, sa

ili bez formalnog priznanja od

straneSrbije.

Optiranje Beograda da ne pri-

hvati sporazumudatomrokune

mora voditi ka konfliktu, sem

akosenatoneodlučiVladaSrbi-

je, ili do toga dođe zbog pobune

kosovskih Srba potpomognute

odekstremnihnacionalističkih i

proruskihsnagauSrbiji.

PROBLEMZABEOGRAD

ZaBeogradjetajscenarioveoma

rizičan, reda provokacije koji

može voditi ka izbijanju trećeg

svetskog rata, ako bi se na njenu

stranuaktivnosvrstalaRusija,na

što Srbija teško može računati.

Topokazuju ranije epizode pro-

vokacija. U poslednje vreme

imali smo dve relativno farsične

krize uCrnoj Gori iMakedoniji,

kojesumoždaimalezaciljizazi-

vanjelančanihkonflikatanaBal-

kanu, uzmešetarenje Rusije, ali

suobeneslavnopropale.

Stoga pretpostavljamda će Beo-

grad, ako se ponovo odluči da

ignoriše realnost i nepovratnost

kosovske nezavisnosti, samo

produžiti aktuelno stanje status

kvoa i nedovršene arhitekture

sigurnosti i stabilnosti regiona,

ali neverujemdaćeodtoga ima-

ti neke koristi. Naprotiv, ostaće i

dalje u limbu i biti u potpunosti

okružena državama članicama

NATO pakta, stagnirajući isto-

vremeno u procesu integrisanja

uEvropskuuniju.

,,Olako obećana brzina“ može

iznutra politički opasnopodeliti

Srbiju,aliiprisilitidasekonačno

opredeli kojemćesecarstvupri-

voliti - Istoku iliZapadu.

TAČIJEVA,,KOREKCIJA“

Ono što je predsednik Aleksan-

darVučićpokušavaodanametne

kao sporazumno rešenje, razgra-

ničenje ili razmenu teritorija, pri

čemu Srbija više ne bi bila jedini

gubitnik, za šta je imao i podršku

i sličan diskurs kosovskog pred-

sednikaHašimaTačija,kojiješta-

više govorio i omogućnosti ,,ko-

rekcije granica“ i pripajanju

PreševskedolineKosovu.

Zahtev da Preševska dolina po-

stanedeoKosovapodrazumevao

jeustupanjeseveraKosovaSrbiji.

Tači,doduše,tonikadanijeizriči-

to pominjao. Ovaj složni hor gla-

vihpregovaračabio je izgleda sa-

mo neka vrsta artiljerijskog

diskursa pripreme terena za rea-

lističke kompromise, koju je pre-

kinulaoštrareakcijaZapadanate

ideje, naročito energična Angela

Merkel, koja je izjavila damenja-

nje granica nipošto ne dolazi u

obzir.

Najavljena lančana kriza na Za-

padnomBalkanumislimda sene

može dogoditi iako se pođe od

pretpostavke da su EU i NATO

oslabljene i na pragu raskolnih

kriza. S druge strane, Rusija jeste

zainteresovana da spreči potpu-

nu kontrolu Balkana od strane

NATOpakta,kaoidaoslabiskoro

»

Piše:

ŠkeljzenMALIĆI

Inicijalna kapisla krize

prepoznaje se u načinu na koji

se želi ubrzano riješiti kosovsko

pitanje u narednih šest mjeseci, u

okolnostima kada se dijalog Srbije

i Kosova deklarativno usijava, a

EU, koja posreduje u dijalogu, ne

odaje utisak odlučnosti i moći da

osigura ,,istorijski sporazum“

Pretpostavljamda će Beograd, ako se ponovo

odluči da ignoriše realnost i nepovratnost ko-

sovske nezavisnosti, samo produžiti aktuelno

stanje status kvo i nedovršene arhitekture sig-

urnosti i stabilnosti regiona, ali ne vjerujemda će

od toga imati neke koristi. Naprotiv, ostaće i dalje

u limbu i biti upotpunosti okružena državama

članicamaNATOpakta, stagnirajući istovremeno

uprocesu integrisanja uEvropskuuniju

Aleksandar

Vučić

Olakoobećanebrzine

i zaoštravanje retorike

ANALIZA