Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 19. avgust 2018.

Kultura

GRADTEATAR:

Sjajan nastup „No Borders Orchestra“ za kraj muzičkog dijela festivala

Istinskaplatforma za

umjetnost i angažman

Srećni smo što

smo upravo u

Budvi započeli

našu turneju

„Balkan Season

2018“. Fantastična

je reakcija

publike i vrlo

smo zadovoljni

koncertom –

kazao je osnivač

i umjetnički

direktor NBO,

dirigent Premil

Petrović

BUDVA

–Ansamblu„No

BordersOrchestra“preksi-

noć je sasvimdostojnopri-

pala čast da izuzetnimkon-

certriranjemspusti zavjesu

muzičkogprograma 32. iz-

danja festivalaGrad teatar

Budva. Ovaj jedinstvenor-

kestar sastavljenodmuziča-

ra iz svihrepublikanekadaš-

njevelikeJugoslavije

nastipomuBudvi otvorio je

turneju„BalkanSeason

2018“, uokvirukoje ćena-

stupiti i uPrizrenu, Sarajevu

i uBeogradu.

Za prvo predstavljanje pred

budvanskom publikom, ovaj

simfonijski orkestar odabrao

je program sastavljen od

izvanrednih djela, koja su po-

znata i po tome što su kom-

pleksna za izvođenje i što po-

d r a z u m j e v a j u v e l i k u

virtuoznos

tiiskustvo:P.I.Čaj

-

kovski: Serenada - Pezzo in

forma di sonatina, A. Vreba-

lov: Panonija bez stega, A.S.

ZAPAMĆENJE:

„NoBordersOrchestra“ predbudvanskompublikom

Bah: Koncert za violinu i violu

u c-molu, A. Šenberg: Preo-

bražena noć.

NOVEKOMUNIKACIJE

Kako je poslije koncerta izja-

vio dirigent Premil Petrović,

osnivač i umjetnički direktor

NBO, njihovprojekatnastaoje

uBeogradu i Berlinu2013, kao

rezultat želje za stvaranjem

regionalnog simfonijskog or-

kestra koji inicira novu vrstu

komunikacije na ovimprosto-

rima.

-Srećni smo što smo upravo u

Budvi započeli našu turneju.

Fantastičnajereakcijapublike

i vrlo smo zadovoljni ovim

koncertom. Prve tri kompozi-

cije mogu da se izvode na

otvorenom prostoru bez pro-

blema, ali Šenbergova „Preo-

bražena noć“ je ekstremno

teška kompozicija. To je pola

sata ozbiljno komplikovane

svirke i mi do nastupa nismo

bili potpuno sigurni kako će

onadjelovatinaotvorenojsce-

„Dani nobelovca uHerceg Novom“ u Kući Iva Andrića na Toploj

Mjestozbrajanja

životnihspoznaja

HERCEGNOVI

-Dokraja av-

gustauKući IvaAndrićana

Toploj posjetioci će imati pri-

likudavide autentičnuNo-

belovunagraduzaknjižev-

nost imedaljukoju jeAndrić

dobio 1961. godine, zatimnje-

govudiplomatskuuniformu,

diplomatski kofer i pasoš.

Umalojalivrijednojpostavcisu

i sačuvane stvari iz Andrićevog

doma u Herceg Novom koji je

sagradiosasuprugomMilicom.

Riječ je o izložbi „Pisac, diplo-

mata i nobelovac“ kao dijelu

programa „Dani nobelovca u

HercegNovom“, koja je preksi-

noćotvorenauAndrićevojkući.

NOVASTRANICA

Izložbu je otvorio konzul Re-

publikeSrbijeuHercegNovom

ZoranDojčinović.Onjeistakao

da se obnovom i rekonstrukci-

jom kuće Iva Andrića ispisuje

nova stranica u kulturnim de-

šavanjimaHercegNovog.

Podsjetio jeda jeAndrićodstu-

panja na prvu diplomatsku

dužnost pri Svetoj stolici 1920.

godine do okončanja dilomat-

ske karijere 1940. godine, služ-

bovaouosamevropskihdržava

i 10 gradova, te da je stekao vi-

„No Borders Orchestra“ čine: Stanko Madić, koncertmajstor

(Beograd-Nirnberg), Aleksandra Milanović (Beograd), Ferdi

Fanaj (Priština-Beč), Matjaž Porovne (Ljubljana), Vladimir

Kostov (Skoplje), Žiga Faganel (Ljubljana), Frosina Bogdanoska

Panov (Skoplje-Beč), Andrea Nikolić (Sarajevo-Beč), Martin

Dimitrov (Skoplje), Mersiha Teskeredžić (Sarajevo-Brisel), Sonja

Vojvodić (Banja Luka-Podgorica), Saša Mirković (Beograd), Ari-

anit Shehu (Priština), Milan Radočaj (Beograd-Lisabon), Nataša

Petrović (Beograd), Isak Haračić (Sarajevo-Kunming), Bas

Jongen ( Zagreb-Beč), Martin Sikur (Ljubljana), Ilin Dimovski

(Skoplje-Zagreb).

Ex-YUvirtuozi

ni. Pokazalose,međutim, da je

ovaj eksperiment sa Šenber-

gom jako dobro prošao, da je

koncentracija publike upravo

na njegovomdjelu bila vrlo ja-

ka, što je nagrađeno i aplauzi-

ma –kazao jePetrović.

Prema njegovim riječima,

simfonojski orkestar NBO je

sada prvi put nastupao u Bud-

vi, a za njega Grad teatar ima

posebnu važnost.

-To je prvi internacionalni fe-

stival na kojemsamuopšte di-

rigovao i upravo smo ovdje

1996, u Crkvi Santa Marija,

izveli Mocartovu operu „Ba-

stijen i Bastijena“. Grad teatar

je inačeveć regionalnopoznat

po fantastičnoj publici, a mi

smo se za ovaj nastupnedjelju

dana pripremali uKotoru. Ve-

ćinamuzičaraNBOnikada do

sada nije ni bila ni nastupala u

Budvi, pa sedogodiloobostra-

no oduševljenje. Mnogi od

njih planiraju da dođu ovdje

već u septembru i da tu prove-

du godišnje odmore, pa će i to

biti lijep doprinos turističkoj

sezoni grada – rekao je Petro-

vić.

JEDINSTVENANSAMBL

On je istakao da je i za rad

NBO, i za njegove nastupe, en-

tuzijazamivjerauonoštorade

odnajvećeg značaja.

-Ovaj simfonijski orkestar je i

formiran zato što smo tražili

načine da dekonstruišemo i

transformišemo društva na

ovim našim prostorima, te da

zagovaranjempozitivnih pro-

mjena ipodsticanjemučinimo

da ona postanu inkluzivnija,

interkulturalna, demokratska

i otvorena.NBOtime služi kao

platforma za prevazilaženje

nacionalizma,rasizma,kseno-

fobije, homofobije i krvavog

nasljeđa prošlosti u regiji Za-

padnogBalkana i šire, ali i pre-

drasudakojazbog togaonama

ima gotovo čitav svijet – ista-

kao je Petrović. Prvih šest go-

dina bile su veoma aktivne,

imali smo brojne koncerte na

vodećim festivalima na Balka-

nu, kao i fantastične recenzije

sa nastupa na najznačajnijim

festivalima uEvropi i svijetu...

-Time smo dokazali da ovaj

prostormože sjajno kreativno

da sarađuje, potrebno je samo

okupiti neke ljudedobre volje,

stvaraoce u svojim profesija-

makoji imajusnage i željedau

prijateljstvu i miru stvaraju

dobar život za sve ljude koji

ovdje žive, bez obzira na vjeru

i nacije – istakao jePetrović.

U pričo o NBO svakako treba

dodati i da je to jedini ansambl

sa prostora bivše Jugoslavije

koji je potpisao ekskluzivni

ugovor sa „Universal Music“

sa prvim albumom „The Ope-

ning“, koji je 2015. objavio

„DeutscheGrammophon“.

R.B.

U Andrićevoj kući na Toploj

u oktobru će biti održan

veliki naučni skup „Sunčana

strana”, posvećen Andriću i

njegovom stvaralaštvu.

-Već je potvrđeno učešće

više od 100 naučnika iz

16 zemalja svijeta što ovaj

skup čini nesumnjivo

najrelevantnijim kada je u

pitanju djelo Iva Andrića

unazad nekoliko godina.

Mislimda će i taj skup baciti

novi snop svijetla na Andri-

ćevo stvralaštvo - kazao je

Roganović.

Veliki

naučniskup

uoktobru

sokugledu svijetudiplomatije.

Dojčinovićvjerujedaćeibudu-

će aktivnosti koje će se odvijati

u domu nobelovca u Herceg

Novomnapravitidodatnikorak

u pravcu uklanjanja nepozna-

nica oAndrićukaodiplomati.

Kako je kazao rukovodilac ek-

spertskogtimazarevitalizaciju

Adrićeve kuće, Vladimir Roga-

novića, Herceg Novi upisan je

arabesknim tragom Andriće-

vogperana literarnumapu svi-

jeta kao mjesto mirnog zbraja-

n j a p i š č ev i h ž i vo t n i h i

umjetničkih spoznaja.

- I zato jeAndrićev trenutak na

Toploj vječan, nepotonuo u

more, san i tamu. Ostao je kao

bijela lađa što naglo nestaje,

kao misao o njoj i sjeća-

nje. Ostalo je i vječno sjećanje

na nesamjerljivo Andrićevo

djelo, ovjenčano slavomNobe-

lovenagrade, koja jeodvečeras

prednama unjegovomdomu–

kazao jeRoganović.

POSEBANUGAO

DirektorkaMuzeja grada Beo-

grada Tatjana Korićanac je re-

kla da je vrijeme koje jeAndrić

proveosasuprugomMilicomu

HercegNovom, u domu koji su

sagradili na Toploj, bio njegov

najljepši period života.

-Otvarajući vrata kuće u kojoj

je Andrić bio najsrećniji opšti-

na Herceg Novi je vratila veli-

kog pisca u našu sredinu i nje-

govu ličnost sagledala iz

posebnog ugla. Ako ćemo se

rukovoditi mudrošču da je čo-

vjek dužan svom zavičaju tada

smo svi mi skupa na dobrom

putu da to uradimo kroz reali-

zaciju ovakvih i sličnih proje-

kata - kazala je Sekretarka za

kulturu i obrazovanje Ana Za-

mbelić - Pištalo

GlumacVojinĆetkovićgovorio

je tekst „O priči i pričanju” koji

je Andrić izgovorio kada je pri-

mioNobelovunagradu.

Ž.K.

DRAGOCJENEKSPONAT:

Nobelovanagradaudomu IvaAndrića

„Punaglava

radosti“ na

festivaluu

Ljubljani

PODGORICA

-Kratkome-

tražni igrani film„Puna gla-

va radosti“ crnogorskog re-

diteljaBranislava

Milatovićauvršten jeu ta-

kmičarsku selekcijučetvrog

izdanjaFestivalakratkog fil-

mauLjubljani, koji ćebiti

održanod20. do25. avgusta.

Festival je podijeljen u dvije

takmičarske kategorije (naci-

onalnu i Ex-YU selekciju), kao

i nekoliko pratećih programa.

Film „Puna glava radosti“, sa

još 23 ostvarenja, takmičiće se

u programu koji je fokusiran

na filmove stvaralaca sa pro-

stora bivše Jugoslavije.

Film se bavi odnosompsihija-

tra i pacijentau jednoj neobič-

noj seansi, a s druge strane

predstavlja univerzalnu priču

čovjeka21.vijekakojemsukao

izlaz iz egzistencijalnih nedo-

umica veoma često ponuđena

pogrešna vrata.

Film je rađen po motivima

istoimene priče Ognjena Spa-

hića. Ekipu filma čine glumci

Slavko Štimac i Marko Baćo-

vić. Direktor fotografije je La-

zar Radić, producent jeĐorđe

Vojvodić, a izvršni producent

DaniloMilatović.

Ovo je prvi projekat koji je na-

stao u okviru produkcijske

kompanije „Bitter Frames Pro-

duction“ iz Podgorice. Film je

podržannakonkursuMinistar-

stva kulture, a rađen jeukopro-

dukciji saMontenegroArt Pro-

duction i RTCG.

R.M.

Kadar iz lma

NIKŠIĆ

- Poznati slikar

i vajar JovanKaradžić

Kadžopreminuo je juče

u 77. godini, nakon kraće

bolesti, javio je portal Ono-

gošt.me

.

Jovan Karadžić Kadžo rođen

je u Nikšiću 1941. godine.

Završio je Umjetničku školu

u Herceg Novom, odsjek

vajarstvo u klasi Voja Stanića,

a studirao je u Zagrebu. Izla-

gao je u svim zemljama bivše

Jugoslavije i gotovo u svim

gradovima u Crnoj Gori.

Pored slikarstva i vajar-

stva Jovan Karadžić Kadžo

više od decenije uspješno se

bavio edukacijomdjece

i odraslih kroz rad u umjet-

ničkoj radionici „Ars“.

Karadžić će biti sahranjen

sjutra u 15 sati, u selu Petnjica

kod Šavnika.

A. Đ.

Preminuo

slikar Jovan

Karadžić

Kadžo

ONOGOŠT.ME