Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 19. avgust 2018.

Svijet

ĐENOVA

- Italijanska

kompanija za održavanje

auto-puteva ,,Autostrade

per l’ Italia“, odgovorna za

bezbjednost namostu koji se

ove nedjelje srušio u Đenovi,

izdvojila je oko 500miliona

eura vrijednu pomoć tom

lučkomgradu za oporavak

od katastrofe.

Oko 200metara vijadukta

Morandi urušilo se utorak

tokomoluje kada je više od

30 vozila palo na tlo sa visine

od 45 metara.

Izvršni direktor kompanije

Đovani Kasteluči, koji je

održao prvu konferenciju za

novinare poslije katastrofe,

izrazio je žalost zbog izgu-

bljenih života.

Na pitanje da uputi bezuslov-

no izvinjenje za tragediju,

Kasteluči je rekao: ,,Izvinjenje

i odgovornost su povezane

stvari. Izvinite se ako osjeća-

te da ste odgovorni“.

Kasteluči je dodao i da će

sačekati zvanične istražitelje

da utvrde odgovornost za

tragediju.

Umeđuvremenu, agencija

Ansa je prenijela da se broj

poginulih u rušenjumosta

popeo na 43.

- U bolnici San Martino,

jedan od povrijeđenih je pre-

minuo. Radi se o 36-godiš-

njem rumunskom vozaču

Marijanu Roski - navodi

Ansa.

Juče je u Italiji proglašen

dan žalosti i održana je javna

sahrana za dio poginulih.

NJUJORK

- Bivši generalni sekretar

UNKofi Ananpreminuo jeuosamde-

set prvoj godini, javio jeRojters.

Kofi Anan je bio diplomata izGane, a na

čeluUNsenalaziood1.januara1997.go

-

dine do 31. decembra 2006.

ZavršiojeInstitutzanaprednemeđuna-

rodne studije u Ženevi. Bio je funkcio-

ner Svjetske zdravstvene organizacije i

pomoćnik generalnog sekretara za mi-

rovneoperacijeUNuBosniiHercegovi-

ni.

Anan je zajedno sa Ujedinjenimnacija-

ma2001. godinedobioNobelovunagra-

duzamir, zanjihov ,,radkaboljeorgani-

zovanomimirnijemsvijetu“.

Nalazio se i na poziciji specijalnog iza-

slanikaUNza Siriju, navodi Si-En-En.

Bio je oženjen i ima troje djece.

Na zvaničnom Tviter nalogu Agencije

UNzamigracije jenapisano: ,,Danas ža-

limo gubitak velikog čovjeka, lidera i vi-

zionara“.

Žaljenje zbog smrti bivšeg generalnog

sekretaraUN izrazili su i svjetski lideri i

istaknute javne ličnosti.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija

Antonio Guteres poručio je da je na

mnoge načineAnanbioUN.

-Uzdigaosekrozredoveivodioorgani-

zaciju u novi milenijum neprevaziđe-

nimponosomi odlučnošću-poručio je

Guteres.

PredsjednikRusijeVladimir Putinpo-

ručio je u saopštenju da je Anana cije-

nio zbog mudrosti i hrabrosti, prenosi

AP.

-Iskrenosamsedivionjegovojmudrosti

i hrabrosti, kao i njegovim od-

lukama načinjenim čak i u

najgorimi najkritičnijimuslovima. Rusi

ćezauvijekčuvati sjećanjenanjega-po-

ručio jePutin.

Njemačka kancelarka AngelaMerkel je

poručila da ju je Anan inspirisao svojim

idejama, čvrstim uvjerenjima i hariz-

mom, a žaljenje izražava i predsjednik

Evropske komisijeŽan-KlodJunker.

Ministar spoljnih poslova IranaMuha-

medDžavadZarifporučio jeputemTvi-

tera da je Anan bio globalni lider i ,,neu-

morni šampionmira, pravde i vladavine

prava“.

Danjegoveborbenikadanećebiti zabo-

ravljene, poručio je francuski predsjed-

nik Emanuel Makron,

dok je premijerka

Britanije TerezaMej izjavila da je Anan

načinio svijet boljim nego kakav je bio

kada se on rodio.

GeneralnisekretarNATO-aJensStolte-

nberg rekao je da su UN i svijet izgubile

jednog ,,džina“.

Bivši predsjednik SAD Barak Obama je

rekao da je Kofi Anan ,,oličenje misije

Ujedinjenih nacija“, i da ,,nikada nije

prestaoda teži boljemsvijetu“.

Afrički lideri, među kojima kenijski

predsjednikUhuruKenijata i predsjed-

nikJužnoafričkeRepubileSirilRamafo-

sa, takođe su izrazili saučešće.

-Mi smoušoku.Afrika i svijet su izgubi-

li posebno ljudskobiće - navodi se

u saopštenju Fondacije

NelsonaMandele.

NJUDELHI

- Indijskavojska

većdanima jeangažovanau

akciji spašavanjahiljada ljudi

koji suostali zarobljeniupo-

plavamaujužnoj saveznoj dr-

žaviKerali.Broj žrtavapora-

stao jena324.

Vojniciučamcimaihelikopteri-

ma pomažu ljudima da se eva-

kuišu. Zvaničnici su istakli da je

riječ o poplavama kakve se jav-

ljaju jednomu100godina.

Višeod223.000ljudisadasena-

laziu1.500pomoćnihkampova.

Kako navodi Tajms of Indija,

najmanje 10.000 je odsječeno u

jednomselupošto suokolni pu-

tevi skroz potopljeni. Na druš-

tvenim mrežama mnogi ljudi

tražepomoć i navodedanemo-

gu da uspostave kontakt sa spa-

siocima. Indijski premijer Na-

rendra Modi ranije je obišao

najtežepogođenapodručja.

BERLIN

-PredsjednikRusije

VladimirPutinporučio jepo

dolaskuuBerlindaMoskva

pridajeveliki značaj razvoju

obostranokorisnesaradnjesa

Njemačkom, napomenuvšida

jeenergetika jedanodpriori-

teta.

Putinjeuobraćanjumedijimau

zamkuMezeberg, naoko70km

od Berlina, a prije početka sa-

stanka sa njemačkomkancelar-

komAngelomMerkel, rekao da

je Rusija spremna da nastavi da

radi na pitanju rješavanja situa-

cijeuUkrajini i daćeotompita-

nju diskutovati na sastanku,

prenosi ruskaagencijaTas.

Ruskiliderjeporučiodasvemo-

ra biti urađeno za sirijske izbje-

glice kako bi se vratile u svoju

zemlju.

Putin je rekao i da je Siriji po-

trebna pomoć za obnovu i kako

bi se osigurao bezbjedanpovra-

takizbjeglicasvojimdomovima.

Njemačka kancelarka Angela

Merkel je, prije početka zvanič-

nog sastanka, rekla da bi Nje-

mačka i Rusija trebalo da rade

zajedno na pronalaženju rješe-

nja uUkrajini, kao i da humani-

tarna kriza u Siriji mora biti

izbjegnuta.

Prije dolaska u Berlin, ruski

predsjednik jeranije tokomda-

na boravio u Austriji, kao gost

na svadbi ministarke inostra-

nih poslova Austrije Karin

Knajsel.

Hiljade ljudi se evakuišu poslije katastrofalnih

poplava u indijskoj državi Kerala

Sastanak njemačke kancelarke i ruskog predsjednika

Upoplavama

vijeka324žrtve

Energetikaključnau

saradnji dvijezemlje

Kompanija koja je održavala srušeni most ulaže 500miliona eura u Đenovu

Broj poginulihpopeosena43

Djelovi srušenogmostauĐenovi

Na zvaničnomTviter naloguAgencije UN zamigracije je napisano: ,,Danas

žalimo gubitak velikog čovjeka, lidera i vizionara“. Žaljenje zbog smrti bivšeg

generalnog sekretara UN izrazili su i svjetski lideri i istaknute javne ličnosti

Bivši generalni sekretar UNKo Anan preminuo je u 81. godini

Odlazakčovjeka

koji jebiosimbol UN

PODGORICA

- Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović upu-

tio je telegram saučešća predsjedniku Republike Indije Ram

Nath Kovindu zbog tragedije koja je zadesila tu zemlju.

- Povodom tragedije koja je zadesila prijateljsku Indiju,

smrću velikog broja ljudi u Saveznoj Državi Kerali, u kojima

je više desetina povrijeđeno i uništeno na desetine hiljada

domova, u ime građana Crne Gore, i u svoje ime, upućujem

izraze najdubljeg saučešća. Uz izraze solidarnosti s Vašim

velikimnarodom, molimVas da najiskrenija saosjećanja pre-

nesete porodicama poginulih - navodi se u telegramu.

I. T.

SaučešćeĐukanovića

Vladimir Putin i AngelaMerkel

Ko Anan