Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 19. avgust 2018.

CrnomGorom

CETINJE

- Protokol o sa-

radnji, koji supotpisali

predstavnici zajednicaop-

štinaCrneGore i Turske,

dodatan jepodsticaj dosa-

dašnjimdobrimodnosima

dvije zemlje i prilika zauna-

pređenje saradnjeu svim

oblastima, aposebnoza sna-

ženje ekonomskihveza i ja-

čanje lokalnihzajednica,

ocijenjeno jena sastanku

predstavnika turskoggrada

Gaziantepa i Zajedniceop-

ština iz te zemlje sapred-

stavnicimaZajedniceopšti-

naCrneGore.

Sa delegacijom iz Turske, na

Cetinju su juče razgovarali

zamjenik gradonačelnika pri-

jestonice Cetinje Petar Mar-

ković i savjetnik gradonačel-

nikaDejanLučić.

Marković je upoznao goste sa

privrednim kapacitetima pri-

jestonice, ističući kao veoma

značajnu podršku Turske u

gradnji Univerzitetskog kom-

pleksa – Akademije umjetno-

sti na Cetinju. Prostora za sa-

radnju, kako je kazao, ima u

gotovo svim oblastima, a po-

sebno u kulturi, obrazovanju,

turizmu, sportu.

Lučić se osvrnuo na projekte

gradskeuprave, stavljajući ak-

cenat na potencijalne biznis

zone koje otvaraju prostor za

tješnjusaradnjusaturskimin-

vestitorima. On je napome-

nuo da bi trebalo iskoristiti

mogućnosti zajedničkog uče-

šća u infrastrukturnim pro-

jektima i pretpristupnim fon-

dovimaEvropske unije.

ZamjenikgradonačelniceGa-

ziantepa, grada pobratima

prijestoniceCetinje, Latif Ka-

radag zahvalio se na gosto-

primstvu i prenio zaintereso-

vanost za građenje još čvršćih

i plodonosnijih veza dva gra-

da, navodeći da će Gaziantep

nastavitidadajedoprinosrea-

lizaciji zajedničkih projekata,

naročito u oblasti turizma,

kulture, obrazovanja.

Generalni sekretar Zajednice

turskihopštinaHajretinGun-

gor naglasio jeda je sporazum

o saradnji, koji je potpisan sa

ZajednicomopštinaCrneGo-

re, dodatan podsticaj za već

dobre odnose. On je naveo da

bi volio da, uz postojećih 13, i

ostale crnogorske opštine

potpišu sporazume o pobra-

timstvu sa gradovima iz Tur-

ske koji su članovi asocijacije

koju predstavlja – saopšteno

je iz prijestoniceCetinje.

J.Đ.

Potpisan protokol o snaženju ekonomskih veza

između zajednica opština Crne Gore i Turske

Dobra šansaza

saradnjudvijezemlje

Žarko Lukšić iz Uprave pomorske sigurnosti Bar o bezbjednosti namoru

Pojačaćekontrole

novimsenzorima

BAR/HERCEGNOVI

-

Upravapomorske sigur-

nosti Bar instaliraćedo-

datne senzorenaulazuu

hercegnovski zaliv i kroz

Verigekojimbi detekto-

vali svaplovila, kakobi

plovidbaucrnogorskim

vodamabilabezbjedna i

sigurnija - poručio jena-

čelnikodjeljenja zanaz-

dor i kontrolupomorskog

saobraćajaŽarkoLukšić

u intervjuuMini.

Govoreći o dvije velike po-

morskenezgodenaotvore-

nom moru kod Ulcinja, u

zalivu Trašte, on je istakao

da Uprava čini sve u cilju

uspostavljanja kontrole na

moru.

-Upravadetektujesvaplovi-

la radarskim sistemom i

ukoliko imanepravilnosti, te

informacije prosljeđuje In-

spekcijibezbjednostiisigur-

nosti pomorske plovidbe iz

Kotora - objasnio jeLukšić.

(NE)DOZVOLJENABRZINA

Razlog nesreća je, prema

njegovim riječima, ljudski

faktor, odnosno brza vo-

žnja.

-Uskladu saZakonomo si-

gurnosti pomorske plovid-

be dozvoljena brzina svih

plovnih objekata kao što su

npr. skuteri, male barke,

kruzeri u Bokokotorskom

zalivu (Pjesnaci, Verige i

Kumbor) je šest čvorova, a

u preostalom dijelu zaliva

Žarko Lukšić iz Uprave

pomorske sigurnosti Bar

upozorio je kupače da mora-

ju da vode računa o pravili-

ma shodno Zakonu sigurno-

sti pomorske plovidbe.

- Kupači ne smiju da plivaju

izvan ograđenog dijela

plaže, a tamo gdje je neo-

građeno, gdje je prirodno

kupalište dozvoljeno je

kupanje na 150metara od

obale. Približavanje plovila

je zabranjeno na 50metara

od bova, odnosno 200

metara od obale - poručio je

Lukšić.

Kupačidane

plivajuvan

ograđenog

ŽarkoLukšić

deset čvorova ili jedna nau-

tička milja. Na otvorenom

moru postoji sigurnosna br-

zina koja nije precizno odre-

đena, već je to procjena ski-

perakojombrzinommožeda

vozi. Ta brzina može da do-

stiže i do 30 čvorova ukoliko

nikonema isprednjega–isti-

čeLukšić.

Poštovanje zakonskih propi-

sa je prevencija za nezgode

namoru, ali skiperi toipakne

čine.

-Skipermorada imapoložen

kod lučkih kapetanija uBaru

ili Kotoru sertifikat za skipe-

ra i mora da ima sertifikat za

korišćenje radio veze. Oni su

kao mali kapetani kada pro-

đu tu obuku, osnovni im je

predmet izbjegavanjesudara

na moru. Zbog toga što se ne

ponašaju po propisima, mi-

slimda jenajboljaprevencija

protiv sličnih situacija rigo-

rozna kazna, odnosno trajno

oduzimanjebrevete, tj. licen-

ce –naglašavaLukšić.

On je svjestanda senepoštu-

ju pravila, te da je teško brze

skutere i glisere detektovati i

pravovremeno reagovati,

međutimonupozoravada će

Ministarstvo iUpravaučiniti

sve da se zakonpoštuje.

MANJAKZAPOSLENIH

Lukšić ističe da su u Upravi i

Inspekciji Lučke kapetanije

Kotor zaposlena samodva in-

spektora, a širok je spektar

nadležnosti imnogoposla.

- Oni nijesu u stanju sami da

obave posao po svakodnev-

nim prijavama. Ministarstvo

će učiniti dodatne napore da

obuči i zaposli tzv. junior in-

spektore, kako bi se što bolje

vršio inspekcijski nadzor –

najavio jeLukšić.

I.T.

Počele Sportske igre stare Crne Gore u Virpazaru

Prilikaza zabavu i druženje

UručenjezahvalniceZoranuPejoviću

Katunjani

Riječani i Crmničani

CETINJE

- NaVirpazaru su

u subotuvečepočele 18.

Sportske igre stareCrneGo-

re. Ovogodišnji domaćin je

MZCrmnica, podpokrovi-

teljstvomopštineBar, uz sve-

srdnu saradnjuNVOAkade-

mijaplus.

Prvog dana predstavnici četiri

nahije Katunske, Lješanske,

Crmničke i Riječke nadmetali

su se u odbojci, fudbalu i nad-

vlačenju konopca. Višesatni

program obilježilo je ferplej

takmičenje, poneka primjedba

nasudijskeodluke,alii tradici-

onalno međunahijsko „nad-

gornjavanje“.

Igre jeotvoriopredsjednikMZ

Crmnica Đuro Marković na-

glasivši daove igre, kojesu, eto,

obilježile i „punoljetstvo“,

imaju za cilj da se mladi kroz

sport i rekreaciju upoznaju, da

se druže.

-Ovo jeprilikadasemladi ljudi

krozsportidruženjeformiraju

u zdrave, kompletne ličnosti,

spremni da se takmiče i da po-

štuju ferplej –poručio jeĐuro.

On je takođe podsjetio i na tra-

gično preminulog mladog Đu-

ra Radovanovog Pejovića, jed-

nogodutemeljivača igarastare

CrneGore.

- Bio je veliki čovjek, velikog

srca i čiste duše, entuzijasta i

pregalac - kazao jeMarković.

Onjeuimeorganizacionogod-

bora igara uručio zahvalnicu

bratu Đura Pejovića – Zoranu.

Zahvalnica je takođe uručena i

Nevenki Plantak za višegodiš-

nji radna organizaciji igara.

Kada je riječ o rezultatima pr-

vog dana takmičenja, najviše

uspjeha imali su takmičari Cr-

mničke nahije.

Unadmetanju u odbojci Riječ-

kanahijapobijedila jeCrmnič-

ku rezultatom 2:0, dok su Ka-

tunjani izgubili od Lješanske

nahije rezultatom 2:1. Crmni-

čani su se za poraz u odbojci

revanširali Riječanima pobije-

divši ih u fudbalu rezultatom

2:0, dok su fudbaleri Katunske

i Lješanske nahije u izuzetno

napetoj utakmici podijelili bo-

dove i na kraju je na semaforu

rezultat bio 1:1. U nadvlačenju

konopa Lješanska nahija pobi-

jedila je Katunsku sa 2:0, dok

su istimrezultatomCrmničani

pobijedili Riječkunahiju.

Ukulturno-zabavnomprogra-

mu nastupili su književnik i

publicistaRajkoJoličićipjevač

NikolaBušković.

Igre se zatvaraju večeras ta-

kmičenjima u bacanju kamena

s ramena, skoku u dalj, šahu i

trci na 1000metara.

J. ĐUKANOVIĆ

Nadvlačenjekonopca

Odbojka

Sa sastanka