Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

–Unastavku

akcijeSpecijalnogpolicijskog

odjeljenjaukojoj je, kako je

saopšteno izpolicije, uhapše-

no19članovakriminalneor-

ganizacijepronađenesudvije

automatskepuške,municija i

okvir.

Kako se navodi u saopštenju

Uprave policije, službenici Spe-

cijalnog policijskog odjeljenja

su došli do operativnih podata-

ka koji su ukazivali na to da se

kod jednog člana kriminalne

organizacije, koji je uhapšen 15.

avgustanalazedvijeautomatske

puške „tompson“ i kalašnjikov i

izvjesnakoličinamunicije.

PRETRES

Narednog dana dobili sunared-

buzapretres i ispredulazauga-

ražupronašlisuoružjeimunici-

ju koji su bili zakopani u zemlji.

Istražitelji su pronašli kalašnji-

kov bez okvira i municije, auto-

matsku pušku „tompson“ sa

okvirom u kojem se nalazila

municija i okvirbezmunicijeza

automatskupušku.

Oružjejebilozapakovanounaj-

lonske kese i oblijepljeno izolir

trakom.

Osnovano se sumnja da je pro-

nađeno oružje po planu krimi-

nalne organizacije trebalo da

budekorišćenouegzekucijama.

Oduzeto oružje i municija biće

upućeni uForenzički centar ra-

divršenjaodgovarajućihvješta-

čenja i utvrđivanja da li je kori-

šćeno prilikom izvršenja

krivičnih djela iz prethodnog

perioda.

- Policijsko tužilačke aktivnosti

senastavljaju–naveli su izpoli-

cije.

Po nalogu Specijalnog tužilaš-

tva u srijedu suuhapšeni Željko

Đukić (39), Miloš Božović (21),

DragoVukčević(30),LazarRai-

čević (21), BalšaTodorović (23),

ĐurađLončar (23), ArnelMan-

dić (20), Radoš Popović (29) i

SmailLekić (34).

Policija potražuje D. A. (17) i D.

A. (31), za koje postoji osnovana

sumnjada suprihvatili članstvo

u kriminalnoj organizaciji za-

jedno sa sedam osoba koje su

ranijeuhapšene.

Traga se i zaMarkomJovanovi-

ćem, koji se sumnjiči da je poči-

nilac dvostrukog ubistva u cen-

truPodgorice–MarkaŠakovića

iRadivojaJovanovića,31.marta.

Uhapšeni su, kako nam je

nezvanično saopšteno, bili u in-

tenzivnomkontaktu sa Jankom

Vukadinovićem,pritvorenikom

uZIKS-u, koji se tereti da je dio

kriminalne organizacije koja

stoji izaubistvaŠakovića i Jova-

novića31.marta.

Krivične prijave podnijete su

protiv pritvorenikaMarka Rn-

kovićaiPredragaVukadinovića.

KodJankaVukadinovićajepro-

nađen telefon kojim je komuni-

ciraosauhapšenimakojisetere-

te za stvaranje kriminalne

organizacije.

ZADACI

Ova kriminalna organizacija

djelovala je na prostoru Crne

Goreisusjednihzemalja,asveu

pravcu izvršenja krivičnihdjela

neovlašćena proizvodnja, drža-

njeistavljanjeuprometopojnih

droga, odnosno međunarodne

trgovinenarkoticima,teškoubi-

stvo, trgovina oružjem, otmica,

izazivanjeopšteopasnosti i raz-

bojništvo.

Oni su, kako je saopšteno u če-

tvrtak na presu planirali i otmi-

cepojedinihosoba kao i vršenje

razbojništava na teritoriji Pod-

gorice, asvesciljemsticanjane-

zakonitedobiti imoći.

Prema dokazima koji su priku-

pljeni, kriminalni plan organi-

zacije je bio i da vrše krivična

djela zastrašivanje, odnosno

krivičnadjelaprotivživotaitije-

la–nanošenjetjelesnihpovreda

licimakojasuusukobusakrimi-

nalnom organizacijom, te za-

strašivanje pojedinih lica baca-

njem eksplozivnih naprava na

njihovu imovinu i paljenjem

njihovihvozila–pojasnio jeBa-

ković.

Prema stavu Tužilaštva, krimi-

nalna organizacija formirana je

tokom2017. godine s ciljem vr-

šenja krivičnih djela nedozvo-

ljenodržanjeoružjaieksploziv-

nihmaterija i teškoubistvo.

Kodosumnjičenihjepronađeno

49gramaheroina, 551 gramma-

rihuane, 290 tableta ekstazi, 210

grama druge sintetičke droge,

960 grama supstance za proi-

zvodnju opojnih droga, tri vage

za precizno mjerenje, oružje i

municijaito:tripuške,dvapišto-

ljasaizbrisanimserijskimbroje-

vima, 128 komada municije za

automatsku pušku, 25 komada

pištoljskemunicije, okvir za au-

tomatsku pušku, eksploziv sa

sporogorećimštapinom i tri de-

tonatorske kapisle, 475 eura za

kojiseosnovanosumnjadapoti-

ču od prodaje droge, kao i jednu

silikonskumasku koja služi kao

sredstvozasakrivanjeidentiteta

prilikomizvršenjakrivičnihdje-

lazbogkojih jekriminalnaorga-

nizacija i formirana.

Krivičnipostupakjepokrenut5.

aprila ove godine protiv sedam

osoba - tri zbog krivičnih djela

stvaranje kriminalne organiza-

cije i krivičnog djela teško ubi-

stvo,jednaosobaseteretizakri-

vičnodjelostvaranjekriminalne

organizacije, izazivanje opšte

opasnosti i krivičnog djela ne-

dozvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija dok je pro-

tiv tri lica krivični postupak

pokrenut zbog stvaranja krimi-

nalneorganizacije.

A.G.

NASTAVAKAKCIJE:

U istrazi ubistvaMiloša Šakovića i Radivoja Jovanovića uhapšeno 19 osoba

Jedanodosumnjičenihkrio

automatskepuškeuzemlji

BIJELOPOLJE

–Osamnaestogodišnjoj EdiniKastrati iz

Plavaprodužen jepritvor zbog sumnjeda je 29. junaubila

svog četvoromjesečnog sina–odluku jedonijelovanpretre-

snokrivičnovijećebjelopoljskogVišeg suda.

ProtivKastrati podignuta je optužnica i uskoro će biti zakazano

suđenje.

Tijelo četvoromjesečne bebe pronađeno je na obali Đuričke ri-

jeke uPlavu.

Bebajepronađenaokokilometariponizvodnoodmjestagdjeje,

kako se sumnja,majka bacila.

Kastrati jena saslušanjupred tužiocemHasanomLukačempri-

znala da je dijete bacila u rijeku.

Osumnjičena se pred tužiocemnije puno izjašnjavala o razlozi-

ma učinjenog djela, ali je kazala da je sa nevjenčanimsuprugom

živjela u lošimodnosima i da je on navodno tukao i govorio po-

grdne riječi.

C.H.

SaprivođenjaKastrati

Centar bezbjednosti Podgorica

Zaplijenjenooružje

Odluka bjelopoljskog suda u slučaju Edine Kastrati

Optuženoj za

ubistvodjeteta

produženpritvor

ARHIVAPOBJEDE

PODGORICA

– I. R. (36) iz

Podgoriceuhapšen je zbog

sumnjeda jepočinio razboj-

ništvo i da jepokušao razboj-

ničkukrađunabenzinskoj

pumpi „Ekopetrol“uulici

RadojaDakićauPodgorici.

Kako se navodi u saopštenju

policije, osumnjičeni je 13. av-

gusta na benzinskoj pumpi

„Eko petrol“ u Ulici 4. jula, uz

prijetnju čekićem, od zaposle-

nog ukrao 530 eura pazara i

pobjegao.

Takođe, 20. jula na benzinskoj

pumpi „Eko petrol“ u ulici Ra-

dojaDakića,I.R.jeuzprijetnju

nožempokušaoodzaposlenog

da ukrade pazar.

I. R. je identifikovan zahvalju-

jući operativnom radu podgo-

ričke policije.

C.H.

Osumnjičeni uz

prijetnjučekićem

opljačkaopumpu

Uhapšen Podgoričanin zbog razbojništva

NIKŠIĆ

– Tridesetpetogodiš-

nji D. K. teško je povrijeđen

u saobraćajnomudesu, juče

oko 10.30, na putu Nikšić-

Žabljak, u selu Šipačno.

Mladić je upravljao „tojo-

tom“ i, iz sada neutvrđenih

razloga, sletio s puta, probio

odbojnu gredu, prevrnuo

se i sletio nekolikometara

od saobraćajnice, gdje ga je

zaustavila šuma. Zadobio je

potres mozga i zadržan je na

hirurškomodjeljenju nikšićke

Opšte bolnice, ali je van smrt-

ne opasnosti.

Ra. P.

U saobraćajnomudesu kod Nikšića povrijeđen D. K.

SletiosputauŠipačnom