Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Osoba zapo-

drškudjetetu, novimehani-

zamzaštitedječijihpravau

brakorazvodnimparnicama i

ostalimpostupcimaukojima

seodlučujeo sudbini djeteta,

kao što je starateljstvo, počeo

jeda seprimjenjujeumaju

prošle godine i od tada je,

premapodacimakoje jePo-

bjedadobilaodMinistarstva

pravde, primijenjen svega se-

damputa.

Razloga je više zbog čega sudo-

vi nijesu angažovali ove profe-

sionalceupredmetimaukojma

su sudili, a kako smatraju Po-

bjedinesagovornicekojesudo-

bile licencu za ovaj posao, to je

prije svega činjenica da se radi

onovominstitutukoji tek treba

da zaživi.

- Mnogi još nijesu čuli za nas.

Što se tiče većeg angažmana

osoba za podršku, sudije su tu

da procijene da li je osoba za

podršku potrebna ili ne. Naša

djeca to zaslužuju. Bitno je po-

moći im kad sumali, kad odra-

stu boriće se sami – ocijenila je

jedna od našh sagovornica Va-

lentina Smolović.

KONFLIKT

Ministarstvo pravde krajem

prošle godine izdalo je 17 licen-

ci za ovaj posao, a službenica u

stručnoj službu Višeg suda u

Podgorici, magistarka defekto-

loških nauka Valentina Smolo-

vić jedna je od njih i do sada je,

kaže,bilaangažovanaudvaslu-

čaja.

Obapredmetaodnosilasusena

sporkoji suroditelji vodili zbog

starateljstvanaddjecom.Bilisu

u velikom konfliktu i bez želje

za dogovorom.

-Srećom, uobapredmetadjeca

su bila otvorena za saradnju i

spremna za razgovor – istakla

je Smolović.

Kao važnu ističe i činjenicu što

utimslučajevimanijeevidenti-

ranonasilje naddjecom.

- Važno je da je dijete koje je

došlo na razgovor bilo opušte-

no bar na trenutak. Nijesu mu

„visili nad glavom“ ni mama ni

tata, slobodno je izrazilo svoje

mišljenje, stavove, želje – rekla

je Smolović.

Naglasila je i da je važno i što su

djecadobrovoljnodošlanaraz-

govor i nijesu imala strah od

nje, kao osobe za podršku.

-Iakosubiliukompleksnojiteš-

kojsituaciji,sarađivalisumaksi-

malno–kazala je Smolović.

Naša sagovornica smatra da je

institut osoba za podršku

izvanredna novina u Porodič-

nom zakonu, jer je dijete stav-

ljenou centar dešavanja.

- Obezbjeđuje mu se da u što

većoj mjeri utiče na svoj pravni

položaj – istakla je ona.

Ovimmehanizmomse, kako je

rekla Smolović, potvrđuje

spremnost našeg društva da

djetetu prizna status autono-

mnog pravnog subjekta, afir-

miše dijete kao ravnopravnu i

kompetentnuosobukojamože

da izražava svoje stavove i na

krajunjegovoprocesnopravo.

- Institut se može unaprijediti

umnogim segmentima, ali ako

znamo da je relativno skoro

osnovan treba biti strpljiv i sa

nadležnim subjektima korak

po korak raditi na tome – rekla

je Smolović.

Socijalna radnica i porodična

psihoterapeutkinja Dijana Po-

pović-Gavranović, takođe ima

licencuiupozoravada jezablu-

da da ako se u porodici ćuti o

problemima, o razvodu i o od-

lascima na sud, da djeca to ne

znaju.

- I sasvimmala djeca osjećaju

promjene u porodičnoj atmos-

feri i reaguju na njih, a ako ne-

maju mogućnost da o tome ja-

sno i otvoreno razgovaraju,

kreiraju svoje predstave o pro-

blemu – upozorila je Popović-

Gavranović.

Ističeidasenekadaradiodugo-

trajnom prekidu komunikacije

između partnera koji se razvo-

de i niko, kako je rekla, ne daje

djetetu informacije o razvodu,

što će se promijeniti u njego-

vom životu, kako će izgledati

novi oblikporodičnog života.

-Dijetestojiusredišturoditelj-

skog sukoba i pod velikim je

stresom svog sukoba lojalnosti

roditelju/roditeljima, pati i

pod visokim je rizikom otuđi-

vanja od jednog i/ili od oba ro-

ditelja – kaže Popović-Gavra-

nović.

Zbog toga su, poručuje, osobe

za podršku važne. Oni se sa

djetetom sastaju dovoljno du-

go, svedokonone formirasvo-

jemišljenje, kojesepotom, ako

dijeteda saglasnost, prezentu-

je u sudskimpostupcima u ko-

jima se onjemuodlučuje.

- To je svrha ovog instituta.

Osoba za podršku je uz dijete,

poštuje ga, štiti mu integritet,

dostojanstvo, privatnost i indi-

vidualnost. U postupcima koji

se vode u vezi porodičnih od-

nosa dijete je često usamljeno

–mama imaadvokata, tata ima

advokata, postupajući struč-

njaci donose odluke pozivaju-

ći senanajbolji interesdjeteta,

koji u praksi najčešće stoji

ispred prava djeteta da traži i

dobije informacije, formira i

iskažesvojemišljenje–reklaje

Popović-Gavranović.

RAZUMIJEVANJE

Naša sagovornica naglašava i

da je značaj ovog institutau či-

njenici da se na taj način po-

maže djetetu da nema osjećaj

krivice zbog svog mišljenja ili

odluke.

Kadausudniciprenosemišlje-

nje, kako je naglasila, saopšta-

vaju samo ono štodijete želi.

- Ne odlučujemo umjesto dje-

teta, nego mu ostavljamo slo-

bodu da odluči da li će mišlje-

nje iskazati ili zadržati za sebe,

uz razumijevanje posljedica

svoje odluke – objasnila je Po-

pović-Gavranović.

Za osobe za podršku od veli-

kog značaja je i saradnja sa ro-

diteljima.

- Bez povjerenja i saradnje sa

njimanemožeseostvaritikva-

litetan odnos sa djetetom niti

mu pomoći da formira i iskaže

autentičnomišljenje–naglasi-

la jePopović-Gavranović.

Nekadasu,kaže,roditeljispre-

mni za obavljanje zajedničkog

razgovora, a nekada nijesu.

Kasnije se nastavlja komuni-

kacija samo sa djetetom.

- Prvi, pripremni razgovori sa

roditeljima nasamo i prvi raz-

govori sa djetetomu prisustvu

roditelja, suodvelikogznačaja

– ističe ona.

Svi razgovori su povjerljivi, ali

taj princip nije bez ograniče-

nja.Osobazapodrškuuobave-

zi je da ga prekrši ako dijete

saopšti da je zlostavljano.

Popović-Gavranović ukazuje i

na činjenicu da uključivanje

djece u postupke koji su u vezi

sa porodičnim odnosima za-

htijeva promjene stavova u

društvenoj i u porodičnoj za-

jednici.

Klinička psihološkinjamrAna

Golubović-Popović dobila je

licencu Ministarstva pravde i

poručuje da pravosuđe po

mjeridjetetapredstavljaneop-

hodan korak u ostvarivanju,

unapređenju i zaštiti prava

djeteta.

- Negativna iskustva u djetinj-

stvu odnose se na potencijalna

traumatska iskustva, koja mo-

gu da imaju negativne, dugo-

trajne uticaje na zdravstveno

stanje – istakla je Golubović-

Popović.

Ona ukazuje i na nedostatak

prostora u sudovima i kaže da

je neophodno opremiti pro-

storiju za rad sa djecom.

JasminaBEHAROVIĆ

PREDSTAVLJAMO:

Novi institut Porodičnog zakona – osoba za

podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnimodnosima

Stručnapomoć za što

bezbolniji izlazak iz

roditeljskog sukoba

Zadevetmjeseci usedamopština759brakorazvodnihparnica

Brakorazvodnih parnica, kako je Pobjedi

saopšteno iz Sudskog savjeta, od 1. no-

vembra prošle godine do 30. jula ove, u

sedamopština u kojima su osobe za po-

drškudjetetupostavljene, bilo je759.

Najviše u Podgorici - 388, a osobe za po-

dršku djetetu angažovane su u svega pet

slučajeva. Kako je Pobjedi saopšteno iz

Ministarstva pravde, jedan slučaj bio je u

Višemsudu, ačetiri uOsnovnom.

UBeranama je bilo 47 predmeta, a osoba

zapodrškubilajeangažovanasamoujed-

nomslučaju.

OsimuPodgoriciiBeranamaosobazapo-

drškudjetetuangažovana je jošu jednom

predmetuuHercegNovom.

Sudskastatistikapokazuje i da jeuKotoru

bilo 129 brakorazvodnih postupaka od 1.

novembraprošlegodinedo30. julaove, u

BijelomPolju91, Rožajama61, Ulcinju28, a

Plavunajmanje– 15.

Podrškado

pravosnažne

presude

Generalni direktor Direk-

torata za građansko

zakonodavstvo i nadzor

u Ministarstvu pravde

Ibrahim Smailović za

Pobjedu je naglasio da su

osobe za podršku važne,

jer djeca nerijetko ne

razumiju na pravi način

ono što se u sudnici

događa.

- Za djecu, posebno onu

manjeg uzrasta, dolazak

u sudnicu i suočavanje

sa tipičnim ambijentom

i atmosferom koja u njoj

vlada predstavlja trauma-

tično iskustvo i uzrok je

svojevrsne viktimizacije

djeteta – kazao je Smai-

lović.

Osobe za podršku ostaju,

kako je naglasio, uz dijete

do donošenja pravosnaž-

ne sudske odluke.

Za sadaneće izdavati

nove licence

Ibrahim Smailović kazao je za Pobjedu da u Ministar-

stvu pravde smatraju, imajući u vidu broj dosadašnjih

angažovanja osoba za podršku, da je njih 17, koliko ih

ima licencu, za sada dovoljno.

- Redovno će se sagledavati potreba za organizovanjem

nove obuke za povećanje njihovog broja – rekao je on.

UMinistarstvu pravde će, kako je najavio za naš list,

u septembru u saradnji sa UNICEF-omorganizovati

takozvanu naprednu obuku za osobe za podršku koje

imaju licencu, a predavači će imbiti eminentni doma-

ći eksperti iz ove oblasti.

AnaGolubović-Popović

DijanaPopović-Gavranović

ValentinaSmolović

Upostupcima koji se

vode uvezi porodičnih

odnosa dijete je često

usamljeno –mama

ima advokata, tata ima

advokata, postupajući

stručnjaci donose

odluke pozivajući se na

najbolji interes djeteta,

koji upraksi najčešće

stoji ispredprava djeteta

IbrahimSmailović

ILUSTRACIJA

Dijete je stavljeno u centar

dešavanja i obezbjeđuje se

da u što većoj mjeri utiče na

svoj pravni položaj – istakla

je za Pobjedu službenica u

stručnoj službi Višeg suda u

Podgorici Valentina Smolović