Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

Društvo

Informacija o navodnomvrbovanjumaloljetnica uzburkala javnost u regionu

Upoliciji nemajuprijavu

da jedjevojčica izBara

bila žrtvaonlajnprevare

PODGORICA

–Crnogorska

policijavećnekovrijeme

provjerava informacijeona-

vodnoj prevari naFejsbuku,

gdje lažna grupa „Foto-mo-

deli“ traži „djevojčiceuzra-

stado 14godina zaposao fo-

tomodelauAustriji“,

potvrđeno jePobjedi iz

Upravepolicije, kao i danije-

danroditelj do sadanije

podnioprijavu.

Beogradski Blic prenio je in-

formacijudasuprekoovegru-

pe izvjesni Slavica S. i BojanB.

htjelidavrbujuidvanaestogo-

dišnju djevojčicu iz Bara, čija

semajka javila na oglas lažnog

profila u ovoj grupi, pod ime-

nomMilaNešić.

NavodnaMilaNešić je u spor-

noj, sada već ugašenoj grupi

„Foto-modeli“, prije nekoliko

dana napisala da mole zainte-

resovane roditelje djevojčica

uzrasta do 14 godina „da se ja-

ve porukomnamesindžer“ za

rad u austrijskoj modeling

agenciji.

Policija je u Srbiji pokrenula

istragu o konkursu koji je

objavljen na Fejsbuku, nakon

što je „isplivala“ prepiska Sla-

vice S. i Jovana B. o djevojčici

izBara.

Iz Uprave policije Pobjedi je

juče saopšteno da su „i prije

nego što se umedijima pojavi-

la ova navodna prepiska“ do-

bili informaciju o ovomsluča-

ju i da već neko vrijeme

provjeravaju kako bi utvrdili

svečinjenice, prijesvega iden-

titet osoba, zatim identitet

„imaoca profila i vjerodostoj-

nost fotografija“.

- U ovom momentu zbog

osjetljivosti, jer se pominje

maloljetnica, a i zbog interesa

Skrinšot prepiske

daljeg realizovanja službenih

mjera i radnji, ne možemo da

damo informacije o provjera-

ma.Toće tekbitimogućekada

ove mjere i radnje budu zavr-

šene – naglasili su iz Uprave

policije.

Policiji se, kako su istakli, nije

obraćaonijedanroditelj uvezi

sa zloupotrebom prepiske ili

fotografije.

- Policija obavlja provjere i u

tompravcu – rekli su iz Upra-

ve policije za naš list.

Ni Osnovno državno tužilaš-

tvo u Baru, kako je Pobjedi ju-

če saopšteno, nijeprimalokri-

vičnuprijavukojaseodnosina

ovaj događaj.

- Istraga nije pokrenuta, jer se

navedena agencija ne nalazi

na teritoriji Bara, samim tim,

sve potrebne mjere i istražne

radnje preduzeće mjesno

nadležno tužilaštvo – rekli su

iz ovog tužilaštva.

Beogradski Blic objavio je in-

formaciju da se u grupi na

Fejsbukunavodnovrbujuma-

loljetnice i to ilustrovao

skrinšot prepiskomnavodnih

organizatora – Slavice S. i Jo-

vanaB.

JovanB. jeuputioporukuSla-

viciS.ukojojjenapisaozadje-

vojčicu iz Bara da „mala ima

12 godina, majka joj je samo-

hrana“.

-Dao samjoj (majci) tvoj broj,

javiće ti sa na vajber. Reci joj

da je legalnaagencijazadječi-

je foto modele, ostalo ću ja da

završim – napisao je izvjesni

Jovan B. uz fotografiju malo-

ljetnice.

SlavicaS. jeodgovorilapitaju-

ći: „To jeovaVerica izBara što

mi se javila“, na što je JovanB.

odgovorio„da, Slavice, izBara

je, samo joj reci da je legalan

posao i zamaži joj nešto oči“.

Ovi prevaranti su, prema na-

vodimaBlica, komunicirali sa

zainteresovanim roditeljima

djevojčica, a kada bi im oni

povjerovali, Slavica S. je sa

njima nastavljala komunika-

cijuputemvajbera.

- Nakon obelodanjivanja pre-

piske, grupa „Foto-modeli“

kao i profili organizatora po-

tencijalnog vrbovanja malo-

ljetnica su ugašeni, a policija

je pokrenula istragu. Ovim

slučajembavi seOdjeljenjeza

visokotehnološki kriminal,

koji će detaljnom analizom

prepiski između osumnjiče-

nih, kao i sa potencijalnimžr-

tvama, utvrditi elemente

ovog krivičnog djela – piše

Blic.

J.B.

Direktor Uprave pomorske sigurnosti Safet Kočan upozorava na opasnosti

Kada su izloženecrvene

zastaviceneulaziti umore

PODGORICA

-Nakon što se

turista izKazahstanaT. S.

(41) utopioučetvrtaknapo-

četkuVelikeplaže, dok je

dvadesetakdrugih izvučeno

naobalunakondramatičnog

spašavanja, direktorUprave

pomorske sigurnosti Safet

Kočankaže zaportal Antena

Mdamnogi potcjenjuju

opasnostVelikeplaže.

- Sve se dešava u okviru kupa-

lišta, do bova. Velika plaža je

izuzetno opasna - upozorio je

Kočan.

Zato,ističeon,svikojisekupa-

ju u tom rejonu moraju voditi

računa o bezbjednosti.

-Morajupratiti upute spasila-

ca na obali, da gledaju da li se

pojavila crvena zastavica na

određenimmjestima i da tada

ne ulaze u vodu, jer je to znak

opasnosti. Taj dio je jako opa-

san, struje su velike iako ljudi

misle da je to plitka voda i da

nije opasno - objašnjava Ko-

čan.

Turisti napravili živi lanacda izvukuutopljenike

Po zakonu na svakih 50meta-

ra plaže mora biti po jedan

spasilac.

- To se sigurno sprovodi. Svi

spasioci kolikoznamodUpra-

ve za inspekcijske poslove su

izuzetno stručni i imaju svi

sertifikate.Ovosedesilouvre-

menu kada se faktički plaža

zatvara i oni su bili upozoreni

da ne idu tamo - kažeKočan.

Apel je da se svi pridržavaju

mjera sigurnosti.

- Vodite računa o sebi i drugi-

ma. Po onom nevremenu po-

slali smo dvije posade i plašio

sam se i za njihov život – do-

dao jeKočan.

R.D.

SafetKočan

bučnog centra na Zlatiboru

trebalo

ori kamp

jetnici iz Crne Gore, a uUpravi policije

ko djece iz naše zemlje bilo u ovomkampu

Opština Čajetina je Udruženju učesnika oružanih sukoba na

prostoru bivše Jugoslavije omogućila prostor, hranu i vodu za

sve učesnike kampa, a vrijednost donacije je 400.000 dinara,

što je oko 3.400 eura - piše RSE.

Pomogla su i čajetinska javna preduzeća u vidu građevinskog

materijala za postavljanje šatora za ishranu učesnika kampa.

- Opština Čajetina njeguje dobre odnose i saradnju sa Ruskom

Federacijom, u prilog tome govori i otvoranje prve Kancelarije

za saradnju sa RuskomFederacijomna Zlatiboru - obrazložili

su oni za RSE.

Kazali su da kamp podržavaju „jer je njegov cilj da kodmladih

razvije ljubav prema otadžbini i rodoljublju“.

PodrškaopštineČajetina

Aleksandar Radić je kazao

Portalu Analitika da nije

protiv organizovanja kampa

za obukumladih, naročito

jer se to uveliko radi u više

zemalja.

- To je potrebnomladim

generacijama i kad već

nema služenja vojnog roka

Uslovi

onda je potreban neki vid

obuke. Ima tu dosta prosto-

ra da se radi, ali isključivo

u organizaciji države. Kao

što recimo u Crnoj Gori

Ministarstvo odbrane orga-

nizuje Vojni ljetnji kamp

- pojasnio je Radić.

Ako se organizuje u pri-

vatnoj režiji, kako je kazao,

onda je nedopustivo i raz-

govarati o takvoj temi.

- Činjenica je da je veliki broj

mladih ljudi zainteresovan za

učešće u sličnimaktivnostima,

a istovremeno i za bavljenje

vojničkim pozivom. Želim da

vjerujem da su organizatori

kampanaZlatiboruunajboljoj

namjeri krenuli u realizaciju,

ali očito, nijesu imali uvidu sve

potencijalneimplikacijeilisuu

planiranju i realizaciji naprav-

ljeni izvjesni propusti u smislu

komunikacije sanadležnimin-

stitucijama - smatraDedović.

PretpostavljadajedržavaSrbi-

ja pažljivo procijenila i reago-

vala u skladu sa tim.

- Obrazloženje da je kamp bio

nebezbjedan za boravak uče-

snika, biloopravdano ili ne–za

mene je dovoljno. Kodovakvih

stvari apsolutno ne smije doći

do pojave mogućnosti različi-

tih interpretacija u smislu ci-

ljeva, selekcije, programa i

ostalih programskih i logistič-

kihdetalja - naveo jeDedović.

PODRŠKA

Kako su prenijeli mediji u Ud-

ruženju učesnika oružanih su-

koba na prostoru bivše Jugo-

slavije tvrde da im je namjera

biladadjeci predočekakodase

snađu u raznim ekstremnim

situacijama.

- Dosta ljudi kaže da ne treba

djecuučiti oružju, zašto todje-

ci dajemo. Niko ovdje nikoga

ne prisiljava. Sve je na dobro-

voljnojbazi.Velikidioroditelja

iz Srbije jednostavno želi da

djeca okuse vojnički život. Mi

smo u tradiciji ratnički narod -

rekao je Željko Vukelić koji je

na čeluovog uduženja.

Vukilić je za Radio Slobodna

Evropa izjavio da imaju podrš-

ku Rusije i da je kamp posjetio

vojni ataše Ambasade ove ze-

mlje uSrbiji.

Pobjeda juče nije uspjela da

stupiukontakt sanjim, nijeod-

govaraonanašepozive, auUd-

ruženjusunamkazalidanijesu

raspoloženi da komentarišu

događaj, te da se obratimo Vu-

keliću.

IzMinistarstva odbrane Srbije

rekli suda ni na koji načinnije-

su uvčestvovali u organizaciji

„Omladinskopatriotskogkam-

pa Zlatibor 2018“, niti su pri-

padnicitogresoraprisustvova-

li njegovomotvaranju.

K.JANKOVIĆ

Mapa svijeta sa rezultatima