Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

- Povodom

smrtiDušanaSimovića, koji

jepoginuoupaduparaglaj-

derau srijedukodBečića, ju-

če jeuSkupštini opštineBi-

jeloPoljeodržana

komemorativna sjednica,

kojoj supored rodbineSi-

movićaprisustvovali i brojni

prijatelji, kolege i građani.

ŽeljkoMadžgalj je kazao da je

Simović uvijek imao istančan

osjećaj za istinu i pravdu, te da

mu je paraglajding bio strast

koja se nijemogla ugasiti.

- Kao očaravajuća potreba i

potraga za slobodom, kojune-

smetano nudi let paraglajde-

rom- kazao jeMadžgalj.

Istakao je da ne postoji para-

glajderista u Crnoj Gori a da

nije posjetio Školu paraglaj-

dinga, kojujeposvećenoi stra-

stveno vodioDuško.

-DušanSimović jebiovanred-

noduhovit, omiljenudruštvu,

svestran i izuzetno posvećen

svemu što je radio u životu -

kazao je na komemorativnoj

sjednici novinar Dejan Peru-

ničić.

Podsjetio je da je Simović za

kratko vrijeme uspio da posti-

gnevanserijskerezultateupa-

raglajdingu.

-Učestvovao jena takmičenji-

ma širom svijeta, osvajao me-

dalje, prvi je uveo sistem tan-

d e m p a r a g l a j d i n g a i

paraglajdinga sa motorom,

osnovao klub „Dinamic“ i us-

pio da „zarazi“ veći broj ljudi

obučavajući ihda lete i to sveo

svom trošku. Od hobija je na-

pravio profesionalnu karijeru

za zavist - istakao jePeruničić.

R. D.

PODGORICA

–Britanska

organizacija za istraživa-

nje javnogmnjenja Ipsos

MORI istraživala jeukojoj

mjeri shvatanje javnosti o

različitimvažnimtemama

urazličitimzemljamaod-

govara činjenicama, anaša

država je, premaovoj ana-

lizi, napetommjestu.

U studiji „Perils of Percepti-

on“(Riziciopažanja), koja je

ovegodineobuhvatila29.133

ljudi u 38 država, Skandi-

navci su dali najbolje rezul-

tate.

-Danci,Norvežani i Šveđani

davali su najtačnije odgovo-

re, pri čemu je Švedska prva

na listi. Španija je na četvr-

tom, Crna Gora na petom

mjestu, Srbija na šestom, a

najneobavješteniji su Filipi-

ni, Brazil i Južnoafrička Re-

publika. Velika Britanija je

na devetommjestu, SAD na

16, izaRusije,Njemačke iKi-

ne – rezultati su globalne

analize o informisanosti.

Učesnici su odgovarali na

pitanja o svjetskim i lokal-

nim temama, kao što su sto-

pa ubistava i samoubistava,

broj žrtava terorizma, broj

maloljetničkih trudnoća, te

zatvorenika rođenih u ino-

stranstvu.

- Među pitanjima bile su i

zdravstvene teme, kao što je

uticaj vakcine na zdravlje ili

broj oboljelih od dijabetesa,

a pitanja su se odnosila i na

vjeru, konzumiranješećera i

alkohola, kao i procenat sta-

novni š tva ko j i kor i s t i

fejsbuk i pametne telefone

–navedenojenaportaluAn-

tenaM.

Rezultati su pokazali da su

ljudi ugotovo svih38država

obuhvaćenih istraživanjem

slaboobaviješteni oovimte-

mama, ali da su neki lošije

obaviješteni u odnosu na

ostale.

R.D.

Komemoracija povodomsmrti Dušana Simovića

Potraga za slobodom

Bjelopoljci seoprostili odsugrađanina

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

PODGORICA

- Isplatama-

terijalnihdavanja iz socijal-

ne i dječje zaštite za jul po-

čela je juče, aMinistarstvo

rada i socijalnog staranja za

tunamjenuobezbijedilo je

6,14miliona eura.

- Za korisnike materijalnog

obezbjeđenja boraca i ličnu i

porodičnuinvalidninuizdvo-

jeno je469.714eura.Zagodiš-

njeprimanjezanosioceparti-

zanske spomenice od 1941.

izdvojeno je 3.484 - navodi se

u saopštenju.

Za korisnike materijalnog

obezbjeđenja, kakosedodaje,

izdvojeno 918.137,89 eura,

dokjezakorisnikedodatkaza

djecuizdvojeno392.758eura.

-UskladusaUredbomonači-

nuostvarivanjaprava raselje-

nih lica iz bivših jugosloven-

skih republika i interno

raseljenih lica sa Kosova koja

borave u Crnoj Gori nije bilo

izdvajanja, a za troškove sa-

hrana biće isplaćeno14.186

eura. Za pravo na dodatak za

njegu i pomoć izdvojeno je

1.122.281 euro, a za pravo na

ličnu invalidninu 459.597 eu-

ra - kazali su izMinistarstva.

Naknada roditeljima ili stara-

teljima lica koja su korisnici

lične invalidnine ukupno

iznosi 432.938,29 eura.

- Za smještaj u ustanovama

socijalne idječjezaštiteobez-

bijeđeno je 153.696 eura, a za

smještaj u ustanovama van

C r n e Go r e i z d v o j e n o

16.756,30 eura, za korisnike

porodičnogsmještaja128.327

eura - navodi se u saopštenju.

Za troškove ishrane djece u

predškolskim ustanovama

opredijeljeno je 100.722 eura.

- Za korisnike refundacije za

porodiljsko odsustvo izdvo-

jeno je 1.027.669eura.Nakna-

da po osnovu rođenja troje ili

više djece u skladu sa Zako-

nom i izvršenju Odluke

Ustavnog suda Crne Gore

570.504eura-kazali suizMi-

nistarstva.

Za uplatu doprinosa korisni-

cama nakande po osnovu ro-

đenja troje ili više djece

104.990 eura.

- Za povlastice na putovanje

lica sa invaliditetom izdvoje-

no je 194.930 eura – piše u sa-

opštenju.

N.K.

Počela isplata

materijalnihdavanja

SrpskoMinistarstvo unutrašnjih poslova juče zabranilo rad paravojnog

Radić: Srbija je

odmahdazat

PODGORICA

–Takozvani

„Omladinsko-patriotski

kampZlatibor 2018“uokviru

koga sudjeca imladi, uzrasta

između 14 i 23 godinepodu-

čavana, izmeđuostalog, i bo-

rilačkimi vojničkimvještina-

ma zatvoren je jučepo

nalogu srpskepolicije, apre-

manepotvrđeniminformaci-

jamaunjemu jebilo i djece iz

CrneGore.

UUpravi policije, kako nam je

nezavnično saopšteno, nemaju

podatke da li je i koliko djece iz

naše zemlje boravilo u ovom

kampu.

OpasNazONa

Prema informacijama srpskih

medija u kampu je bilo 10 dje-

vojčica i 34 dječaka, a kamp je

zatvorenzbogmogućezloupo-

trebe djece i uznemirenja jav-

nosti, rekao je ministar unu-

trašnjih poslova Nebojša

Stefanović.

Radio SlobodnaEvropa prenio

jeda suukampuboraviladjeca

iz Crne Gore, Srbije i Bosne i

Hercegovine gdje suučili bori-

lačke vještine, ali i da koriste

oružje. Kamp je počeo 9. avgu-

sta i trebalo je da traje devet

dana.

Organizator kampa jeUdruže-

nje učesnika oružanih sukoba

naprostorubivšeJugoslavije, a

kako je prenio Radio Slobodna

Evropa, oni sebe predstavljaju

kao srpske i ruske veteranske i

patriotske grupe.

Vojni analitičar Aleksandar

Radić kazao je juče Portalu

Analitika da ne vidi ništa loše u

organizovanju takvog kampa,

ali kada ga organizuje država.

-Akosekamporganizujesapo-

drškom nekih stranih država

onda ulazimo u zonu gdje se

potencijalno može ugroziti i

bezbjednosni interes – upozo-

rio je on.

Smatra da je Srbija trebalo od-

mah da zaustavi ovu aktivnost

jer nije bilo jasnog državnog

uticaja.

-AkoviuSrbijiimateorganiza-

ciju koja je našla neke organi-

zacije koje finansira druga dr-

žava, a uostalom informacija o

tom kampu je došla preko ru-

skih medija, onda naravno da

će se malo drugačije gledati na

to i postavite pitanje da li je to

normalno i o čemu se tu radi?

Da li je to prihvatljivo? Onog

momenta kada nemate jasan

državniuticajmoratedareagu-

jete i da zaustavite takve aktiv-

nosti. Nije to principijalnost

nego, naprosto ljudi, pa nemo-

žedaneko šetauuniformi i bu-

de pripadnik takve organizaci-

j

e

jer mu se eto tako htjelo – ista-

kao je on.

I izvršni direktor nevladine or-

ganizacije „Alfa centar“ Alek-

sandarDedović smatra da ova-

kvi kampovi jesu korisni, ali

pod jasnim i preciznimuslovi-

Prema informacijama srpskihmedija u kampu su boravili i malo

Pobjedi je nezavnično saopšteno da nemaju podatke da li je i kol

Vojnički kampnaZlatiboru

AleksandarDedović

AleksandarVučić

AleksandarRadić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država

neće tolerisati stvari poput kampa u kojem su djeca u uni-

formama učila vojničke vještine na Zlatiboru.

- I kada radite to, ne bi trebalo da se radi u uniformama.

Takve stvari država Srbija neće tolerisati. To nije Srbija

budućnosti i Srbija kakvom želimo da se ponosimo. Ta djeca

su dobra djeca, ali zna se kada je vrijeme za vojsku, za školu

i za druge stvari - rekao je Vučić novinarima.

Vučić:Nećemotolerisati

dadjecabuduu

vojnim uniformama

ŽeljkoVukelić

ma koje propisuje država.

- Na osnovu izmedija raspolo-

živih informacija, vidljivo jeda

je slučaj ispolitizovan do kraj-

nih razmjera i sa više aspekata.

Na prostoru Balkana je veoma

malo potrebno da se od obične

stvari, za tren pređe u rješava-

nje kompleksne geopolitike i

odnosavelikihsila.Neznamda

li se radi o kampu sa višegodiš-

njom tradicijom, ali sam shva-

tio da su polaznici maloljetni i

da su dobrovoljno i uz sagla-

snost svojih roditelja bili tamo

- rekao je Dedović juče za Po-

bjedu.

Onjenaveodamladimausred-

njoškolskom uzrastu, pogoto-

vo u formalnom obrazovanju,

nedostaje edukacije u ovim

oblastima i da je stav većine

javnosti da njima treba jedna

vrsta vojničke obuke koja se

nekada, a i danas, visoko vred-

novala u ličnom i profesional-

nomživotu.

Podaci britanske agencije za istraživanje javnogmnjenja o informisanosti

CrnaGoranapetommjestu