Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Uprvoj polovini godineLovćengrupa, kojuči-

neLovćenosiguranje, Lovćenživotnaosiguranja i Lovćenau-

toostvarila je rast bruto fakturisanepremijeod jedanodstona

godišnjemnivou, saopšteno je izoveosiguravajućekuće.

Glavnigeneratorrastacjelokupnogtržištasuživotnaosiguranja,

pa je fakturisanapremijaLovćenživotnogosiguranjaporasla za

32 odsto, što se odrazilo i na tržišni udio, u kojemLovćen grupa

zauzima prvu poziciju. Udio Lovćen osiguranja u neživotnim

osiguranjima je 43,1 odsto, u životnim 13,1, a u ukupnom tržištu

38,2 odsto.

Izvršni direktor Lovćen osiguranja Matjaž Božič je ukazao na

,,značajan pozitivan iskorak i odličnu reakciju osiguranika smo

registrovali u oblasti koju jedino Lovćen osiguranje pokriva na

tržištuCrneGore, a radi se o osiguranju poljoprivrede i to naro-

čitou segmentuosiguranja životinja“.

S. P.

PODGORICA

- Ministarstvo ekono-

mije pozvalo je sve zainteresovane da

se uključe u javnu raspravu o Nacrtu

zakonaosigurnosti operacijasaugljo-

vodonicima koja će trajati do 21. sep-

tembra.Zakonomse, kako jeobjašnje-

no, utvrđuju minimalni zahtjevi za

sprečavanje velikih nesreća tokom

izvođenja upstream operacija u pod-

morju i za ograničavanje posljedica

takvihnesreća.

Navodisedajekoncesionarfinansijski

odgovoran za sprečavanje i sanaciju

štete u životnoj sredini koja je prou-

zrokovana izvođenjemupstreamope-

racija. U slučaju postojanja više kon-

cesionara u okviru jednog ugovora o

koncesiji, svi suneograničeno solidar-

noodgovornizasprečavanjeisanaciju

štete. Upstream predstavlja operacije

koje se odnose na vađenje ugljovodo-

nikaiizgradnjuilikorišćenjepostroje-

nja za proizvodnju i isporuku nafte i

gasa, uključujući istraživanje, bušenje

bušotina, proizvodnju, transport i

korišćenjenafte i gasazaproizvodnju.

U slučaju velike nesreće operator je

dužan da preduzme sve prikladne

mjere kako bi se ograničile posljedice

velikenesrećepozdravlje ljudi i život-

nu sredinu. Velika nesreća uključuje

eksploziju, požar, gubitak kontrole

nad bušotinom, ili ispuštanje ugljovo-

donika ili opasnih materija, odnosno

oštećenje postrojenja i infrastructure,

a pritom uzrokuje gubitak života ili

ozbiljne povrede osoba ili ima značaj-

ni potencijal za to. Zakonom se pred-

viđaiformiranjekomisijezasigurnost

operacija sa ugljovodonicima, kao i

kaznene odredbe za operatore.

Novčanomkaznomu iznosu od 1.000

eura do 40.000 eura kazniće se za

prekršajoperator,ako,izmeđuostalog

ne uskladi svoje aktivnosti zakonom,

nepreduzmesvemjerekakobisespri-

ječile velikenesreće, odbije zahtjevda

snosi troškove komisije koji nastaju

kao posljedica izvršavanja dužnosti iz

o v o g z a ko n a , u k l j u č u j u ć i i

angažovanje stručnjaka, stručnih

pravnih lica i organa za pojedine obla-

sti ako je, po procjeni Komisije, neop-

hodna stručna pomoć.

Crna Gora je do sada zaključila dva

ugovora o istraživanju i proizvodnji

nafte i gasa.Ugovorokoncesiji začeti-

ri bloka zaključen je u septembru

2016. godine sa konzorcijumomEni/

Novatek i njime je predviđeno da faza

istraživanja traje ukupno sedamgodi-

na, sa dva perioda istraživanja u traja-

nju četiri i tri godine.

Ugovor sa grčkomkompanijomEner-

geanzaključen jeumartuprošle godi-

ne za dva istražna bloka, sa predviđe-

nim istražnim periodom od sedam

godina.Trenutnosuutokupripremne

aktivnostizapočetakseizmičkihistra-

živanja po osnovu oba ugovora. Mini-

starstvo ekonomije, prema ranijim

najavama, planira da na jesen raspiše

tender za dodjelu koncesije za istraži-

vanjeucrnogorskompodmorjuucilju

prikupljanja seizmičkihpodataka, ka-

kobisepovećaonivoznanjaopotenci-

jalnimkomercijalnimležištimanafte i

gasa.

S. P.

radnika

iliona

ca“

Anketa

MileSaitović,Leskovac

- Dolazim iz Leskovca. Ovo

je treća godina otkad sa su-

prugomi sinomdolazimda

berem ,,vranac“. Stigli smo

prije pet dana. Od 15 do 20

euramogudnevnodazara-

dim.Akobudemoživiizdra-

vi i sljedeće godine ćemo

doći.

DanijelKostić,Lebane

-Već15godinasamsezonac

na Plantažama. Radimuto-

var grožđa, u zavisnosti od

utovara mogu da zaradim

od 15 do 35 eura dnevno.

Uslovi nijesu loši, zadovo-

ljansam.

StanaRečković,Lebane

- Došla samda radimsa su-

prugom i osamnaestogo-

dišnjomćerkom. Ovomi je

druga sezona. Uglavnom

zaradim oko 15 eura dnev-

no. Malomi smeta vrućina

ali nije loše.

Osim toga, kako kaže, završili

subranjesorti,,kratošija“iau-

tohtoni,,krstač“,atrenutnose

bere ,,sirah“.

- Očekujemo analizu šećera

zasorte ,,merlo“ i ,,kaberne“, s

timštovjerujemda je ,,merlo“

bliži berbi jer smatram da sa-

drži oko 22 odsto šećera. Po-

slije ,,siraha“, beremoovedvi-

je sorte –najavio jeBrnović.

Kada su u pitanju stone sorte,

od 5. jula ubrali su 1,5 miliona

kilograma od planiranih dva

miliona, a angažovano je 150

radnika.

- Vremenski uslovi su uticali

na to da stono grožđe počne-

mo da beremo znatno ranije

nego inače. ,,Kardinal“ jošuvi-

jek beremo, kao i ,,viktoriju“, a

završili smo sa sortom ,,čauš

plemen“. ,,Ribije“ smo počeli

da beremo prije dva dana, a to

je pored ,,kardinala“ najzna-

čajnija stona sorta koja je dru-

ga po veličini zasada u vino-

gradu. Odličnog je kvaliteta i

odlično se prodaje – ističe Br-

nović.

I.T.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima traje do 21. septembra

Spriječiti nesrećepri vađenjunafte i gasa

Lovćen grupa u prvoj polovini godine poslovala stabilno

Rast životnogosiguranja

USD

1.13700

JPY 126.02000

GBP 0.89498

CHF

1.12990

AUD

1.56470

CAD

1.49420

Kursna lista

JučeuvinograduPlantaža

TIVAT

–Simboličnimspaja-

njemnapostolju tri posljed-

njakamena iz izgradnje,

„kamenjapočetka“, ultra-

luksuzni hotel ,,Čedi“ sinoć

suotvorili predsjednikBor-

dadirektora i vlasnikkom-

panijeOraskomdeve-

lopment holding, Samih

Saviris, predsjednikVlade

DuškoMarković i Johan

Berlandt, predsjednikBorda

direktorabelgijskeBesixks

grupe.

Novucrnogorskunautičku lu-

kuMarinu Luštica Bej, presi-

jecanjemvrpce,otvorilisuKa-

lid Bišara, CEO Oraskom

developmentholding,Milutin

Simović, potpredsjednik Vla-

de za ekonomsku politiku i fi-

nansijski sistem i ministar po-

ljoprivrede i ruralnog razvoja,

i Siniša Kusovac, predsjednik

opštineTivat.

PREPREKE

Kako je poručio Marković

otvaranjem hotela ,,Čedi“

otvoreno je 171 radnomjesto, a

77 odsto zaposlenih su držav-

ljani CrneGore.

- Ove godine otvoreno je više

od1.000novihradnihmjestau

sektoru hotelijerstva. Ovi

uspjesi su potvrda ispravnosti

strateške Vladine politike u

oblasti turizma – poručio

Marković.

Ovo je prilika, kako je dodao,

da se svi podsjetimo koliko je

bilo otpora kada su Vlada i ta-

dašnji premjerĐukanović po-

krenuliovuinvesticijusaovim

kredibilnimpartneromLušti-

ca krajem2013. godine.

-Bili susnažni i sa svihstrana.

Dakle, noćas svjedočimo i po-

bjedi vizije nad opstrukcijom

i neznanjem, ali i hrabrosti

investitora i njegovoj vjeri i

ljubavi prema Crnoj Gori. Na

ovom dijelu poluostrva nije

bilo komunalne, saobraćajne

niti druge infrastrukture, što

ovaj projekat čini jedinom

greenfield investicijom u Cr-

noj Gori - rekao je premijer,

obraćajući se okupljenima na

svečanosti otvaranja hotela

,,Čedi“ – drugog hotel tog

brenda u Evropi i prvog na

Balkanu.

Predsjednik Vlade je ukazao

da je investitor brinuo o svim

detaljima.

- Hotel je ambijentalno uklo-

pljen u okruženje, koristili su

se najbolji materijali u izgrad-

nji, a što jeposebno važno i što

ga čini još jednim primjerom

implementacije naše politike

uoblasti turizma.Zasnabdije-

vanjenamirnicamaangažova-

ni sulokalniproizvođači, čime

će ekonomski efekti njegovog

rada biti osjetni za stanovnike

Luštice - kazao jeMarković.

Rekao je da planirana investi-

cija od 1,1 milijardu eura čini

ovaj projekat najvećim turi-

stičkim projektom u Crnoj

Gori, jednimodnajvećih i naj-

značajnijih u državi uopšte, te

jednimodnajvećihnaMedite-

ranu, najkompetentinijoj turi-

stičkoj lokaciji na svijetu, koju

je u prošloj godini posjetilo

gotovo 267miliona turista.

PODRŠKA

Vlada će, zaključio je, kao i do

sada, nastavitidapružapodrš-

ku realizaciji svih projekata

koji unapređuju Crnu Goru

kao turističkudestinaciju.

-Toočekujemokakoodopšti-

na,takoiodsvihakteraudruš-

tvenom i javnom životu naše

države - poručio jeMarković.

Izvršni direktor Luštica deve-

lopmentnacionalneprojektne

kompanije odgovorne za ra-

zvojLušticeBej,DarenGibson

rekao jeda je ta kompanija već

spremna za nove izazove i do-

stignuća.

-Bezobziradaliseradionekom

od sljedećih šest planiranih ho-

tela, našem šampionskom golf

terenu sa 18 rupa, bolnici, školi,

prvojfaziCentrala-komercijal-

nog i administrativnog centra

gradakojiserađa,buditesigurni

da, dok semi večeras ovdje dru-

žimo, nova poglavlja priče oLu-

štici Bej, već se pišu - rekao je

Gibson zvanicama.

Luštica development na tivat-

skom dijelu poluostrva Lušti-

ca razvija projekat Luštica Bej

koji podrazumijeva izgradnju

sedam hotela, dvije marine,

šampionskog golf terena sa 18

rupa, oko 2.000 stanova, vila i

porodičnih kuća, te sve neop-

hodne sadržaje za život grada.

N.K.

Otvoren luksuzni hotel ,,Čedi“ i nautičkamarina na Luštici u Tivtu

Pobjedanove

vizije turizma

VLADAPODRŽAVAPROJEKTEKOJIUNAPREĐUJUCRNUGORU:

Saotvaranjahotela ,,Čedi“