Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Saberbom

,,vranca“, naševodeće sorte,

počeli smoprošle sedmice, a

plan jedado 10. septembra

uberemodevetmilionakilo-

grama–kazao je zaPobjedu

zamjenikdirektoravoćar-

sko-vinogradarskeproi-

zvodnjeukompaniji Planta-

že, GoranBrnović.

Kako objašnjava, to je osjetlji-

va sorta koja ne trpi duge ber-

be, pa zato se bere od 15 do 20

dana. Nalazi se pod zasadima

od 1.135hektara.

- Dnevno se ubere oko 350 hi-

ljada kilograma ,,vranca“, a u

jeku berbe braćemo i do 700

hiljada kilograma. Na tim po-

slovima sada je angažovano

300radnika, azapardanastići

će još 200. Uglavnom su sa ju-

gaSrbije,zatimizMakedonije,

Bosne iHercegovine, a nezna-

tan broj je iz Crne Gore. Osim

toga, berese imašinski, pomo-

ću tri kombajna–precizirao je

Brnović.

Obzirom da im za branje vin-

skih sorti treba ukupno oko

800radnika,Brnovićnajavlju-

jedakakoberbabudeodmica-

la, tako će angažovati još 200

radnika takođe iz okruženja.

Do sada je vinskog grožđa

ubrano 3,7 miliona kilograma,

a plan je 18miliona kilograma.

KVALITET

-Grožđe sorte ,,vranac“ je jako

dobro, bobica je zdrava, jedra,

nije smežurana, ima dovoljno

grožđanog soka. Prema po-

sljednjimanalizama, ,,vranac“

koji sada beremo sadrži 20,4

odsto šećera i on se koristi za

proizvodnju KV vina. Kako

bude vrijeme berbe odmicalo,

zrnoćedadehidrira, daposta-

je smežurano i damu raste še-

ćer. Kada bude prispjelo do

22,5 odsto šećera, koristi se za

proizvodnju vrhunskih vina –

objasnio je Brnović, dodajući

da će od ubranog proizvesti

oko šestmiliona litara vina.

OSTALE SORTE

Premanjegovimriječima, ber-

ba vinskog grožđa sorte ,,šar-

done“ koja je počela krajem

jula privodi se kraju.

- Trajaće još par dana. ,,Šardo-

ne“ smo brali uglavnom noću

zbog aromatskog kompleksa,

svežine, kako visoke tempera-

ture ne bi uticale na kvalitet

grožđa, a samim tim i vina –

dodajeBrnović.

PODGORICA

- Kompanija

Bemaks jedna od domaćih

građevinskih kompanija koja

radi na izgradnji auto-puta

Bar–Boljare, objavila je snim-

ke radova na ovomnajznačaj-

nijem infrastrukturnom pro-

jektu u istoriji Crne Gore.

Glavni izvođač radova jekine-

ska kompanija CRBC, dok je

Bemaks glavni podizvođač.

Gradnja prioritetne dionice

auto-puta od Smokovca do

Mateševa dugačke 41 kilome-

tar, počela je 11. maja 2015. go-

dine, od kada kreće rok od če-

tiri godine za završetak

radova. Do sada je završen

proboj tunela Mrke, Klopot,

Vilac,Mala trava,Mrkikrš, Ja-

bučki krš, Suka, Pajkov vir,

Preslo i Vjeternik.

Izgradnja auto-puta koštaće

državu809miliona eura.

S.P.

PODGORICA

-Ujedinjene

nacije su2017. godinupro-

glasile zaMeđunarodnugo-

dinuodrživog razvoja turiz-

ma. Zemljakoja jedobila

najvišebodovau svimkate-

gorijama i timedobila titulu

pobednika jeSlovenija, piše

Nacional geografik.

Titula ,,najodrživije“ zemlje

došlanakonšto jeutvrđenoda

Slovenija ispunjava 96 od 100

indikatora održivosti. Većina

visoko rangiranih zemalja

imala je oko 80 zadovoljenih

indikatora. Ova nagrada je

došla kao rezultat napornog

rada Vlade, koja je uvela skup

ekoloških mjera i zakona. Je-

danodnjihje idaseotpadmo-

ra, još u najranijim fazama,

odvajati na plastični, paprini i

bio, čime je osigurana recikla-

ža trećine otpada. Uvođenjem

javnih bicikla, prirodnog gasa

za grijanje, autobusa koji kor-

site prirodni gas i zabranom

vožnje automobila po centri-

ma većih gradova, Slovenci su

uspjeli da drastično smanje

emisiju štetnih gasova. Još je-

dan od razloga zbog kojeg je

Slovenija zaslužila pomenutu

titulu je i činjenicada je60od-

sto teritorije Slovenije pokri-

veno šumom, imaju 20.000

vrsta životinja i biljaka koji

neomtano žive u 40 nacional-

nihparkova i rezervata.

Slovenačkaprestonicaje2016.

dobila titulu najzelenijeg gra-

daEvrope.

R.E.

PODGORICA

- Banke su

nakrajumajaodobrilekre-

diteodukupno2,9milijardi

eura, što je rast od2,6odsto

namjesečnom, odnosno

10,5odstona godišnjemni-

vou. Odnos izmeđukredita

i depozitanakrajumajabio

jeniži uodnosuna istimje-

secprošle godine i iznosio

je0,86, navodi seunovom

BiltenuCBCG.

Ukupni depoziti su na kraju

maja u odnosu na april bili

veći 2,3odsto i iznosili su3,37

milijardi eura, dok su na go-

dišnjem nivou porasli 15,8

odsto. Oročeni depoziti čini-

li su 36 odsto ukupnih. U

strukturi oročenih depozita

najveće učešće imali su de-

poziti ročnosti od trimjeseca

do jedne godine, 48,1 odsto, a

od jedne do tri godine 39,3

odsto. Ukupni depoziti sta-

novništva na kraju maja

iznosili su 1,2 milijarde eura,

0,3 odsto manje u odnosu na

april, dok su u odnosu na isti

mjesec prošle godine porasli

9,8 odsto. U ročnoj strukturi

depozita stanovništva, oro-

čeni su činili 47,9 odsto.

S. P.

PODGORICA

- Prevozput-

nikauželjezničkomsaobra-

ćajuporastao jeudrugom

kvartaluuodnosuna isti

prošlogodišnji period9,9od-

sto, udrumskomdvaodsto,

a lokalnomdrumskom4,4

odsto, saopšteno je izMon-

stata.

Rast prevoza putnika zabilje-

žen je na aerodromima 13,9

odsto, redovnom vazdušnom

14,5 odsto i vanrednom vaz-

dušnom prevozu 78,8 odsto.

Pad se bilježi kod ukupnog

prometarobeu lukama4,4od-

sto, kod željezničkog saobra-

ćaja42,9odsto,doksekodpre-

voza robe na aerodromima

bilježi rast 12,4odsto.Brojpre-

tovarenih tona u lukama, u

drugomkvartalupao je8,7od-

sto, a kod izmanipulisanih to-

na 7,7 odsto.

Udrugomkvartaludrumskim

teretnimmotornim vozilima

prevezeno je 202.000 tona ro-

be,uzostvarenih18,25miliona

tonskih kilometara. Pređeni

kilometri vozila sa utovarom

iznosili su 881.000 kilometa-

ra. Ustrukturi prevezene robe

unutašnji prevoz učestvuje sa

92,1 odsto ili 186.000 tonapre-

vezene robe, dokmeđunarod-

ni prevoz učestvuje sa 7,9 od-

sto ili 16.000 tona. U strukturi

ostvarenihtonskihkilometara

unutrašnjiprevozučestvujesa

66,6odstoili 12,15milionaton-

skih kilometara, a međuna-

rodni sa 33,4 odsto ili 6,1 mili-

on tonskihkilometara.

S. P.

PODGORICA

- Prosječna cijenakvadratnogmetra stanau

novogradnji uCrnoj Gori udrugomkvartalu iznosila je 1.081

euro imanja je 1,9odstouodnosuna isti periodprošle godi-

ne, pokazujupreliminarni podaciMonstata. IzMonstata su

kazali da jeprosječna cijenakvadrata sedamodstomanjau

odnosunaprvi kvartal.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Pod-

goriciudrugomkvartaluiznosilaje1.021euro,naprimorju1.433

eura, u središnjemregionu560 eura, a na sjeveru900 eura.

IzMonstata ističuda cijene stanova za statistikuumanjujeuče-

šće stanova solidarne stambene izgradnje. Tako je prosječna

cijena kvadrata u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji predu-

zećaudrugomkvartalu iznosila je 1.219 eura, aukategoriji soli-

darna stambena izgradnja 602 eura.

S.P.

Objava kompanije Bemaks

Novi snimak

radovana

auto-putu

U okvirumeđunarodne godine održivog razvoja turizma UN

Slovenijanajčistijadržava

U vinogradima Plantaža trenutno angažovano 30

Ubraćedevet

kilograma ,,vra

Urodbreskve680hiljadakilograma

- Berba breskve biće zavr-

šena za desetak dana. Plan

je bio da se ubere oko 570

hiljada kilograma, a mi smo

do sad ubrali 660 hiljada

kilograma - rekao je Goran

Brnović. U Plantažama oče-

kuju da će do kraja ubrati

do 680 hiljada kilograma,

odnosno 100 hiljada kilo-

grama više od planiranog.

Breskva je bila dobrog

kvaliteta, dobro se prodaje

i cijeni. Sada je angažovano

oko 30 radnika, a u jeku

berbe bilo ih je oko 50. Pod

breskvom je zasađeno 44

hektara.

Podaci Monstata o saobraćaju u drugomkvartalu

Prevoz robeželjeznicomprepolovljen

Podaci Monstata o prosječnoj cijeni

stanova u drugomkvartalu

Odobreno

2,9milijardi

eurakredita

Kvadrat unovogradnji

1,08hiljadaeura

GoranBrnović.

Podaci Centralne banke zamaj

Dnevno se ubere oko 350 hiljada kilograma

,,vranca“, a u jeku berbe braćemo i do 700

hiljada kilograma. Trenutno je u berbi

angažovano 300 radnika, a za par dana stići

će još 200. Uglavnomsu sa juga Srbije, iz

Makedonije i BiH - kaže Goran Brnović