Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

Politika

Šaviva jeDF-upreporučila

PutinovaJedinstvenaRusija

PODGORICA

-TanjaStajo-

vić izabrana je juče zapred-

sjednicuopštineGolubovci,

unastavkukonstitutivne

sjednice lokalnogparlamen-

ta, koja jebilaprekinuta 25.

jula.

Ona je tommjestu zamijenila

Dušana Radonjića, koji je

funkciju predsjednika obav-

ljaoudvamandata.

Prijedlog izborne liste ,,Zado-

bro građana Golubovaca“ po-

držalo je 17 odbornika vlada-

juće koalicije (DPS,SD), dok

glasanju nijesu prisustvovali

odbornici opozicionih partija

(Demokrate, Ura, DF i SNP),

koji su svoj izlazak iz sale

obrazložili timedaneželegla-

sanjemda daju legitimitet od-

luci o izboru novog presjedni-

ka.

Stajović je bila rukovodilac

Službe gradonačelnika Pod-

gorice,kaoisavjetnicauSkup-

štini Crne Gore i ministarstvi-

ma sporta, rada i socijalnog

staranja i prosvjete.

Stajović je najavila da će njen

tim nastaviti da razvija Zetu,

realizuje izborni programvla-

dajuće koalicije, radi na una-

pređenju uprave i na infra-

s t ruk t urn im razvo j n im

projektima.

- Radićemo za dobrobit naših

novih naraštaja i nastaviti ula-

ganja u obrazovanje, kulturu i

sport. Imamodovoljnoznanja

iskustva i nove energije da od-

govorimo na sve izazove i vo-

dimo našu Zetu u pravom

smjeru, sa ciljem da sve ono

štonamjepovjerenonauprav-

ljanje ostavimo budućim ge-

neracijama – kazala je Stajo-

vić.

Opozicioni odbornici su, prije

nego su napustili zasijedanje,

ustvrdili da im je prijedlog da

Stajović bude na čelu lokalne

uprave bio djelimično iznena-

đenje i donekle neočekivan

budući da, kako je kazao od-

bornikDF-aMihajloAnđušić,

Stajović nije bila na izbornoj

listi DPS-a.

Kr.

IZAKULISA:

Ruske veze izraelskog konsultanta koji je radio kampanju

za parlamentarne izbore za Demokratski front

Nastavak konstitutivne

sjednice Skupštine

opštine Golubovci

TanjaStajović

predsjednica

opštine

D. MIJATOVIĆ

Ime izraelskogmarketinškog stručnjaka Arona Šaviva ponovo se našlo u žiži javnosti nakon što je

Crna Gora započela proceduru za izručenje njegovog partnera i saradnika, bivšeg agenta CIADžozefa

Asada zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije koja je 16. oktobra 2016. godine planirala da

nasilno preuzme vlast, proglasi pobjedu Demokratskog fronta i spriječi ulazak Crne Gore uNATO

PODGORICA

- Izraelski

marketinški stručnjakAron

Šavivprihvatio jedabude

ključni kreator kampanjeDe-

mokratskog frontanaparla-

mentarnimizborima 2016.

godinena izričitupreporuku

PutinoveJedinstveneRusije,

saznajePobjeda.

Više izvora Pobjede bliskih di-

plomatskim krugovima u Mo-

skvi saopštilo je Pobjedi da je

prvobitni dogovor uključivao

dauslugeŠaviva,uiznosuod60

do70hiljadaeura,platiPutino-

va stranka. Nije, međutim, po-

znato da li je novac stvarno sti-

gaoizMoskvejerseuizvještaju

otroškovimaukampanji,kojije

objavila Agencija za sprečava-

nje korupcije, samo konsatuje

da je Front prijavio da je kon-

sultantskojagenciji„Šavivstra-

tedži end kampejns“ za usluge

u toku predizborne trke platio

60.000 eura.

-KontaktDemokratskogfronta

i Arona Šaviva uspostavljen je

naKongresuJedinstveneRusi-

je u junu 2016. godine, parmje-

seci uoči parlamentarnih izvo-

ra.TadajeizJedinstveneRusije

Aron Šaviv preporučen kao

„odličan marketinški struč-

njak,kojibizaDFodradiokam-

panju. Kontakt osoba za Šaviva

je bila Sergej Željeznjak, tadaš-

njizamjenikGeneralnogsekre-

tara Jedinstvene Rusije, rekao

je izvor Pobjede.

POKLAPANJE

Informacije do kojih je došla

Pobjeda poklapaju se stavom

predsjednika DNP-a Milana

Kneževića koji je u svojoj od-

brani na suđenju za pokušaj te-

rorizma kazao da je „Arona Ša-

viva upoznao na Kongresu

Jedinstvene Rusije“. Knežević

je za Pobjedu potvrdio taj svoj

navod. Da, rekao sam javno na

suđenjudasamŠavivaupoznao

23.junanaKongresuJedinstve-

neRusije - rekao jeKnežević.

Ime izraelskog marketinškog

stručnjaka Arona Šaviva pono-

vosenašloužižijavnostinakon

što je Crna Gora započela pro-

ceduru za izručenje njegovog

partnera i saradnika, bivšeg

agenta CIA Džozefa Asada

zbog sumnje da je bio član kri-

minalne organizacije koja je 16.

oktobra 2016. godine planirala

da nasilno preuzme vlast, pro-

glasi pobjedu Demokratskog

fronta i spriječi ulazak Crne

Gore uNATO.

MinistarstvopravdeCrneGore

dalo je prošle sedmice sagla-

snost za raspisivanje međuna-

rodne potjernice za Asadom, u

ciljuvođenjakrivičnogpostup-

ka, po naredbi o sprovođenju

istrage Specijalnog državnog

tužilaštva, zbog krivičnih djela

stvaranje kriminalne organiza-

cije i terorizamu pokušaju pu-

tempomaganja.

Asadu je odlukom Višeg suda

određenpritvorzbogkrivičnog

djela stvaranje kriminalne or-

ganizacije na čijem čelu su ru-

ski državljani, agenti GRU,

Eduard Širokov i Vladimir Po-

pov. Svjedočenje američkog

državljanina Brajana Skota,

bivšeg agenta CIA i vlasnika

kompanije „Patriotik difens

grup“, dovelo je do preokreta i

otvorilo vrata za pokretanje

istrage protivAsada.

Crnogorskiistražiteljitražilisu

saslušanjeAsada,alijeontood-

bio, pozivajući senaPeti aman-

dmanUstava SAD.

Prema navodima naredbe za

sprovođenje istrage, Asad je

nekoliko puta od kraja ljeta do

16. oktobra dolazio u Crnu Go-

ru i koordinirao ekipom struč-

njaka koje je angažovao. Asad i

njegova ekipa planirali su da

kompletnu šemu evakuacije,

uz razradu komandnih pun-

ktova, izrade najkasnije do 10.

oktobra.

SatomnamjeromjeuCrnuGo-

ru 29. septembra pristigao iz-

vjesni Joram Frig, Asadov čo-

vjek od povjerenja, koji je

petnaestak dana pred „Opera-

ciju16.oktobar“trebalodaoba-

vi završne provjere terena,

predviđenih lokacija i da završi

instaliranjetehnološkihuređa-

ja za ometanje praćenja.

Asad je doputovao 10. oktobra

2016. godine. Dok je bio u Pod-

gorici kontaktirao je Arona Ša-

viva koji je, kao šef kampanje

Demokratskog fronta, vodio

računa o političkim i marke-

tinškimporukamaFronta.

ULOGA

Asad je, po svemu sudeći, imao

sasvim drugačija zaduženja,

koja suse izjalovilanakonšto je

15. oktobra kasno uveče, kao i

rano ujutro sljedećeg dana,

došlo do hapšenja grupe od 14

srpskih državljana, među koji-

ma su bili Bratislav Dikić, bivši

komandant srpske žandarme-

rije. Čim je saznao za hapšenja,

Asadjeodmahobustavioakciju

i napustio Crnu Goru. Asad je

vlasnik kompanije „Peregrini

konsalting“, specijalizovane za

razne vrste bezbjednosnih

usluga.

U odbranu Asada stali su u

Americi mediji bliski Trampo-

voj administraciji koji su pore-

kli bilo kakve njegove veze sa

Rusima i sa planovima o nasil-

nomrušenju vlasti. Čak je i uti-

cajni magazinBlumberg naveo

da nema dokaza da su Asad i

Šaviv povezani saRusima.

No, informacije koje su javno

dostupne, ukazujuna jasnu ve-

zuŠaviva IRusa, makar oko or-

ganizacije kampanje Demo-

kratskog fronta.

Nenad ZEČEVIĆ

Šavivova kompanija, je nakon

DF-a, radila i marketinšku

kampanju za tada kandidata,

a sada srpskog predsjednika

Aleksandra Vučića.

Izvori Pobjede kažu da je i tu

kontakt bio Sergej Željeznjak

uz asistenciju Demokrarskog

fronta.

Na sajtu Šavivove kompanije

piše da je u pitanjumeđuna-

rodni politički strateg koji je

savjetovao neke od najboljih

političkih lidera širomEurope,

Azije i Afrike. Šaviv je, kako

se navodi, radio s visokim

političkim čelnicima u SAD-u,

KampanjazaVučića

UjedinjenomKraljevstvu,

Tajlandu, Ukrajini, Španiji,

Egiptu, Hrvatskoj…

Navodi se da je njegova

kompanija specijalizovana

za izborne kampanje desnog

centra i da nudi ispitivanja

javnogmnjenja, strategiju

kampanje, upravljanje i

komunikacione usluge poli-

tičkih stranaka i kandidata.

Plavske Socijaldemokrate i Demokratski front „zaratili“ saopštenjima

OdAjnštajnadoAndrića i ljetošnježege

PODGORICA/PLAV

–Plav-

ljanskeSocijaldemokrate i

Demokratski front veomaoš-

trimsaopštennjimaprekinuli

su juče ljetnjepolitičkozatiš-

jeuovomgraduna sjeveru

CrneGore.

U razračunavanju sa protivni-

cima i jedni i drugi u pomoć su

pozvali Ajnštajna i njegovumi-

sao da je „jedino ljudska glu-

post beskonačna“. DF je u poli-

tičku borbu „ubacio“ čak i

nobelovca Iva Andrića, koji im

jekakokažubliži.Socijaldemo-

krate su „posumnjale“ da su

„jakosunceiljetnjažega“nega-

tivno uticali na rasuđivanje ko-

lega iz DF, dok su frontovci od-

govorilidajesvakaizgovorenai

napisana istina SD-a jaka baš

kao „žega“ i ljetošnje sunce. U

SD su kazali da razumiju „ner-

vozu ljudi koje uPlavu nije gla-

sala ni njihova uža porodica“.

- Umjesto da sagledaju uzroke

katastrofalnog poraza ne samo

u Plavu već širom Crne Gore,

oni upiru prstom u druge. Na-

stavite tako jer svaka vlast na

svijetu bi poželjela tako spo-

sobnuopozicijukao što jenaša,

poručuju u SD-u kolegama iz

plavskog DF-a. Oni ističu da je

Plava opština u kojoj su SD tri

putauvećalibrojbiračauodno-

su na parlamentarne izbore i

prvaopštinakojaimapredsjed-

nika iz njihovih redova.

- Nama je zbog načina života i

draži plavske čaršije, mnogo

bliži Andrić i njegovi mostovi,

kao simboli najjačih i najčvr-

šćih veza među ljudima, kao

personifikacijabratske ljubavi i

skladnog suživota na opštu do-

brobit svih građana naše opšti-

ne.AlipisaojeAndrić,kaorijet-

ko ko prije i posle njega, i o

povremenimpokušajima ruše-

nja tihmostovana kojimapoči-

va čovječanstvo, i nije slučajno

zapisao kako, nažalost, pone-

kad dođu neka čudna vremena

kad pametni zaćute - saopštio

je SD.

Z.D.

Plav

AronŠaviv

SergejŽeljeznjak

DžozefAsad

TanjaStajović