Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

Politika

PODGORICA/BERLIN

–Crna

Gora jeupregovorima saEvrop-

skomunijompostigla značajan

stepenkonkretizacije i dinamika

pristupanjaUniji zavisićeod sva-

kedržavepojedinačno - kazala je

njemačkakancelarkaAngela

Merkel uBerlinunakonferenciji

zanovinare sapremijeromDuš-

komMarkovićem.

PremijerMarković,kojinapozivnje-

mačkekancelarkeboraviuprvojzva-

ničnoj posjetiNjemačkoj, dočekan je

uznajvišedržavnepočastiispredsje-

dišta Savezne vlade uBerlinu.

Tokom susreta premijer Marković i

kancelarkaMerkel su se saglasili da

nemapromjena granicanaBalkanu.

Kancelarka Merkel je kazala da su

pregovori o pristupanju Crne Gore

EU već postigli veliki stepen kon-

kretizacije i da jeovo „danas bio raz-

govor prijatelja“.

-Jasna izjava o evropskoj perspekti-

viCrneGoreijošjednapotvrdadatu

perspektivu nema samo Crna Gora,

nego sve zemlje Zapadnog Balkana,

polazeći od teritorijanog integriteta

svih država - kazala je Merkel. Na-

glasila je da to ne zavisi od vremen-

skih okvira nego od ispunjavanja

uslova za članstvo.

Kancelarka smatra da u Crnoj Gori

temavladavinepravaidaljeigravaž-

nu ulogu i da se država mora boriti

protiv korupcije i organizovanog

kriminala.

- Mi ćemo pružati pomoć gdje je to

moguće. Crna Gora ima veliku am-

biciju da bude uspješna. Njemačka

jezaevropskuperspektivui tućemo

pomoći,anestvoritiprepreke-rekla

jeMerkel.

Naglasila jeda je jednaod temabila i

migrantska kriza, i da su u tomkon-

tekstu razgovarali o boljoj zaštiti

spoljnihgranica.

Merkel je rekla da je poznato da iza

Crne Gore nije jednostavan period

nakon posljednjih izbora i da je zado-

voljna što je postignuto zaokruženo

članstvomCrneGoreuNATOsavezu.

-Bavili smo se i rješavanjimapitanja

uregionu.Važnojedasuzavršenisvi

bilaterlani konflikti da bi se mogla

otvroiti mogućnost saradnje u okvi-

ruEUposlijetoga-istaklajeMerkel.

PremijerMarković jekazaoda jeza-

dovoljan prvom posjetomNjemač-

koj i zahvalio kancelarki Angeli

Merkel na pozivu i podršci Crnoj

Gori naplanuostvarenja spoljnopo-

litičkih prioriteta i evrointegracio-

nih ambicija.

Naglasio je da su Crna Gora i Nje-

mačka saveznici u okviru NATO-a,

ali i partneri na bilateralnomplanu.

- Njemačka je bila uz nas. Nije nas

samo podržavala, nego razumjela i

pomogla da postanemo članica NA-

TOidavećšestgodinauspješnopre-

govaramo o članstvu u Evropskoj

uniji - kazao jeMarković.

Njemačka, smatra premijer naše dr-

žave, nije samo ključni partner za

Crnu Goru, nego i region Zapadnog

Balkana.

- Dobro razumije problem i potrebe

našeg regiona. Takođe, Njemačka

vidi neupitnu budućnost zemalja

kandidata i cijelog regiona u Evropi

- kazao je premijerMarković.

Ocijenio je da je ovaj razgovor sa

kancelarkomMerkel dodatno ohra-

brenje Crnoj Gori na putu ka EU, ali

da može biti i ohrabrenje za cijeli

region.

-ZahvalnismoNjemačkojnapokre-

tanju Berlinskog procesa, koji je

oplemenio našu evropsku viziju i

perspektivu, unaprijedio dijalog u

regionu i pomogao nam da izgradi-

mo kapacitete i sposobnosti da sami

rješavamo otvorena pitanje, a ne da

ih donosimo na sto našim partneri-

ma - naglasio jeMarković.

Ova posjeta, smatra premijer Crne

Gore, bila je dobra prilika da se raz-

govaraobilateralnojsaradninapoli-

tičkomnivou.

- Crna Gora je spremna da primje-

njuje i poštuje standarde kada je u

pitanju razvoj demokratije i politič-

kogsistema.Otvorenosmogovorilio

nedostacima i slabostima u ovom

trenutkukoji se tičuborbe protiv or-

ganizovanog kriminala i korupcije -

jačamo institucije, dajemo imdodat-

nu snagu da na tomplanu urade više

i da vladavina prava ne bude ograni-

čenje za razvoj Crne Gore i njenu

evropskuperspektivu. Ja i ovaVlada

smo spremni da napravimo još do-

datni iskoraku tompravcu. Zatražili

smo i ekspertsku podršku od kance-

larke i dobili tu podršku danas. Vje-

rujemda ćemo imati brzo savjetnič-

ku poziciju u nekomod naših resora

koji se bave pitanjima borbe protiv

organizovanogkriminalaikorupcije

- istakao jeMarković.

Z.D.

KOLAŠIN

- BojanKuburović iz

DPS-a iDaniloMedenica izSoci-

jaldemokrata supredloženi dabu-

dunovi potpredsjedniciKolašina.

Njihovepartije su ihkandidovale

zaove funkcije, ao izboruće se ra-

spravljati i glasati na trećemre-

dovnomzasijedanjuSOKolašin

koje je zakazanoza 24. avgust ove

godine.

Udosadašnjemkonstituisanju lokal-

nevlasti koalicijaDPS-Grupagrađa-

na i SD, izabrala je za predsjednika

opštine Milosava Bata Bulatović,

kandidata DPS-a i za predsjednika

SO-eMilanaĐukića, kandidataGru-

pe gradana.

Na sjednici 24. avgusta biće izabrani

potpredsjednici i članovi Odbora di-

rektora u DOO „Komunalno“ i DOO

„Vodovod i kanalizacija“. Takođe će

biti izabran predsjednik i članovi Sa-

vjeta JUCentar za kulturu.

Odbornici će izabrati predsjednika i

članove skupštinskih odbora za Sta-

tut i propise, za finansije, privredu i

razvoj, za planiranje i uređenje pro-

stora i komunalno-stambenu djelat-

nost, zadruštvenedjelatnosti, zame-

đuopš t insku i međunarodnu

saradnju.Bićeizabraniipredsjednici

i članovi Savjeta za davanje prijedlo-

ga za nazive ulica i trgova, za zaštitu

životne sredine, za predstavke i pri-

tužbe, za rodnu ravnopravnost, za

saradnju sa NVO, za invalidna lica i

lica sa posebnim potrebama, za ra-

zvoj seoskog i gradskog područja.

Dr. P.

Kuburović iMedenica su

predloženi zapotpredsjednike

Kolašin:

Nastavlja se konstituisanje lokalne vlasti

Detalj izKolašina

Premijer DuškoMarković boravio u prvoj zvaničnoj posjeti Njemačkoj

Merkel: Jasna jeevropska

perspektivaCrneGore

Marković: Dolazi vrijemevećeg

povjerenjaunašposlovni ambijent

Njemačka Kancelarka AngelaMerkel

kazalajedajesapremijeromMarkovi-

ćem razgovarala o produbljivanju

ekonomske saradnje dvije zemlje i da

postoji interes Crne Gore za obnovlji-

ve izvoreenergije.

-Dogovorilismodaministricaekonomi-

je Crne Gore i ministar ekonomije Nje-

mačke,prekoKfW–Njemačkerazvojne

bnke – ostvare saradnju. Crna Gora je

kao turistička destinacija veoma zani-

mljiva.Međutim,moramo jošvišeda ra-

dimodavašazemljapostane jošpozna-

tijanjemačkimgrađankamaigrađanima

-kazalajekancelarkaMerkel.

PremijerMarković je kazao da je Crna

Gora spremna na veće prisustvo nje-

mačkihkompanijainjemačkihinvesti-

tora.

- Danas smo govorili o energetici kao

resursuukojemimaprostorazaozbilj-

nu saradnju, u kojemtreba da obezbi-

jedimo tranziciju sa fosilnih goriva na

obnovljivu energiju. Tu nam je važno

iskustvoNjemačkeutomprocesu.Do

-

lazi vrijeme većeg povjerenja u naš

ekonomskiprostor,unašposlovniam-

bijent, uveći nivovladavineprava koji

je neophodan za njemačke investitio-

reinjemačkekompanije.Vjerujemida

će naša ekonomska saradnja veoma

brzo rasti u pozitivnomsmislu - kazao

jeMarković.

Zatražili smo i ekspertsku

podrškuod kancelarke i

dobili tupodrškudanas.

Vjerujemda ćemo imati brzo

savjetničkupozicijuunekom

odnaših resora koji se bave

pitanjima borbe protiv or-

ganizovanog kriminala i ko-

rupcije - istakao jeMarković

Tokomsusreta premijer

Marković i kancelarkaMerkel

su se saglasili da nema prom-

jena granica na Balkanu

Bio je ovo razgovor prijatelja. Jasna izjava o evropskoj perspektivi

Crne Gore i potvrda da tu perspektivu nema samo Crna Gora,

nego sve zemlje Zapadnog Balkana, polazeći od teritorijalnog

integriteta svih država - kazala jeMerkel i naglasila da to ne zavisi

od vremenskih okvira nego od ispunjavanja uslova za članstvo

AngelaMerkel

iDuškoMarković