Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

CrnomGorom

KOTOR

–Tradicionalnako-

torska feštaBokeljskanoć,

koja ima status nematerijal-

nogkulturnogdobra, biće

održanavečeras, sapočet-

komu21 sat. Početak fešte

najavićekotorskaGradska

muzika i jedriliceJedriličar-

skogkluba „Lahor“.

Ulaskomukoridor,44okićene

barke sa desetak vučnih bro-

dova predstaviće se publici i

žiriju i konkurisaće za nagra-

de, čiji je fond4.500 eura.

Nakon proglašenja najmašto-

vitijihkreacija, uslijediće veli-

čanstveni vatromet i sa mora i

sa kopna.

Nakon završetka nastupa na

akva pozornici fešta će se na-

staviti na trgovima po starom

gradu predvođena defileom

Gradske muzike pjacama i

pjacetama.

Posjetioci će uživati u koncer-

tima klape „Contra“ i pop rok

grupa „Nipplepeople“ i „TBF“

na glavnomgradskomtrgu.

Na pjaci Svetog Luke nastupi-

će „Justin’s Johnson“, a na

Pjaci od muzeja „Little si-

sters“.

Ostali trgovi rezervisani su za

lokalne muzičke grupe. Na

Pjaciodbrašnanastupiće„An-

sambl Toć“, a kod Svetog Tri-

puna „The grupa“ i „Tri kvar-

ta“.

Legendarni „Who see“ bićena

Pjaci od kina, „Galioti“ na Pja-

ci od mlijeka, a bend „Acustic

Therapy“ naPjaci od zatvora.

Ljubitelji klapskemuzike uži-

vaće u nastupima klape „Ma-

ris“ i „Bisernice Boke“ kod cr-

kve Blažene Ozane. Klapa

„Incanto“ i muzički sastav

„Škuribanda“ biće na Škaljar-

skoj pjaci.

Za korisnike društvenemreže

Instagram i posjetioce mani-

festacije „Bokeljska noć“, u

saradnji sa firmom InstaLab

Montenegro organizovana je

nagradna igra koja traje do 21.

avgusta.

U tom mini konkursu biraju

najbolju sliku sa manifestaci-

je, anagrada je večera zadvoje

u piceriji „Galija“ u Tivtu. Po-

trebno je postaviti sliku uz

hashtag #BokeljskaNoc18 či-

me se stiče pravo učešća u na-

gradnoj igri.

M.N.

DANILOVGRAD

-Uakcijugašenjapožarakoji je izbio ju-

tros naplanini Garač, na lokalitetuZagradeuopštiniDani-

lovgrad, uključili su se i avioniDirektorata zavanredne situ-

acijeMinistarstvaunutrašnjihposlova.

Kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, požar je bio na nepri-

stupačnomterenu,pasunazahtjevdanilovgradskeslužbezašti-

te i spašavanja angažovana tri avionaDirektorata.

-Ovo je treći put ovegodinedaseangažujuprotivpožarni avioni

Direktoratazavanrednesituacijenagašenjupožara. Prethodno

su, tokomavgusta, bili angažovani nagašenjupožaranapodruč-

juKrajine i Kuča - kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su dodali da je Direktorat u stalnoj komunikaciji sa

službama na terenu, i da se u skladu sa potrebama angažuju po-

stojeći kapaciteti.

C.G.

TIVAT

– Nevladina udruženja Djeca Tivta i Modni klub „Da

Qui“ obilježili su 19. avgust, Svjetski dan humanosti. Pred-

stavnice tih udruženja posjetile su juče samohranu majku

NazmijuVrankaj, koja sa četvorodjece živi unaseljuGradiošni-

ca. Porodici koja živi u teškim uslovima poklonile su korpu sv-

ježeg voća i paket sa sredstvima za higijenu.

Mimo stalnog učešća u svim humanitarnim akcijama koje se

organizuju u gradu, „Djeca Tivta“ i „Da Qui“ redovno obilježa-

vaju i 20. decembar, Međunarodni dan ljudske solidarnosti, i

tada pomažući socijalnougrožene sugrađane.

S.K.

PODGORICA

-Četiri od23

opštine, Beranea, Budva,

Plužine i Šavnik, obezbijedi-

ćebesplatneudžbenike za

sveosnovce. Lokalnauprava

HercegNovog toćeučiniti

zađakeprva tri razreda, dok

će 13opštinakompletebe-

splatnihknjigapokloniti sa-

moprvacima. Ubudžetima

četiri opštine ta stavkanije

planirana.

Opština Berane je nedavno

usvojila odluku o utvrđivanju

obaveze obezbjeđivanja be-

splatnih udžbenika za đake

svihosnovnihškolanateritori-

ji opštine. Sekretarka za opštu

upravu i društvene djelatnosti

DanijelaMarković kazala je da

će na osnovu te odluke svake

godine izdvajati sredstva za

nabavkuudžbenika.

- Podstakli smo ostale opštine,

da na isti ili sličan način, ulažu

u obrazovanje, i pomažu svoje

sugrađane. Time je postignut

puni efekat ovakvog projekta,

koji je bitan element jedne slo-

žene, odgovorne i proaktivne

socijalne politike koju vodi op-

ština, čime pomaže svoje naj-

mlađe sugrađane i njihove po-

rodice, i doprinosi boljem

socijalnomambijentuuopštini

- istakla jeMarković.

Rukovodilac Sektora za obra-

zovanjeiinformisanjeuSekre-

tarijatu za društvene djelatno-

sti u Budvi Ljiljana Pjerotić,

kazala je da će za kupovinu

udžbenika svim osnovcima

opredijeliti 100.000 eura.

- Pravo na dodjelu besplatnih

udžbenika ostvaruju učenici

svih devet razreda osnovnog

obrazovanja. Đaci su dužni da

na kraju školske godine vrate

udžbenikekoje sudobili nako-

rišćenje uredne i u upotreb-

nomstanju, kakobimogli da se

koriste u sljedećoj školskoj go-

dini - istakla jePjerotić.

Ona kaže da opština na taj na-

čin podržava osnovno obrazo-

vanje od prethodne školske

godine.

- Lani je za tu namjenu opština

opredijelila 200.000 eura. Na-

bavljeno je ukupno 2.736 kom-

pleta udžbenika, ukupne vri-

jednosti 182.698 eura – kazala

jePjerotić.

Opština Plužine posljednjih

nekolikogodinakupujeudžbe-

nike svim osnovcima. Ove go-

dine, kazali su iz lokalne upra-

ve, prvacima će kupiti i đačke

torbe. Skupština je donijela

odluku o pomoći osnovnom

obrazovanjukoja izmeđuosta-

log predviđa da se iz budžeta

gradaoko80odstopomažuek-

skurzije imaturske večeri.

Predsjednik opštine Šavnik

Miomir Vujačić je saopštioPo-

bjedi da će opština kao i prošle

godine pokloniti udžbenike

svimosnovcima.

–Od prošle školske godine po-

klanjamo udžbenike učenici-

ma od prvog do devetog razre-

da. Do sada je izdvojeno 11.500

eura – rekao jeVujačić.

HERCEGNOVI

Sekretarkazakulturuiobrazo-

vanje Ana Zambelić-Pištalo iz

hercegnovske opštine kaže da

ćeovegodineobezbijeditiudž-

benike za 1.054 đaka prva tri

razreda u četiri osnovne škole,

što će lokalnu upravu koštati

51.000 eura.

- Od prije tri godine lokalna

uprava obezbjeđuje knjige đa-

cima, s timda su do sada kom-

plete dobijali samo prvaci, a

ove godine je taj spisak proši-

reninaučenikedrugog i trećeg

razreda.Praksajedaudžbenici

budu podijeljeni prvog dana

škole–preciziralajeZambelić-

Pištalo.

Ona ističe da su kompleti udž-

benika obezbijeđeni za 337

učenika prvog razreda, 334

drugog i 383 koji će od septem-

bra da pohađaju treći razred.

Osim udžbenika, opština će,

kako navodi, obezbijediti i

kompletanđačkipriborzauče-

nike iz porodica sa lošijimma-

terijalnimstanjem.

- Namjera opštine je da u bu-

dućnosti lokalna uprava obe-

zbjeđuje komplete za sve

osnovce. U planu je da već od

školske 2019/2020. godine

udžbenika na poklon dobiju

učenici i četvrtog, petog i še-

stog razreda – najavila je Za-

mbelić- Pištalo.

TIVAT, KOTOR,

BAR, ULCINJ

Iz Sekretarijata za kulturu i

društvene djelatnosti opštine

Tivatkazali sudaprvacimaku-

pujuknjigeod2016. godine. Za

učenike romske i egipćanske

populacijeopštinaćeobezbije-

diti školski pribor, a Ministar-

stvozaljudskaimanjinskapra-

va i Ministarstvo prosvjete

besplatne udžbenike.

Mirjeta Đoni, sekretarka o op-

štini Ulcinj kaže da će opština i

ove godine odvojiti sredstva za

kupovinu udžbenika osnovci-

ma u iznosu 11.785 eura.

Kotorska opština je obezbije-

dila 278 kompleta udžbenika

za prvake, za što je izdvojeno

12.000 eura. Iz lokalne uprave

saopšteno je da će knjige podi-

jeliti prvog školskog dana, 3.

septembra.

Opština Bar od 2015. godine

kada je počela poklanjanje

udžbenika đacima prvog ra-

zredaosnovnihškolaopredije-

lila oko 70.000 eura.

Asim Andrić iz Službe pred-

sjednika opštine kaže da je na-

bavka udžbenika predviđena

odlukomopravimaizsocijalne

i dječje zaštite.

BERANE

- Pod sloganom

,,Sačuvajmoprirodu–bici-

klomkrozPolimlje 2018“,

održana jeprvaBiciklijada

na timprostorima, na relaci-

ji Andrijevica–Berane i Be-

rane–Andrijevica.

Uvožnji jeučestvovalooko60

ljubiteljabiciklizmaizBerana,

Andrijevice, Plava, Gusinja,

Podgorice, kao i gosti iz Slove-

nije.

Direktor Turističke organiza-

cije Andrijevica Radovan Đe-

ković ističe da je zadovoljan

brojemučesnika.

- Zadovoljan sam odzivom

učesnika, kojih je na prvoj Bi-

ciklijadi bilo oko 60. Planira-

mo da iduće godine vožnja

krene iz Plava a da se završi u

Beranama. Ideju za ovu sport-

sko-rekreativnu manifestaci-

ju dao je direktor Turističke

organizacije Plav Edin Jada-

dić, koji je učestvovaouvožnji

- kazao jeĐeković.

Najstariji učesnik trke bio je

sedamdesetčetvorogodišnji

KOTOR:

Večeras Bokeljska noć

KRUNAVEČERI:

Saprošlogodišnje fešte

Fondnagrada za

barke4.500eura

TOPLADOBRODOŠLICA:

PorodicaVrankaj

TIVAT:

Obilježen Svjetski dan humanosti

Mala pomoć, ali od srca

Vatrogasci intervenisali u Danilovgradu

AvioniMUP-agasili

požar naGarču

Đaci prvih razreda osnovnih škola u 19 gradova dobiće 3. septem

Berane, Budva, Plu

svimosnovcimak

Četiri opštinenijesuplaniralenabavku

Andrijevica, Plav, Pljevlja i Rožaje neće kupo-

vati udžbenike osnovcima. Iz opštine Andrije-

vica su kazali da nijesu donijeli odluku o tome

i da za sada nemaju namjeru da to čine.

Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i druš-

tvene djelatnosti iz opštine Plav Mirza Medu-

njenin kaže da zbog loše inansijske situacije

u opštini nijesu planirali budžetom sredstva

za tu nemjenu.

Opština Rožaje neće kupovati udžbenike. Iz

lokalne uporave saopštili su da se nalaze u

teškoj inansijskoj situaciji.

- Nažalost, nijesmo umogućnosti da kupimo

udžbenike, račun opštine je odavno blokiran

a ukupne obaveze lokalne vlasti sada izno-

se oko 14.000 eura – objasnili su iz lokalne

uprave.

Kao ni prethodnih godina, opština Pljevlja

neće kupovati udžbenike osnovcima, saop-

štili su iz lokalne uprave.

U opštinama koje kupuju udžbenike

svimđacima oni moraju da ih nakon

završetka školske godine vrate kako

bi ponovomogli da se koriste. Prvaci

u Plužinama osimknjiga dobiće i

školski pribor. UHerceg Novomknjige

će dobiti đaci do trećeg razreda

Održanamanifestacija ,,Sačuvajmo prirodu – biciklomkroz Polimlje“

Nadva točkakrozdvagrada

Trebješanin: SjeverCrne

Gore jeneotkrivenoblago

Umanifestaciji je učestvovao i glumac Crnogorskog narod-

nog pozorišta Simo Trebješanin. On je pohvalio organizato-

re i ideju da Biciklijada bude održana i na ovimprostorima.

- Raduje me što danas sa nama ima mnogo djece i što se

na ovaj način promovišu zdravi stilovi života, ali i turistička

ponuda Berana i Andrijevice. Uvijek kažemda je sjever

Crne Gore neotkriveno blago i da će kad-tad biti biser

evropskog turizma - kazao je Trebješanin.