Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 18. avgust 2018.

CrnomGorom

TIVAT

-Turističkaorgani-

zacija gradaoglasila sepo-

vodomotkazivanjakoncer-

tahrvatskepoppjevačice

Vanekoja je trebalodana-

stupi povodom85. rođenda-

nabroda ,,Jadran“. Kako su

naveli umuzici nemamjesta

zapolitiku.

-Vana je već bila najavljena sa

gostovanjem u Crnoj Gori na

terasi restorana Hotela ,,Mo-

gren“, te iz razloga znatno ni-

žih troškova honorara zbog

pomenute prisutnosti, te nje-

nog prihvatanja svih unapri-

jed poznatih joj činjenica, kao

izvođač koji još nije nastupao

u našem gradu, smatrana je

jednim interesantnim izbo-

rom. Niti jedna, a ni druga

strana se nije vodila bilo ka-

kvim drugim razlozima (sem

umjetničkim) u pregovarač-

kim odnosima, jer i dalje, bez

obzira na razloge koji nama

nijesu poznati, niti zvanično

predstavljeni u slučajuotkazi-

vanja tog nastupa, mišljenja

smo da u umjetnosti nema

mjesta za politiku, niti bilo ka-

kvim insinuacijama na tu te-

mu - naveli su izTOTivat.

S.K.

Uumjetnosti nema

mjesta zapolitiku

SLAVI85.ROĐENDAN:

Brod ,,Jadran“

NIKŠIĆ – Kad ne možeš svojoj kući prići, kad ne pomažu ni

molbeninatpisi„neparkiraj“,,zabranjenoparkiranje“ili,,priva-

tan posjed“... Kad ti sve dozlogrdi... moraš priprijetiti, a kako bi

to učinio osim čikanjem. Tako je ovaj Nikšićanin odlučio da za-

štiti prilaz kući u centru grada.

Ra.P.

Foto-bilješka iz Nikšića

Čik, sadparkiraj!

ROŽAJE:

Na sjednici Skupštine formirana radna tijela

SDP ,,namišiće“

ušaouOdbor

za imenovanja

PRIPREMAĆENOVI STATUT I

POSLOVNIKORADU:

Sa sjedniceSO

Ukoliko SDP ne

dobijemjesto u

ovom tijelu, ako

se ne poštuje

dogovor znači

da se nastavlja

praksa koja je

bila razlog lošeg

funkcionisanja

parlamenta u

prethodnom

sazivu – kazao je

Faruk Agović

ROŽAJE

-Odbornici Skup-

štineopštine, bezmnogo

diskusije, formirali su savje-

te i radna tijela lokalnogpar-

lamentaučijimsastavima su

predstavnici svih stranaka

koje imajuodbornike. Iza-

brana je i komisija za izradu

novog statuta i poslovnikao

raduparlamenta.

Rasprave je bilo o sastavu od-

bora za finansije i privredni

razvoj u kojem se nije našao

predstavnik Socijaldemokrat-

skepartije.Odborniktepartije

ulokalnomparlamentu,Faruk

Agović, istakao je da je na od-

boruza izbor i imenovanjedo-

govoreno da jednomjesto pri-

padne njihovomkandidatu.

- Ukoliko SDP ne dobije mje-

stouovomtijelu, ako senepo-

štuje dogovor znači da se na-

stavlja praksa koja je bila

razlog lošeg funkcionisanja

parlamenta u prethodnomsa-

zivu–kazao jeAgović.

Postignut je kompromis pa je

predloženo proširenje odbora

sa pet na sedam članova kako

bi se udovoljilo predstavniku

SDP-a, koji je dobio mjesto u

tomtijelu.

Juče je formirana i Opštinska

izborna komisija na čelu koje

je Almir Hasović, diplomirani

pravnik.Uskladusazakonom,

izabrana su i četiri člana te ko-

misijeukojoj ćebiti zastuplje-

ni predstavnici svih odbornič-

kihklubova.

Izabran je i žiri zadodjelunaj-

većeg opštinskog priznanja,

Nagrade ,,30. septembar“ za

2018. godinu, u čijem sastavu

su Ervin Ibrahimović, pred-

sjednik žirija, te SamirMarki-

šić, Hamid Nurković i Seniha

Tahirović, dok će ime petog

člana iz redova Socijaldemo-

krata biti poznatonaknadno.

Na Skupštini je izabran i vrši-

lac dužnosti sekretara Skup-

štine, pa će tu funkciju u na-

rednih šest mjeseci obavljati

Amer Dacić, član Bošnjačke

stranke. Njegov izbor nijesu

podržali SD i SDP. Odbornica

Enisa Murić (DPS) bila je uz-

držana, a takavstav jeobrazlo-

žila time što smatra da prili-

kom predlaganja Dacića nije

poštovana zakonska procedu-

ra.

Na lokalnimizborima u aprilu

Bošnjačka stranka osvojila je

19 od 34mandata.

F.KALIĆ

KOTOR:

Održan prvi festival kra piva u Crnoj Gori

Piće izkuhinjeosvaja tržište

KOTOR

- Prvi crnogorski fe-

stival kraft piva ,,Špina“ odr-

žan jeučetvrtaknaPjaci od

kina. Od 15 časovado sat iza

ponoći posjetioci - domaći-

ni, turisti sakruzera - suuži-

vali uproizvodima šest piva-

ra izCrneGore,Mamut iz

Nikšića, Fabrika izRisna,

Paun izPodgorice, Budva

kraft, kao i dvije izSbije -Ka-

binet iDogma, koje su lideri

uregionu, kada je riječo

kraft pivarama.

Organizator festivala je Citra.

Predstavnica teNVODragana

Samardžić zadovoljna je re-

zultatom.

- Nedavno smo osnovani, cilje-

visunampromocijaipopulari-

zacija kraft piva, kao i edukaci-

ja, unapređenje proizvodnje,

uređenje normative u toj obla-

sti. Veliki smo ljubitelji kraft

piva i tako se rodila ideja da or-

ganizujemo festival, s obzirom

na to da ga svi gradovi u regio-

nu imaju–kaže Samardžić.

Po njenim riječima, festivali

poput togmogudadestinaciju

izdignuna globalni nivo.

Luka Liješčević (Budvanska

kraft pivara) zadovoljna je što

seorganuzuje festival kraft pi-

va (zanatskog ili piva iz kuhi-

nje) i objašnjavakako jevelika

razlika između kraft i indu-

strijskog piva.

- Industrijsko pivo sadrži he-

miju, to je zapravo lager pivo,

koje mora duže da stoji i koje

može na bilo kojoj temperatu-

ridavarira.Kraftpivosesasto-

je od ječma, hmelja, kvasca i

vode, tako da ne može da trpi

varijacije u temperaturi, neki

duži period. Takođe, i u ukusu

je razlika. Industrijska piva su

mahom lager piva, a ovo su ejl

piva koja su Englezi prvi na-

pravili. Ova piva su teška i sa-

mimtimnemože se popiti ve-

lika količina –kažeLiješčević.

Krsto Ćukovic (Risan) zado-

voljan je što se Crna Gora pri-

ključila trendu koji njeguju ne

samo države u regionu već i

svijet.

-Ovo je značajno za turističku

ponudugradaidržave.Nadam

se da će festival naredne godi-

nebiti još veći. Inače,mi seba-

vimo proizvodnjom od de-

cembraprošlegodine.Do

tada

smonekolikogodinabilikućni

pivari. Onda smo odlučili da

posao komercijalizujemo.

Malasmopivara, imanasuPe-

rastu i na svega nekoliko mje-

sta uKotoru–kažeĆuković.

Uokviruprogramanastupioje

di-džej (iz grupeWho See), te

grupaFour BluesDrives.

T.Č.

ZABAVLJALI SEDOPOSLIJEPONOĆI:

Detalj saPjaceodkina

TIVAT:

TO o otkazivanju

nastupa hrvatske pjevačice Vane