Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

Hronika

AKCIJATUŽILAŠTVA I POLICIJE:

Uhapšeno devet osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije

Planiraliubistva, zastrašivanja,

otmice, podmetanjabombi...

Kako je Pobjedi

potvrđeno,

uhapšeni su

Željko Đukić (39),

Miloš Božović (21),

Dragoje Vukčević

(30), Lazar

Raičević (21), Balša

Todorović (23),

Đurađ Lončar (23),

Arnel Mandić (20),

Radoš Popović (29)

i Smail Lekić (34)

PODGORICA

–Devet osoba

uhapšeno jeponaloguSpe-

cijalnog tužilaštva zbog

sumnjeda sučlanovi krimi-

nalneorganizacijekoja je

učestvovalauplaniranju i

ubistvuPodgoričaninaMi-

lošaŠakovića i slučajne žr-

tveRadivojaJovanovića 31.

martaove godine.

To je juče saopštio pomoćnik

direktoraUpravepolicijeEnis

Baković na vanrednoj konfe-

renciji zanovinarekoja jeusli-

jedilanakonpisanjaPobjedeo

ovoj akciji.

Kako saznajemo uhapšeni su

Željko Đukić (39), Miloš Bo-

žović (21), Dragoje Vukčević

(30), Lazar Raičević (21), Bal-

šaTodorović (23),ĐurađLon-

čar (23), Arnel Mandić (20),

RadošPopović(29)iSmailLe-

kić (34).

PolicijapotražujeD.A.(17)iD.

A. (31), za koje postoji osnova-

na sumnja da su prihvatili

članstvoukriminalnojorgani-

zaciji zajedno sa sedamosoba

koje su ranije uhapšene.

Traga se i zaMarkomJovano-

vićem, koji se sumnjiči da je

počinilac dvostrukog ubistva

u centruPodgorice.

PRETRESI

Prema saznanjima Pobjede,

uhapšeni su, kako nam je

nezvanično saopšteno, bili u

intenzivnomkontaktu sa Jan-

kom Vukadinovićem, pritvo-

renikom u ZIKS-u, koji se te-

reti da je dio kriminalne

organizacije koja stoji iza ubi-

stva Šakovića i Radivoja Jova-

novića.

Policija je pretresla 15 lokacija

na teritoriji Podgorice i Bara i

kako je Pobjeda juče objavila

zaplijenilavećukoličinuoruž-

ja i eksploziva.

-Ova kriminalna organizacija

djelovala je na prostoru Crne

Gore i susjednihzemalja, asve

u pravcu izvršenja krivičnih

djela neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnih droga, odnosno

međunarodne trgovine nar-

koticima, teško ubistvo, trgo-

vinaoružjem, otmica, izaziva-

n j e o p š t e o p a s n o s t i i

razbojništvo – kazao je Bako-

vić.

On je pojasnio da je kriminal-

na organizacija djelovala pla-

nirano i da su njeni članovi

pokazali spremnost za upo-

trebu nasilja u realizaciji kri-

minalnogplana, te suplanirali

i otmice pojedinih osoba kao i

vršenje razbojništava na teri-

toriji Podgorice, a sve s ciljem

sticanja nezakonite dobiti i

moći.

- Prema dokazima koji su pri-

kupljeni, pored navedenog,

kriminalni plan organizacije

je bio i da vrše krivična djela

zastrašivanje, odnosno krivič-

na djela protiv života i tijela –

Prema saznanjima Pobjede, pretresene su sobe pritvorenika

Marka Rnkovića kao i braće Janka i Predraga Vukadinovića.

Rnković je uhapšen zbog sumnje da je zapalio automobil

policajca Milomira Cakovića. U požaru je izgorio i „citroen

C3“, vlasništvo Cakovićeve sestre Milanke. Istragom je utvr-

đeno da je Rnković podmetnuo požar na automobil policaj-

ca da bi mu se osvetio zbog legitimisanja.

Kod Janka Vukadinovića je pronađen telefon kojim je komu-

nicirao sa uhapšenima koji se terete za stvaranje kriminalne

organizacije.

Istražitelji su upravo preko Vukadinovića, koji je iz Istražnog

zatvora kontaktirao sa osumnjičenima, došli do njih. On je

tokom trećeg pretresa ćelije predao telefon inspektorima.

PretresenesobeuZIKS-u

Baković je na pitanje Pobjede

kazao da je od početka godine

bilo 12 ubistava, od kojih je rasvi-

jetljeno osam. Naveo je da je bilo

22 pokušaja ubistva od početka

godine i podsjetio da je spriječe-

no više od 20 likvidacija.

-U posljednjemmjesecu sprije-

čeno je pet likvidacija – kazao

je Baković.

Od12ubistava

rasvijetljeno

osam

nanošenje tjelesnih povreda

licima koja su u sukobu sa kri-

minalnom organizacijom, te

zastrašivanje pojedinih lica

bacanjemeksplozivnihnapra-

va na njihovu imovinu i palje-

njem njihovih vozila – poja-

snio jeBaković.

On je saopštio sumnje Tuži-

laštvada jekriminalnaorgani-

zacija formirana tokom 2017.

godine s ciljemvršenja krivič-

nih djela nedozvoljeno drža-

nje oružja i eksplozivnih ma-

terija i teškoubistvo.

Krivični postupak jepokrenut

5. aprila ove godine protiv se-

damosoba - tri zbog krivičnih

djela stvaranje kriminalne or-

ganizacije i krivičnog djela

teško ubistvo, jedna osoba se

tereti za krivično djelo stvara-

nje kriminalne organizacije,

izazivanje opšte opasnosti i

krivičnog djela nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija dok je protiv tri lica

krivični postupak pokrenut

zbog stvaranje kriminalne or-

ganizacije.

Baković je kazao da su priku-

pljeni dokazi i identifikovan je

neposredniizvršilacisaizvrši-

oci u krivičnom djelu teško

ubistvo u kome je kriminalna

organizacija organizovala i

ubilaŠakovića i Jovanovića31.

martaukafiću„Forum“uPod-

gorici.

Traga se i zaMarkom

Jovanovićem, koji

se sumnjiči da je

počinilac dvostru-

kog ubistva u centru

Podgorice

Hapšenjemove

grupe nije stavljena

tačka na akciju. To

je potvrdio tužilac

Čađenović koji je

naveoda i dalje rade

na rasvjetljavanju

krivičnihdjela koje

je kriminalna grupa

planirala da počini

Prema tada dostupnim poda-

cima i dokazima, kriminalna

organizacija formirana je na

neodređenovrijemeodstrane

za sada neidentifikovane oso-

be. Utvrđeno je da su, pored

ovih sedam lica, kriminalnu

organizaciju činile i druge

osobe, te da je kriminalna or-

ganizacija nastavila djelova-

nje i nakon lišenja slobode i

procesuiranja ovih lica pred

Specijalnimdržavnimtužilaš-

tvom.

RukovodilacSpecijalnogpoli-

cijskog odjeljenja, DraganRa-

donjić, kazao jeda jeutvrđeno

da postoji sumnja da je krimi-

nalna organizacija formirana

zbog vršenja krivičnih djela

teško ubistvo, nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija, neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnih droga na me-

đunarodnom nivou, razboj-

ništva, otmica, izazivanje op-

šte opasnosti.

- Radi izvršenja krivičnih dje-

la zbog kojih je formirana kri-

minalna organizacija njeni

članovi su obezbijedili sred-

stva za izvršenje tih krivičnih

djela, oružje, puške, pištolje,

eksplozivnenaprave,odnosno

eksploziv, detonatorske kapi-

sle i druge eksplozivne mate-

rije, više vrsta opojnih droga,

marihuanu, heroin, sintetičke

droge, a koje su koristili i pla-

nirali da koriste u realizaciji

kriminalnog plana – naveo je

Radonjić.

ZAPLJENA

On je naveo da je zaplijenjeno

49 grama heroina, 551 gram

marihuane, 290 tableta eksta-

zi, 210 grama druge sintetičke

droge, 960 grama supstance

zaproizvodnjuopojnihdroga,

tri vage za precizno mjerenje,

oružjeimunicijaito:tripuške,

dva pištolja sa izbrisanim se-

rijskim brojevima, 128 koma-

da municije za automatsku

pušku, 25 komada pištoljske

municije,okvirzaautomatsku

pušku, eksploziv sa sporogo-

rećim štapinom i tri detona-

torskekapisle, 475eurazakoji

se osnovano sumnja da potiču

od prodaje droge, kao i jednu

silikonsku masku koja služi

kao sredstvo za sakrivanje

identiteta prilikom izvršenja

krivičnih djela zbog kojih je

kriminalna organizacija i for-

mirana.

Hapšenjem ove grupe nije

stavljena tačka na akciju. To je

potvrdio specijalni tužilac Sa-

šaČađenović koji je naveo da i

dalje rade na rasvjetljavanju

krivičnih djela koje je krimi-

nalna grupa planirala da poči-

ni.

A.G.

Saprivođenjaosumnjičenih

Zaplijenjenooružje, droga i silikonskamaska