Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA–

Prodajaudž-

benika za školsku2018/2019.

godinuuCrnoj Gori počinje

uponedjeljak27. avgusta, a

knjižarama ćebiti distribui-

rani 21. avgusta, saopštili su

juče izZavoda zaudžbenike

i nastvana sredstva.

S obzirom na to da su prošle

godine donešeni novi planovi

za osnovno obrazovanje, a na-

kontoga i predmetni programi

Zavod je, istakli su oni, morao

raditi na izmjenama postoje-

ćihiliizradipotpunonovihna-

slova.

Cijene

- Svekakobi seučenicima i na-

stavicima omogućilo da se ko-

rišćenjem naših udžbenika/

udžbeničkih kompleta mogu

ostvariti svi ishodi predviđeni

novimpredmetnimprogrami-

ma - piše u saopštenju.

Komplet udžbenika sa engle-

skim jezikomza I razred košta

43,10 eura, za II - 50,80 eura,

III – 47,70 eura, IV – 59,60 eu-

ra, V–67 eura, VI –68,30eura,

VII – 94,20 eura, VIII – 94,20

eura i za IX razred – 88,20 eu-

ra.

Za komplet udžbenika za gi-

mnazijepotrebnojeizdvojiti:I

razred– 106,80eura, II –88,70

eura, III – 79,70eura i za IVra-

zred– 59 eura.

Iz Zavoda su saopštili da su za

ovu školsku godinu pripremili

naslove za udžbenike, zbirke

zadataka i radne sveske na cr-

nogorskom i albanskom jezi-

ku.

Kada su u pitanju udžbenici,

zbirke zadataka i radne sveske

na crnogorskom jeziku, naslo-

vi za prvi razred osnovne škole

su: U svijetu matematike 1 –

udžbenički komplet, Istražu-

jemsvojuokolinu1–udžbenik,

Čigra slova i glasova 2–udžbe-

nik i radna sveska.

Naslovi za drugi razred su U

svijetumatematike 2 – udžbe-

nički komplet, Istražujemsvo-

juokolinu2–udžbenik i radna

sveska, dok su za treći razred

Čigraslova i glasova3–udžbe-

nik i radna sveska, U svijetu

matematike 3 – udžbenički

komplet i Istražujem svoju

okolinu 3 – udžbenik i radna

sveska.

Kako su naveli, za učenike če-

tvrtog razreda osnovne škole

uradili su udžbenički komplet

izmatematike, udžbenik i rad-

nu svesku iz poznavanja druš-

tvaiprirode,kaoiudžbenikeiz

likovne imuzičke kulture.

Nacrnogorskomjezikuurađe-

ni su i udžbenici iz likovne,

muzičke kulture i informatike

satehnikomzapetirazred,kao

i udžbenike i radne sveske iz

prirode i poznavanja društva i

udžbenik i zbirku zadataka iz

matematike.

Na crnogorskom jeziku Zavod

je pripremio i udžbenike i rad-

ne sveske iz crnogorskog jezi-

ka i prirode, udžbenik i zbirku

zadataka iz matematike, udž-

benik izmuzičkog i informati-

ke sa tehnikom i radnu svesku

iz istorije.

Za sedmi razred, urađeni su

udžbenikiradnasveskaizgeo-

grafije, udžbenik iz muzičke i

likovnekulture, istorije i infor-

matike sa tehnikom, kao i udž-

benik i zbirka zadataka iz ma-

tematike.

Udžbenici i zbirke zadataka iz

matematike i hemije i udžbe-

nik iz istorije i informatike sa

tehnikom za osmi razred, ta-

kođe su na crnogorskom jezi-

ku.

Komplet knjiga na crnogor-

skom jeziku za deveti razred

imaudžbenik i radnusveskuiz

geografije, udžbenik i zbirku

zadataka iz matematike i udž-

benik iz istorije.

Kada jeupitanjugimnazija, na

crnogorskom jeziku urađeni

su udžbenik i zbirka zadataka

iz fizikezadrugugodinu i udž-

benikiz latinskog jezikaza tre-

ću godinu.

AlbAnski jezik

IzZavodasusopštilidaseudž-

benici, zbirke zadataka i radne

sveske na albanskom jeziku

sastoje od naslova: U svijetu

matematike 3 – udžbenički

komplet, Istražujem svoju

okolinu 3 – udžbenik i radna

sveska, kao i udžbenik iz likov-

ne kulture za četvrti razred.

Za šesti razred na albanskom

su urađeni udžbenik izmuzič-

ke kulture, udžbenik i radna

sveska iz bilogije. Za sedmi ra-

zred su urađeni udžbenik i

zbirka zadataka iz matemati-

ke,udžbenikizmuzičkekultu-

re, udžbenik i zbirka zadataka

iz fizike i udžbenik iz istorije.

Naalbanskomjezikusuurađe-

ni i udžbenik iz fizike za osmi

razred i udžbenik i zbirka za-

dataka iz fizike za deveti ra-

zred.

Usaopštenjupišeda suna tom

jeziku urađeni i udžbenik i

zbirkazadataka izmatematike

za sve četiri godine gimnazije,

kao i udžbenik i radna sveska

iz biologije za drugu godinu

gimnazije.

Urađen je i udžbenik iz istorije

za četvrtu godinu gimnazije,

kao i udžbenik i radna sveska

zaCrnogorski jezik kaonema-

ternji za drugu i treću godinu

gimnazije.

k.j.

PRIŠTINA-

I poslijedvije i po

godineo52-godišnjemIsme-

tuKanjiži, crnogorskomdr-

žavljaninu izGusinja, zna se

samoda jenestaounoći iz-

među20. i 21. januara 2016.

godine, negdjena teritoriji

opštineKosovoPolje i, od ta-

da, gubemu se svi tragovi.

Iako su u potragu bili uključeni

i rodbina, prijatelji i širi krug

poznanikafamilijeKanjiža,nije

se došlo ni do jednog iole zna-

čajnijeg podatka koji bi službe-

nim istražiteljima Republike

Kosovo mogao da posluži, ma-

kar kao indicija, za razrješenje

enigme - što se, sa ovim, inače

bolešljivim čovjekom, dogodi-

lo?!

kružni tok

Saslušavane su detaljno sve

osobezakojesepretpostavljalo

da bi Ismet kontaktirao kritič-

nog, ali i prethodnih neđelju

dana, uključujući i njegovog

rođenog brata Enifa i brata od

tetke EnveraMehmetija sa ko-

jim je bio svega dvadesetakmi-

nuta prije misterioznog ne-

stanka.

Ismet se oko sat iza ponoći, sa

Enverom,čijijebiogost,uputio

ka restoranu brze hrane po

hamburgere, ali u restoran nije

htiodaulazi, nego je rođakure-

kao da će ga sačekati na obliže-

njem kružnom toku. Poslije

neštovišeoddvadesetakminu-

ta,Mehmeti je izašao, aliKanji-

žu nije zatekao na dogovore-

nommjestu.

Ispostavilo se da je umeđuvre-

menu naišla policijska patrola,

privremeno lišila slobode muš-

karca kojeg je zatekla samog, u

centruKosovaPolja,nahladno-

ći odminus20, odjevenogsamo

u farmerkama i dukserici. Pri-

veli su ga u policijsku stanicu i

tada je, kako je pokazala dalja

istraga, nepobitno utvrđeno da

seradi ocrnogorskomdržavlja-

ninu Ismetu Kanjiži, čiji nesta-

nak, u to vrijeme (oko tri sata

ujutro), nikonije prijavio.

Nakon što ga je ispitao i utvrdio

da se radi opotpunobezazlenoj

osobi,auzto(očigledno)inaru-

šenog zdravlja, dežurni inspek-

tor je naložio policajcima da ga

odvezu do mjesta đe je llišen

slobode ili do stana njegovog

rođaka. Po inspektorovom na-

logu, međutim, nije postuplje-

no, pa je Gusinjanin ostavljen

namjestu udaljenommakar ki-

lometer i od kružnog toka i od

rođakovog stana.

nemAni obrisA

Policajci su kasnije, tokom

istrage, objasnili da su Kanjižu

ostavilitamođejeizričitozahti-

jevao, objašnjavajući im kako

odatle ide prečicom koja znat-

no skraćuje razdaljinudoporo-

diceMehmeti.Odtada,gubimu

se svaki trag… Prema Pobjedi-

nimizvorima, činjenicadaseza

sve proteklo vrijeme nije „uka-

zao“ ni obris najmanjeg traga

kojimbi se krenulo ka razrješe-

nju ovog slučaja, zbunjuje i tro-

člani policijski istražni tim, ali i

glavnog i postupajućeg osnov-

nog tužioca Imera Bekaja i

Šemsiju Aslanija. Predstavnici

sva tri istražnanivoaukontinu-

iranoj su komunikaciji sa odgo-

varajućimorganima i službama

u Crnoj Gori, kao i sa ovlašće-

nim osobljem crnogorske am-

basade uPrištini.

zAnimljivi „detAlji“

Iizvortakozvanog„visokogste-

pena pouzdanosti“ iz Direkto-

rata kosovske policije potvrđu-

jezanašlistda,iporedčinjenice

da se u istrazi za dvije i po godi-

ne nije odmaklo od samog po-

četka, „predmet Kanjiža“ nije i

neće biti u skorije vrijeme za-

tvoren, tim prije što se radi o

stranomdržavljaninu,auztosu

u samom startu istrage uočeni i

neki intrigantni detalji koji se

moraju razjasniti.

Na primjer: kako je moguće da

Kanjižin nestanak bude prijav-

ljenislužbenoevidentiranteku

kasnimprijepodnevnimsatima

21. janura?! Zašto policijska pa-

trola, koja ga je prethodno od-

vezla, nije postupila po pravili-

ma službe i poštovala nalog

nadređenog inspektora, pa ga

ostavila kod kružnog toka ili

mjesta đe stanujunjegovi rođa-

ci?! Napokon, zašto je njegov

rođeni brat koji je tada boravio

uKosovskojMitrovici, o svemu

obaviješten tek desetak sati po-

slije službene evidencije o

Ismetovomnestanku?!

Zbilja, „zanimljivi detalji“…

r.tomiĆ

Kompleti knjiga za osnovnu školu i gimnaziju uskoro u knjižarama

Udžbenici u

prodaji od

27. avgusta

Komplet udžbenika sa engleskim

jezikomza I razred košta 43,10 eura,

za II - 50,80 eura, III – 47,70 eura, IV

– 59,60 eura, V – 67 eura, VI – 68,30

eura, VII – 94,20 eura, VIII – 94,20

eura i za IX razred – 88,20 eura

Knjiganapoklon

Iz Zavoda su istakli da će kao i prethodnih godina njihove

knjižare u Podgorici, Baru i BijelomPolju raditi i vikend pred

početak školske godine - u subotu 1. septembra i nedjelju 2.

septembra od 7 do 20 sati.

U knjižarama u BijelomPolju, Baru i Podgorici Zavod je najavio

akcije pa će uz kupljeni komplet udžbenika, za sve razrede

osnovne škole, osimprvog razreda, biti poklonjena jedna knji-

ga koja je predmetnimprogramomodređena za lektiru.

Uz trgovinu u vrijednosti od 50 eura Zavod poklanja dvije

sveske mekog poveza iz edicije ,,Naše sveske“. Kupci koji su

već dobili knjigu na poklon dobijaju i sveske ako u prodajnim

objektima Zavoda kupe školski pribor do tog iznosa.

Udžbenici ćeknjižaramabiti

distribuirani 21. avgusta

O sudbini nestalog crnogorskog državljanina na Kosovu još se ništa ne zna

„Predmet“ otvoren,

odKanjiženi traga

Prema Pobjedinim izvorima,

činjenica da se za sve proteklo

vrijeme nije „ukazao“ ni obris

najmanjeg traga kojimbi se

krenulo ka razrješenju ovog

slučaja, zbunjuje i tročlani

policijski istražni tim

Prištinskapolicija i dalje istražujeokolnosti nestankaKanjiže

IsmetKanjiža