Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

Društvo

je prevoza pacijenata u druge države

trebe

dom

Izvršni direktor Fondacije

„Budi human“ Goran Jova-

nović kaže da roditelji koji

prikupljaju novac preko ove

fondacije, kao i ljudi dobre

volje koji ga doniraju, imaju

jasan uvid koliko je novca

potrebno za određeno lije-

čenje.

- Na sajtu Fondacje postoji

kompletan uvid u sve to

koliko se novca prikupilo i

kako se on troši i tu nema

zloupotreba - naveo je on.

Bez

zloupotreba

GoranJovanović

ložne interevencije i kad ih

nije moguće obezbijediti u

zdravstvenim ustanovama u

Crnoj Gori, uz podršku nad-

ležnih institucija hitni medi-

cinski slučajevi se upućuju u

zdravstvene ustanove van na-

še zemlje, uz transport sani-

tetskim vozilom, helikopte-

romili avionom.

- Stanja kod hroničnih pacije-

nata, kao i kod onkoloških sa

medicinskipredviđenomdina-

mikom razvoja bolesti ne sma-

traju se hitnimstanjima, odno-

sno „hitnim slučajevima“,

naročitodokborave radi liječe-

nja u zdravstvenoj ustanovi, s

obziromna to da su tokom bo-

ravka u zdravstvenoj ustanovi

pod stalnim nadzorom tima

ljekara koji zavisno od stanja

bolesti preduzimaju sve raspo-

ložive dijagnostičko-terapeut-

ske procedure u njihovom lije-

čenju - pojasnio jeČirgić.

SARADNJA

Ustanova na čijem je on čelu,

prema riječima Čirgića ima

korektnu saradnju i sa Fonda-

cijom „Budi human“ čiji je cilj

da pomogne djeci koja nemo-

gu da dobiju pomoć od Fonda

zdravstva.

- Upravo na osnovu podataka

koje dobije od nadležnih služ-

bi Fonda za zdravstveno osi-

guranje ova Fondacija opre-

djeljuje određeni iznos

novčanih sredstava porodici

pacijentaradipokrivanja troš-

kova njihovog boravka za vri-

jeme liječenja pacijenta u ino-

stranoj zdravstvenoj ustanovi

- rekao jeČirgić.

Za razliku od Čirgića, izvršni

direktor ove Fondacije Goran

Jovanović smatra da je zami-

sao da postoji dodatni fond za

pomoć dobra, ali da je pitanje

koliko bi taj fondbio „održiv“.

- Takav fond zvuči kao intere-

santna ideja, međutim jako je

teška za realizaciju i koliko

sam u toku ne postoji ni u

okruženju ništa slično tome

da se uspjelo realizovati na

pravi način. Što se tiče fonda-

cije „Budi human“, spremni

smo za bilo kakav vid saradnje

kako bismo pomogli onima

kojima je to najpotrebnije. Ali

treba osmisliti jasne procedu-

re i napraviti da to bude kori-

sno i da ujedno ne može doći

dozloupotrebe-naglasio jeon

zaPobjedu.

Komentarišući slučaj djevoj-

čice izBijelogPolja, Jovanović

kaže da jeFond zdravstva ura-

dio ono što je u njegovoj nad-

ležnosti.

-Kolikosamutoku, Fond jepo

svojimproceduramanapravio

sve što je mogao da taj slučaj

riješi. Naša saradnja sa njima

je od početka vrlo korektna -

kazao je Jovanović.

K. JANKOVIĆ

Novi direktor Kliničkog centra očekuje da će uspjeti da vrati neke ljekare

Eraković: Imamoplan

dazadržimonajbolje

PODGORICA

–Odlazakve-

ćegbroja ljekara izKlinič-

kog centraCrneGorepro-

blematika jekoja jeprisutna

u svimzemljamaJugoistoč-

neEvrope, ali je i potvrda

kvaliteta rada i znanjanaših

ljekara–ocijenio jedirektor

ove zdravstveneustanovedr

JevtoEraković.

On je juče na konferenciji za

medije, povodom sporazuma

o partnerstvu Kliničkog cen-

tra i košarkaškog kluba Bu-

dućnostVoli,naglasiodatošto

ljekari mogu bez ikakvih pro-

blema da zasnuju radni odnos

u zdravstvenim ustanovima,

univerzitetskim centrima i

bolnicama u Zapadnoj Evropi

je još jedna potvrda kvaliteta

rada uKliničkomcentru.

-Naša jeobavezadatakvekva-

litetnedoktorezadržimoi, na-

damo se, neke od njih i vrati-

mo–kazao jeEraković.

Cilj je, prema njegovim riječi-

ma, da Klinički centar bude

regionalni centar, u kojem će,

osimdoktorakojivećradeutoj

zdravstvenojustanova,bitian-

gažovani i ljekari „sa strane“.

- To je apsolutno moguće.

Uslovi za rad su iz dana u dan

bolji i naša je obaveza da bude

tako– istakao jeEraković.

Napitanjedalisuupravouslo-

vi zaradjedanodrazlogazbog

kojih ljekari napuštajuKlinič-

ki centar, on je rekao da treba

obići „kliničkecentre i bolnice

u regionu i vidjeti sa čime oni

raspolažu, a sa čimemi“.

Klinički centar

-Uvijekćemosemjeritisanaj-

boljima, nećemosaonimakoji

sulošijiodnas–ipak,jedodao,

Eraković.

Finansijska izdvajanja države

za zdravstvo, odnosno za dok-

tore, kakojerekao, nijesuništa

manjauodnosuna finansijske

mogućnosti drugih država re-

giona.

- Da li smo zadovoljni sa nji-

ma,nijesmo,jerželimoitrudi-

mo se da to bude na mnogo

većemnivou–kazao jeErako-

vić.

Najboljeće, tvrdi on, zadržati i

poručujedaimajupotpunoja-

san plan za to i koje će uslove

Institut za javno zdravlje upozorava na opasnosti od ujeda komaraca

Zaraženi insektimogu

prenijeti raznebolesti

PODGORICA

-UCrnoj Go-

ri prisutne suvrstekomara-

ca i drugih letećih insekata

kojemoguprenositi bolesti

kao što su:malarija, grozni-

caZapadnogNila, denga, či-

kungunja, lajšmanioza - ka-

zali suPobjedi iz Instituta

za javnozdravlje.

Kako sudodali, većina identi-

fikovanihvrstaodranijenase-

ljava područje naše zemlje

dok su neke vrste, takozvane

invanzivneprisutneod skoro,

kao posljedica globalizacije,

klimatskih promjena i pove-

ćanja prosječnih dnevnih

temperatura vazduha.

-Kadaseradiobolestimakoje

seprenoseubodomkomaraca

i drugih letećih insekata, uvi-

domuRegistarzaraznihbole-

sti u posljednjih pet godina

zabilježeni su slučajevi oboli-

jevanja od groznice Zapad-

nog Nila (2012. godine jedan

slučaj i 2013. godinečetiri slu-

čaja), lajšmanioze (između

dva i šest slučajeva godišnje) i

malarije 2012. i 2013. godine

po jedanslučaj koji suoboljeli

u inostranstvu (tzv. uvezeni –

importovanislučaj)-kazalisu

iz Instituta.

Oni naglašavaju da se osnov-

nemjereprevencijeoboljenja

koje mogu prenijeti komarci

odnose na smanjenje broja

komaraca putem zaprašiva-

nja(zadimljavanja)kojespro-

vode nadležne službe, indivi-

d u a l n i m m j e r ama z a

smanjenje broja komaraca i

prevencijom uboda komara-

ca.

Što se tiče individualnihmje-

raprevencije, oni poručujuda

treba da ih sprovode sve kate-

gorije stanovništva.

-Temjereseodnosenaredov-

no pražnjenje i uklanjanje

svih vodenih površina (pa i

najmanjih) koje mogu služiti

za razmnožavanje komaraca.

Ovoseposebnoodnosinasak-

sijezacvijeće, posudezavodu

kućnih ljubimaca, burad i

druge posude u dvorištima/

na balkonima, zatimodržava-

nje bazena, fontana - kažu iz

Instituta za javno zdravlje.

Preporuka je i da se redovno

čiste oluci i slivnici od lišća i

drugog otpada, uklanjaju sta-

re gume, iskorišćeneplastične

flaše i limenke, održavanje

septičkih jama i odvodnih ka-

nala. Navode i da treba posta-

viti mrežice ili poklopce na

posudama u kojima se može

sakupljati voda, pravilnoodla-

gati otpad u za to predviđene

kontejnere i kante, koristiti

mrežice za komarce na vrati-

ma iprozorima, koristitiklima

uređaje, te preparate za uni-

štavanje ili odbijanje komara-

ca u zatvorenomprostoru.

Iz Instituta ističu i da treba

izbjegavatiboravaknaotvore-

nom u područjima sa velikim

brojem insekata, naročito u

perioduizmeđusumrakaisvi-

tanja (močvarna područja ili

mjesta sa visokom travom i

stajaćomvodom)...

- U slučaju putovanja u ino-

stranstvo, pogotovo ako se ra-

di o tropskom i suptropskom

području, obavezno se pridr-

žavati svih navedenih mjera

prevencije koje podrazumije-

vaju i preventivno uzimanje

ljekova(hemioprofilaksa)pri-

je odlaska, tokomboravka i po

povratku iz malaričnih pod-

ručja (područja u kojima po-

stojirizikodprenošenjamala-

rije) - poručili su iz Instituta

za javno zdravlje.

N.K.

Izvještaj Instituta za javno zdravlje

U julu314oboljelih

odzaraznihbolesti

PODGORICA

– Institutuza

javnozdravljeu julu jeuku-

pnoprijavljeno314osoba

oboljelihodneke zarazne

bolesti kojapodliježeobave-

znomprijavljivanju, saop-

šteno je iz teustanove.

Kako navode, ako se u obzir

uzmuiakutnerespiratornein-

fekcije (3.207), te diferencira-

ni i nediferencirani oblici gri-

pa (šest) ukupno jeprijavljeno

3.527 oboljelihosoba.

- Stopa incidencije zasnovana

na individualnim prijavama

slučajeva zaraznih bolesti za

ovaj mjesec iznosi 50,6/100

000 stanovnika, što je za četiri

odstonižavrijednostuodnosu

na prethodni mjesec. Uzima-

jući u obzir i akutne respira-

torne infekcije, nediferencira-

ni i diferencirani oblik gripa,

stopa incidencije za ovaj mje-

sec iznosi 568,8/100 000 sta-

novnika - piše u saopštenju.

Kako navode, zdravstvene

ustanoveiz19opštinaprijavile

su obolijevanja od zaraznih

bolesti koje podliježu obave-

znom prijavljivanju, pri čemu

je najveći broj oboljelih regi-

strovanodvaričele(137), akut-

nog enterokolitisa (44), skabi-

jesa (21), streptokoknog

tonzilofaringitisa (16), infek-

tivnemononukleoze (15) i sal-

moneloza (15).

- U julu su u odnosu na put

prenosa (ne uzimajući u obzir

akutne respiratorne infekcije,

nediferenciraniidiferencirani

oblik gripa) dominirale respi-

ratorne zarazne bolesti sa 58,6

odsto, zatim crijevne zarazne

bolesti sa 27,4 odsto i parazi-

tarne bolesti sa 9,2 odsto - piše

u saopštenju Instituta.

K.J.

Institut za javnozdravlje

da imponude.

- Zajedno sa Vladom i Mini-

starstvom zdravlja napraviće-

modokument, koji ćebrzoiza-

ći, sa jasnimrješenjima na koji

način će i naši doktori biti

mnogo zadovoljniji – najavio

jeEraković.

Prema podacima Sindikata

doktoramedicine od 2014. go-

dine javnozdravstvonapustilo

jevišeod100ljekara,odčegaje

više desetina karijeru nastavi-

lo van naše zemlje. Oni su na-

velida ljekari izCrneGorema-

hom odlaze u Sloveniju i

Njemačku, ali i u Francusku,

Veliku Britaniju, Švedsku,

Norvešku, Austriju.

Oni sunedavnoupozorili da se

stariji ljekari odlučuju za radu

privatnimklinikama, dokmla-

đi i tek svršeni diplomci medi-

cine najčešće biraju inostran-

stvo.

J.B.

JevtoEraković