Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

Društvo

U zdravstvenomsistemu smatraju da je na kvalitetan način riješeno pita

Čirgić: Nemap

zadodatnimfo

PODGORICA

–UFonduza

zdravstvenoosiguranjeCr-

neGore smatrajudanema

potrebe zauspostavljanjem

posebnognovčanog fondau

okviruoveorganizacije, koji

bi sekoristiouhitnimsluča-

jevimakadaporodicepacije-

natanijesuumogućnosti da

finansijski „pokriju“ troško-

veputa.

Nedavno su roditelji jedanae-

stogodišnje djevojčice iz Bije-

log Polja bili prinuđeni da jav-

nimapelomprikupljajunovac

kako bi kupili avionske karte

za njen povratak iz Beograda,

gdje je bila na liječenju.

S obziromna to da je djevojči-

ca oboljela od teškog oblika

tumora za nju je bio neopho-

dan transport u takozvanom

ležećempoložaju,zbogčegaje

moralo da se obezbijedi šest

mjestauavionu,štoznačiišest

karatakoje sukoštale 1.165eu-

ra.

POMOĆ

IzKliničkog centra tada su sa-

opštili da su istogdanakada su

ihizInstitutauBeogradu,gdje

je djevojčica bila na liječenju,

obavijestili daćeonabiti otpu-

štena, obezbijedili mjesta u

avionu, ali nijesu naveli i da je

kartemoraodaplati njenotac.

Iz Fonda za zdravstveno osi-

guranjePobjedi je tada rečeno

da će novac biti refundiran

U situacijama

kad je pacijenta

neophodno

transportovati

avionskim

prevozomu

ležećempoložaju,

a porodica

nije u situaciji

da obezbijedi

novac, veoma

često na zahtjev

porodice Fond

plati karte – rekao

je direktor Fonda

za zdravstveno

osiguranje Sead

Čirgić

SeadČirgić

Fondzdravstva

najkasnije za sedamdana.

S obzirom na to da se radilo o

tome da je djevojčica morala

što prije biti transportovana u

Crnu Goru i na činjenicu da

njeni roditeljinijesuimali toli-

ko novca, pa su bili prinuđeni

da posegnu za javnim apelom

zapomoć, pitali smonadležne

smatraju li da je potrebno for-

mirati poseban novčani fond

za ovakve situacije.

Odgovorio je direktor Fonda

za zdravstveno osiguranje Se-

adČirgić koji je zaPobjedu re-

kao da je ustanova na čijem je

čeluuradila sve što jemogla.

- U situacijama kada je paci-

jenta neophodno transporto-

vati avionskimprevozomu le-

žećem položaju, a porodica

nijeumogućnostidaobezbije-

di finansijska sredstva, veoma

često na zahtjev porodice

Fond neposredno vrši avion-

skomprevoznikuuplatukara-

ta za odgovarajuću relaciju.

Ovdjesemislinaonepacijente

koji su u situaciji socijalne po-

trebe, nevezano za položaj i

oboljenje - pojasnio je on.

Čirgićjepodsjetiodajedjevoj-

čica iz Bijelog Polja, na prijed-

log konzilijuma ljekara Insti-

tuta za bolesti djeceKliničkog

centra Crne Gore liječena u

Beograduod7.majado19. jula.

- Prevoz djevojčice na relaciji

Bijelo Polje - Beograd i Beo-

grad - Bijelo Polje izvršen je

sanitetskimprevozomuz me-

dicinsku pratnju Opšte bolni-

ce Bijelo Polje. Drugi put je li-

ječenaod25. julado8. avgusta.

Prevoz do Beograda i tada je

izvršen sanitetskim kolima

OpštebolniceBijeloPolje, dok

je u povratku prevoz obavljen

avionom na relaciji Beograd -

Podgorica, a zatim sa podgo-

ričkog aerodroma sanitetskim

vozilom uz medicinsku prat-

njudoOpštebolniceBijeloPo-

lje.Troškoveavionskogprevo-

za pac i j ent a u l ežećem

položaju sa pratiocem (6 avi-

onskih karata) Fond je refun-

dirao porodici i uplatu izvršio

9. avgusta - pojasnio jeČirgić.

On smatra da za uspostavlja-

njemposebnognovčanog fon-

da nema potrebe.

HITNI SLUČAJEVI

-Usmislupostojećeorganiza-

cije i načina funkcionisanja si-

stema zdravstvene zaštite i

zdravstvenog osiguranja, za

postojanje fondaza„hitneslu-

čajeve“ smatramo da nema

mjesta. Pod hitnim slučajevi-

ma podrazumijeva se medi-

cinskozbrinjavanjehitnihsta-

nja kod lica kojima je zbog

bolesti ilipovredaneposredno

ugrožen život i takva zdrav-

stvena zaštita podrazumijeva

medicinsko zbrinjavanje na

mjestu događaja, tokom sani-

tetskog transporta, a zatim i u

odgovarajućoj zdravstvenoj

ustanovi sekundarnog ili ter-

cijarnog nivoa zdravstvene

zaštite - naveo je on.

Rekao je da shodno protokoli-

ma o dijagnostičko-terapeut-

skimpostupcima, hitne sluča-

jeve zbrinjava Zavod za hitnu

medicinsku pomoć, a u situa-

cijama kad su u pitanju neod-

Produžena javna rasprava o Nacrtu zakona

o penzijskom i invalidskomosiguranju

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

TribineuPodgorici,

BijelomPolju i Budvi

PODGORICA

–Zbog intere-

sovanja javnostiMinistar-

stvo rada i socijalnog stara-

njaprodužilo je rokza javnu

raspravuoNacrtuzakonao

izmjenama i dopunamaZa-

konaopenzijskomi invalid-

skomosiguranju i ona će tra-

jati do 15. septembra.

IzMinistarstvasupozvali gra-

đane, naučnu i stručnu jav-

nost, državne organe, politič-

ke s t r anke , nev l ad i ne ,

međunarodne organizacije,

medije i ostale zainteresovane

daseuključeu javnuraspravu.

Prijedlozi, sugestije i komen-

tari naNacrt ovog zakonamo-

gu se dostaviti Ministarstvu

rada i socijalnog staranja,

Rimski trgbroj 46, 81000Pod-

gorica i na e-mail: darka.dza-

[email protected]

.

Oni susaopštili i daćeuokviru

javne rasprave biti organizo-

vani okrugli stolovi u Bijelom

Polju, u Hotelu „Franca“ - 6.

septembra od 12 do 14 sati,

Budvi, Akademija znanja - 10.

septembra od 11 do 13 sati i u

Podgorici, u staroj zgradi Vla-

de - 14. septembra od 10 do 13

sati.

Sindikat uprave i pravosuđa,

kako su nedavno saopštili, or-

ganizovaće 21. avgusta protest

povodom izmjena i dopuna

ovog Zakona, jer su, kako tvr-

de, izmjene „katastrofalno lo-

še po radnike, a pogotovo za

one sa beneficiranim radnim

stažomkaoštosuvojnici, poli-

cajci, vatrogasci“.

Oni su ocijnili da će, ako ovaj

dokument bude usvojen u

ovomobliku, tek ,,svaki četvrti

građanindočekati penziju“.

Predsjednik ovog sindikata

NenadRakočevićsmatradasu

predstavnici Vlade, Unije po-

slodavaca, Svjetske banke,

Fonda PIO i penzionera obe-

smislili rad radne grupe za iz-

Sindikat Uprave policije ogla-

sio se juče saopštenjemu

kojem su istakli da ne podrža-

vaju najavljene proteste zbog

izmjena Zakona o penzij-

skom i invalidskomosigura-

nju, jer bi se, smatraju oni, na

taj način ugrozili dosadašnji

pregovori i mogućnost da se

sva bitna pitanja zaposlenih

rješavaju dijalogom.

Iz Sindikata su kazali da, kao

članovi Saveza sindikata Crne

Gore, učestvuju u svim aktiv-

nostima koje se tiču izrade

novog Zakona o PIO.

Oni su istakli i da važećim

Zakonomo unutrašnjim

poslovima zaposlenima u

Upravi policije nije dozvoljen

štrajk.

Kako su dodali, sa rukovod-

stvomUprave policije, Mini-

starstva unutrašnjih poslova

i Vladomdjelovaće i raditi na

pronalaženju odgovarajućih

rješenja u odnosu na sve

zahtjeve, pitanja i inicijative

koje dolaze od zaposlenih sa

terena.

Sindikat

Uprave

policije

nepodržava

proteste

mjenu zakona, potcijenili

predstavnikesindikata,degra-

dirali radnike...

N.K.

UNacionalnomparku ,,Biogradska gora“ očekuju rekordnu sezonu

Bićevišeod50hiljadaposjetilaca

PODGORICA

- Ljetnja

turistička sezonauNaci-

onalnomparkuBiograd-

ska gorabiće, prema svim

pokazateljima, rekordna i

zaočekivati jeda sepre-

maši broj od50.000po-

sjetilaca, saopštio jedi-

rektor tog javnog

preduzećaSašaJeknić.

Što se tiče ekonomskih po-

kazatelja, kazao je on, do-

voljan je podatak da su do

jučeimali8.000gostijuviše

uodnosuna prošlu godinu.

- Možemo očekivati da će

ova godina premašiti broj

od50.000 - rekao je Jeknić.

On je naveoda je prošla go-

dinabilanajboljauposljed-

njih20godina.

- Za mali prostor kao što je

ovaj nacionalni park to je

veliki broj posjetilaca - ista-

kao je Jeknić.

On je podsjetio da se cje-

novna politika nijemijenja-

la već nekoliko godina i da

cijena ulaznice iznosi tri

eura.

- Unacionalnimparkovima

Crne Gore rukovodimo se

time da svaku turističku se-

zonudočekamobolje,sane-

kimnovimturističkimsadr-

žajnim proizvodom, pa od

ove godine za sve ljubitelje

pecanja vodama rijeke Tare

imamo „flaj fišing“ zonu,

dugu skoro tri kilometra -

rekao je Jeknić.

Podsjetio je da je prije 15-ak

dana počeoda radi restoran

„Biogradsko jezero“, što će

povećati broj gostiju u bun-

galovima.

Jeknić je, govoreći o rješe-

nju za problem parkiranja,

kazao da su, u saradnji sa

Kancelarijom programa

Ujedinjenihnacijazarazvoj

iPrivrednomkomorom,po-

krenuli projekat izmješta-

nja parking prostora sa tog

područja.

- Kroz godinu ili dvije, kada

projekat kompletno zaživi,

parking prostor će biti iz-

mješten na Kraljevo kolo.

Tu planiramo oko 100 mje-

sta zamalaputničkamotor-

na vozila, 15-ak za autobuse

i 30 za kombi vozila - naveo

je Jeknić.

Gosti će, kako je dodao, biti

organizovano prevoženi sa

dva turistička voza naiz-

mjenično.

N.K.

Biogradsko jezero

Saša Jeknić