Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

Ekonomija

USD

1.13700

JPY 126.02000

GBP 0.89498

CHF

1.12990

AUD

1.56470

CAD

1.49420

Kursna lista

PLUŽINE

-Mještani pivskih selaGor-

nja iDonjaBrezna, koji većdvamjeseca

blokirajuradove energetskimkompa-

nijama, postigli sudogovor saCGES-

omo sanaciji tri kilometraputa i do

kraja sedmice ćepotpisati sporazum.

KompanijaKrnovogrinenerdži imje,

međutim, poslala upozorenjeda će tuž-

bomodnjih tražiti naknadumilionske

štete, jer zbogblokadenijesumogli da

obavljajuradove. Naveli su i da ćepro-

tivmještanapodnijeti krivičneprijave.

Mještani kažuda neće odustati odblokade

dok kompletna dionica od devet kilometa-

ra ne bude sanirana.

- Zadovoljni smo sporazumom sa CGES-

om, jer je njihova investicija od 113.000

moždaivišeodonogaštosuuništili.Revol-

tirani smo ponašanjem čelnika Krnovo

grin enerdžija, čiji su vlasnici Francuzi, i

odlučni da istrajemo dok put ne poprave,

na šta ih i zakonobavezuje –kažumještani

i navode da imje IvanKadić iz te firme pri-

je20danatražioelaboratosanacijikakobi,

navodno, potraživao sredstva od menad-

žmenta uFrancuskoj.

-Uradili smo elaborate, a onod tada ne od-

govara na telefonske pozive. Prvi ,,glas“

koji smo dobili je upozorenje njihovog ad-

vokataotužbi-kažumještaniidodajudaje

opštinaPlužinestala izanjihi tužiće firmu.

Dok se sudski spor ne završi, dodaju, pred-

stavnici Krnovo grin enerdžija neće proći

mjesnimputem.

- Mogu da nas sklone samo ako pohapse

cijeloselo, aštose tičenaknadeštete,mogu

da nam uzmu po bubreg. Mi samo štitimo

svoja ljudska i građanska prava, zakone i

Ustav, a ukoliko nastave sa prijetnjama,

umjestodapopraveonoštosuuništili,izaći

ćemo u javnost sa saznanjima o njihovim

nelegalnim radnjama, pa neka nas tuže -

kažemještaninMirkoRadojević. Dodao je

da će o tome kako su ova kompanija i njen

podizvođač Simens kršili ljudska prava

obavijestiti francusku i njemačku ambasa-

du.

-VećsmoobavijestipredsjednikaCrneGo-

re,premijeraiVladuisvaresornaministar-

stva, diplomatska predstavništva i među-

narodne organizacije. Put i voda su

elementarna ljudska prava, ami, pored to-

ga što nemamo vodu, sada nemamo ni put

– kažu mještani i najavljuju tužbu protiv

Krnovo grin enerdžija za naknadu štete za

svakog pojedinačno jer su u jeku poljopri-

vrednih radova, umjesto u polju, morali da

buduna putu.

Da podsjetimo, CGES na teritoriji Gornjih

i Donjih Brezana izvodi radove na daleko-

vodu 400kV Lastva Čevo Pljevlja, dok je

Krnovo grin enerdži gradio dalekovod i

trafostanicu110KV.OvuinfrastrukturuKr-

novo grin enerdži, po ugovoru, treba da

preda i naplati od CGES-a, ali to ne može

da učini dokne sanira trafostanicu.

R. E.

BAR

-MarinaBar završila je

drugi kvartal sanetodobit-

komod 174.880eura, što je za

petinumanjenego lani u

istomperiodu.

Prihodi preduzeća suna kraju

juna iznosili 600.000 eura, 0,9

odsto više nego u uporednom

periodu, dok su rashodi pora-

sli 18,5 odsto na 436.800 eura.

Na zarade seodnosilo311,6hi-

ljada eura, amortizaciju i re-

zervisanja 29 hiljada, a nama-

terijal 15,14 hiljada. Ostali

poslovni rashodi iznosili su 81

hiljadu eura.

Ukupna aktivaMarinena kra-

ju juna vrijedila je 11,3miliona

i bila je 1,3 odsto veća nego u

uporednom periodu. Neras-

poređenadobit iznosila je 1,59

miliona, a kratkoročna rezer-

visanja i obaveze 871.990. Dr-

žava i državni fondovi vlasnici

su 55 odsto kapitala.

R.E.

PODGORICA

- Stečajna

upravaElektroindustrije

Obodraspisala jeoglas za

prodaju imovine togpre-

duzećapoukupnoj počet-

noj cijeni od2,7miliona

eura, koji jeotvorendo 11.

septembra.

Prodaje se gornji kompleks

fabrikanaCetinjuza2,6mi-

liona, poslovni prostor u

Pančevu i alat iz cetinjske

fabrike za 39,9, odnosno 99

hiljada eura. Imovina se

prodaje u viđenom stanju,

bez prava na reklamaciju.

Imovinasemožerazgledati

svakog dana od devet do 14

sati, uz prethodnunajavu.

Prvi stečaj u EI Obod uve-

den je 2008. godine, a drugi

2012. godine.

R. E.

PODGORICA

-Kompanija

Barskaplovidba završila je

drugi kvartal sanetogubit-

komod 1,59miliona eura,

dok jeu istomprošlogodiš-

njemperiodubilaudobiti

2,47miliona.

Poslovni prihodi kompanije

su prema podacima iz izvje-

štaja o poslovanju, koji je

objavljen na sajtu Montene-

groberze, na kraju juna sma-

njeni 4,7 odsto u odnosu na

uporedni period i iznosili su

2,63miliona eura.

Poslovni rashodi kompanije

su pali 3,3 odsto na 2,93milio-

na.Troškovi zarada, naknada i

ostali lični rashodi iznosili su

1,08miliona, amortizacije i re-

zervisanja 700,3hiljade, ama-

terijala 212,11 hiljada. Ostali

poslovni rashodi iznosili su

932,33 hiljade eura. Ukupna

aktiva kompanije na kraju ju-

na iznosila je 42,04 miliona i

smanjena je 3,9 odsto u odno-

su na uporedni period. Dugo-

ročna rezervisanja i obaveze

iznose38,58miliona,akratko-

ročna 2,14 miliona. Odložene

poreske obaveze iznose 1,52

miliona.

Barska plovidba je akcionar-

sko društvo sa ciljem obavlja-

nja pomorskog saobraćaja,

djelatnosti marina, agencij-

skih i ugostiteljskih poslova i

međunarodne špedicije.

Kompanija je osnovana 2000.

godine, nakon segmentacije

Prekookeanske plovidbe. Do

kraja 2002. godine kompanija

jeposlovalapodnazivomPut-

nički terminal.

Država i državni fondovi u

Barskoj plovidbi posjeduju 39

odsto kapitala.

Minabiznis

ih izvora u prvoj polovini godine

zvođačima

naeura

kWh. Ovoj kompaniji je na

ime podsticaja lani isplaćeno

153.120eura. Vlasnicifirmesu

Kia Montenegro, čiji je osni-

vačŽeljkoĐuranović, azastu-

pnik i direktor Vuk Rajković,

zatimDragana Bošković, To-

maš Hajek, Uroš Karadžić i

Radoje Vujadinović. Firma

Sinerdži ima imovinu vrijed-

nu 1,1 milion eura, ima tri za-

poslena, a prošlu godinu je

završila sa profitom od 524

hiljade eura. Ostvarila je po-

slovne prihode od 696,4 hilja-

deeura, doksuimrashodi lani

bili 172,1hiljadueura. Zaplate

supotrošili 26,7hiljadaeura, a

za amortizaciju 62 hiljade eu-

ra.

Preduzeće Igma enerdži je za

mHE Bradavec i Piševsku Ri-

jeku dobila u prva dva kvarta-

laoko270.000euraza5,1mili-

onproizvedenohkWh.Prema

podacima COTEE-a Igma

enerdži je prošle godine na

ime podsticaja dobila 223.530

eura. Vlasnik ove firme je

Igma grand Igora Mašovića.

Imovina firme vrijedna je dva

miliona eura, ima šest zapo-

slenih, završila je prošlu godi-

nu u plusu od 69 hiljada eura.

Poslovni prihodi su im prošle

godine bili 342,9 hiljada eura,

a rashodi 196,6 hiljada. Troš-

kovi zarada lani su iznosli 41

hiljadu eura, a troškovi amor-

tizacije 93,6hiljada eura.

Predstavnici Ministarstva

ekonomije saopštili su ranije

Pobjedi da podsticaji za ener-

gijuizobnovljivihizvoraener-

gije za ovu godinu ostaju isti,

jer je dio neutrošenih sredsta-

va prenesen iz prošle godine,

kao i da ni na koji način neće

uticati napovećanje računa za

struju. Vrijednost naknade je

početkomprošlegodinepove-

ćana sa 0,129 centa po kilovat

satuna 0,473 centa.

S. POPOVIĆ

Ubrzo

upogon

ulazi još

petmHE i

VEMožura

Status povlašćenog proi-

zvođača struje dobile su

početkomovogmjeseca

kompanije Pover group

KolašinzamHEBukovicai

Nord enerdži Andrijevica

za Šeremet potok. Osni-

vač Povera je Tehno plus

Dragana Andrijaševića, a

kompanije Nord enerdži

Veleteks Vlastimira Golu-

bovića i Igma enerdži Igo-

raMašovića.

Status privremenog po-

vlašćenog proizvođača

su početkomavgusta do-

bilepodgorička irma,,Đe-

kić“ zamHE Pecka, andri-

jevački Vodovod za mHE

Krkori i kolašinski Kol

enerdži zamHERaštak.

IzMinistarstvaekonomije

su početkomavgusta sa-

opštili da je kineska kom-

panija Šangai elektrik po-

ver indženering završila

montažuukupno23turbi-

nenaMožuri,apremapla-

numalteškog investitora

Enemalta,probniradVE,u

kojujeuloženo89miliona

eura, trebalo bi da počne

dokrajaseptembra.

PoslovanjeMarine Bar u prvoj polovini godine

Uplusu 175hiljada

CGES pristao da sa 113 hiljada eura sanira tri kilometra puta između Gornje i Donje Brezne

Krnovogrinenerdži

najaviomilionsku tužbu

Barska plovidba

Uminusu

2,5miliona

Oglas stečajne

uprave EI Obod

Nude

ostatak

imovineza

2,7miliona

Mogu da nas sklone

samo ako pohapse

cijelo selo, a što

se tiče naknade

štetemogu da

namuzmu po

bubreg, kažu

mještani i najavljuju

kontratužbu

Mještani Brezne

Barskaplovidba