Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Povlašće-

nimproizvođačima je, na

imepodsticaja zaproizvod-

njuelektrične energije iz

obnovljivih izvora, uprvih

šestmjeseci ove godine

isplaćeno7,5miliona eura,

saznajePobjeda.

VEKRNOVO

Ranije je iz Crnogorskog ope-

ratera tržišta električne ener-

gije (COTEE) Pobjedi saop-

šteno da je od 1. maja 2014.

godine, kada je počelo podsti-

canje proizvodnje električne

energije iz obnovljivih izvora,

do kraja prošle godine povla-

šćenim proizvođačima, na

ime podsticaja isplaćeno 7,5

milionaeura,odčegauprošloj

godini 4,5 miliona. To bi zna-

čiloda jedo sadapovlašćenim

proizvođačima isplaćeno više

od 15miliona eura.

PremapodacimaCOTEEnaj-

veći udio u proizvodnji elek-

trične energije iz obnovljivih

izvora ima vjetroelektrana

Krnovo sa 57 odsto, dok su 12

malih hidroelektrana uče-

stvovale sa 43 odsto.

Prema saznanjima Pobjede

najviše novca po osnovu pod-

sticajauprvadvakvartala,oko

4,3 miliona eura, dobila je

kompanija Krnovo grin

enerdži. Ta vjetroelektrana je

vlasništvo austrijske firme

Ivikomkonsalting i francuske

Akuo enerdži, a Masdar iz

AbuDabija je početkomgodi-

nekupio49odstoakcija.VEje

u prvih šest mjeseci proizvela

82,7 miliona kilovatsati

(kWh).

Kompanija Krnovo grin

enerdži ima imovinuvrijednu

132 miliona eura i jednog za-

poslenog. Prošlu godinu zavr-

šila je u plusu od 784,6 hiljada

eura. Poslovni prihod je bio

3,6miliona, a rashod dvamili-

ona eura. Za plate je utrošeno

5,1 hiljada, a za amortizaciju

1,09 miliona eura. Ugovorom

je državno zemljište na Krno-

vu dato u zakup na 20 godina,

sa mogućnošću produženja

domaksimalnopet godina.

MHE

Od vlasnika malih hidroelek-

trana (mHE) najviše je za pr-

vih šest mjeseci dobila kom-

p a n i j a H i d r o e n e r g i j a

Montenegro oko 1,5 miliona

eura, koja ima šest mHE - Je-

zerštica,Bistrica,Orah,Rmuš,

Spaljevići 1 i Šekular. One su

za šest mjeseci proizvele 28,7

miliona kWh. Ova kompanija

je prošle godine dobila 1,37

milionaeura.OsnivačiHidro-

energije su, prema podacima

iz Centralnog registra pri-

vrednih subjekata, Ranko

Ubović, Aleksandar Mijajlo-

vić i firma Hemera kapital,

vlasništvo Olega Obradovića,

koji je i ovlašćeni zastupnik

Hidroenergije.

Hidroenergijaimačetvoroza-

poslenih, imovinu vrijednu

18,7 miliona, a prošlu godinu

je završila sa 594,8 hiljada u

plusu. Poslovni prihodi su bili

2,3 miliona, rashodi 1,58 mili-

ona eura. Za zarade je potro-

šeno 68,3 hiljade eura, a za

amortizaciju694hiljadeeura.

Prema saznanjima naše re-

dakcije podgorička kompani-

ja Kronor je za proizvodnju

mHEJara iBabinoPoljedobi-

la za šest mjeseci 1,1 milion

eura. Ove dvije elektrane su u

prvoj polovini godine proi-

zvele 21,04miliona kWh, a la-

ni su na ime podsticaja dobili

645.530 eura. Osnivači Kro-

nora su kompanije Kroling

Željka Miškovića, Mont Hi-

dro Predraga Bajovića i Nor-

mal Žarka Burića. Imovina

Kronora je vrijedna 8,4milio-

na eura, ima pet zaposlenih,

prošlu godinu je završio sa

profitomod 60,6 hiljada eura.

Poslovni prihodi su bili 882

hiljade eura, a rashodi 606 hi-

ljadaeura.Zaplatesuizdvojili

160 hiljada, a za amortizaciju

271 hiljadu eura.

Hidro Bistrica je u mHE Bi-

stricazapolagodineproizvela

6,2 miliona kWh i naplatila

300.000 eura. Ima pet zapo-

slenih, a završila je prošlu go-

dinu u minusu od 250,6 hilja-

daeura.Imovinakompanijeje

vrijedna 6,4miliona eura, ima

dugoročne obaveze od6,9mi-

liona, lani nije imala prihod, a

rashod je bio 37,5 hiljada eura.

Osnivači su podgorička kom-

panija Sinerdži, bjelopoljska

Gradnja, kosovski Triangl

dženeral kontraktors – INC i

češka firmaVodni zdroje.

Prema saznanjima Pobjede

kompaniji Sinerdži je u prva

dva kvartala isplaćeno i oko

100.000 eura, za mHE Vrelo,

koja je proizvela 1,8 miliona

PODGORICA

-Kapitalni

budžet bi trebaonaredne

godineda iznosi 331milion

eura, odnosno7,2odstopro-

cijenjenogBDP-a, odčega za

gradnjuauto-puta 245mili-

ona, podatak je izSmjernica

makroekonomske i fiskalne

politikedo2021. godinekoje

jeusvojilaVlada.

Ostale aktivnosti usmjerene su

za izgradnju i rekonstrukciju

magistralnih, regionalnih i lo-

kalnih puteva, objekata obra-

zovanja, zdravstva, socijalnog

staranja, zaštite životne sredi-

ne,administrativnih,sportskih

iobjekataturističkeinfrastruk-

ture, za čije će finansiranje biti

opredijeljeno 86 miliona eura.

Kako se navodi u dokumentu,

do povećanja ovih sredstava

može doći ukoliko se sredstva

obezbijede iz donatorskih

sredstava.

Godinu kasnije, s obzirom na

završetak auto-puta, kapitalni

budžet je projektovan na 94,5

miliona za završetak i nove ra-

dovenapostojećimkapitalnim

projektima,zakojeće2021.biti

obezbijeđeno 99,9 miliona eu-

ra, a 20,1milion eura za isplatu

garantnog depozita po osnovu

ugovora o projektovanju i iz-

gradnji auto-puta.

Kapitalni budžet je ove godine

projektovanna289milionaeu-

ra.

PortalAnalitika

PODGORICA

-Aukcijadr-

žavnihzapisa sa rokomdo-

spjećaod 182dana, vrijednih

25,1milioneurapetaovogo-

dišnja, bićeodržanaupone-

djeljak. IzCentralnebanke

(CBCG) su saopštili da sepo-

nudemogudostavljati do

ponedjeljkado 12 sati.

Rokdospijećazapisaje182da-

na, odnosno 19. februar nared-

ne godine. Na prvoj ovogodiš-

njoj aukciji prodati su državni

zapisi vrijedni 41,5 miliona

eura, na drugoj 45,1 milion, na

trećoj 50milionaeura, anače-

tvrtoj 18miliona eura.

Prošlegodineodržanojeosam

aukcija sa rokom dospjeća od

182dana i jedna sa rokomdos-

pijeća od91 dan.

Državni zapisi su diskontova-

ne kratkoročne hartije od vri-

jednosti, kojeCBCGprodajeu

ime Ministarstva finansija, u

ciljuodržavanja tekuće likvid-

nosti budžeta.

Zapisi se prodaju kao diskon-

tovane hartije, metodom auk-

cije, po cijeni nižoj od nomi-

nalne vrijednosti, dok se

otplaćuju po nominali na dan

dospijeća. Razlika izmeđuno-

minalne vrijednosti i kupovne

cijene predstavlja zarađenu

kamatuna investiciji.

Ministarstvo finansija obave-

zno je da na dan dospijeća

isplatiobavezepoemitovanim

državnimzapisima.

S.P.

PODGORICA

- Ukupna koli-

čina otkupljenog kravljegmli-

jeka u junu iznosila je 2,55mi-

liona kilograma, 10,7 odsto

više u odnosu na isti mjesec

prošle godine, saopšteno je iz

Monstata. Statističari sunave-

li da je u poređenju sa majem

otkupljena količina kravljeg

mlijekamanja 1,8 odsto.

Sadržaj mliječne masti u junu

je u odnosu na isti prošlogo-

dišnjimjesecmanji 3,4odsto, a

sadržaj proteina 4,2 odsto. U

poređenju sa majem, sadržaj

mliječnemasti jemanji0,6od-

sto, a sadržaj proteina jedan

odsto. U junu je u odnosu na

isti prošlogodišnji period, za-

bilježenopovećanjeproizvod-

nje konzumnog mlijeka 4,1

odsto, pavlake 22 odsto, fer-

mentisanih mliječnih proi-

zvoda 15,2 odsto, kajmaka 13

odsto i sira20,4odsto. Zabilje-

ženo je i povećanje proizvod-

nje pavlake 7,2 odsto i sira 4,6

odsto, dok je došlo do smanje-

nja proizvodnje konzumnog

mlijeka četiri odsto, fermenti-

sanihmliječnih proizvoda 4,5

odsto i kajmaka 9,8 odsto.

U periodu od januara do juna

ukupnojeotkupljeno14milio-

na kilograma kravljegmlijeka,

štojerastod13,3odstouodno-

su na isti prošlogodišnji peri-

od.

S. P.

PODGORICA

–PremijerDuškoMarko-

vićprisustvovaćevečeras svečanompušta-

njuuradhotela ,,Čedi“naLuštici, koji jeove

sezoneprimioprve goste.

Hotel ,,Čedi“ je prvi u nizu hotela u projektu

Luštica Bej vrijednom 1,1 milijardu eura. Ugo-

vor o zakupu i izgradnji tog rizorta potpisan je

23.oktobra2009.godineizmeđuVlade,opštine

Tivat i kompanije Luštica Development. Ugo-

voreni investicioni program obuhvata izgrad-

njuosamhotela (3.310hotelskih soba, 60odsto

kapaciteta sa pet i više zvjezdica), 1.250 rezi-

dencijalnih jedinica, dvije marine, golf teren,

konferencijski centar, teprodavnice, restorane,

osnovnu školu i zdravstvene objekte.

R.E.

Smjernicemakroekonomske i skalne politike za narednu godinu

Zaauto-put

245miliona

Centralna banka najavila za ponedjeljak petu ovogodišnju aukciju

Prodajudržavnezapise

vrijedne25miliona

Otkupljeno 2,55miliona

kilogramamlijeka

Podaci Monstata za jun

Raste iznos podsticaja za proizvodnju struje iz obnovlji

Povlašćenimpro

naknada7,5mili

Po osnovu podsticaja za proizvodnju

električne energije iz obnovljivih izvora u

prva dva kvartala najviše oko 4,3miliona

eura, za vjetroelektranu Krnovo, dobila je

podgorička kompanija Krnovo grin enerdži

Večeras svečanost u Luštica Beju

Markovićna

otvaranju

hotela ,,Čedi“

VEKrnovo

MarkovićuLuštici Bej