Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

Politika

PODGORICA–

CrnaGora se

od sticanjanezavisnosti

2006. godinepokazalakao

pozitivanprimjerureginu,

navela jebuduća američka

ambasadorkauPodgorici

Džudi RajzingRejnke.

Ona je sinoć pred Odborom za

međunarodne odnose Senata

Sjedinjenih Američkih Država

navela kako je posvećenost na-

še zemlje slobodi i demokratiji

utvrđenapristupanjemNATO-

uu junuprošle godine.

prioriteti

Borbaprotivkorupcijeijačanje

ekonomije treba da budu, kako

je rekla, prioriteti crnogorske

vlade. Navela je i da je Crnoj

Gori potrebna transparentnost

uposlovanju.

-Dok reforme uCrnoj Gori bu-

du stvarale efektivnije i tran-

sparetnije pravne okvire, treba

očekivati i ekonomski rast.

Američke firmeželepartnerau

Crnoj Gori, ali traže stabilnost i

vladavinuprava.Postojebrojne

šansezaameričke firmeuobla-

stimakaoštosuturizam,zdrav-

stvo i poljoprivreda. Američka

ambasada će učiniti sve da se

one i ostvare – rekla jeRejnke.

Dodala je i kako će tokom svog

mandata sarađivati sa Vladom,

civilnim sektorom i crnogor-

skimgrađanima.

Senator Ron Džonson istakao

je da su države u koje se šalju

ambasadorivažnezaSADjerse

nalaze u situaciji kada treba da

odluče hoće li i dalje gledati ka

Zapadu ili premaRusiji.

VladaVinapraVa

- Treba da im pomognemo da

radenajačanjuvladavineprava

i bore se protiv korupcije. Tre-

ba da ostanuna pravomkursu -

naveo jeOdbor zameđunarod-

ne odnose Senata Sjedinjenih

AmeričkihDržava.

Senator Kris Marfi je sa druge

strane ocijenio kako su prošla

vremena kada senatori nisu

mnogo znali oBalkanu.

- Ako želite da pričate o lošim

vijestima sa Balkana, možete i

dalje. Mnoge od tih etničkih

tenzija su prirustne, granice su

i dalje neriješene, napredak u

demokratiji i vladavini prava je

spor. Prisustvo SAD na terenu

je ključno za rješavanje loših

vijesti - rekao jeMarfi.

Đ.Ć.

PODGORICA-

Pripadnici Vojske Crne Gore od juče kontrolišu

pogranični pojas i državne granice sa Albanijom, u zoni Granič-

nog prijelaza Božaj. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da će

granicu kontrolisati mješovite patrole Uprave policije i VCG.

- Prvenstveni cilj je sprečavanja ilegalnih prelazaka državne

granice sa Albanijom, ali i drugih nezakonitih radnji na granici i u

pograničnompojasu, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Pripadnici VCG angažovani su na osnovu odluke Savjeta za

odbranu i bezbjednost.

Vojska je po Ustavu i Zakonu o Vojsci profesionalna odbrambena

snaga koja brani nezavisnost, suverenost i državnu teritoriju Crne

Gore i izvršava druge dodijeljene misije i zadatke, u skladu sa

UstavomCrne Gore, zakonom i međunarodnimpravom.

r. p.

PODGORICA-

Demokratska partija socijalista Herceg Novi optuži-

la je juče lokalnu vlast za veoma loš rad.

- Kada smo u jeku turističke sezone ukazali na neodrživo stanje

oko odvoza smeća u Herceg Novom, dobili smo demagoški odgo-

vor čelnika na vlasti, velika obećanja i informaciju da je kupljeno

„novo polovno vozilo iz 2012. godine“ - kaže se u saopštenju DPS

Herceg Novi. DPS je poslao fotografije na kojima se vide spontane

deponije kao i da se smeće redovno ne odvozi iz gradskih naselja.

Navode da su demagoški odgovor i velika obećanja očekivali.

- Drugačije i nije moguće kada se na funkcijama ređaju rođaci,

kumovi i naravno partijski poslušnici Demagoga. Priznajemo, malo

nas je iznenadila brzina kojom je mladi iskusni kadar Demagoga,

direktor „Čistoće“ doo Herceg Novi - Vladimir Arsić, koji naravno

nema nikakav konflikt intertesa, uspio nabaviti „novo polovno vozi-

lo iz 2012. godine“. Još više nas je iznenadila brzina kojom se „novo

polovno vozilo iz 2012. godine“ pokvarilo. Zapuštenost grada vide

i Novljani i turisti. Ulice su prljave, kontejneri prepunjeni, smeće

svugdje uokolo.

r. p.

PODGORICA–

Agencija za

sprečavanjekorupcijeodo-

brila jeu julu tri nova zahtjeva

za izdavanjeodobrenja za

obavljanjedjelatnosti lobira-

nja, pauregistru te institucije

sada imapet registrovanih lo-

bista.

Lobiranja predstavljaju nov in-

stitut u crnogorskom pravnom

sistemu budući da je ta djelat-

nost prvi put u našoj zemlji re-

gulisana 2011. godine, kada je i

usvojenZakono lobiranju.

Agencija za sprečavanje korup-

cije je od 1. januara 2016. godine

objavila dvadeset javnih poziva

za prijavljivanje kandidata za

polaganje ispita za obavljanje

poslova lobiranja. Održano je i

sedam ispita, koje je položilo 14

kandidata, od kojih sedamu to-

ku 2018. godine. Mogućnost

podnošenja zahtjeva za upis u

registar lobista imaju svi kandi-

dati kojima je Agencija izdala

sertifikat o položenom ispitu za

obavljanje poslova lobiranja.

Agencija za sprečavanje korup-

cije podsjeća da se poslovima

lobiranjamogu isključivo baviti

osobe koje su upisane u registar

lobista, te da je obavljanje ove

djelatnostiodstraneneregistro-

vanihlobistanezakonitoipodli-

ježe prekršajnoj odgovornosti.

U cilju jačanja javne svijesti o

lobiranjukao antikorupcijskom

mehanizmu i prijavljivanja što

većegbrojakandidatadapolažu

ispit za obavljanje poslova lobi-

ranja, Agencija u kontinuitetu

sprovodi informativnu antiko-

rupcijsku kampanju na ovu te-

mu.

Prema Zakonu o lobiranju „lo-

biranje je djelatnost kojom se

vrši uticaj na organe zakono-

davne i izvršne vlasti na držav-

nom, odnosno lokalnom nivou,

organe državne uprave, nezavi-

sna tijela, regulatorna tijela, jav-

ne ustanove, javna preduzeća i

druga pravna lica koja vrše jav-

na ovlašćenja, odnosno djelat-

nosti od javnog interesa ili su u

većinskom državnom vlasniš-

tvu u postupku donošenja pro-

pisa i drugih opštih akata, iz

nadležnosti tih organa vlasti,

radi ostvarivanja interesa naru-

čioca lobiranja, u skladu sa za-

konom“.

Djelatnost lobiranja, kako je

objašnjeno u Agenciji, može da

obavlja fizičko lice koje ima

odobrenje za obavljanje djelat-

nosti lobiranja izdato u skladu

sa Zakonom i privredno druš-

tvo, odnosno nevladina organi-

zacija koji ispunjavaju uslove

propisaneZakonom.

- Lobirano lice je izabrano, ime-

novanoipostavljenoliceuorga-

nu vlasti, lice na čiji izbor, ime-

novanje ili postavljenje organ

vlasti daje saglasnost i drugo li-

ceuorganuvlastikojeučestvuje

u postupku pripreme i donoše-

nja propisa, odnosno drugog

opšteg akta ili može uticati na

sadržaj propisa, odnosno dru-

gog opšteg akta – navodi se na

sajtuAgencije.

Zakon o lobiranju, kako objaš-

njavaju iz Agencije, prije svega

promoviše načelo javnosti i za-

štite javnog interesa, princip in-

tegriteta i sukob interesa.

Zakonom je određeno da regi-

star lobista vodi Agencija, evi-

dentira sve promjene vezane za

status lobista, izdaje odobrenje

za obavljanje djelatnosti lobira-

nja, donosi rješenje o upisu

pravnog lica u registar lobista i

rješenja o brisanju iz registra.

Registar lobista sadrži podatke

o lobistima, pravnimlicimakoja

obavljaju djelatnost lobiranja i

naručiocima lobiranja.

- Na ovaj način obezbjeđuje se

puna transparentnost, kako bi

javnost bila u potpunosti upo-

znata sa lobističkim aktivnosti-

ma, ali i da bi se potencijalnim

naručiocima lobiranja pružile

potrebne informacije u izboru

lobiste kao ugovorne strane. Je-

dan od obaveznih uslova za

obavljanje poslova lobiranja od

strane fizičkog lica je posjedo-

vanje sertifikata za obavljanje

poslova lobiranja, koji izdaje

Agencija za sprečavanje korup-

cije –pojašnjeno je izASK.

A odobrenje za obavljanje dje-

latnosti lobiranja izdaje se fizič-

kom licu koje ima visoko obra-

zovanje, protiv koga se ne vodi

krivični postupak ili nije osuđi-

vano za krivično djelo koje se

goni po službenoj dužnosti, ko-

me nije izrečena zaštitna mjera

zabraneobavljanjadjelatnosti u

oblasti za koju lobira i koje ima

sertifikat o položenom ispitu za

obavljanje poslova lobiranja.

Privrednodruštvo,odnosnone-

vladina organizacija, može da

obavlja djelatnost lobiranja ako

je upisano u registar lobista u

skladu sa zakonom i ako je upi-

sano u Centralni registar pri-

vrednihsubjekata, imazaposle-

nog najmanje jednog lobistu i

ako se protiv odgovornog lica u

privrednom društvu, odnosno

nevladinoj organizaciji ne vodi

krivični postupak ili to lice nije

osuđivano za krivično djelo za

koje se goni po službenoj duž-

nosti. Zakonomse uređuje i po-

stupak lobiranja, od zaključiva-

nja ugovora o lobiranju i

preciziranja šta ugovormora da

sadrži pa do navođenja slučaje-

va kada lobista ili pravno lice

kojeobavljadjelatnostlobiranja

moraju prekinuti postupak lo-

biranja.

Đ.Ć.

Nominovana ambasadorka SAD u Podgorici govorila

pred spoljnopolitičkimodboromSenata

Rejnke:

Borba

protivkorupcije

dabudeprioritet

ASK u julu izdala tri odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja

Uregistar upisanopet lobista

Na osnovuOdluke Savjeta za odbranu i bezbjednost

VojskaCrneGore

štiti državnugranicu

premaAlbaniji

Demokrtaska partija socijalista Herceg Novi

optužuje lokalnu vlast za loš rad

DPS: ,,Preletačevići”

potpunozapustili grad

Dok reforme u Crnoj Gori budu stvarale efektivnije

i transparetnije pravne okvire, treba očekivati i

ekonomski rast. Američke firme žele partnera u Crnoj

Gori, ali traže stabilnost i vladavinu prava

ILUSTRACIJA