Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

Politika

Na poziv savezne

kancelarke AngeleMerkel

Marković

danasu

zvaničnoj

posjeti

Njemačkoj

PODGORICA

- PremijerCr-

neGoreDuškoMarković

danas ćeboraviti uzvanič-

noj posjeti Saveznoj Repu-

bliciNjemačkoj napoziv sa-

veznekancelarke.

IzVlade je saopštenoda ćepr-

va zvanična posjeta premijera

MarkovićaNjemačkojbitipri-

lika za razmjenu mišljenja sa

kancelarkom Merkel među

ostalim na teme: bilateralnih

odnosa i posebno privredne

razmjene Crne Gore i Nje-

mačke, ekonomske saradnje

državaZapadnogBalkana, na-

ročito u okviru Berlinskog

procesa kao i evropskih inte-

gracijaCrneGore.

Biće to treći susret premijer

Duška Markovića i njemačke

kancelarkeAngeleMerkel.

Razgovarali su 12. jula prošle

godine u Trstu, na Samitu Za-

padnobalkanske šestorke, i 17.

majaovegodineuSofiji, naSa-

mitu Evropske unije i Zapad-

nogBalkana.

R.P.

DuškoMarković

Crna Gora takođemože biti uhvaćena u ovaj vrtlog sa

Bošnjacima, Srbima i Albancima koji će biti sve zahtjevniji u

sredinama u kojima su većina - kaže Bugajski

PODGORICA

-Nakonne-

kolikoprovokativnih izjava

srpskih i kosovskihpolitiča-

ra, uzmukVašingtona i Bri-

sela,množe sepretpostavke

da seplanira teritorijalna

razmjena izmeđuBeograda

i Prištine - kaže zaPobjedu

američki analitčar Januš

Bugajski. On smatradabi

takavpotezbioveomaopa-

sanu još nestabilnomregio-

nu.

INDICIJE

- Postoje indicije da bi Vašin-

gton i Brisel mogli da traže da

se spor Srbija - Kosovo riješi

kroz teritorijalne opcije i zato

su pokrenuli ovaj probni ba-

lon da vide šta Beograd i Pri-

ština mogu da dogovore bez

direktnogmeđunarodnogpo-

sredovanja.Promjenegranica

naZapadnomBalkanusupre-

Bugajski podsjeća da je samo njemačka kancelarka Angela

Merkel otvoreno odbacila bilo kakve promjene granica

tokomnedavnog sastanka u Berlinu sa bosanskimpremije-

rom.

To će učiniti i tokomnarednih sastanaka - smatra Bugajski.

JedinoMerkelotvoreno

protivpromjenegranica

pune opasnosti i mogu se tu-

mačiti u cijelom regionu kao

legitimisanje nacionalne ho-

mogenizacije. NATO snage i

evropske institucije biće pot-

puno nespremne za talas ne-

stabilnosti koji naknadnomo-

že da se proširi i na region. Na

samomKosovu, radikalizova-

ni Srbi iAlbancimogudapod-

staknu nasilne proteste kako

bi protjerali druge nacional-

nosti iz njihovih dodijeljenih

teritorija. Takav scenariomo-

že se brzo proširiti i naMake-

doniju, gdje najmanje jednu

četvrtinu stanovništva čine

Albanci, dok ćeCrnaGorabiti

uhvaćen u ovaj vrtlog, sa sve

zahtjevnijimBošnjacima, Sr-

bima i Albancima u sredina-

ma gdje čine većinu - kaže

američki analitičar.

PROCES

Bugajski kaže da takav proces

zahtijeva brojne uslove da se

realizujemirno.

- Prvo, samo suverene države

mogudarazmjenjujuteritori-

ju, Srbija i Kosovo bi trebalo

da priznaju jedni druge kao

nezavisne države, a ne da blo-

kiraju ulazak umeđunarodne

institucije. Drugo, za tako ne-

štobi uobijezemljemoralada

se obezbijedi većina u parla-

mentu ili javni referendum -

kažeBugajski.

Mr.J.

Samo suverene države

moguda razmjen-

juju teritoriju, Srbija i

Kosovo bi trebaloda

priznaju jedni druge

kaonezavisne države,

a ne da blokirajuulazak

umeđunarodne in-

stitucije

Američki analitičar smatra da Brisel i Vašington ne isključuju

teritorijalnu razmjenu između Prištine i Beograda

Bugajski: Promjene

granicaćeponovo

uzburkati Balkan

JanušBugajski