Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

CrnomGorom

BERANE -

Sanitarne pro-

storije u Polimskommuzeju

biće prilagođene osobama sa

invaliditetomnakon realizacije

projekta ,,Olovkomgovorim“,

koji sprovodi NVO INVICTUS iz

Berana.

Prema riječima predsjednika te

NVO Sretena Lekića, realizaci-

jomprojekta dobiće se prvi pri-

lagođen sanitarni prostor – toa-

let za osobe sa invaliditetomu

javnimustanovama u gradu.

-Na taj način stvaraju se uslovi

da i osobe sa invaliditetom,

mogu prisustvovati kulturnim

događajima koje Polimski

muzej priprema. Takođe, na

ovaj način, uz podršku civilnog

sektora, želimo iskazati brigu

lokalne samouprave u pobolj-

šanju kvaliteta života osoba sa

invaliditetomu našemgradu i

stvaranju uslova pristupačno-

sti javnih ustanova - kazao je

Lekić.

Sredstva za projekat ,,Olovkom

govorim“ opredijeljena su

odlukomo raspodjeli sredsta-

va nevladinimorganizacijama

u 2018. godini.

V.J.

Berane:

Projekat

,,Olovkomgovorim“

Muzej

ćebiti

dostupan

svima

Polimskimuzej

BIJELOPOLJE-

Jakonevri-

jemekoje je između srijede i

četvrtka zahvatilo seoskopo-

dručjeopštine najviše štete

napravilo jeuVraneškoj doli-

ni, uPavinomPolju. Bujice su

za kratkovrijemeoštetile se-

osku infrastrukturu, začepile

propuste i koritapa su seve-

likekoličine zemlje i kamena

našle i na regionalnomputu

Slijepačmost - Pljevlja.

Prema kazivanju mještana, za

samo jedansat seoski potoci su

se pretvorili u ogromne bujice

koje su nosile sve pred sobom.

Voda se iz korita izlivala na

okolna imanja i tako plavila vr-

tove i nepokošene livade.

NAPORI

Mještani su mašinama i ljud-

stvompokušali da odbrane pu-

teve, no, zbog brzine kojom se

sve dešavalo nijesu uspjeli da

ukrote pomahnitale seoske i

planinske potoke, tako da su

neki od njih završili u više po-

moćnihobjekata i kuća.

Sve se desilo za petnaestak mi-

nuta, poslije toga samo su se re-

đale posljedice, bujice su nado-

lazile sa svih strananosećimulj,

kamen, grane i svešto imsenaš-

lo na putu. Velike štete pretr-

pjeli su Rade Joksimović i Mi-

kanZeković kojima je voda ušla

u kuće, štale i garaže, kazao je

predsjednik Mjesne zajednice

PavinoPolje, SlobodanLeković.

On ističe da su oštećeni i pute-

vi prema Gajinama, Žuberu uz

Bijeli potok i Rajovićima, tako

da su ti pravci u prekidu. Bujice

su osim na imanja i okolne

objektezavršavaleinaregional-

ni put Slijepačmost - Pljevlja.

KANALI

Sreten Brajković iz Muslića

pričakakonijesuuspjelidaraz-

maknu kanale, jer se sve dogo-

dilo suviše brzo.

- Bujice su se pojavljivale niot-

kud i iznenada, oni koji subili u

kućamanijesubilini svjesni šta

se dešava vani. Premda je veći-

na kanala, koje smo prolje-

tos uradili, bila u solidnom sta-

nju, nijesu mogli da prime

toliku količinu vode i svega

ostalog, pa je nanos završio na

imanjima - kazao jeBrajković.

Nevrijeme nije zaobišlo Gran-

čarevo i Koritsko područje,

gdje su takođe muljem i kame-

njem zatrpane lokalne saobra-

ćajnice.

V.Šb

.

BijeloPolje:

Nevrijeme u PavinomPoljumještanima zadalo glavobolje

Bujicenosileputeve

uVraneškoj dolini

Voda je za

kratko vrijeme

oštetila seosku

infrastrukturu,

začepila propuste i

korita pa su se velike

količine zemlje i

kamena našle i na

regionalnomputu

Slijepačmost -

Pljevlja

Luković:Činimosveda

uklonimonanose

Prema riječima sekretara Sekretarijata za stambeno-komu-

nalne poslove i saobraćaj Dejana Lukovića, privatna i mehani-

zacija KP Lim su već na terenu i uz koordinaciju predsjednika

mjesnih zajednica rade na raščišćavanju puteva.

- Prema dojavama iz nekolikomjesnih zajednica napravili smo

komunikaciju sa KP i privatnicima te odmah počeli djelovati

na mjestima gdje su bujice napravile blokadu. Uz malo strplje-

nja i razumijevanja mještana, nadamo se da će do kraja dana

biti riješen problem - kazao je Luković.

BAR–

Uokviruobilazaka

plažanaCrnogorskompri-

morju, aktivisti Crnogor-

skogdruštva zaborbupro-

tiv rakaposjetili su i barsku

rivijer. TuristimauDobroj

Vodi, na gradskoj plaži, u

Šušanju, Sutomoru, Kralji-

činoj i ostalimplažama, go-

stima sudijelili edukativno-

propagandnubrošuru

,,Neželjeni efekti sunča-

nja“.

Ubrošuri koja jeodštampana

u saradnji sa opštinom Bar,

pobrojane su preporuke

CDPR u vezi s koristima, ali

su navedene i štetnosti od

sunčanja, kojenezastarijeva-

ju, već naprotiv doprinose da

koža brže stari i oboljeva.

Uz savjete, u brošuri ,,Pamet-

no sa suncem“ nabrojano je i

osamosnovnih preporuka za

sve koji se izlažu suncu ovih

dana: ne sunčati se između10

i 17 sati, tražiti sjenku ili je

stvarati, nositi šešir sa širo-

kim obodom, nositi naočari

za sunce, pokriti ruke i noge,

nositi bijelu ili svijetlu laganu

odjeću, nanositi kremu za

sunčanje (sa faktorommini-

mum20), pado savjetadabe-

bemlađeodgodinudanavrlo

malo ili uopšte ne treba izvo-

diti na sunce.

T.Č.

BAR-

Predavanjimao sušti-

ni i značenjuvakufa i video-

prezentacijomorganizova-

nimuIslamskomkulturnom

centruu srijeduveče, zapo-

četa jenovapromotivno-

poljoprivredna i kulturna

manifestacija „Mjesec va-

kufskemasline“. Posvećena

je revitalizacijimaslinovih

stabalakoja suhumani ljudi

krozvjekovepoklanjali toj

vjerskoj zajednici sa ciljem

da služeopštemdobru.

Organizatori su Medžlis

Islamske zajednice i Džemat-

ski odbor Stari Bar. Cilj Odbo-

ra jeste da se napravi katastar

maslina, stabla tretiraju po-

trebnim agrotehničkimmje-

rama i nekom novom odbo-

ruostaveupotpunostisređene

vakufske maslinjake, što je

obavezaipremaprecimaipre-

ma generacijama koje dolaze.

U sklopu „Mjeseca vakufske

masline“ planirano je obrađi-

vanje pet parcela, najprije u

Zaljevu i preko puta pravo-

slavnog groblja, a zatim i ma-

slinjak kod bolnice. U trećoj i

četvrtoj nedjelji manifestacije

pažnja će biti posvećena naj-

većimmaslinjacima Islamske

zajednice u Dabanovu i Kuri-

lu, gdje imaju preko 1000 sta-

bala.

Sa skupa su pozvani privred-

nici, donatori i svi ljude dobre

voljeda imsepriključeuakciji

koja će trajati do 15. septem-

bra.

Vakuf, jednaodnajznačajnijih

institucijauislamskoj kulturi i

vjerskoj zajednici, na područ-

ju Bara datira od 1571. godine,

uvrijemevladavine turske ad-

ministracije. Bogati ljudi

ostavljali su dio svoje imovine

zajednici, kako bi služila na

dobrobit svim ljudima. Tako

su sagrađene mnoge džamije,

česme, tekije, mostovi, putevi,

ali su i poklanjanemasline ko-

je suu ondašnje vrijeme pred-

stavljale veliko bogatstvo.

Islamska zajednica Bar je naj-

većiposjednikmaslinovihsta-

balauCrnojGori -procjenjuje

se da u svom vlasništvu ima

preko 3.000korijena.

Imam barski MuidinMilaimi

istakao je da jemaslina simbol

Bara koji objedinjuje sve tri

vjere, koje u gradu pod Rumi-

jom vjekovima žive u sklad-

nomsuživotu imiru.

- Nema samo Islamska zajed-

nica brojne maslinjake, već i

katolička i pravoslavna crkva.

Maslina pripada svim građa-

nimaBara i ona treba i daljeda

nas spaja. Zato je ovo akcija

posvećena svimsugrađanima,

a kao što smo više puta isticali

- Islamski kulturni cen-

tar je dom svih građana Bara,

uvijek otvoren za druženje i

brojne kulturne i druge doga-

đaje - kazao je imam, koji je

podsjetio da semaslina na čak

sedammjesta pominje i u Ku-

ranu, što je još jedan pokaza-

telj njene vrijednosti i znače-

nja.

Otvaranju manifestacije, na

kojoj je prezentiran i video-

materijal o stanju vakufskih

maslinjaka,prisustvovaoje,uz

brojne zvanice, i zamjenik rei-

sa IZ u Crnoj Gori Behlul Ka-

naći, a posjetioce je pozdravio

predsjednik opštine Bar Du-

šanRaičević.

Bar jegraduCrnojGori sanaj-

većimvakufskimdobrom–70

odsto, a od ukupnog vakufa

Stari Bar u vlasništvu ima 90

odsto. Uzmasline, zadužbina-

ri su sagradili puteve, mosto-

ve, česme, javne kuhinje, bol-

nice, velelepne džamije...

Među najpoznatijim vakufi-

ma uBaru je akvadukt izXVII

vijeka,Sahatkulaiz1753.godi-

ne...

V.K.V.

Aktivisti CDPR-a obišli barsku rivijeru

Turiste informisali o

zdravomsunčanju

Bar dobio novu promotivno-poljoprivrednu i kulturnumanifestaciju ,,Mjesec vakufskemasline“

Slaviće svetodrvo i

humanost bogatih

IMANJAPODVODOM:

Detalj izPavinogPolja

VODASEPOJAVILANIOTKUDA:

Blatonaasfaltu

OčEKUJUPODršKUDONATOrA:

Sa skupauBaru

ILUSTRACIJA