Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

Na raspisani

tender zanabavku imonti-

ranjeopreme zaRTVPljev-

ljapristigla je samoponuda

firme „Čikom“d.o.o. Podgo-

rica.

Predračunska vrijednost ra-

dovabilaje175.000eura,a„Či-

kom“ je ponudio cijenu od

174.827 eura sa PDV-om. Rok

za montažu opreme je 50 da-

na.

Komisija za otvaranje i vred-

novanje ponuda ustanovila je

da je ponuda kompletna.

U požaru koji je izbio u noći

između 21. i 22. maja izgorjele

su prostorije i oprema tog lo-

kalnog emitera.

Nakon toga RTV smještena je

privremenouAkademskicen-

tar. Program ne proizvode, a

priloge emituju na Jutjub ka-

nalu televizije i na portalu

tvpljevlja.me

.

U izvještaju koji je Osnovnom

tužilaštvu u Pljevljima dosta-

vio vještak protivpožarne za-

štite Radovan Popović nave-

deno je da je vatra nastala kao

posljedica sagorijevanja pa-

pirne ambalaže (tzv. baterije)

iz koje je ispaljivan vatromet.

Požar je prvo zahvatio drvene

elemente krovne konstrukcije

koji se nalaze ispod bakarnog

lima kojim je natkrivena zgra-

da u kojoj je bila smještena te-

levizija.

A.S.

VATRUIZAZVAOVATROMET:

PožarnazgradiukojojsubileprostorijeRTV

PLJEVLJA:

Nabavka i montiranje opreme RTV

Zainteresovan

samo ,,Čikom“

TIVAT

Plakati sa kreativnim infogra ikama, na kojima su prika-

zani predmeti koje ljudi najčešće bacaju umore i vrijeme koje je

potrebno da ti predmeti budu razgrađeni, postavljeni su duž odre-

đenih priobalnih djelova opštine Tivat, sa posebnim akcentomna

kupališta gdje je i frekventnost kupača i prolaznika najveća.

Tu aktivnost opštinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i

energetsku e ikasnost realizovao je u saradnji sa Komunalnimpre-

duzeće i hrvatskomnepro itnomorganizacijom „Green sail“, koja

je autor infogra ike.

- Namjera sprovođenja ove aktivnosti je da se pomoću kreativ-

ne infogra ike ukaže na problem zagađenja Jadranskogmora i

kopna, kao i potrebu da svi korisnici mora i priobalja zajednički

očuvaju okolinu - saopštili su iz Sekretarijata.

S.K.

Tivat: Kampanja lokalne uprave

Infoplakati

zaekosvijest

DANILOVGRAD

Žitelji

Ćurioca, naseljanadomak

Danilovgrada, ovog ljeta

imajuproblemsa električ-

nomenergijom. Kakonavo-

deudopisuproslijeđenom

Pobjedi, svakodnevni ispadi

sprečavaju ihdaobavljaju

uobičajene aktivnosti, apra-

ve imimaterijalnu štetu,

naročitona tehničkimure-

đajima.

Žarko Dragović kaže kako

struja nestaje i po desetak pu-

ta dnevno.

- Svakodnevno struja nestaje

po desetak puta. Kad nestane

isključimo aparate, kad dođe

ponovo ih uključimo i tako po

čitav dan. Dešava se da struja

dođe odmah nakon što je ne-

stala pa se frižider, bojler, TV

sami uključuju, što utiče na

njihov rad… Ako se stanje od-

mahne sredi, imaćemo veliku

štetu, a ko će da nam je onda

nadoknadi –kažeDragović.

ŠTERIKE

Ondodaje kako ima dosta sta-

račkih domaćinstava kojima

jeTVskoro jedinarazonoda, a

programnemoguda prate.

–Čimpadneprvimrakprinu-

đeni smo da palimo šterike ili

idemo na spavanje…Dodatni

problem je, kaže on, štomrak

ide na ruku lopovima pa su

česte krađe u kućama i po-

moćnim objektima. Kad bi

nammakar neko rekao o če-

mu se radi. Elektroprivreda

kaodaseotuđilaodpotrošača

inevodiračunamakaroonim

korisnicima koji redovno iz-

miruju mjesečne račune za

utrošenu električnu energiju

- negodujeDragović.

Njegov komšija Željko Toma-

šević potvrđuje priču. On ne

može da se načudi čudu da

svega 20kilometara odhidro-

elektrane ,,Perućica“ može

doći i dokratkogprekidauna-

pajanju, a kamoli do svakod-

nevnih prekida sa kojima se

oni suočavaju.

AGREGAT

– Morao sam da kupim agre-

gat, najviše zbog djece i unu-

čadi, ali to nije dugoročno rje-

šenje. Kao da neko testira

izdržljivosttehničkihaparata.

To nije u redu, nijesmo bogati

da mijenjamo kućne aparate

koji stradaju ne našom krivi-

com- kažeTomašević.

On podsjeća da je žiteljima

Ćurioca bilo obećano postav-

ljanje ulične rasvjete, ali da to

nije urađeno.

- Mnogo bi nam značilo da se

to obećanje ispuni. Osim po-

rodicakoje suovdje stalnona-

stanjene, tokom ljeta ima do-

DANILOVGRAD:

Žitelji naselja Ćurilac apeluju na nadležne da

riješe problemnapajanja električnomenergijom

Strujanestaje svaki

čas, uređaji crkavaju

Kad nestane struja

isključimo aparate,

kad dođe ponovo ih

uključimo i tako po

čitav dan. Dešava

se da struja dođe

odmah nakon što

je nestala pa se

frižider, bojler, TV

sami uključuju, što

utiče na njihov rad…

Ako se stanje odmah ne sredi imaćemo

veliku štetu, a ko će da nam je onda

nadoknadi – pitaju Žarko Dragović i

Željko Tomašević

ČESTIISPADISISTEMA:

Detalj izĆurioca

- Tokomove godine bilo

je značajnih ulaganja na

dalekovodu ,,Podgorica iz

Danilovgrada“ u Ćuriocu.

Zamijenjeno je 27 i ugra-

đeno deset novih stubova,

a zamijenjeno i više od

1.700metara kabla. Tako-

đe, izvršena je kompletna

rekonstrukcija četiri trafo

reona: STS ,,Bjelousi“, STS

Ćurilac 1, STS Ćurilac 2 i

STS ,,Lazine“, a završeni

su i pripremni radovi za

rekonstrukcijumreže i rea-

lizaciju AMM projekta na

STS ,,Lazine - spomenik“,

STS ,,Široke Lazine“ i STS

,,Tomaševići 1“.

Udalekovod

ulagano

sta djece i mladih. Kako da se

kreću neosvijetljenim ulica-

ma, ipak je ovo 21. vijek – kaže

Tomašević.

B.KADIĆ

CEDIS:Otklanjanjekvarova

otežanozbogterena

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema su potvrdili da

je umjestu Ćurilac prethodnih dana bilo prekida u napajanju

električnom energijom, zbog kvarova na dalekovodu 10 kv

,,Podgorica iz Danilovgrada“ sa kojeg se ovo područje napaja

električnom energijom.

Iz te kompanije objašnjavaju da je dalekovod dužine 27 kilome-

tara i da napaja 26 trafostanica od kojih osamna brdsko-planin-

skompodručju, što otežava posao ekipama na terenu.

- Pogotovo je složeno otklanjanje kvarova na različitimdioni-

cama dalekovovoda, a koji su udaljeni i po nekoliko kilometara,

kao što je bio slučaj na ovompodručju. Pored toga, ekipe su

odmah po prijavi kvara urgentno djelovale radi bržeg otklanja-

nja oštećenja i uspostavljanja napajanja – objasnili su iz CEDIS-a.

NIJEBILOŠTETE:

Snimak sakamere

TIVAT:

Incident na parkingu u Arsenalskoj ulici

Rampapalana „BMW“ i „tojotu“

TIVAT

Na parkingu kod Ljetnje

pozornice uArsenalskoj ulici juče je

naplatna rampa pala na dva automo-

bila, prvo na „BMW“ leskovačke regi-

stracije, a nešto kasnije i na „tojotu

CH R“ u vlasništvu TivćankeM. R.

Nakon incidenta, vlasnica „tojote“ je

kazala da sumnja da je došlo do kvara

na električnim instalacijama naplatne

rampe.

- Ulazila samna parking, pritisnula

taster, uzela parking kartu i krenula

automobilomda prođempodignutu

rampu kada je ona pala i udarila krov

mog vozila - opisala je M. R. šta se

zbilo na parkingu.

Ona je naglasila da se povodom inci-

denta obraćala i policiji i upravi pre-

duzeća Parking servisa, koje gazduje

parkingom kod Ljetnje pozornice.

- Pozvala sampoliciju da izađe na lice

mjesta i načini zapisnik, ali sumi rekli

da su im sve patrole zauzete i da se

obratimParking servisu. U telefon-

skom razgovoru direktor PS, Slaviša

Ognjanović, mi je kazao da nema vre-

mena da se bavi tim slučajem i da će

na lice mjesta poslati nekog od svojih

saradnika, što se nije desilo - kazala je

vlasnica automobila.

S.K.

Parkingservis:Zapisniksenepravi

akonemapovrijeđenihištete

Iz Parking servisa su saopštili da je pozvana policija da napravi uviđaj, ali

da zapisnik nije sačinjen pošto je konstatovano da nije bilomaterijalne

štete na vozilima, kao i da nije bilo povrijeđenih.

- Naplatnu rampu na parkiralištu u Arsenalskoj ulici instalirao je Leotar

d.o.o. Bar i predstavlja najsavremeniju opremu u ovomdomenu, a insta-

lirana je prije šest mjeseci. Magnetne petlje, koje obezbjeđuju nesmetan

rad, montirala je prije dva mjeseca ista irma. Magnetne petlje rade po

principu da, kada vozilo prođe iscrtanu odnosno usječenu liniju na asfaltu,

šalju signal da se letva rampe spusti. Sljedeći put se letva može podići

jedino kada se pritisne dugme na ulaznom štampaču, pod uslovomda je

ulazak odobren - navodi se u saopštenju Parking servisa.

FALIJAVNARASVJETA:

Put kroznaselje