Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

CrnomGorom

Ministarstvo poljoprivrede riješilo problemdrvoprerađivača iz Pljevalja

PODGORICA

- Problemko-

rišćenjadrvnogotpada sa

kojimsu se suočavali korisni-

ci šumanaprostoruopštine

Pljevlja riješen jepotpisiva-

njemugovoraKonzorcijuma

„Jasen“, sastavljenogod se-

damdrvoprerađivača iz te

opštine, i bjelopoljske firme

„Pelengić trejd“.

IzMinistarstvapoljoprivredei

ruralnog razvoja saopšteno je

da će potpisani ugovor o otku-

pucjelokupnogdrvnogotpada

sa placeva pljevaljskih drvo-

prerađivačariješitibrojnepro-

bleme kojima su ta preduzeća

bila opterećena uposlovanju.

- Pored toga što je nagomilana

drvna masa u pilanskim kapa-

citetima predstavljala znača-

jan ekološki problem, postoja-

la je i realna opasnost u ovom

periodu godine da ti prostori

budu ugroženi od požara - na-

vodi se u saopštenju.

Sastankukoji jeprethodiopot-

pisivanju tog ugovora, osim

vlasnika preduzeća prisustvo-

vali su državni sekretar za šu-

marstvo, lovstvo i drvnu indu-

s t r i j u M i n i s t a r s t v a

poljoprivrede i ruralnog ra-

zvojaMilosav Anđelić i direk-

tor Uprave za šume Nusret

Kalač.

Pored toga što je

nagomilana drvna

masa u pilanama

predstavljala veliki

ekološki problem,

postojala je i

realna opasnost

da ti prostori

budu ugroženi

od požara –

objašnjeno je u

ugovoru koji je

zaključen juče

,,Jasen“ i ,,Pelengić“

otkupićedrvni otpad

DRVOPRERAĐIVAČIODAHNULI:

Drvni otpadmožebiti problem

UNAPRIJEDIĆESARADNJUPRIVREDNIKA:

Sa sastanka

KAPACITETI

Nakon sastanka, oni su kazali

da su zadovoljni što je došlo do

saradnje privrednika, kao i da

jepotpisani ugovor drvoprera-

đivača pretpostavka boljeg

upošljavanja kapaciteta pele-

tara, stvaranjanovevrijednosti

udrvopreradi i smanjenjauvo-

za onih proizvoda koje može-

mo proizvesti u sopstvenim

prerađivačkimkapacitetima.

- Zajednički stav drvoprerađi-

vača je da u Crnoj Gori postoje

dovoljniprerađivačkikapacite-

ti ne samo za pilansku obradu i

više stepene finalizacije proi-

zvodnog procesa, već su se

stvorili svi neophodni predu-

slovi da iz drvne industrije više

nema nikakvog otpada – nave-

denojeusaopštenju.Proširiva-

njem kapaciteta i otvaranjem

novih pogona za proizvodnju

peletanesamodaćesezadovo-

ljiti potrebe domaćeg tržišta,

već će značajan dio proizvod-

nje biti izvozno orijentisan.

-Zajedničkijekonstatovanoda

je stanje putne infrastrukture

poboljšano,alijejošnezadovo-

ljavajuće, posebno zbog činje-

nice da pojedini koncesionari,

iako su završili radove u šuma-

ma, puteve nijesu doveli u pr-

vobitno stanje – kazali su iz

Ministarstva.

Zato je naloženo područnoj

jedinici uBijelomPoljudapre-

duzme sve zakonske mjere

prema neodgovornim korisni-

cima šuma s ciljem dovođenja

putne infrastrukture u opti-

malno stanje.

ZAŠTITA

Potpisnici su naveli da će se

zbog sezonskog karaktera

obavljanja poslova u šumama

posvetiti zaštiti šuma od be-

spravnih sječa, požara i održi-

vomkorišćenjunedrvnihproi-

zvoda ( gljiva, ljekobilja i

šumskog voća).

- Ova godina je najbolji dokaz

koliko je bogatstvo tih plodova

dragocjeno, ali se isto tako po-

kazalo i da se to pitanje mora

boljeurediti,počevšiodnačina

sakupljanja pa sve do bolje va-

lorizacijeproizvoda,asvekako

bismo vratili šumi ono što od

njedobijemo.Koduspostavlja-

nja novog sistema gazdovanja

šumama insistiraće se na odr-

živom integralnom pristupu u

korišćenju svih proizvoda iz

šume – navedeno je u saopšte-

nju.

T.Č.

KOLAŠIN:

OŠ „Mojsije Stevanović“ uManastiruMorači u susret novoj školskoj godini

Podnovimkrovom

biće šest đakaviše

Sanacija krova biće završena do početka školske godine, a u

učionice će umjesto 24, kao prošle godine, ući 30 učenika

KOLAŠIN

- Predstojeću

školskugodinuOsnovna

škola „MojsijeStevanović“

uManastiruMorači ćedo-

čekati sanovimkrovom, ali i

sa šest učenikavišeuodno-

sunaprošlugodinu.

Direktor te ustanove, Rade

Baković, sa ponosom ističe da

će biti riješen problem krova

na prostranom školskom

objektu, ali i da će se povećati

broj učenika i to za četvrtinu.

- Sanacija podrazumijeva za-

mjenu letava i krovnog pokri-

vača, a biće postavljeni i novi

oluci. Posao je dogovoren na-

konproljetošnjeposjetemini-

stra Šehovića, kada su sagle-

davani problemi na školskim

objektima na području Kola-

šina. Vrijednost posla je

35.000 eura, a nakon tendera

radovi su povjereni preduze-

ću „Eurozoks“ iz Danilovgra-

da. Zamjena krova je trebalo

da počne u junu, ali su kišni

dani odložili radove, tako da

su počeli prije desetak dana.

Sigurno je da će biti završeni

blagovremeno i da će školska

godina početi po planu. Nad-

zor kvaliteta radova vrše nad-

ležne institucijeMinistarstva

prosvjete - kazao jeBaković.

Nova školska godina u OŠ

„MojsijeStevanović“ ćepoče-

ti sa šest učenika više u odno-

su na prošlu godinu. Biće to

procentualno najveće pove-

ćanje učenika u jednoj crno-

gorskoj osnovnoj školi – za

četvrtinu. Prošle godine ih je

bilo 24, a ove godine će biti 30

učenika. Zadržano je i po-

dručnoodjeljenjeuBarama, a

obezbijeđen je prevoz za sve

učenike.

Dr.P.

ZAVRŠIĆEDOSEPTEMBRA:

Radovi na sanaciji krova

RadeBaković

ROŽAJE

-Novoizabrani

predsjednikSkupštineop-

štineAlmirAvdić zadanas je

zakazaodruguredovnu

sjednicu lokalnogparlamen-

ta, nakojoj će sepredodbor-

nicimanaći izbor savjeta i

radnih tijelaSO.

Takođe, biće izabran i žiri za

dodjelu Nagrade „30. septem-

bar“ najvećeg opštinskog pri-

znanja, potom Opštinska iz-

bornakomisija, aplanirano je i

donošenje odluka o pristupa-

nju izradi statuta opštine i po-

slovnika o radu SO, odnosno

formiranje komisija za izradu

tih dokumenata. Na dnevnom

redu je i popuna upražnjenih

odborničkih mjesta i imeno-

vanje v.d. sekretara Skupštine

Rožaja.

F.K.

Formiraće

savjete i

radna tijela

parlamenta

ROŽAJE:

Danas sjednica SO

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština. Zbog togapo-

trošači upojedinimnaselji-

maponekoliko sati neće

imati struju.

Andrijevica:

od8do14:30sati

Gračanica.

BijeloPolje:

od 5 do 7 sati cje-

lokupno područje Bijelog Po-

lja; od9do15 sati PavinoPolje,

Mahala, Čokrlije, Bijeli Potok,

Grab,Vergaševici,Kovren,Bli-

skova, Stožer, Gorice i Kičava.

Berane:

od 8 do 14:30 sati dio

Dolca (Đokići, Veljići, Jovan-

čevići itd.); od 8 do 18 sati Do-

lac –zbogugradnjenovihbro-

jila; 9do 11 sati dioBuča.

Cetinje:

od 9 do 14 sati Duje-

vo; od 10 do 12 sati Cuci, Čevo,

Bjelice, Ćeklići, Resne i Lastve

Čevske.

Gusinje:

od 8 do 14:30Marti-

novići.

Herceg Novi:

od 7:30 do 8:30

sati dio oko Škvera.

Kotor:

od 9 do 11 sati Stari

grad–dio okoGurdića.

Kolašin:

od9do15satiVrujca,

Ravni, Đuđevine, Bare, Raiče-

vine, Petrova Ravan, Smira,

Poda, Drijen, Sreteška gora,

Uljari i Sela.

Nikšić:

od 10do 15 sati Javljen

i Zlostup; 15do 16 sati Vib-Bas,

Golijsko naselje, dio naselja

pod Trebjesom, dio Bulevara

13. jul, Kamenolom, Buster,

šljunkaraRadulović, tunelBu-

doš,Međeđe,Stubica,Stubički

dolovi, Paprati, Cerovo, Boge-

tići, Drenoštica i Vitasojevići;

od16do18satidioulica:Žikice

Jovanovića, Jakova Ostojića,

Rifata Burdževića, Pavla Ko-

vačevića, ulica 143 i Baja Ran-

čevića.

Plužine:

od 12:45do 15 sati Pi-

šče; od10:30do 12:30sati Lica.

Pljevlja:

od 9 do 18 sati brana

Otilovići, Mataruge, Gačevića

dolina, Kneževići, Raganice,

Obarde, Vukovo brdo, Kleke,

Kozica, Raćevo, Vrulja, Breza,

Vlaovina, Ćirovići, Ljutići,

Podborova i Zelena stijena; od

8 do 17 sati Kalušići, Grevo,

Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe,

Zenica, Borovica, Šumani, Po-

drogatac,Ljuća,Pauče,Vrbica,

Kruševo, Lađana, Kakmuže i

Dragaši.

Petnjica:

od 8do14:30satidio

Lagatora.

Rožaje:

od 8 do 18 sati Carine,

Nurkovići, Bandžovo brdo,

Crnja – zbog ugradnje novih

brojila.

Ulcinj:

od 8 do 14:30 sati Što-

dra, LisnaBora i Ambula.

Žabljak:

od 8 do 18 sati Javor-

je, Medžo, Tepačko polje -

zbog ugradnje novihbrojila.

M. N.

Radovi u

15opština

CEDIS