Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 17. avgust 2018.

Hronika

BUDVA

–MojkovčaninDra-

ganĆorić (50) uhapšen je ju-

če zbognesrećekoja sedan

ranijedesilauBečićima, ka-

da suprilikomparaglajdinga

poginuli instruktorDušan

Simonović (45) izBijelogPo-

lja i državljankaEgiptaMa-

rijanMikhail (28).

Ćorić je priveden na sasluša-

nje u Osnovno državno tuži-

laštvo u Kotoru i nakon što je

dao izjavu određenomu je za-

državanje od 72 sata.

SASLUŠANJE

- Po nalogu dežurnog tužioca

lišen je slobode D. Ć. iz Moj-

kovca, zbog krivičnog djela

teško djelo protiv opšte sigur-

nosti u vezi sa krivičnim dje-

lom izazivanje opšte opasno-

sti i uz krivičnu prijavu je

priveden radi saslušanja u

svoj stvu osumnj i čenog.

Osumnjičenom je, nakon sa-

slušanja, određeno zadržava-

nje u trajanju do 72 sata. Izvi-

đaj je u toku – navodi se u

saopštenjuTužilaštva.

Ćorić je operator površina za

organizovano letjenje para-

glajderomBrajići-Budva.

Teška nesreća dogodila se u

srijeduoko20:40 sati. Djevoj-

ka iz Egipta bila je vezana za

instruktora Simonovića na

jednom paraglajderu, dok je

njen prijatelj Omar Hesam

Mohamed Gharieb bio sa Ćo-

rićem na drugom paraglajde-

ru.

Preliminarni nalazi ukazuju

da su pali zbog loših vremen-

skih uslova jer nijesu uspjeli

da bezbjedno slete. Drugi par

je uspioda sleti nepovrijeđen.

Simović se godinama bavio

paraglajdingom i bio je vrstan

instruktor i višestruki svjetski

prvak.

PROPISI

Iz Agencije za civilno vazdu-

hoplovstvoPobjedisusaopšti-

li da postoje dva odabrana

uzletišta za letjenje paraglaj-

derom - Dizdarica - Herceg

Novi(uzletište–brdoDizdari-

ca,sletište-napovršinistadio-

naFKOrjenuZelenici)iBraji-

ć i (uz l e t i š t e - l okac i j a

Stojanovići) – Bečići (sletište

- ublizini plaže uBečićima).

- Odobrena površina uzletišta

Brajići nepodrazumijeva cije-

li prostor Brajića već lokaciju

Stojanovići, odobrenje Agen-

cije izdato je za konkretnu lo-

kaciju. U ovom trenutku ne

trebaspekulisatiotomeda li je

površina za uzlijetanje prili-

kom nesreće koja se dogodila

15. avgusta bila odobrena. Od-

govor na to pitanje može dati

samo istraga, koju sprovodi

nezavisni organ - Nacionalna

komisijaza istraživanjenesre-

ća i ozbiljnih nezgoda vazdu-

hoplova – navode iz Agencije

za civilno vazuhoplovstvo.

Oni navodedaod2012. godine

nije bilo nesreća sa smrtnim

ishodom, a u posljednje dvije

godine nijesu konstatovane

ozbiljnije nepravilnosti.

IzAgencije ističuda pilotmora

imati dozvolu i ovlašćenje, po-

vršine za uzlijetanje i slijetanje

moraju biti odobrene i tandem

paraglajder može da prevozi

samo jednog putnika.

M. Ž.

KOTOR

- Srpskoj državljan-

ki Sari Vidak (20) određen je

pritvor od30dana zbog

sumnjeda jeuutorak fizički

napala sutkinjuJelenuSta-

nišićukotorskomsuduza

prekršaje.

Vidak je pritvor određen zbog

opasnostiodbjekstvaaodluku

je donio sudija za istrage ko-

torskog Osnovnog suda Špiro

Pavićević.

Uobrazloženju odluke koju je

potpisao sudija Pavićević na-

vodi se da je neophodno da se

Vidak odredi pritvor i na taj

načinosiguraprisustvoosum-

njičeneupredstojećemkrivič-

nompostupku.

- Sve ukupno rezultira nužno-

šću određivanja pritvora. Te-

žina krivičnog djela za koje se

osumnjičena Vidak tereti a

izražena je kroz visinu zapri-

jećene kazne od šest mjeseci

do pet godina, samo uvećava

opasnost od bjekstva i čini je

gotovo izvjesnom, u cilju eski-

viranja ili prolongiranja kri-

vičnog postupka, kako bi pro-

tok vremena učinio svoje i

doprinio eventualnom uma-

njenju krivično pravne odgo-

vornosti osumnjičene – navo-

di se uobrazloženjuodluke.

Sud smatra da je Vidak osno-

vano sumnjiva da je počinila

krivičnodjelo - napadna služ-

beno lice u vršenju službene

dužnosti.

Osumnjičena je kategorično

negirala navode optužbe za

koje se tereti.

Incident se dogodio u utorak

nakrajuprekršajnogpostupka

protiv Stevana Prpe, momka

osumnjičene Vidak, koji je ka-

žnjen novčano 90 eura zbog

saobraćajnogprekršaja.Neza-

dovoljna zbog donijete odlu-

ke, Vidak je sutkinju najprije

verbalno, a zatim i fizički na-

pala. Stanišić je odmah nakon

togapozvalapoliciju iVidak je

uhapšena.

Napad na sutkinju oštro su

osudili potpredsjednikVlade i

ministar pravde Zoran Pažin,

predsjednica Vrhovnog suda

Vesna Medenica, Udruženje

sudija,SudzaprekršajeuBud-

vi, Sudski savjet Crne Gore i

Sindikat pravosuđa i uprave.

M. Ž.

ULCINJ

– Četrdesetjedno-

godišnji T. S. iz Kazahstana

utopio se juče na Velikoj

plaži u Ulcinju, saopšteno je

Pobjedi u policiji. Nesreća se

dogodila u 19.00 časova, a

čovjek je bez znakova života

izvučen iz mora.

C. H.

BUDVA

– Službenici Regional-

nog centra granične policije

„Jug“ juče su u akvatoriju Budve

spasili sedamdržavljana Rusije.

Kako je sopšteno iz Uprave

policije, policija je primila poziv

od Uprave pomorske sigurnosti

da se na uzburkanommoru, na

udaljenosti na oko četiri nautič-

ke milje jugozapadno od ostrva

Sveti Nikola, nalazi jedrilica kojoj

je motor pokvaren.

- Policijski službenici Jedinice

granične policije Budva odmah

su isplovili službenimplovilom

i pronašli jedrilicu „Nana“. Sa

jedrilice su uspješno prekrcali

sedamdržavljana Rusije na

službeno plovilo. Ustanovlje-

no je da su ruski državljani u

dobrom zdravstvenom stanju

i da imnije potrebna medicin-

ska pomoć. Takođe je utvrđen

identitet vlasnika plovila koji je

ruski državljanin a o čemu je

obaviješten inspektor za sigur-

nost pomorske plovidbe Lučke

kapetanije Bar – navodi se u

saopštenju policije.

C. H.

BIJELOPOLJE

– Tridesetdvo-

godišnjemElvisu Ćatoviću iz

Bijelog Polja juče je određen

pritvor do 30 dana zbog ubi-

stva srpskog državljanina Želj-

ka Pavkova (47) iz Srbobrana

i ranjavanja Ljubomira Lazića

(46) iz Zemuna. Ćatoviću je

pritvor određen zbog težine

krivičnog djela i uticaja na

svjedoke. Osumnjičeni je u

Tužilaštvu kazao da je oružje

potegao u samoodbrani, te i da

ne poznaje Pavkova i Lazića.

Istragom je utvrđeno da su

Pavkov i Lazić ilegalno ušli

u Crnu Goru s namjeromda

ubiju Ćatovića. U blizini tijela

Pavkova pronađen je i izuzet

pištolj „vzor“, kalibra 7,65 mili-

metara sa prigušivačem.

Pavkov je bio pripadnik srp-

ske Jedinice za specijalne

operacije, takozvanih ,,crvenih

beretki“.

V. Šb.

Istraga dan nakon tragedije u kojoj su stradali instruktor paraglajdinga i turistkinja

Ćorić zadržan, provjeravaju

kako jedošlodonesreće

Vidak „izabrave“

danebi pobjegla

SuduKotoru

Lješković traži da

seobjavi snimak

Branilac Vidak, advokat Srđan Lješković kazao je za Pobje-

du da poziva nadležne da objave snimak iz hodnika hola

suda za prekršaje iz kojeg će se utvrditi da li je „sutkinja izni-

jela istinitu verziju događaja ili su tačni navodi odbrane koju

je dala njegova klijentknja“.

- U slučaju da se na snimku vidi da je naša branjenica poči-

nila ono što njoj se stavlja na teret priznaće krivično djelo i

biće spremna da prizna i prihvati kaznu koja joj se odredi.

U slučaju da snimak pokaže da je napad počinila sudija

tražimo od Sudskog savjeta, ministra pravde, i predsjednice

Vrhovnog suda da se javno izvini našoj branjenici – kazao je

Lješković.

Ulcinj: Turista

se utopio na

Velikoj plaži

Budva:

Spašeno

sedamRusa

Ćatović u

pritvoru

30 dana

PLUŽINE

- Nikšićanin Žarko Jokić (53)

stradao je, juče oko 18.20 časova, na

Pivskom jezeru, a za SlađanomTijani-

ćem (40) još se traga. Bili su na skuteru,

a nesreća se dogodila nakon njegovog

prevrtanja, na 50-ak metara od pristani-

šta u Plužinama.

Kako saznajemo, Jokić je, nakon prevr-

tanja izvučen na obalu, ukazana mu je

prva pomoć, ali reanimacija nije uspjela,

a za Tijanićem se traga.

Ra. P.

SaBrajića

ILUSTRACIJA

Nikšićaninstradao

na skuteru, za

drugimse traga

Nesreća na Pivskom jezeru

Osumnjičenoj za napad na sutkinju u Kotoru određen pritvor