Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

–Specijalni

policijski timuhapsio je

jučeujutro šest osoba iz

PodgoriceponaloguSpe-

cijalnogdržavnog tužilaš-

tva zbogosnovane sumnje

da sudiokriminalneorga-

nizacije, zakoju se sumnja

da jeplaniralanajtežakri-

vičnadjela.

Prema saznanjima Pobjede,

uhapšeni suŽeljkoĐukić, Mi-

lošBožović,DragojeVukčević,

Lazar Raičević, Marko Rnko-

vić i BalšaTodorović.

Osumnjičeni su, kako nam je

saopšteno, bliski Podgoričani-

nuMilićuMinji Šakoviću, ko-

jeg dovode u vezu sa škaljar-

skimklanom.

TRAG

Uhapšeni su, kako nam je

nezvanično saopšteno, bili u

intenzivnom kontaktu sa Jan-

kom Vukadinovićem, pritvo-

renikomuZIKS-u,kojisetere-

t i da j e d i o kr imi na l ne

organizacije koja stoji iza ubi-

stva Miloša Šakovića (32) u

podgoričkom lokalu ,,Forum“

31.marta,kadajeslučajnostra-

daoRadivoje Jovanović (41).

Istražitelji su juče ujutro u 6

sati izveli tajnu akciju i pretre-

sli stanove koje koriste osum-

njičeni i pronašli više nedo-

zvoljenihpredmeta.

Kakosaznajemo, pronađena je

veća količina oružja, eksplo-

zivnih naprava, a zaplijenjeni

su i još neki predmeti koje

istražitelji provjeravaju. Radi

se o silikonskim maskama,

karticama, telefonima...

Uporedo sa ovom akcijom,

specijalnipolicijskitim„posje-

tio“ je iZIKS, odakle suoduze-

li telefon pritvoreniku Janku

Vukadinoviću.

Njemu su dva puta pretresli

sobu, ali nijesu našli ništa iako

su imali informaciju da koristi

telefon. Pri trećem pretresu,

Vukadinović imjepredao tele-

fon, koji je poslat na vještače-

nje.

Praćenjemnjegovihrazgovora

utvrđeno je da je bio u kontak-

tu sa svimuhapšenima.

Povodom privođenja ove gru-

pe, tužilaštvo se nije oglašava-

lo, pa nije poznato koja krivič-

nadjela imsestavljajuna teret.

Njima je određeno zadržava-

nje do 72 sata, nakon čega će

biti privedeni sudiji za istragu

koji će se izjasniti opritvoru.

Premaocjeni tužilaštva, Janko

Vukadinović i njegov brat Pre-

drag su iznajmili automobil

kojijekorišćenuubistvuŠako-

vića i stan u kojemsu se osum-

njičeni za ovaj zločin sastajali.

ZADUŽENJA

Dosadaodpet identifikovanih

članova ove organizacije

uhapšeno je četvoro, dok se za

direktnim izvršiocem likvida-

cije, trideset petogodišnjim

Podgoričaninom MarkomJo-

vanovićemi dalje traga.

Premanalazimaizistrage,bra-

ćaVukadinovićbilasuzaduže-

na za nabavku rentakar vozila

marke „citroen“. Oni su, kako

se osnovano sumnja, dovezli

Jovanovića do centra grada i

odvezli ga nakon zločina. Do

tih podataka policija je došla

pregledanjemsnimaka sanad-

zornihkamera.

Šaković je ubijen u centru gra-

da naočigled brojnih gostiju

lokala ,,Forum“, ali i djece koja

su se igrala na obližnjemtrgu.

Samodvadanakasnije,policija

je uhapsila braću Predra-

ga i JankaVukadinovića za ko-

je se sumnja da su dio ove kri-

minalne organizacije.

Predrag Vukadinović je u Spe-

cijalnom tužilaštvu negirao

krivicu, dok se stariji Vukadi-

nović branio ćutanjem.

Osim braće Vukadinović i Jo-

vanovića,krivičneprijavepod-

nijetesuiprotivbivšegvojnika

Dragoljuba Ćetkovića, koji je,

kako istražitelji sumnjaju, iz

zatvora komunicirao sa osum-

njičenima i Kristinom Brno-

vić.

A.G.

PODGORICA

–Bivši pred-

sjednikopštineBudvaRajko

Kuljača, koji jeosuđenna

dvije i pogodine zatvora jer

je zloupotrebompoložaja

prilikomizgradnje fabrike

vodeoštetioopštinski

budžet za821.599eura, iza-

šao je juče izZavoda za izvr-

šenjekrivičnih sankcija.

Viši sud prethodno je prihvatio

molbu Kuljače za uslovnu slo-

bodu, čimemu je skraćena kaz-

na za pola godine zatvora.

Četvrtupresudu, uslučajuZav-

ala, 16. decembra 2016. godine

izreklo je vijeće Apelacionog

suda kojim je predsjedavao

MilićMeđedović.

- Analizom predstavljenih

dokaza utvrđeno je da je prvo-

stepeni sud tačno utvrdio čin-

jeničnostanjeažalbeodbraneu

tom dijelu su odbijene. Među-

tim, imajući u vidu ličnosti op-

tuženihsudjepreinačioodluku

prvostepenog suda u dijelu vis-

ine kazne – pojasnio je tada

sudijaMeđedović.

Istompresudomu slučaju Zav-

ala nekadašnji sekretar Sek-

retarijata za investicije Dragan

Marovićosuđen je2016. godine

na dvije godine zatvora.

Ranijimpresudama Višeg suda

Kuljača je bio osuđen na pet, a

Marović na četiri godine zatvo-

ra. Predsjednikkomisijekoja je

procjenjivala izvedene radove

na fabrici Osmoze i bivši po-

slanikĐorđe Pinjatić osuđen je

nagodinuzatvora.Onjeranijim

presudama osuđivan na tri go-

dine robije. Članovi komisije

Dragan Ži n i ć , S l obodan

Đurović,StevanVučetić,Sreten

Tomović, Novak Stanojević i

Marko Kaloštro umjesto dvije

dobili supo godinu zatvora.

Vlasnik i izvršni direktor pre-

duzeća„Moninvest“d.o.o.Bud-

va Dragan Sekulić umjesto tri i

po, posljednjom odlukom, os-

uđen je na godinu zatvora zbog

zloupotrebe službenog položa-

ja putempodstrekavanja.

M. L.

KOTOR

-Nakondvadana

kotorskaSlužba zaštite i

spašavanja, zajedno sakole-

gama saCetinja i Avio- heli-

kopterskomjedinicom

MUP-a, pronašla je jučeuju-

troosamdeset dvogodišnjeg

IvanaVukotića izOrahovca,

čiji jenestanakprijavila rod-

bina 12. avgustaupopod-

nevnimsatima.

Nakon što je prijavljen nesta-

nak Vukotića, ekipa kotorske

Službe zaštite i spašavanja i ko-

torskapolicijapočelesupretra-

gu terenadokasnihnoćnihsati.

Upotragususeuključili i spasi-

oci iz Tivta, koji su pokušali da

locirajuVukotića dronom.

- Dron nije dao očekivane re-

zultate. Združenom akcijom

kotorske Službe zaštite i spaša-

vanja, kotorske policije, kotor-

ske Komunalne policije sa po-

tražnimpsomiSlužbomzaštite

i spašavanja iz Herceg Novog i

Avio- helikopterskom jedini-

com krenuli smo u potragu za

nestalom osobom. Do mraka je

pretražen veliki dio terena, ali

bez uspjeha. Akcija je urodila

plodomijutrosoko9satiuspje-

li smo da pronađemo IvanaVu-

kotića u Ratkovoj gori, na 1064

metra nadmorske visine - ka-

zao je komandir kotorske Služ-

be zaštite i spašavanjaMaksim

Mandić.

S.M.

BUDVA

- I. Z. (28) izBudve

uhapšen je i protivnjega će

biti podnijetaprijava jer jeu

njegovomvozilupolicijapro-

našla 280gramamarihuane.

KakojesaopštilaUpravapolici-

je, oni su u utorak oko 17 sati na

magistralnom putu u mjestu

Zavala kontrolisali vozilo „fiat

punto“, kojim je iz Podgorice u

pravcuBudve upravljao I. Z.

- Ispod sjedišta suvozača pro-

nađena je pvc kesa ukojoj je bi-

lo 280 grama marihuane - sa-

opštili su iz policije.

I. Z. će, uz krivičnu prijavu, biti

priveden tužiocu, zbog osnova-

ne sumnje da je počinio krivič-

no djelo neovlašćena proizvod-

nja,držanjeistavljanjeupromet

opojnih droga. Pronađena dro-

ga biće upućena u Forenzički

centar zbog vještačenja.

Iz policije su podsjetili da je od

početka ove godine zaplijenje-

no više od tri tone droga. Od

toga, marihuane i skanka oko

2,99 tona, kokaina više od 34,5

kilograma, heroina oko 1,2kg, a

ekstazija 1.273 komada, hašiša

145grama,amfetamina147gra-

ma i LSD-a 25 komada.

M. L.

BORBAPROTIVKLANOVA:

Po nalogu Specijalnog tužilaštva policija uhapsila više osoba u Podgorici

Pronašli oružje, silikonske

maske, eksplozivnenaprave...

Bivši predsjednik opštine Budva napustio ZIKS

RajkoKuljača

izašao iz zatvora

KOTOR:

Spasioci i policija uspješno završili dvodnevnu potragu

Vukotićpronađen

uRatkovoj gori

Uhapšen Budvanin zbog šverca droge

U ,,puntu“ krio280gramamarihuane

PODGORICA

- Marinko

Ćetković reagovao je na

tekst „Četiri osobe povri-

jeđene“, koji je objavljen u

Pobjedi 5. avgusta.

- U spornom tekstu ste

objavili: „Do sudara dva

vozila došlo je kada je

vozač ,,audija“, koji se

kretao velikombrzinom,

prešao u suprotnu traku

i udario drugi auto. Tom

prilikom je pokosio stub

koji se nalazi uz pješački

prelaz“.

Ja samMarinko Ćetković,

ja sam taj vozač „audija“,

i želimda izjavimda je to

neistina i da sve što ste

napisali vezano je za dru-

gog učesnika u saobraćaj-

noj nezgodi, a ne za mene

– navodi se u reagovanju.

C. H.

Reagovanje

Vukotić sa spasiocima

Uhapšeni su, kako

nam je nezvanično

saopšteno, bili

u intenzivnom

kontaktu sa Jankom

Vukadinovićem,

pritvorenikomu

ZIKS-u, koji se tereti

da je dio kriminalne

organizacije koja

stoji iza ubistva

Miloša Šakovića

u podgoričkom

lokalu ,,Forum“

marta ove godine

RajkoKuljača

ILUSTRACIJA