Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

- Jedanod

„najjačih“ sindikata, posebno

napolju finansija, unašoj ze-

mlji jeSindikat uprave i poli-

cije, a tomeuprilog, kakoka-

žepredsjednikove radničke

asocijacijeMladenŠuškavče-

vić, govori i veliki broj riješe-

nih stambenihproblema za-

poslenih,materijalnapomoć

koju su izdvojili, krediti za

zaposlene...

Šuškavčević kaže da je u toku

gradnja zgrade u Podgorici sa

288 stanova, odkojihSindikatu

Uprave policije pripada 222,

SindikatuMUP-a 37, Sindikatu

ANB-a20iSindikatuPolicijske

akademije devet stambenih je-

dinica. Raspodjela je u toku, a

vrijednost investicije je više od

11 miliona eura. Završetak

gradnjejeplaniranzakraj2019.

godine.

Izdvajanja

Ondodajeda jeu toku i realiza-

cija projekta gradnje stambene

zgrade uNikšiću.

- Planirana je raspodjela 105

stanovazazaposleneuMUP-u,

Upravi policije iANB-u.Utoku

je i gradnja zgrade na Žabljaku

sa 19 stanova - napominje Šuš-

kavčević.

SindikatUpravepolicije formi-

ran je unovembru2006, nakon

što se Uprava policije odvojila

od MUP-a i počela funkcioni-

satikaosamostalanorgan.Tada

je ovaj sindikat preuzeo obave-

zu rješavanja stambenih pita-

nja zaposlenih. Broje 4.196 čla-

nova , š t o č i n i 96 ods t o

zaposlenihuovoj ustanovi.

- Napravili smo veliki uspjeh.

Sindikat je u skoro svim opšti-

nama stvarao mogućnost za

rješavanje stambenih pitanja

kupovinomstanapopovoljnim

uslovima i dodjelom kreditnih

sredstava za adaptaciju stam-

benih jedinica. Na ovaj način

Sindikat je do kraja 2014. godi-

neomogućioda336službenika

riješi stambenopitanjekupovi-

nomstanapopovoljnimuslovi-

ma. Za učešće u kupovini sta-

nova Sindikat je izdvojio više

od tri miliona eura - istakao je

Šuškavčević.

Sindikat je u istom periodu,

ističenašsagovornik,dodjelom

kreditnihsredstavauspioda ri-

ješi stambenopitanjeza 192za-

poslena. Za tu aktivnost izdvo-

jeno je više od 1.150.000 eura.

- U posljednje vrijeme uspjeli

smo da znatnom broju službe-

nika Uprave policije riješimo

stambeno pitanje na način što

smo sopstvenim resursima po-

krenuli gradnjuvišestambenih

objekata. To smatram poseb-

nimuspjehomjer se radi oveo-

ma odgovornom i nimalo la-

komposlu - kaže Šuškavčević.

Sindikat je 2014. godine, pod-

sjećaon,samostalnorealizovao

gradnju zgrade uPodgorici.

-Tomprilikomje84službenika

riješilo stambeno pitanje. Za

ovaj projekat Sindikat je izdvo-

jiovišeod650.000eura.Utoku

2016. u opštini Tivat za 19 služ-

benika obezbijedili smo kupo-

vinustanapopovoljnimuslovi-

ma za što je izdvojeno 130.000

eura - objašnjava Šuškavčević.

U toku je i gradnja zgrade u

Budvi gdje su 102 stana, od ko-

jih Sindikatu Uprave policije

pripada 86, Sindikatu MUP-a

devet i Sindikatu ANB-a se-

dam.Završetakradovajeplani-

rankrajemovegodine.Sindikat

Upravepolicije jezaovaj proje-

katizdvojiovišeod650.000eu-

ra.

- Prošle godine obezbijedili

smo kreditna sredstva u iznosu

od 370.000 eura i na taj način

pomogli da 76 službenika riješi

stambeno pitanje. U toku 2016.

kreditno smo pomogli 40 služ-

benika učesnika Vladinog pro-

jekta„Hiljaduplus“sapo6.000

eura, pa je u te svrhe obezbije-

đeno 240.000 eura - ističe Šuš-

kavčević.

U više opština postoje lokacije

gdje bi Sindikat mogao graditi

stambene objekte za zaposle-

ne, a što će, kako kaže naš sago-

vornik, direktno zavisiti od po-

drške Vlade koja im je i

obećana.Gradnjajeplaniranau

opštinama Herceg Novi, Bar,

Ulcinj, Danilovgrad, Cetinje,

Pljevlja i Berane.

Sindikat je, kako ističe naš sa-

govornik, 2015. godine za 270

službenika koji su otišli u pen-

ziju bez otpremnina obezbije-

dio pomoć u visini uloženih

sredstavaustambenifond,paje

u te svrhe isplaćeno više od

230.000 eura.

- Rezultati koje je ovaj sindikat

postigao su dokaz da smo i u fi-

nansijskomiuorganizacionom

smislu jedan od najjačih sindi-

kata u našoj državi, a možemo

slobodno reći i u okruženju ka-

da su u pitanju policijski sindi-

kati - kazao je Šuškavčević.

ProblemI

U ovom sindikatu suočavaju se

i sa problemima čije rješavanje

ćebitiufokusuunarednompe-

riodu.

- Jedan od problema jeste ne-

postojanjekolektivnogugovo-

ra kao temeljnog akta kojimse

generišu većina materijalnih i

statusnih pitanja zaposlenih.

Kao bitno smatramo i naše ak-

tivno učešće u svim radnim

grupama prilikom izrade svih

zakona, uredbi, akata o siste-

matizaciji i drugih značajnih

akata koji se tiču rada policij-

skih službenika. Nesporna je

podrška našeg ministarstva u

rješavanju svih nagomilanih

problema i pitanja koja se tiču

rada zaposlenih. Ali realizaci-

ja nekada ne zavisi samo od

njihveć su tu i drugaministar-

stva koja, slobodnomogu reći,

nemaju sluha za rješavanje

problema kada su u pitanju

policijski službenici - kaže

Šuškavčević.

On ukazuje i na problem, kako

navodi, nedostatka povjerenja

određenogdijela članstvaurad

sindikata i realnih mogućnosti

sindikalne organizacije na pla-

nu zaštite zaposlenih.

- To je posljedica nedovoljne,

odnosno pogrešne informisa-

nosti članstva od pojedinaca

radi rušenja našeg jedinstva.

Ova „stvar“ egzistira radi ličnih

interesa pojedinaca kojih je u

prethodnom periodu bilo više.

Sada je takvih pojedinaca sve

manje ili skoro da ih nema, jer

činimo sve da rad sindikata bu-

de transparentan - tvrdi Šuš-

kavčević.

Pred SindikatomUprave poli-

cije, kategoričan je on, je bu-

dućnost.

- Imamo značajnu finansijsku i

pregovaračku moć i samo je-

dinstveni možemo stići do že-

ljenog cilja. Nema mjesta po-

djelama jer one nikome nijesu

dobrodonijele -poručio jeŠuš-

kavčević.

n.KovaČevIĆ

PODGORICA

–Ministarstvona-

uke raspisalo jepozivza evaluato-

reprojektnihprijava zakonkurs

zadodjelugrantovakoji će seda-

vati za inovativneprojekte, koji je

otvorendo24. septembra, saop-

šteno je izovog resora.

Zainteresovani kandidati, kako su

precizirali, treba da dostave doku-

mentaciju koja svjedoči o njihovim

kvalifikacijama za pružanje usluga

evaluatora za ovaj program.

- To su CV, lista referenci prilikom

obavljanjasličnihzadataka,iskustvo

rada u sličnim uslovima, portfolio

ulaganjau inovacije i druge relevan-

tne dokaze i dokumentaciju–naveli

su izMinistarstva nauke.

Detalji poziva mogu se naći na sajtu

ovog resora, a prijave se šalju na

imejl adresu [email protected]

gov.me.

- Evaluacija će se odvijati tokomok-

tobra/novembra, kada je neophod-

naraspoloživost evaluatora–nagla-

sili su izMinistarstva.

Konkursza sufinansiranje inovativ-

nihprojekata, koji ima fondodmili-

on eura, raspisan je sredinomproš-

logmjeseca.

Na info-danu povodom ovog pro-

grama, koji je održan 25. jula, pro-

jektni menadžer za istraživanja u

MinistarstvunaukeSašaIvanović je

objasnio da kompanija ili naučnoi-

straživačka ustanova koja želi da se

prijavi „trebadaponudi rješenjeko-

jenepostojinatržištu, a, akopostoji,

onda inovacija sa kojom se aplicira

treba to rješenje da poboljša“.

Ivanović je objasnio da se traže

inovacije, ono što će „pomjeriti

granice“, kako naučnoistraživač-

kihrezultata, tako i rezultateuko-

mercijalizaciji, odnosno na trži-

štu.

- Ono što se traži je novi proizvod,

usluga, servis,metoda, odnosno rje-

šenje koje ne postoji na globalnom

tržištu. Ako ponudite na primjer

inovativno rješenje koje se jedno-

stavnom pretragom na internetu

može pronaći, bićete odbijeni – ka-

zao je Ivanović.

Na konkursu, prema njegovim rije-

čima, moguproći i ideje koje negdje

postoje, „koje je neko pokušao da

razvije,moždapatentirao i približio

se komercijalizaciji“.

- Takve ideje su zrele za ovakav je-

dan projekat. Ako nešto u bilo kom

smislu poboljšava neko postojeće

rješenje, ako realizacija nudi nešto

novije uodnosuna postojeće koje je

na tržištu, to može proći – naglasio

je Ivanović tada.

Načelnica Direkcije za inovacije i

infrastrukturu uMinistarstvu nau-

keMarijetaBarjaktarović-Lanzardi

ranije jepreciziralada ćepoprihva-

ćenom grantu sufinansiranje izno-

siti 100.000 eura.

j. b.

Predsjednik Sindikata Uprave policijeMladen Šuškavčević

Višeod trimilionaeura

isplatili kolegamakao

pomoć zakupovinustana

PozivMinistarstva nauke evaluatorima za konkurs za grantove inovativnimprojektima

Prioritet rješenjakojanepostojena tržištu

Lani

isplaćeno

715.000

eura

Sindikat Uprave policije

među prvima je, kaže Mla-

den Šuškavčević, na polju

brige o zaposlenima i po-

drške u rješavanju njihovih

materijalnihproblema - do-

djela novčane pomoći, po-

zajmica i drugih naknada

koje se isplaćujupo raznim

osnovama.

- Primjera radi, prošle godi-

ne od ukupne godišnje čla-

narine i povraćajapozajmi-

ca (blizu 825.000 eura) za

pomoć, pozajmice i ostale

naknade isplaćeno je više

od 715.000 što čini više od

85 odsto od ukupnog go-

dišnjeg priliva. Ovo je do-

kazdasepažljivovodibriga

kako se troši novac od čla-

narine - ističeŠuškavčević.

Boriće sezaboljeuslove

zaodlazakupenziju

Uizradijenovizakonounutrašnjimposlovimakoji,kakoističe

Šuškavčević, neće olako pustiti da se usvoji, a da u njemu ne

bududefinisanapravakojasetičubeneficiranogradnogstaža

i posebnoguslovazaodlazakupenziju.

-Kada jeriječouslovimazapenzionisanje, aktivnoučestvuje-

mouradnojgrupikojajeformiranananivouSavezasindikata

uveziizmjenapojedinihodredabaprijedlogatekstazakonao

PIO-u,akojenimalonijesunaklonjenepolicijskomslužbeniku

- istakao jeŠuškavčević.

MladenŠuškavčević

76

službenika prošle godine je

dobilo kredite, uukupnom

iznosuod 370.000eura,

kako bi riješili stambeno

pitanje

U Podgorici se

gradi zgrada sa 288

stanova od kojih

SindikatuUprave

policije pripada

222, Sindikatu

MUP-a 37,

SindikatuANB-a

20 i Sindikatu

Policijske

akademije

devet stanova -

kazao jeMladen

Šuškavčević