Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

Društvo

GRAČANICA

Fizički obra-

čunaktuelnog i bivšegvladi-

kemileševskog -Atanasija i

Filareta, sredinomjulauMa-

nastiruDubnica, koji je, pre-

ma svjedočenjimadvojice

monaha, u jednomtrenutku,

naočiglednekolikodesetina

vjernika, prerastaoupravu

dripačku tuču (uzkorišćenje

priručnihoruđa - drvenih le-

tvi, štangli i kamenja), naći će

sekrajemavgustanadnev-

nomreduSvetog sinodaSrp-

skepravoslavne crkve.

Pobjedin sagovornik iz grača-

ničkog monaškog bratstva na-

da se da će arhijereji odoljeti

„sramnoj medijskoj kampanji

ogromne većine beogradskih

medija“, pa ovo skandalozno

kompromitujuće vladičansko

činodejstvonećezasjenitipita-

nje svih srpskihpitanja.

IZMEĐUDVIJEVATRE

Riječ je, naravno, o Kosovu i

sudbinipreostalihSrbana teri-

toriji bivše južne pokrajine, ali

istatusupravoslavnogsvešten-

stva. S obziromna to da se, na-

ročito u posljednjih desetak

godina, nalazi između dvije

vatre.

Sa jedne strane su radikalne

grupacije kosovskih Albanaca,

čijijepolitičkiinspirator,izme-

đu ostalih, i Pokret samoopre-

djeljenjeAljbinaKurtija. Parti-

ja u uzletu, naročito među

mlađom populacijom u urba-

nim sredinama. Krajnji cilj tog

dijela kosovskog društva nije

sasvim jasan, ali prema tuma-

čenjima dobrih poznavalaca

njegove političke strategije,

Kurti nebi imaoništaprotivda

se „konstituiše“ kosovska pra-

voslavna crkva, čime bi navod-

no prikrio vjersko-nacionalni

šovinizam, prvenstveno u od-

nosuna Srbe.

„SLUČAJ“ SAVE JANJIĆA

Sa druge strane, po mišljenju

gračaničkog monaha, pravo-

slavno sveštenstvo izloženo je

raznim vrstama pritisaka čije

je izvorište u Beogradu, a na-

ročito jepojačanootkad jeob-

narodovankoncept konačnog

razgraničenja između Srba i

Albanaca.Kaoprimjerbrutal-

nog obračuna sa sveštenicima

koji smatrajudabinovegrani-

ce predstavljale uvod u novi

egzodus srpskog naroda, na-

ročito dijela nastanjenog juž-

no od Ibra, navodi „slučaj“

starješineManastira Dečani -

Save Janjića.

Časni otac Sava, objašnjava

on, izložen je mjesecima be-

sprizornom javnom linču sa

raznih beogradskih nivoa i

adresa, samo zato što slijedi

isključivo svesrpske interese.

A, njegovi stavovi i molitve su

apsolutno u skladu sa stavovi-

maimolitvamaogromneveći-

ne arhijereja i cijelog svešten-

stva Srpske pravoslavne

crkve.

VJERUZAVEČERU

Zatopretpostavljadaćepatri-

jarh i vladike, na zasijedanju

Sinoda, stati unjegovu zaštitu

ina tajnačinohrabriti zbunje-

ne vjernike da je „prodavati

vjeru za večeru“ jedanod gre-

hova koji se teško ispaštaju.

Timebi zaštitili i bratstva svih

manastira na teritoriji Ko-

smeta, a to znači da bi Srpska

pravoslavna crkva kao nedje-

ljiva, saborna cjelina sačuvala

sopstveno i dostojanstvo srp-

skog naroda čiji je neodvojivi

dio. Da li će se, na zasijedanju

Svetogasinoda,sveodvijatipo

pretpostavljenom, odnosno

željenom scenariju gračanič-

kogmonaha, znaće se, najvje-

rovatnije, dan prije ili dan po-

slije Velike Gospojine, 28.

avgusta. Do tada, prostora za

javne špekulacije i manipula-

cije biće sasvimdovoljno…

R.TOMIĆ

PODGORICA

Budvanin D. Ć.

(24), kao i dvojica Barana N. G.

(20) i E. R. (21) kažnjeni su jer su

vozili znatno većombrzinom

od dozvoljene.

- D. Ć. (24) iz Budve zaustavljen

je u utorak dok je upravljao

vozilommarke „pasat“ na putu

Podgorica – Bar, zbog prekora-

čenja brzine. Utvrđeno je da je

vozio brzinomod 177 kilome-

tara na sat, gdje je ograničenje

80. Protiv njega je podnijeta

prekršajna prijava i oduzeta

mu je vozačka dozvola - saop-

šteno je iz Uprave policije.

Dvadesetogodišnji N. G. iz Bara

je zaustavljen zbog prekorače-

nja brzine, a vozio je „audi A6“

magistralnimputemPodgorica

– Bar, brzinomod 160 kilome-

tara na sat. Zaustavljen je u

mjestu Sozina. Tomdionicom

ograničenje je 80 kilometara

na sat. Kako je saopšteno, N.

G. nije imao vozačku dozvolu.

Protiv njega je podnijeta prekr-

šajna prijava.

- E. R. (21) iz Bara, koji je bio za

volanom „golfa“, zaustavljen

je na putu Podgorica – Bar, u

mjestu Goričani, zbog prekora-

čenja brzine. Vozio je brzinom

od 151 kilometar na sat, gdje je

ograničenje 80. Protiv njega je

podnijeta prekršajna prijava i

izdat prekršajni nalog jer kod

sebe nije imao vozačku dozvo-

lu - zaključuje se u saopštenju

Uprave policije.

N. K.

POVODI:

Što se krajemavgustamože očekivati od zasijedanja Svetoga sinoda SPC

Tučavladika „zasjenila“Kosovo

Premamišljenju

gračaničkog

monaha,

pravoslavno

sveštenstvo

izloženo je raznim

vrstama pritisaka

čije je izvorište u

Beogradu, a naročito

je pojačano otkad

je obnarodovan

koncept konačnog

razgraničenja

između Srba i

Albanaca

OpatrijarhuiCrnojGori

podtačkomrazno

Sveti sinod bi na avgustovskom zasijedanjumogao da „okrzne“

i zapanjujuću izjavu patrijarha Irineja da je Srbima u današnjoj

Crnoj Gori gore nego što je bilo Srbima u Pavelićevoj, fašističkoj

NDH, sa tezomda je „pretjerao“ ilustrujući njihov tobože težak

položaj „pod aktuelnim crnogorskim režimom“.

Prema Pobjedinim izvorima, još se razmišlja o konačnoj formu-

laciji stava koji bi se, eventualno, našao pri samom kraju saop-

štenja, ali bi se prije njega „upozorilo“ na tobože diskriminator-

ski odnos vlasti prema srpskomnarodu i Srpskoj pravoslavnoj

crkvi u Crnoj Gori.

rkve SPC na Tjentištu

ami

pojivi

Ako se crkva gradi radi naroda,

vjernika, onda takve objekte

treba graditi blizu njihovog

mjesta stanovanja, a ne uz spo-

men-obilježjepartizanimako-

jima je antifašizam bio prije

njihove vjere i nacije – poručio

jeNakaš.

Sekretar beogradskog Društva

za istinu o Narodnooslobodi-

lačkojborbiuJugoslavijiMiloš

LukinovićrekaojezaDojčeve-

le da je Srpska pravoslavna cr-

kva i u Srbiji bez pitanja, i bez

dozvole, izgradila crkvu kod

spomenika partizanima pogi-

nulimna Sremskomfrontu.

PODVALA

- To je apsurd, a crkva je na-

pravljena pod izgovorom da

nijesu svi borci bili ateisti – re-

kao je on za ovaj portal.

On je kategoričan da je i to što

SPC radi naTjentištu još jedna

podvala.

- Mnogi partizanski borci koji

su poginuli na Sutjesci zaista

nijesu bili ateisti.Moj stric An-

drija Lukinović je tu poginuo.

Zaklali su ga četnici na Prenju

dok ještitioodstupnicuVrhov-

nom štabu. Kada su komunisti

tražili da Andrija stupi u redo-

ve Komunističke partije, on je

odgovorio da nemože jer „pje-

va u crkvenomhoru“. Ali ta cr-

kvanaTjentištukojusadahoće

da naprave ne bi bila Andrijina

crkva! Šta toznači?Da trebana

Tjentištu graditi i katoličku cr-

kvu? I džamiju? Pa to je ap-

surdno! To su budalaštine bez

ikakvog smisla. Ostavite temr-

tve neka ‘žive’ u našim uspo-

menama onakvi kakvi su bili –

borci za zajedničku viziju svih

nas – poručio je Lukinović za

Dojče vele.

SasveštenstvomSPCnaTjenti-

štu je prilikomosveštavanja te-

melja i krsta buduće crkve bio i

direktor Nacionalnog parka

„Sutjeska“ Dejan Pavlović, koji

je tada ustvrdio da nije provje-

ravao da li je izdata sva potreb-

nadokumentacija,alije,kakoje

rekao,dobiouvjeravanjamitro-

polita da postoji dozvola.

Skupu je prisustvovao i načel-

nik opštine Foča Radisav Ma-

šić, koji jekazaodaćesena tom

„mjestu srpski narod sabirati u

molitvi i zajedničarenju, hode-

ći putemvječne istine i čuvaju-

ći vjerupravoslavnu“.

J. BEHAROVIĆ

de Sindikata uprave i pravosuđa

maZakona

ukida se

rani staž

starosnu penziju - naveli su iz

Ministarstva.

Prema tome, zaključuju oni,

zaposlenim u vojsci, policiji i

vatrogascima će se, kao i svim

drugimosiguranicimakojira-

de na beneficiranim radnim

mjestima u bilo kojoj oblasti,

bez izuzetaka, računati staž

osiguranja sa uvećanim traja-

njem i obavljati snižavanje

starosne granice za sticanje

prava na starosnu penziju, ta-

ko da će ranije od opštih osi-

guranika ostvarivati pravo na

starosnupenziju.

N.K.

Policija podnijela prijave protiv tri vozača zbog brze vožnje

Mladići vozili višeod

150kilometarana sat

ILUSTRACIJA

Iz Sindikata uprave i pravosuđa reagovali su na saopštenje

Ministarstva rada i socijalnog staranja da se Nacrtom izmje-

na i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskomosiguranju

ne ukida bene icirani staž, a sekretar ove sindikalne orga-

nizacije Predrag Spasojević kazao je da se bene icirani staž

formalno ne ukida, ali suštinski da.

- Planiranim izmjenama i dopunama Zakona o PIO je pla-

nirano da se vežu kumulativno dva uslova, da imate 40

godina staža i 65 godina života da bi mogli da odete u

penziju, a zaposleni u službama koji su pod bene icijom

imajumogućnost da se jedan dio godina života smanjuje u

zavisnosti od provedenog vremena pod

bene icijom, ali suštinski kad napunite

40 godina staža ne možete da odete

u penziju, što znači da se sami smisao

bene icije ukida i moraćete da radite

još dodatno. To bi značilo za policajca

koji je počeo sa 18 godina da radi,

nakon 30 godina službe imaće

40 godina staža i u današnjim

uslovima on bi mogao otići

u penziju. U budućnosti on

neće moći da ode prije

57. godine života i u

tomperiodu će imati

blizu 50 godina staža

- kazao je Spasojević

za Antenu M.

Spasojević:Formalno

ne,alisuštinskida

PredragSpasojević

ca za sticanje prava na staro-

snu penziju, zavisno od vre-

mena provedenog na radu na

timradnimmjestima.

- Snižavanje starosne granice

seobavljazapo jednugodinu,

i to za svakih šest godina pro-

vedenih na radnom mjestu,

odnosno poslu na kome se

efektivno provedenih 12mje-

seci računa u staž osiguranja

kao 14mjeseci, a za svakihpet

godina provedenih na rad-

nom mjestu, odnosno poslu

na kome se efektivno prove-

denih12mjeseciračunaustaž

osiguranja kao 15 mjeseci -

dodaje se u saopštenju.

Snižavanjeseobavljazasvake

četiri godine provedene na

radnommjestu, odnosno po-

slu na kome se efektivno pro-

vedenih 12 mjeseci računa u

staž osiguranja kao 16 mjese-

ci, navode oni, kao i za svake

tri godine provedene na rad-

nom mjestu, odnosno poslu

na kome se efektivno prove-

denih12mjeseciračunaustaž

osiguranja kao 18mjeseci.

- U odnosu na ostale osigura-

nike u Crnoj Gori kojima se

stažosiguranja računauefek-

tivnomtrajanjubezuvećanja,

zaposleni na beneficiranim

radnimmjestima imajupravo

na uvećanje staža i, uz to, na

snižavanje opšte starosne

granice za sticanje prava na

Sveti sinodSrpskepravoslavnecrkve