Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

Osveštani te-

melji pravoslavne crkveu

Nacionalnomparku„Sutje-

ska“, nadomak spomenika

palimborcimanaTjentištu,

predstavljaju izjednačavanje

antifašizma i klerikalizma, a

oni sunespojivi - ocijenio je

zaPobjedupredsjednikSa-

vezaudruženjaboracaNa-

rodnooslobodilačkog rata i

antifašistaCrneGoreZuvdi-

jaHodžić.

Temelj za hram Svetog Proko-

pija je, kako prenosi sajt opšti-

ne Foča, 22. jula osveštao mi-

tropolit Srpske pravoslavne

crkve dabrobosanski Hrizo-

stom. Reakcija dijela javnosti u

Bosni i Hercegovini bila je že-

stoka, a kljuno pitanje je - kako

je moguće izgraditi crkvu na

zaštićenompodručju najstari-

jeg nacionalnog parka u toj dr-

žavi.

BEZDOZVOLE

Pomoćnikministra za prostor-

no uređenje, građevinarstvo i

ekologiju Bosne i Hercegovine

Dragan Jevtić izjavio je tada

portalu „Buka“ da SPC nema

njihovu saglasnost za bilo ka-

kvu gradnjunaTjentištu.

ZuvdijaHodžićističezaPobje-

duda dok se sve boračke i anti-

fašističkeorganizacijeizregio-

na bore za bratstvo i jedinstvo,

predstavnici crkve nastupaju

nacionalistički.

- Crna Gora ulaže sredstva za

obnovu spomenika, odnosno

za sanaciju odrona. Planirali

smo i putdanapravimodoLju-

binog i Savinoggroba–podsje-

ća Hodžić i pita da li sad ovo

znači daćebiti izdate i zabrane

„da pristupimo partizanskom

spomeniku“.

NašaVladabilajeprvaizregio-

nakojajenakonodronazemlji-

šta ispod spomenika palim

borcima na Tjentištu, koji se

dogodio u februaru, odobrila

novčanu pomoć za sanaciju.

Osim toga SUBNOR i antifaši-

sti Crne Gore, kao i lokalne or-

ganizacije antifašista uključili

su se uprikupljanje novca.

- Ljudi se i dalje javljaju, spre-

mni smo, ulažemo. Čak je i cr-

nogorska vojska spremna da

izađe gore i da pomogne u ob-

novi, da očistimoputeve. Očito

da žele da nam prepriječe put

da dolazimo, ali to nećemoći –

poručio jeHodžić.

Ni predstavnici boračkih orga-

nizacijaizregionanijesusagla-

sni da je adekvatno mjesto za

gradnjucrkvenadomakantifa-

šističkog spomenika.

Predsjednik Saveza udruženja

boracaNarodnooslobodičakog

rata BiHBakirNakaš je za por-

tal Dojče vele kazao da „niko

nemaništaprotiv gradnje vjer-

skih objekata koji imaju svoju

svrhu, svoje vjernike, ali se u

konkretnom slučaju radi o či-

stoj provokaciji u svjetlu jača-

nja klerofašizma na svimnivo-

ima“.

- Samovolja crkvenih vlasti uz

podršku opštine Foča i uprave

Nacionalnog parka dovela je

do toga da se podižu temelji i

krst kao početak gradnje cr-

kvenog objekta u neposrednoj

blizini kosturnice i spomenika

poginulim partizanima. Ovim

činom se žele ‘pokrstiti’ pogi-

nulipartizani,ateistiilivjernici

drugih konfesija, te narušiti

koncept Nacionalnog parka

koji je svedrugoosimjednona-

cionalni, čitaj „pravoslavni“.

PODGORICA

Zaposleni

nabeneficiranimradnim

mjestima imajupravona

uvećanje stažauz snižava-

njeopšte starosne granice

za sticanjepravana staro-

snupenziju - saopšteno je iz

Ministarstva rada i socijal-

nog staranja.

Kako su dodali, navodi Sindi-

kata uprave i pravosuđa da se

Nacrtom izmjena i dopuna

Zakona o penzijskom i inva-

lidskomosiguranju ukida be-

neficirani staž sunetačni.

Iz Ministarstva su naveli da

nestojeninavodiSindikatada

ćezaposleninabeneficiranim

radnimmjestimauvojsci, po-

liciji i vatrogasci ići u penziju

sa 65 godina.

-PredloženimNacrtomzako-

na se, za osobe koje po važe-

ćem zakonu ostvaruju pravo

na starosnu penziju sa 40 go-

dina staža osiguranja, poste-

penopropisuje i starosna gra-

n i ca od 65 god i na kao

kumulativni uslov za penzio-

nisanje, u prelaznomperiodu

od naredne do 2023. godine -

navodi se u saopštenju.

Takobi uprvoj godini primje-

ne zakona, od naredne godi-

ne, starosna granica za stica-

nje prava na starosnu penziju

za osiguranike koji imaju 40

godina staža osiguranja izno-

sila 61 godinu i svake naredne

kalendarske godine bi se po-

dizala po jednu godinu, tako

da se, počev od 2023. godine,

pravona starosnupenziju sti-

če kumulativnim ispunje-

njemuslova od40godina sta-

ža osiguranja i 65 godina

života.

- Međutim, zaposlenima koji

rade na beneficiranim rad-

nimmjestima stažosiguranja

se računa sa uvećanim traja-

njem, sa stepenom uvećanja

12/14, 12/15, 12/16 ili 12/18,

zavisno od uslova rada na

radnom mjestu na kom je

utvrđenoračunanjestažaosi-

guranja sa uvećanim traja-

njem - precizirali su izMini-

starstva.

Osimbeneficije da im se sva-

ka godina staža osiguranja

uvećava u rasponu od dva do

šest mjeseci godišnje, osoba-

ma koje rade na beneficira-

nimradnimmjestima snižava

se i propisana starosna grani-

BogišićevZakonik je

fundamentnacionalnog

i državnog identiteta

Stav

Osnovni rezultat Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru iz

1888. godine (u daljem tekstu Zakonik), je autohtona i autono-

mna a irmacija nacionalnog i državnog identiteta Crne Gore i

Crnogoraca.

Na djelu je crnogorski način proizvodnje društvenog života,

koji ovim zakonomdobija neodvojivu, pravnu i moralnu snagu.

Zakonik sadrži sve izičke i meta izičke argumente prošlosti,

sadašnjosti i budućnosti crnogorske nacije kao zajednice slo-

bodne duhovne identi ikacije njenih pripadnika na osnovu etno-

antropoloških osobenosti, kulture, jezika, običaja, morala, vjere i

građanskih prava. U toj slobodi je istina Crne Gore i Crnogoraca,

koja sadrži njihovu nepresušnu potrebu za svojomdržavom kao

istorijskimovaploćenjemnacionalnog identiteta. Ove istine, istin-

ski Crnogorci „nose“ sa sobom, kao duhovnu „imovinu“, gdje se

god nalaze i kreću. Zato, pisac Zakonika Valtazar Bogišić, rođeni

Dubrovčanin i Srbin, naučnik sa svjetskim iskustvom i širokim

saznanjemumna čovjeka, na prvomjesto pripreme za pisanje

Zakonika, postavlja: „Informaciju, tj. izučavanje mjesnih eleme-

nata u Crnoj Gori. Jasno je – ističe Bogišić, da zbog krajnje speci-

ičnosti Crne Gore u njenimgeografskimuslovima, istorijskom

razvoju, ekonomskim izvorima i karakteru njenih stanovnika

- nije moguće ni razmišljati o bilo kakvoj primjeni tuđih zakona u

toj oblasti“. U tom smislu Zakonik sadrži čist imenski pojmovnik:

Crna Gora; Crnogorci; Crna Gora kao autohtona zajednica jedin-

stvenog duhovnog i duševnog bića; Crnogorski sud; Crnogorski

zakoni; Državni savjet Crne Gore, Imovina Crnogoraca – vlasnik

nepokretnih dobara u Crnoj Gori može biti samo Crnogorac;

Punoljetni Crnogorac; Crkovna vlast može biti samo ako nije u

„opreci“ sa crnogorskim zakonima; Vjera koju država priznaje

– nepokretna dobra pravoslavnih crkava i manastira ne mogu

se nikako prodavati ili inače ustupati, bez naročitog dopuštenja

državne vlasti; Opšti imovinski („građanski“) zakonik je opšti jer

važi za sve Crnogorce. Nijedno drugo ime, sem crnogorsko, se

ne pominje u Zakoniku. Svi drugi su inozemci ili inostrani građani

koji ne mogu biti vlasnici nepokretnosti u Crnoj Gori, a uživaju

građanska prava u skladu sa zakonima Crne Gore. Zakonik nema

samo funkciju institucionalnog konstituisanja Crne Gore kao

države, već i institucionalizujuću ulogu u razvitku crnogorskog

naroda i građanskog karaktera Crnogoraca, njihovog nacional-

nog i državnog identiteta. U tom smislu je jasno naznačeno da

„Zakonik ne djeluje natraške“. Zato je očuvao visoki nivo aktuel-

nosti do današnjih dana.

Ovu istinu prati duboko, ljudski i moralno ništavna teza da je

Crna Gora i crnogorska nacija brozovska tvorevina. Ova teza ima

smjer „natraškog“ djelovanja. Po njoj ispada da je kralj Nikola I,

za izradu i proglašenje Zakonika angažovao četvorogodišnjeg

dečka, Josipa Broza i, još nerođene, kosmičkumudrost Am ilohija

Radovića i samoniklu – van crnogorsku književnu kreativnost (a

svaku riječ svog djela „ukrao je iz životnog duha i duše crnogor-

skogmentaliteta“) Matije Bećkovića. Po svetosti Am ilohija Rado-

vića i akademskoj uzvišenosti Matije, Valtazar Bogišić je pisao

Zakonik za Crnu Goru, bez Crne Gore i Crnogoraca. Za Valtazra

Bogišića Crna Gora nije slučajnost, već jedinomjesto, autohtoni i

autonomni rezultat razvitka crnogorskog naroda, koji nije pitao,

ni molio za svoju slobodu „ni cara ni ćesara“ (ni Am ilohija, ni

Matiju). Prema tome, autori teze da je Crna Gora brozovska tvo-

revina na svomputu „natraške“ mogu pronaći samo sebe i svoje

istomišljenike, ali ne, nikako, Crnu Goru i Crnogorce. Nesreća je u

tome što ova teza ne ostaje samo na nivou vlastite frazeologije,

već su njeni autori veoma aktivni u političkom angažovanju sa

ciljem stvaranja društvenog pokreta, naročitomladih, što već

sada daje katastrofalne društvene posljedice nacionalističkih

sukobljavanja. Ovaj pokret proklamira „svoju“ svesrpsku slobo-

du koja je protiv slobode svih drugih, a pod plaštom tobožnje

demokratije. Konkretno, ovaj pokret ne samo da negira slobodu

Crne Gore i Crnogoraca, već negira samo postojanje Crne Gore i

Crnogoraca. Zakonik Valtazara Bogišića je po njima prazna izmi-

šljotina, jer su za njih Srbi i Crnogorci braća, samo pod uslovom

da Crnogorci nijesu Crnogorci i da je Crna Gora srpska pokrajina.

Nesporno se može zaključiti da autori teze da je Crna Gora bro-

zovska tvorevina: ili nijesu upoznati sa Zakonikom ili namjerno

ignorišu ovaj nezaobilazni fundament nacionalnog i državnog

identiteta Crne Gore i Crnogoraca. U oba slučaja radi se o total-

nomodsustvu etike i odgovornosti za katastrofalne posljedice

svojih riječi i djela.

Opšti imovinski („građanski“) zakonik je opšti jer

važi za sve Crnogorce. Nijedno drugo ime, sem

crnogorsko, se ne pominje u Zakoniku. Svi drugi

su inozemci ili inostrani građani koji nemogu

biti vlasnici nepokretnosti u Crnoj Gori, a uživaju

građanska prava u skladu sa zakonima Crne Gore

Piše: Prof. dr Slobodan VUKIĆEVIĆ

Crnogorska boračka organizacija kategorično protiv gradnje

Hodžić: Antifaši

klerikalizamne

Ljudi se i

dalje javljaju,

spremni smo,

ulažemo. Čak

je i crnogorska

vojska spremna

da izađe gore

i da pomogne

u obnovi,

da očistimo

puteve. Očito

da žele da nam

prepriječe put

da dolazimo, ali

to nećemoći

– poručio je

Zuvdija Hodžić

Ministarstvo rada i socijalnog staranja negira nav

Izmjen

oPIO

benefic

BEZDOZVOLE:

Saosveštavanja

temelja i krstazabudućucrkvu

Poziv ADP – Zid predstavnicima Vlade i

međunarodnimmisijama

Očekujupodršku

zaakcijuuklanjanja

otpada „Let’sdo it!“

PODGORICA

Iznevladi-

neorganizacijeADPZid

pozvali su jučepredstav-

nikeVlade imeđunarod-

nihmisijakoje imaju sje-

dišteunašoj zemlji da

podržemeđunarodnuak-

cijuuklanjanjaotpada

„Let’s do it!“

Akcija će biti organizovana

14. septembra na Svjetski

danuklanjanja otpada.

Prije dvije godine odazvalo

se više od 11.000 građana, a

2014. u akciji je učestvovalo

njih3.100.

- Ove godine, do sada akciju

je podržalo 16 opština za-

jedno sa lokalnimpreduze-

ćima, koji su prepoznali da

jeovoprilikada se angažuju

svestrukturedruštva: lokal-

neuprave, građani, privatne

kompanije, organizacije i

mediji, kako bi zajedno ra-

dili na rješavanjuproblema.

Prepoznali su da ako svako

uradi malo, rezultat će biti

veliki - ističu izADPZid.

I ministar životne sredine

Estonije Sim Kisler, koji je

predsjednik Skupštine če-

tvrtog zasijedanjaUNza ži-

votnu sredinu, kako su na-

ve l i , pos l ao j e p i smo

podrške svjetskom pokretu

„Let’s do it“.

U pismu podrške je naveo

da će se akciji pridružiti 150

država i milioni ljudi širom

svijeta.

- Osvrnuo se na nedostatak

društvene odgovornosti za

brigu o otpadu i njegovom

uticaju na životnu srednu,

što je dovelo do ozbiljnih

problema u mnogim drža-

vama. On smatra da se na-

stala situacija može pobolj-

šati kroz povećanje svijesti i

promociju društveno odgo-

vornogponašanja–saopšti-

li su izNVOZid.

Cilj akcije je, naglašavaju,

podsticanje građana Crne

Gore, bez obzira na godine i

posao koji obavljaju i bez

obzira na porijeklo i različi-

te pripadnosti, na aktivnije

učešće u životu svoje zajed-

nice.

N.K.

Odronprijeti spomenikunaTjentištu