Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

Ekonomija

USD

1.13210

JPY 125.67000

GBP 0.89130

CHF

1.12890

AUD

1.56690

CAD

1.48330

Kursna lista

PODGORICA

–Novi zakon

o fiskalizaciji uprometupro-

izvoda i usluga, očijemće se

nacrtu javna raspravapove-

sti u septembru, sve suprili-

keda jedizajnirankao još

jednabiznis barijera. Radi

se, naime, ozakonukoji pro-

pisujeda se fiskalnekase za-

mijenekompjuterima i da

Poreskaupravaodobri sva-

ku transakcijuprijenego što

bude sprovedena.

GOTOVINA

I to bi bilo u redu da se tiče sa-

mo gotovine, odnosno plaća-

nja bankovnim karticama. Ali,

u našem slučaju radi se i o ži-

ralnom,odnosnoplaćanjupre-

ko faktura. Zakonodavac je

propisao istu proceduru. Da-

kle, prodavac koji je do sada

imao fiskalnu kasu, sada je za-

mjenjuje kompjuterom, prije

ispostave fiskalnog računa po-

šalje svoj jedinstveni matični

broj Poreskoj upravi i traži

odobrenjeda izdaračun. Pore-

skamu topotvrdi i, kako stoji u

nacrtu zakona, za to je potreb-

noukupnodvije sekunde.

Situacija se komplikuje kod

onihkojiizdajufaktureinijesu

obveznici fiskalnih kasa. Oni

trebadatražeodPoreskeupra-

ve takođe odobrenje, odnosno

kodzaizdavanjesvakefakture,

kako bi ona prethodno bila fi-

skalizovana. Za to im, osim je-

dinstvenog matičnog broja,

treba i elektronski potpis. Po-

tomodobrenjePoreskeuprave

prikače na fakturu i sve to od-

nesuuPoreskuupravu.

Ukoliko padne sistem, poreski

obveznici koji žiralno plaćaju

moraju da fakture stavljaju u

knjigu izlaznih računa, koju

prethodno mora da ovjeri Po-

reska uprava. Prilikom storni-

ranja fakture ili grešaka prili-

komizdavanjaračuna,morase

proći ista procedura.

Ovakvo propisivanje obaveza-

će firme koje dnevno izdaju

više faktura da samo za dnev-

nu komunikaciju sa Poreskom

upravom zaposle posebnog

slzužbenika.

FAKTURE

Hrvatska jeprvazemljakoja je

uvelaelektronskufiskalizaciju

2012. godine i donijela zakono

tome, koji je dopunjen četiri

godinekasnije.Crnogorskina-

crt je, praktično, prepisani hr-

vatski zakon, uz nekoliko ino-

vacija. Prva inovacija je i tema

ovog teksta. Naime, hrvatski

propis i elektronska fiskaliza-

cija odnose se samo na promet

gotovinom, anenažiralni pro-

met, kaokodnas.Druga inova-

cija je što hrvatski propis po-

d r a z um i j e v a d a s e u

elektronskoj komunikaciji ko-

risti ,,osobni identifikacijski

broj“ onoga ko ispostavlja ra-

čun. Taj OIB imaju i građani i

kompanije i omogućeno je da

senjimepratesvestvarikojese

odnose na vlasnika OIB-a u

kompletnoj administraciji. U

našem zakonu uveden je je-

dinstvenimatični broj, jerOIB

nemamo, ali naš administra-

tivni elektronski sistem ne

prepoznajeJMB,paćeporeski

obveznici morati da imaju i

elektronski potpis, odnosno

dodatnetroškovezatajsoftver.

Dodatne troškove imaće i svi

vlasnici fiskalnih kasa, koji će

sada morati da kupe kompju-

tere za direktnu komunikaciju

sa Poreskom upravom. Isto-

vremeno, bez posla će ostati

ekskluzivni nabavljač pore-

skih kasa, ali i svi koji su ih ser-

visirali.

Obveznici ovog zakona nijesu

oni koji prodaju karte u put-

ničkom prometu, koji žive od

prodaje vlastitog voća i povrća

na tezgama, bave se otkupom

poljoprivrednih proizvoda,

univerzalnim poštanskim

uslugama,bankarskimusluga-

ma, prodaju struju, vodu ili

plin i igrama na sreću.

J.R.

PODGORICA

-Mini-

starstvoekonomije

objavilo je juče javni po-

zivdistributerima/in-

stalaterima i građevin-

skimkompanijama za

učešćeuprogramu

Energetski efikasan

dom, koji ćebiti otvoren

do 15. septembra.

IzMinistarstva je saopšte-

no da će poziv za dostav-

ljanje pisma zainteresova-

nosti svim crnogorskim

bankamazaučešćeuovom

programu biti poslato do

kraja ove sedmice, kako bi

implementacija počela na

jesen.

Program će građanima

omogućiti podizanje be-

skamatnih kredita za ku-

povinu i ugradnju sistema

za grijanje na biomasu

(pelet i briket), izvođenje

radova na ugradnji termo-

izolacije na fasadi stambe-

nog objekta i za ugradnju

energetski efikasne fasad-

ne stolarije.

Ministarstvoćeza realiza-

ciju programa opredijeliti

120.000 eura. Građani će

moći da podignu kredit do

8.000 eura na šest godina,

s tim što će oni otplaćivati

glavnicu, a kamatu i na-

knadu za obradu Mini-

starstvo ekonomije.

S. P.

PODGORICA

- Prosječna likvidna sredstva

banakaumaju iznosila su945,6miliona eura,

što je 3,6odstovišenegouaprilu, pokazuju

podaci Centralnebanke (CBCG). Prosječna

likvidna sredstvaumaju suuodnosuna isti

mjesecprošle godineporasla 11,4odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u

cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili

iznad propisanih minimuma. Bilansna suma

banaka na kraju maja iznosila je 4,28 milijardi

eura i veća je 2,6 odsto nego na kraju aprila. Bi-

lansna suma je u odnosu na maj prošle godine

porasla 9,7 odsto. U strukturi aktive banaka, u

majusudominantnoučešćeod67,8odstoostva-

rili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana

sredstva i računi depozita kod centralnih bana-

kasa17,1odsto,dokse15,1odstoodnosilonapre-

ostale stavke aktive. U strukturi pasive, domi-

nantno učešće od 78,8 odsto ostvarili su

depoziti,nakonkojihslijedikapitalsa11,8odsto,

pozajmice sa 6,2 odsto. Ukupan kapital banaka

iznosio je 504,8miliona eura i bilježi rast od0,3

odsto na mjesečnomnivou i 1,2 odsto na godiš-

njemnivou.

S. P.

odluku Privrednog suda

tečaj

ljine

- Otvaranje stečaja nad Op-

štombolnicomMeljineznači-

lobiprijavljivanjedobavljačai

kreditorakaostečajnihpovje-

rilaca, što bi dovelo i do pre-

stanka poslovanja Bolnice

Meljine. Zato smatramo ne-

odgovornim i nesavjesnim

postupke Elez, koja je u oba

preduzeća odgovorno lice -

dodaje se u saopštenju.

Stečaj u preduzeću Meljine

kompleks, kako su precizirali,

znači i prekid sudskog po-

stupka koji je u toku, sve do

okončanja stečaja.

- Ukoliko postupak stečaja ne

bude obustavljen, ovakvim

postupanjem Privrednog su-

da i Elez nastaće nesagledivo

loše posljedice po opštinu

Herceg Novi, sistem javnog

zdravstva, zaposlene u kom-

panijama Meljine kompleks i

Opšta bolnica Meljine i drža-

vuCrnuGoru-reklisuizAtlas

grupe i dodali da nijesumogli

damodernizuju bolnicu jer je

tadašnja lokalna administra-

cija dvije godine odugovlačila

usvajanjeplanskogdokumen-

ta, zbog čega ih je napustio ta-

dašnji strateški partner. Ista-

kli su da su u posljednjoj

decenijiuložilivišeod32mili-

ona eura, plus 25 miliona za

objekte i zemljište. Ocijenili

su da je jasno da će konzorci-

jumu morati da bude nado-

knađen sav uloženi kapital.

-Imajući u vidubroj dana blo-

kade računa dužnika, kao i vi-

sinu iznosa blokade, sud za-

ključuje da je na strani

dužnika nastupila trajnija

nesposobnost plaćanja u smi-

slu člana 12 Zakona o stečaju i

da je ispunjen jedan od dva

stečajna razloga - navodi se u

rješenju sudije Jovanića. Sud

jepozvaopovjeriocedauroku

od 30 dana prijave potraživa-

nja. Prvi sastanak povjerilaca

zakazan je za 25. septembar,

dok će ročište za ispitivanje

potraživanja biti održano tri

dana kasnije.

Iz Ministarstva finansija Po-

bjeda nije mogla dobiti infor-

maciju da li će taj resor u na-

rednom periodu preuzeti

finansiranje Bolnice Meljine

zbog, kako nam je saopšteno

iz PR službe ovog ministar-

stva, kolektivnog odmora.

Vlada je prije godinu i po po-

krenula sudski spor za raskid

ugovora sa Atlas grupomkoja

jevlasnikBolniceMeljine, na-

kon inicijative Skupštine op-

štine Herceg Novi jer je, kako

je saopšteno, kompanija Duš-

ka Kneževića od ugovorom

predviđenih 119 u Bolnicu

uložila trimiliona eura.

Ž.K–S.P.

Akumulirani

gubitak

Bolnice 14,8

miliona

Kompanija Meljine kom-

pleks ima akumulirani

gubitak od 2,7 miliona

eura, a prošlu godinu

završila je uminusu od

233,6 hiljada eura. Pore-

ski dug kompanije je 80

hiljada eura, a ima jednog

zaposlenog. Ovoj irmi

račun je blokiran od 7.

aprila 2016. godine. Osni-

vači kompanije su Invest

banka Montenegro, Atlas

banka, Specijalna bolnica

za interne bolesti ,,Sveti

Nikola“ iz Kraljeva i irma

Atlas Cap.

Akumulirani gubitak Bol-

nice Meljine je 14,8milio-

na eura, a prošlu godinu

je završila sa gubitkom

od 2,3 miliona eura.

Bolnica je u blokadi za

196,8 hiljada eura, a ima

poreski dug od 1,36milio-

na eura. Na kraju godine

imali su 168 zaposlenih.

U susret javnoj raspravi o nacrtu zakona o skalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Svaka fakturaćemorati na

odobrenjeuPoreskuupravu

Naš nacrt

zakona je

prepisan od

Hrvata, koji

su prvi 2012.

godine uveli

elektronsku

skalizaciju,

ali kod njih

se odnosi

na plaćanje

gotovinom, a

kod nas i na

žiralno plaćanje

Likvidna sredstva945,6miliona

nog puta Podgorica – Nikšić,

neposrednouzrječicuCrkov-

nicu, pritoku Sušice. Gradnja

objekta je planirana na uzvi-

šenomkamenitomdijelu,dok

bi livada ostala za planirane

zasade voćnjaka.

Objekat vinarije namijenjen

je proizvodnji rakije uz do-

datne ugostiteljske sadržaje,

kao što su rakijski bar, degu-

stacioni prostori i restoran sa

kuhinjom. Radi se po princi-

pima dvoetažne proizvodnje.

Na prizemnoj etaži koja se

nalazi uz postojeću ulicu je

planirana glavna proizvod-

nja: doprema, fermentacija,

pečenje rakije, prepek, prvo

sazrijevanje i odležavanje. Na

suterenskoj etaži planirano je

sazrijevanje i odležavanje ra-

kije. Na ovoj etaži se takođe

nalaziprostornamijenjenpo-

gonuzapunionicu,čepovanje

i etiketiranje flaša. Spolja se

nalazi betonski bazen za dži-

bru,kojisepovremenoprazni

i materijal odvozi na kompo-

stiranje (rupa u zemlji prila-

gođena anaerobnomprocesu

kompostiranja, pretvaranja

džibre u plemenito organsko

đubrivo) u okviru imanja. Na

gornjoj etaži nalaze seuprava

i poslovanje, koje čine kance-

larije ekonomata, velika sala

za sastanke i dva velika pro-

stora za upravu i goste tokom

rakijskih tura.

-Prijemniobjekat izgledakao

da se sprema ili da je već za-

plovio. Privezan za kopno sa-

mo tankom vezom, kao kada

neki golemi prekookeanski

brod zavežete kanapom, tu je

alimalomu treba da otplovi –

piše u idejnomrješenju.

Ideja da se naglasi dostu-

pnost, vizuelna prisutnost

procesaproizvodnjeuenteri-

jeru ostvarena je posebnim

konceptom prostora između

stakala. Proizvodnja je odvo-

jena uskimpoluatrijumomsa

pogledom na baštu. Prema

jugu je formirana veranda na

koju izlaze svi sadržaji od ku-

hinje,degustacije,bara,resto-

rana, proizvodnje.

- Planirano jeda seova veran-

da u budućnosti poveže sa pi-

varom, tako da tek u buduć-

nosti ova ideja dostupnosti,

dobija pravi karakter sa no-

vom proizvodnjom čineći ta-

ko mali manufakturni sred-

njovjekovni grad, na što se

hoće referirati u nekom soci-

opsihološko-romantičnom

karakteru – navodi se u idej-

nomrješenju.

S. P.

Javni poziv za učešće u programu

Energetski e kasan dom

Prijavedo 15. septembra

Poreskauprava

BolnicaMeljine