Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

Ekonomija

BEOGRAD/PODGORICA

-

Kontroloru letanabeograd-

skomaerodromu ,,Nikola

Tesla“ suspendovana jedo-

zvola jer su24. junaove go-

dine avionMontenegroer-

lajnza ,,embraer“ imanja

letilica ,,pajper“bili bliže je-

dandrugomnego što jepro-

pisano. Zbogpropusta tog

kontroloranije izdata infor-

macijapilotimaoprisutno-

sti jednog i drugogna aero-

dromuBeograd, javljaju

beogradskimediji.

Izvršni direktor Centra za

kontrolu letjenja Beograd

BrunoGenal jekazaoda se sve

dešavalo nad aerodromom

Beograd, anenadNovimBeo-

gradom, kako su ranije javili

mediji. Direktor SMATSA

(Kontrola letjenja Srbije i Cr-

ne Gore) Predrag Jovanović

kaže da su njihovi bezbjedno-

sni standardi visoki, da nije

došlodougrožavanjabezbjed-

nosti, ali da događaj obrađuju

kako bi izvukli pouke.

- Kontrolor je udaljen sa rad-

nog mjesta, događaj istražuje

naš Sektor za bezbjednost i

kvalitet. Kontroloru koji je,

ipak, preživio stres pružena je

pomoć naših psihologa, u

skladu sa procedurom za

upravljanje stresom - rekao je

Jovanović.

Dodao je da je Služba za ljud-

ske resurse obavila razgovor

sa kontrolorom letjenja, da je

on upućen na vanrednu pro-

vjeru zdravstvene sposobno-

sti, te da jeDirektorat civilnog

vazduhoplovstva, u skladu sa

svojim ovlašćenjima, izvršio

inspekcijski nadzor, suspen-

dovao dozvolu kontrolora le-

tjenja i naredio vanrednupro-

vjerustručneosposobljenosti.

- Pored toga, ja samzbog ovog

slučaja i nekihprethodnihpo-

java smijenio direktora orga-

nizacione jedinice - rekao je

Jovanović.

Za sticanje dozvole kontrolo-

ra letjenja zahtijeva se srednja

stručna sprema i završena

obuka koja se sastoji od teorij-

skih modula i od praktične

obuke sa instruktorima, koja

traje četiri godine.

R. E.

HERCEGNOVI

-Konzorci-

jumvlasnikaMeljinekom-

pleksa, učijemjevlasništvu

OpštabolnicaMeljine, ospo-

rićepredPrivrednimsudom

uvođenje stečajau tukom-

paniju, saopšteno je izAtlas

grupe. USindikatubolnice

ističudabolnicanijeu steča-

ju, apojedini zaposleni sena-

dajuda ćeuvođenje stečajau

Meljinekompleks biti uvod

urješavanjeproblemau toj

bolnici.

BLOKADA

Predsjednik Privrednog suda

sudija Blažo Jovanić uveo je 9.

avgusta stečaj u kompaniju

Meljine kompleks, u čijem je

vlasništvu Opšta bolnica Me-

ljine, zbog dvogodišnje bloka-

de računa za 349,5 hiljada eu-

ra . St eča j j e uveden na

prijedlog izvršne direktorice

Olivere Mihajlović-Elez, koja

odoktobra 2016. nijemogla od

kompanije da naplati 19 hilja-

da eura na ime neizmirenih

zarada, poreza i doprinosa. Za

stečajnog upravnika određen

je SašaZejak.

- Razloga za osporavanje ima

više, a osnovni je da predstav-

nikkonzorcijumavlasnikanije

pozvan na ročište na kojem se

odlučivalooprijedloguzauvo-

đenje stečaja i što je direktori-

ca Bolnice Olivera Elez takav

prijedlog dala bez prethodne

komunikacije sa vlasnicima.

Zbog toga će biti pokrenut po-

stupak za utvrđivanje odgo-

vornosti direktorice - navede-

no je u saopštenjuAtlas grupe.

Iz Sindikata zaposlenihBolni-

ce poručuju da se stečaj ne od-

nosi na Opštu bolnicuMeljine

jer su 2011. od jednog pravnog

subjekta formirana dva i ona

posluje kao samostalan pravni

subjekt.Kakoobjašnjavapred-

sjednica Sindikata Slavica

Drobnjak, od cjelokupne kva-

drature koju pokrivaju ta dva

pravna subjekta dvije trećine

pripadaju kompleksuMeljine,

a jedna trećinaBolnici.

- Znači, Bolnica nije u stečaju,

većMeljinekompleks,kojene-

ma pravnog dodira sa ovom

bolnicom. Bolnicanastavljada

funkcioniše kao i do sada, rad-

nici ćedobiti plate i nadamo se

da će u nastavku doći do rješe-

nja situacije - kazala je Drob-

njak i dodala da problemi koji

pritiskaju bolnicu već duže ni-

jesudo kraja riješeni.

- Sve je u postupku, a moja je

pretpostavka da bismo trebali

raditi u okviru javnog zdrav-

stva –navela jeDrobnjak.

Predstavnici konzorcijuma

Meljine kompleks i Bolnice

Meljinetvrdedasuootvaranju

stečaja u preduzeću saznali iz

medija.

- Što znači da direktorica Bol-

nice nije ispunila svoju zakon-

sku obavezu da izvijesti osni-

vače kompanije ookolnostima

koje su relevantne za dalje po-

slovanje bolnice - navodi se u

saopštenju.

Iz Atlas grupe su kazali da je

konzorcijum, od kada je 2008.

godinekupiozemljište i objek-

te Meljine kompleksa, o svom

trošku finansirao funkcionisa-

nje bolnice i izdvajao dosta

novca, jer odnaplaćivanjame-

dicinskih usluga od Fonda

zdravstvanijebilomogućepo-

kriti ni polovinu izdataka.

- Sve vrijeme smo od naših

sredstava održavali Bolnicu,

svjesni da Herceg Novi nema

drugu i da je Bolnica Meljine

jedino mjesto gdje Novljani

mogu dobiti punumedicinsku

zaštitu - kaže se u saopštenju.

OČEKIVANJA

Načelnik ginekološko-akušer-

skogodjeljenjaBolnicedoktor

Slobodan Bulatović smatra da

je uvođenje stečaja u Meljine

kompleks uvod u rješavanje

problema.

-Mislimdaćenatajnačindase

sprovedereorganizacijaidaće

država da preuzme brigu o vo-

đenju rada Bolnice. Očekuje-

mo da je ovo povoljno rješenje

zazaposlene–kazaojeBulato-

vić.

Iz Atlas grupe su upozorili da

stečaj u kompaniji Meljine

kompleks može imati više-

struku štetu, jer može dovesti

do stečaja i u Bolnici Meljine,

koja je zavisno preduzeće sa

značajnimfinansijskimobave-

zama.

PODGORICA

- Podgorička

firmaKapitalMizgradićeu

Bandićima, udanilovgrad-

skoj opštini, vinariju ,,Ka-

menomore“ sapratećimsa-

držajima. KapitalMjedobio

saglasnost na idejno rješenje

ovogobjektaodv.d. glavnog

državnog arhitekteDušana

Vuksanovića. Osnivač i iz-

vršni direktor firmeKapital

MjeRadeGolović.

Projektant ovog objekta je

podgorička firmaCema, čiji je

osnivač i izvršni direktor

Zdravko Dragaš. Lokacija se

nalazi nedaleko od magistral-

PODGORICA

-Mjesečna

inflacijau julu,mjerenahar-

monizovanimindeksompo-

trošačkihcijena (HICP),

iznosila je0,6odsto, auod-

nosuna istimjesecprošle

godine tri procenta, saop-

šteno je izMonstata.

Najveći uticaj na mjesečnu

stopu inflacije imali su rast ci-

jena usluga smještaja, povrća,

usluga ishrane u ugostitelj-

stvu,mesa, voća,mlijeka, sira i

jaja i žestokihalkoholnihpića.

Posmatrano po glavnim gru-

pama, mjesečni rast cijena za-

bilježen je u grupama hoteli i

restorani 3,9 odsto, hrana i be-

zalkoholna pića 0,5 odsto,

zdravlje 0,2 odsto i alkoholna

pića i duvan0,1 odsto.

Pad cijena zabilježen je u gru-

pama odjeća i obuća i prevoz

po 0,9 odsto, namještaj, opre-

ma za domaćinstvo i rutinsko

održavanje stana 0,4 odsto,

rekreacija i kultura 0,4 odsto,

komunikacije 0,2 odsto, kao i

ostala dobra i usluge 0,1 odsto.

S. P.

SMATSA i Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Srbije na nogama zbog

opasnosti u kojoj se našao avionMA na beogradskomaerodromu

Podaci Monstata za jul

Mjesečna inflacija0,6odsto

Vlasnici Meljine kompleksa najavili da će se žaliti na

Atlas grupa: U

će i BolnicaM

Iz Atlas grupe su upozorili da stečaj

u kompaniji Meljine kompleks

može imati višestruku štetu, jer

može dovesti do stečaja i u Bolnici

Meljine, koja je zavisno preduzeće sa

značajnim nansijskimobavezama

25

miliona eura, koliko supla-

tili Bolnicu, izAtlas grupe

traže nazad

Podgorička rma Kapital Mdobila saglasnost v.d. glavnog državnog arhitekte

UBandićimagradevinariju ,,Kamenomore“

Objekat je namijenjen proizvodnji rakije uz rakijski bar, degustacioni prostor i restoran. Planirano je da se u

budućnosti poveže sa pivarom, čineći takomali manufakturni srednjovjekovni grad, navodi se u idejnom rješenju

Suspendovanadozvola

kontroloru leta

MAnabeogradskomaerodromu

Render vinarije

Minimalnakorpa638eura

Monstat je procijenio da je za minimalnu potrošačku korpu u

julu trebalo 638,3 eura, što je 0,3 odsto više u odnosu na jun.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 262,9 eura, što

je rast od 0,7 odsto u odnosu na jun.

S. P.