Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

Danna-

kon što jepotpredsjednik

Pokreta zapromjene

BrankoRadulović građa-

ne i političkuelituuCrnoj

Gori pozvaonadogovor

oko stvaranjaosnova

za izgradnju

„društva skla-

da, progresa i

vječnuCrnu

Goru“, lider

Demokrat-

skenarodne

partijeMi-

lanKneže-

vićpojasnio

jeda to, za-

pravo, pred-

stavljapozivza

formiranje teh-

ničkevlade i ras-

pisivanje ,,prvih

fer i slobodnih

izbora“.

Knežević jeu izja-

vi zaPobjedunaglasio i da je

to inicijativakompletnog

Demokratskog fronta, ane

tekpojedinačni istupBran-

kaRadulovića.

– Riječ je o inicijativi koja se

odnosi na formiranje tehnič-

ke vlade i raspisivanje prvih

fer i slobodnih izbora u Crnoj

Gori, koji bi proistekli iz te

tehničke vlade. To je ujedno i

zajednički stav svih konstitu-

enataičlanovaDemokratskog

fronta – pojasnio je Knežević

zaPobjedu.

Komentarišući inicijativu

Branka Radulovića, poslanik

Demokratske partije socijali-

sta Predrag Sekulić podsjeća

da je ta stranka u više navrata

nudilainudiotvorenurukuza

sporazum koji doprinosi sve-

muonomštosupozitivnipro-

cesi uCrnoj Gori.

– Što se tiče DPS-a, nema po-

trebe da nas bilo ko poziva za

takve i slične inicijative. Sve

što je DPS do sada radila u

svom političkom djelovanju

bilo je upravo na fonu stvara-

nja stabilnog demokratskog

društva, društva jednakih

šansi, društvakojećeprevazi-

ći sve one decenije koje smo

proveli u lošim ekonomskim

uslovima i kao država bivše

Jugoslavijeiranije.Apsolutno

nema potrebe da nas bilo ko

podsjeća na ono što je naša

obaveza kao najjače partije.

Ali nama ne trebaju nikakva

uslovljavanja i ultimatumi. I

parlamentarni i predsjednič-

ki i lokalni izbori pokazali su

svu snagu DPS-a, ali i sve sla-

bosti našihkolega izopozicije

–kazao je Sekulić zaPobjedu.

Onocjenjuje i kako jeRadulo-

vić inicijativu o dijalogu pr-

venstveno trebalo da uputi

svojimkolegama iz opozicije.

–Što se tičeDPS-a i vladajuće

koalicije, tu nema nikakvih

problema,alištosetičekolega

izopozicije,njihoverazlikesu

nepremostive – dodao je Se-

kulić.

Sekulić napominje i da su ta-

kve i slične ideje Pokret za

promjene i dovele tu gdje je-

ste jer, kako kaže, da im nije

bilo prosrpskih partija, PZP

danas ne bi bio parla-

mentarna stranka.

- Čini mi se da profesor

Radulović zaboravlja

dajeDemokratskifront

u nekoliko navrata

pokušavaoda

nasilno, pu-

tem ulice i

protesta,

promijeni

vlast u Cr-

noj Gori.

Mislimda

je vrijeme

da svi oni

z a j e d n o

shvate da se

u l i com ne

mijenja vlast,

da ne postoji

mogućnost

da se poni-

šte demo-

kratski pro-

cesi u Crnoj

Gori. Što prije to shvate, tim

prije će naći svoje pravo mje-

sto na političkoj sceni Crne

Gore. Moguće da su ovakvi i

slični ispadi tu samo da bi po-

punili neku ljetnju prazninu,

aliopet,činimisedanedopri-

nose niti demokratskim pro-

cesima, niti ozbiljnosti opozi-

cije – zaključio je Sekulić.

Generalni sekretar Demo-

kratske Crne Gore Boris

Bogdanović nije želio da ko-

mentariše inicijativu pot-

predsjednikaPokretazapro-

mjene. On je naveo da je

principijelni stavDemokrata

da ne komentarišu bilo ka-

kve prijedloge koji dolaze iz

Demokratskog fronta.

Đ.ĆORIĆ

PODGORICA

USpoljno-

političkomodboruamerič-

kogSenataučetvrtakćebiti

održanpretres opotvrdi no-

minacijeDžudi Rajzing

Rajnke zanovuameričku

ambasadorkuuCrnoj Gori.

Rajnke je karijerni službenik

Sekretarijata za ekonomiju, a

više od tri decenije je služila

kaostrateg ipromoteramerič-

kih ekonomskih interesa ši-

rom svijeta, posebno u Evropi

i jugoistočnoj Aziji, navodi se

na sajtuBijele kuće.

Služila je u šest misija Sjedi-

njenih Država u inostranstvu,

uključujući i trgovinskemisije

u Indiji, Filipinima i Tajlandu.

Rajnkebinapoložajuambasa-

dorke trebalo da zamijeni

Margaret EnUeharu.

Na pretresu će se raspravljati i

o nominacijama za američke

ambasadore na Kosovu, u Al-

baniji, Sloveniji iMoldaviji.

R.P.

PODGORICA

Američki

predsjednikDonald

Trampnazvao je crno-

gorskogpremijeraDuška

Markovića „cmizdravom

propalomku*kom«

(WhinyPunkBitch) na-

konobjavevideaukojem

TrampodgurujeMarko-

vićanaprošlogodišnjem

NATOsamitu, navodi u

svojoj knjizi bivša savjet-

nicauBijeloj kućiOmaro-

saManigoltNjumen.

Ona u svojoj knjizi ,,Unhin-

ged: An Insider’s Account

of the Trump White Hou-

se“ navodi da je svom biv-

šem šefu postavila pitanje

nakon što se pojavio video

na kojemje odgurnuoMar-

kovića.

– Pitala sam ga: ,,Nastupio

si malo agresivno. Zašto si

to uradio“, piše u knjizi

Njumen – prenose američ-

kimediji.

– O, on je samo cmizdrava

propalaku*ka, odgovorioje

Tramp – navodi autorka

knjige ,,Unhidged“.

Video incidenta odmah je

postao viralan, a korisnici

društvenihmrežaosuđivali

su način kako seTramp gu-

rao ispred svjetskih lidera

da bi izbio u prvi plan to-

komfotografisanja.

Knjiga je objavljena juče, a

posvećena jeperiodukoji je

autorka provela uTrampo-

voj administraciji.Otpušte-

na je20. januara2018. godi-

ne.

OmarosaManigoltNjumen

proslavila se zahvaljujući

učešću u rijaliti programu

„Šegrt (The Apprentice)“

DonaldaTrampa.

Ona je u tajnosti snimala

razgovore sa predsjedni-

kom, za koga je, počevši od

januara 2017, radila u Bije-

loj kući kao direktorka za

komunikacije kancelarije

za javne i međuvladine po-

slove.

– Neću biti ućutkana. Neće

me uplašiti. Neće me zlo-

stavljati Donald Tramp –

rekla je Njumen, prenosi

AP.

Knjigu ,,Unhidged“ ame-

rički mediji su prokomen-

tarisali kao „11 sočnihaneg-

dota“ izživotauBijelojkući

uz američkogpredsjednika

DonaldaTrampa.

R.P.

PODGORICA

Poslanici

SkupštineCrneGorekoji ne

stanujuuPodgorici za zakup

stanauglavnomgradu, za

petmjeseci ove godine, po-

trošili su iz skupštinskog

budžetaukupno4.950eura,

dok su troškovi noćenjauho-

teluod 1. januarado3. jula

iznosili 3.659eura– saopšte-

no jePobjedi izparlamenta.

Pravonanadoknadunaimeza-

kupa stana u ovoj godini, pre-

ma podacima u koje je Pobjeda

imala uvid, koristila su tri po-

slanika – Adrijan Vuksanović

iz HGI, Ervin Bajramspahić iz

BS i BrankoČavor izDPS-a.

- Njima je u prvoj polovini go-

dine isplaćivananadoknadana

ime zakupa stana u iznosu od

330 eura na mjesečnomnivou.

Za pet mjeseci isplaćeno je

1.650eurapoposlaniku–saop-

štenonamje iz Skupštine.

Pravonaplaćenihotelskismje-

štaj u Podgorici u ovoj godini

koristila su četiri poslanika.

Noćenje u glavnom gradu po-

slanika DPS-a Danijela Živko-

vića od januara do jula najviše

je koštalo Skupštinu, i to 1.531

euro. Troškovi po istom osno-

vu i za isti periodMirsadaMu-

rića iz DPS-a iznosili su 1.038

eura, a Bogdana Fatića iz DPS-

a 934 eura. Najmanje je za no-

ćenje u hotelu potrošio Luiđ

Škrelja izDPS-a, i to 155 eura.

- Svi iznosi uplaćeni su Deme-

tra tursu, ponuđaču sa kojimje

zaključen ugovor za nabavku

usluga noćenja u hotelu za po-

slanike – saopšteno je Pobjedi

iz Skupštine.

Poslanicimakojima jeprebiva-

lište udaljeno odmjesta zasije-

danja Skupštine najmanje 50

kilometara obezbijeđeno je,

shodno Odluci o ostvarivanju

prava na nadoknadu troškova

za smještaj, noćenje u hotelu

koji se bira na osnovuprethod-

nog otvorenog postupka javne

nabavke. Poslanici, umjestoto-

ga, imaju pravo na mjesečnu

nadoknadu od 330 eura na ime

zakupa stana u mjestu zasije-

danja Skupštine i njenih rad-

nih tijela.

Poslanici koji koriste službeni

auto u prvih pet mjeseci ove

godine potrošili su za gorivo

5.372 eura – saopšteno je Po-

bjedi iz Skupštine.

Prema podacima u koje je Po-

bjeda imala uvid, najviše je od

januara do juna u tu svrhu po-

trošio Luiđ Škrelja, i to 995 eu-

ra. Među poslanicima koji ko-

riste službeni auto, Miodrag

Vuković potrošio je za gorivo

637 eura, Željko Aprcović 638,

Halil Duković 560, Daliborka

Pejović 556, a Andrija Nikolić

470 eura. Iz skupštinskog

budžeta za troškove goriva za

Radula Novovića izdvojeno je

590 eura, Predraga Sekulića

545, a Suada Numanovića 347

eura. Nada Drobnjak potrošila

je svega deset eura.

Ukupni troškovi poslaničkih

klubova za gorivo za prvih pet

mjeseci ove godine iznosili su

2.271 euro. Najviše je potrošio

šef kluba DF-a Milutin Đuka-

nović,ito599eura,zatimpred-

sjednik kluba BS-Albanci za-

jedno-HGI Ervin Ibrahimović

–592eura, dok jeRaškoKonje-

vić, šef kluba SDP-a, za gorivo

potrošio467 eura.

Mićo Orlandić iz SD-a u ovu

svrhu potrošio je 547 eura, a

najmanji trošak za gorivo od

šefova poslaničkih klubova je

Miodraga Radunovića iz DPS-

a, i to 66 eura.

Poslanički klub Demokrata ne

koristi službeni auto, jer posla-

nici te partije bojkotuju parla-

ment odpočetka saziva.

I.K.

Iz Demokratskog fronta kažu da je inicijativa Branka Radulovića

poziv na formiranje tehničke vlade

Sekulić: Otvoreni

smozadijalog, ali

bezultimatuma

Apsolutno nema potrebe

da nas bilo ko podsjeća na

ono što je naša obaveza

kao najjače partije, ali nama

ne trebaju nikakva

uslovljavanja i

ultimatumi. I

parlamentarni i

predsjednički i

lokalni izbori

pokazali su

svu snagu

DPS-a, ali i sve

slabosti naših kolega iz

opozicije – kazao je

Sekulić

SKANDALOZNO:

Bivša savjetnica u Bijeloj

kući otkrila bahati komentar predsjednika

SAD nakon što je odgurnuo DuškaMarkovića

Senatski odbor

danasonominaciji

noveambasadorke

SADuCrnoj Gori

Skupština za smještaj poslanika koji nijesu iz Podgorice u ovoj godini izdvojila oko osam i po hiljada eura

Pravona zakupstanakoriste tri, a

hotelski smještaj četiri poslanika

PredragSekulić

MilanKnežević

Njumen:

Tramp

uvrijedio

premijera

CrneGore