Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

- Zamjenik

predsjednikaNove srpskede-

mokratijeSlavenRadunović

napisao jena svomFejsbuk

profiluda jekrajnjevrijeme

da „maliNapoleon“nebude

zvijezdavodiljauređivačkih

politikamedija.

-Pećinski nacionalisti, fašisti,

službeni zaštitnici Srba, profe-

sionalniopozicionari,radikalni

elementi, anti-NATO primitiv-

ci, druga strana DPS medalje,

samo su neke od formulacija

koje kukavice, koje ne smiju da

izgovorekosuištasu,koristeza

nas iz Fronta, kao izgovor za

prikrivanje činjenice da im je

PODGORICA

-Crnogorski

parlament trenutnonema

jasnopropisanuproceduru

za inicijative građanaka

Skupštini, niti jasnopropisa-

ne rokovekada trebadaod-

luči po timinicijativama, sa-

opštio jeDaniloKalezić,

koordinatorParlamentar-

nogprogramaMANS-a.

- To je veoma problematično i

zato treba raditi nadefinisanju

ove procedure. Dobili smo po-

dršku predsjednika Skupštine

da se formira administrativna

radnagrupa, kojabi se isključi-

vo bavila pitanjem procedure,

kako bi se taj mehanzam insti-

tucionalizovao - kazao jeKale-

zić. Kada je u pitanju kontrol-

na funkcija Skupštine, ona je u

proteklom periodu značajno

marginalizovana.

Kalezić jeobjasniodaSkupšti-

na svojim zaključcima može

direktno da utiče na rad izvrš-

ne vlasti.

- Iako je donijela 52 zaključ-

ka, institucije obično ne po-

stupaju po tim zaključcima,

jer nema političke volje, ali ni

normativnog okvira, niti in-

stitucionalizovanog meha-

nizma kojim bi Skupština

mogladanadgleda sprovođe-

nje sopstvenih zaključaka -

naveo jeKalezić.

R.P.

Optimizacija izbornog zakonodavstva počinje sa jesenjimzasijedanjemparlamenta

Radnagrupauoktobru, neće

biti jednostranihpoteza

PODGORICA

–Formira-

nje radne grupekoja će se

baviti optimizacijomiz-

bornog zakonodavstva

najrealnije jeočekivati u

oktobru– rečeno jePo-

bjedi nezvanično izSkup-

štine.

Zajednička radna grupa bi-

će formirana, kako nezva-

nično saznajemo, iako su

ocjene Demokrata da im je

neprihvatljiv prijedlog da

se radi samo „optimizacija

izbornog zakonodavstva“,

kako je topredložilaDPS.

– Očekujem formiranje za-

jedničke radne grupe. Po-

kušaćemo da nađemo do-

govor. Nećemo praviti

jednostrane poteze – kaže

Pobjedin izvor.

Najveća parlamentarna

partija uputila je inicijativu

za formiranje radne grupe,

nakon mjesec i po od za-

htjeva Demokrata i Ure da

seosnuje adhok radna gru-

Privremeni skupštinski

odbori institut su koji je

de inisan Poslovnikom

Skupštine. Članom 33 naj-

višeg skupštinskog akta,

privremeni odbor formira

se posebnomodlukom

Skupštine.

Odlukomo obrazovanju

privremenog odbora utvr-

đuje se zadatak i određuje

sastav tog tijela, kao i rok

za završetak zadatka. Pri-

vremeni odbor, po Poslov-

niku, prestaje sa radom

po obavljenom zadatku,

odnosno istekom roka za

koji je obrazovan.

Poslovnik

definiše

privremene

odbore

pa koja bi se bavila raznim

temama – od medijskih do

izbornih zakona i Sudskog

savjeta. Od zahtjeva Bečića i

Abazovića do podnošenja

inicijative DPS-a gotovo

svakodnevnoseodvijala igra

„gluvih telefona“ između

vlasti i opozicije, isključivo

putemmedija, jerDemokra-

teiUrabojkotujuparlament.

Jedni drugima slali su iste

poruke. DPS je neprestano

poručivala da je spremna za

dijalog o eventualnom for-

miranjuadhokradnogtijela,

ali u Skupštini, dok su De-

mokrate i Ura, sa druge stra-

ne, uporno uslovljavali svoj

povratak u parlament pri-

hvatanjem njihovog prijed-

loga.

Navikli da komuniciraju

izvan skupštinskih klupa,

Bečić i Abazović pisali su i

pismo. Uputili su ga Ivanu

Brajoviću, tražeći da šef par-

lamenta prihvati njihovu

inicijativu. Dobili su još jed-

nomisti odgovor –mjestoza

razgovor je uSkupštini.

KOMUNIKACIJA

Poslanički klubDPS-apreki-

nuo je takvu komunikaciju

konkretnim potezom - pod-

nio je inicijativu Kolegijumu

Skupštine za formiranje rad-

ne grupe za optimizaciju iz-

bornog zakonodavstva i op-

štih ambijentalnih uslova za

sprovođenje izbora.Uzobra-

zloženje da „kao najveća i

najodgovornija partija u Cr-

noj Gori“ želi da da najveći

doprinos u novoj radnoj gru-

pi. Inicijativa je bila prihvat-

ljiva Brajoviću, pa je poručio

da će radna grupa biti formi-

ranapočetkomjesenjegzasi-

jedanja.

Predsjednik Skupštine Braj-

ović poslao je jasnu poruku i

opoziciji - nijedan politički

subjekat više nije u prilici da

ucjenjuje i traži izgovore za

neučešće u unapređenju iz-

bornog ambijenta.

Opozicija je još jednomosta-

la podijeljena. Nijesu se sa-

glasili ni u tome da li će uče-

stvovati u budućoj radnoj

grupi koja će sebaviti temom

za koju su oni najviše zainte-

resovani – izbornim zakoni-

ma i uslovima za sprovođe-

nje izbora. Demokratski

front kazao je da je spreman

da učestvuje, ali traži „kon-

kretizaciju“ prijedloga, od-

nosno odgovor ko će biti u

radnoj grupi i koji će biti dje-

lokrug njenog rada. Front,

međutim, ima i važnijihtema

od izbornih zakona, pa će od

specijalnog državnog tužio-

ca Milivoja Katnića najviše

zavisitidalićeposlaniciDF-a

biti u radnoj grupi. Upozorili

su da će ponovo napustiti in-

stitucije ako se nastavi „pro-

gon lideraDF-a“, za štaoptu-

žujuKatnića.

SDP će, kako je najavljeno iz

te partije, učestvovati u rad-

noj grupi i smatra da je treba

formirati štoprije.Demokra-

te i Ura, međutim, nijesu sr-

dačno dočekale inicijativu

DPS-a. Iako nije odmah iza-

zvala njihovu reakciju, De-

mokrate su konačno saopšti-

le stav - prijedlog DPS-a

potpuno je neprihvatljiv, jer,

po njihovommišljenju, nije

dovoljno optimizovati izbor-

no zakonodavstvo, već treba

uraditi sveobuhvatnu izbor-

nui reformumedijskihzako-

na, naći održiva rješenja za

izbor članova Sudskog i Sa-

vjeta RTCG, zatim potvrditi

datumparlamentarnih izbo-

ra i dogovoriti datum održa-

vanja lokalnih izborauCrnoj

Gori.Demokratama jenepri-

hvatljivo i to što DPS predla-

že proporcionalni model za-

stupljenosti predstavnika

političkihsubjekata izvlasti i

opozicije, umjesto paritet-

nog odnosa opozicije i vlasti.

PRIJEDLOG

Očigledno je Bečiću i Abazo-

viću jedino prihvatljiv njihov

prijedlog - formiranje privre-

menogodboraod14članova, i

to šest imenovanih na prijed-

logparlamentarnevećine,pet

opozicije, a dva nevladinih

organizacija koje su ostvarile

javnu prepoznatljivost u

oblasti izbornog procesa.

Predložili suda uodborubu-

du zastupljeni predstavnici

svih poslaničkih klubova,

kao i parlamentarnihpolitič-

kihpartijakoje suučestvova-

lena izborima, ačijiposlanici

nepripadajunijednomklubu

poslanika, ukoliko to žele.

BečićiAbazovićpredložilisu

da, ukoliko je broj klubova

parlamentarnevećine ilipar-

lamentarne opozicije manji

od broja članova odbora koji

im pripadaju, kandidate do

tog broja predlaže klub po-

slanika sa najvećim brojem

članova, uz poštovanje prin-

cipa da nijedan klub poslani-

ka ne može imati više od tri

člana odbora.

I. KOPRIVICA

Funkcioner Nove reagovao na teze da su u Frontumahomprofesionalni opozicionari

Radunović: „Mali Napoleon“ da

nebudezvijezdavodiljamedija

zabranjenoda reagujunanevi-

đenu diskriminaciju srpskog

naroda, jezika, crkve - napisao

je u svom postu Slaven Radu-

nović. Prema njegovim riječi-

ma, neke NVO i mediji, koji

primaju naređenja sa istog

mjesta, bodre ih, tapšu po ra-

menima i ubjeđuju da su na

pravom putu. Bodre njih, ali

bogami i sebe. Svakimdanom,

bar neki od njih, shvataju da

suotišli predalekoupodršci.

- Krajnji je momenat da bo-

lesna ambicija, koju „ma-

lomNapoleonu“ podgri-

j av a j u d o j u č e

građanski i nacio-

nalno svjesni me-

diji, prestane da bude zvijezda

vodilja njihovih uređivačkih

politika. Predočima imse stva-

ra velika Albanija, a oni pričaju

opovampiranomčetništvu, ve-

likosrpstvu i 1918 – napisao je

Slaven Radunović, funkcioner

DF-a, na svomFejsbuk profi-

lu.

On jeporučio: „Ne lažitevi-

še ni sebe ni nas“.

-Vrijeđajunammitropoli-

ta u Svaču, albanski pred-

sjedniknamsesprdauoči

pantomimom iz Plava,

brišu granicu između

Albanije i Kosmeta, a vi

pričate o Draži - zaklju-

čio jeRadunović.

R.P.

Mreža za a rmaciju nevladinog sektora saopštila

Parlament nema

jasnuproceduruza

inicijativegrađana

Opozicija je još

jednomostala

podijeljena.

Nijesu se saglasili

ni u tome da li

će učestvovati

u budućoj

radnoj grupi

koja će se baviti

temomza koju

su oni najviše

zainteresovani

– izbornim

zakonima i

uslovima za

sprovođenje

izbora

Sa sjednice jednogod radnih tijela

SlavenRadunović