Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

CrnomGorom

ROŽAJE

Ministarstvo rada

i socijalnog staranjaobezbi-

jedilo jebesplatno ljetovanje

namoruza 140djece iz ro-

žajskeopštineuzrastaod se-

damdo 14godina. Prema ri-

ječimakoordinatora i

savjetnika za stručni radu

Centruza socijalni radNed-

žadaMurića, djeca ćebora-

viti uodmaralištuuBečići-

maod 16. do23. avgusta.

Radi seomališanimakojipoti-

ču iz siromašnihporodica, od-

nosno porodica koje su kori-

snici MOP, djeci bez roditelja

ili roditeljskog staranja, koji-

ma je to jedinstvena prilika da

borave namoru.

-Prema kriterijumima mini-

starstva, rožajskoj opštini za

ovugodinupripalo200mjesta

za boravak mališana na moru.

Nažalost, i pored naše iskrene

želje i preduzetih aktivnosti

da roditelji budu obaviješteni

o ovoj povoljnosti koju svake

godine sprovodi Ministarstvo

rada i socijalnog staranja po-

sredstvomCentra za socijalni

rad, da što veći broj mališana

kojidolazeizsiromašnihporo-

dica ljetuju na moru kroz ovaj

program, prijavljeno je svega

140 - rekao jeMurić.

F.K.

NedžadMurić

ROŽAJE:

Besplatno ljetovanje za osnovce

UBečićeotputovalo 140, a

bilo jemjestaza200djece

PETNJICA:

Otvorena izložba Prirodnjačkogmuzeja

Posebna jeCrnaGora

PETNJICA

IzložbaPrirod-

njačkogmuzeja ,,Posebna je

CrnaGora“nakonCetinja,

Nikšića i Podgorice sinoć je

otvorenauPetnjici. Direk-

torica teustanoveLidijaPo-

lovićkazala jeda jepostavka

osmišljena takoda sepred-

stavi bogatstvobio i geodi-

verzitetanašezemlje i njiho-

ve specifičnosti.

- Obaveza svih nas iz resora

kulture jeste da afirmišemo

kulturno i prirodno blago ko-

jim naša Crne Gora obiluje,

organizovanjemovakvihislič-

nih događaja. Posebno nam je

zadovoljstvo što je naša izlož-

ba dio jedne od najznačajnijih

kulturnih manifestacija ovog

kraja, „Bihorskog kulturnog

ljeta“ –kazala jePolović.

Ona je kazala da je na izložbi

prikazan samo dio bogatih

prirodnjačkih zbirki Muzeja,

od kojih svaka na svoj način

priča o jednom segmentu pri-

rodnogbogatstva. Posebanak-

cenat jenaendemičnimi rijet-

k im v r s t ama ko j e su u

svjetskim biološkim krugovi-

maprepoznatekaocrnogorski

simboli.

Slike će u holu Centra za kul-

turu biti izložene do 28. sep-

tembra, svakog radnog dana

odosamdo 16 časova.

C.G.

PRIRODAUSLIKAMAIEKSPONATIMA:

SinoćuPetnjici

BAR

Uokviruposebnog

akcionogplana za sprovo-

đenje fitosanitarnihmjera,

koje sa ciljemsuzbijanja cr-

venogpalminog surlaša

sprovodiMinistarstvopo-

ljoprivrede i ruralnog ra-

zvoja, protiv te štetočine su

13. i 14. avgusta tretirana i

stablauBaru.

Inžinjerkahortikulture, direk-

torkasektoraGradskozelenilo

u Komunalnimdjelatnostima,

Mira Prentović kaže da je

injektiranje palmi - endotera-

pija - urađeno na 130 kanar-

skihpalmikoje,premapravilu,

imaju visinudeblametar i po.

- Stabla su tretirana na šetali-

štuMarine, naŠetalištukralja

Nikole, sa lijeve strane šetali-

šta i u krugu dvorskog kom-

pleksa (uParkukraljaNikole i

parku pored Doma kulture) -

navela jePrentović.

OVLAŠĆENJE

I radoveuBaru je izvela firma

,,Žožeta“ iz Herceg Novog,

koja ima ovlašćenje resornog

ministarstva da taj zahtjevan

posaoobaviusvimgradovima

Crnogorskogprimorja gdje je

ta štetočina napala atraktivna

stabla.

- Prilikom injektiranja kori-

šćeno je sredstvo ,,revive“ ko-

je je nakon testiranja po stan-

dardimaEUregistrovano kao

preparatsauskomnamjenom

i produženimdejstvom. Isku-

stvo zemalja u kojima je kori-

šćeno (Francuska, Turska) je

pozitivno i spašeno je 80 od-

stopalmi.

Prentović napominje da se

primjenom tog postupka

smanjuje broj hemijskog tre-

tiranja palmi - tzv. naliva-

njem, kojeseuBaruinačepri-

mj enjuj e. U gradu pod

Rumijom ima još oko 150 ka-

narskih palmi visokog rasta

na javnim zelenim površina-

ma koje bi se mogle na ovaj

načinzaštititi odcrvenogpal-

minog surlaša.

STATISTIKA

Ta štetočina je od 2015. godi-

ne, kada je registrovana u Cr-

BAR:

Završen tretman palmi protiv crvenog surlaša

Zaštićeno 130stabala,

još 150primiće terapiju

Prilikom

injektiranja

korišćeno je

sredstvo ,,revive“

koje je prošlo

testove Evropske

unije. Iskustvo

zemalja u kojima

je korišćeno

je pozitivno i

spašeno je 80

odsto palmi

ZELENILOJEOBILJEŽJEGRADA:

DvorackraljaNikole

Crveni surlaš je od

2015. godine, kada je

registrovanuCrnoj

Gori, uBarupotpuno

uništio sedampalmi.

Na dvije je urađena

dendrohirurgija, dok

još za tri postoji sumnja

da ih je napao surlaš

Postupak injektiranja se sprovodi tako da se palme buše

sa sve četiri strane i u te otvore se ubrizga insekticid kojeg

potompalma svojim sokompovuče u krošnju. Palme se na

ovaj načinin tretiraju jednomgodišnje.

Metoda

noj Gori, uBarupotpuno uni-

štila sedampalmi. Na dvije je

urađenadendrohirurgija,dok

još za tri postoji sumnja da ih

je napao surlaš. Cijena tre-

tmana je 120 eura po palmi za

pravne subjekte, dokprivatna

lica treba da izdvoje130 eura

po stablu.

U Baru ima 1.360 palmi. Nije

im surlaš jedini neprijatelj -

oko 150 je stradalo od poslje-

dica jakogmraza i ekstremno

niskih temperatura koje su

početkom prošle godine po-

godileCrnogorsko primorje.

V.K.V.

BUDVA

Izbudžetaopšti-

nebiće finansirani projekti

25nevladinihorganizacija.

Kako jeobjavljenona sajtu

opštine, za tunamjenu iz-

dvojeno je68.331 eura, ane-

raspoređeno jeostalo 1.669

eura.

Komisija za raspodjelu sred-

stava nije nevladinim organi-

zacijama odobrila cjelokupne

iznose koje su tražile.

Najviše novca dobila je NVO

Gradska muzika, 6.000 eura

za projekat ,,Gradska muzika

Budva - novi instrumenti za

novu generaciju muzičara“,

čijaćerealizacijatrajati90da-

na.Takođe,organizacijajena-

veladaćekrozdonacijedobiti

6.620eurakojećeobezbijediti

članovi orkestra i drugi izvori.

Feštađuni su dobili 5.000 eu-

ra, a ta NVO tražila je za svoj

projekat 21.889 eura. Organi-

zaciji ženaBudveodobreno je

1.650, a tražili su2.900 eura.

NVOHarmonijadobiće3.300,

a tražili su 6.000 eura. Grad-

ska muzika je od traženih

12.260 eura dobila 6.000.

NVO KUC Stara Budva odo-

breno je 3.500, a tražili su

10.000 eura; Književnomklu-

bu ,,Stefan M. Ljubiša“ odo-

breno je 3.000, a tražili su

6.530; Infomontu jeodobreno

1.500(2.829),Maslinadi 3.400

eura (9.620). NVOArsNova je

dobila 1.700 (3.220), Royal

ballet of Montenegro 5.700

(1.000), Paštrovačka lovačka

organizacija 2.000 (24.031),

Društvo za kulturni razvoj

BAUO dobilo je 2.300 (9.458

eura).

NVO Buljarica art dobila je

2.320 a tražila je 11.640 eura,

a Za druga Petrovac od traže-

nih6.600dobila je2.200eura.

NVO Talas dobila je 1.350

(7.330eura). Lovačkoj organi-

zaciji Primorje odobreno je

3.146, a tražila je 14.686 eura,

za projekat ,,Sanacija lovač-

kog doma u selu Stanjevići

iznadBudve“. Fondaciji Bud-

va je odobreno 1.400 a tražila

je 4.180 eura.

Naziv projekta NVO Sedma

sila mladih je ,,Krug aktivnih

mladih Budve dva“. Ona je

tražila 7.050 eura, a dobila je

1.500. NVOBure i olujedobila

je 175 a tražila je 4.525 eura.

Paštrovački Almanahdobio je

2.300, a tražio je 8.300 eura.

Za NVO Puževa kućica naziv

projekta je ,,Stručna podrška

djeci i mladima sa smetnjama

u razvoju“. OvaNVOdobila je

5.360 eura, a tražila je 14.228.

Za Udruženje pčelara Budve

odobreno je 4.000, a ta NVO

tražila je 20.000 eura.

NVO Feral dobila je 3.500 eu-

ra, a tražila je 11.462 eura.

Nevladina organizacija Urba-

ni kult tražila je 106.450 eura

zaprojekte,,PetrovacJazzFe-

stival 2018. godine“ i ,,Monte-

negro Reggae Sun festival

2018.godine“.Odobrenoimje

ukupno 7.200 eura.

ProjektikojerealizujeNVOće

trajati od četiri dana do godi-

nu.

M.N.

BUDVA:

Opština će projekte 25 nevladinih organizacija podržati sa 68.331 euro

Urbani kult tražio 106.450eura, adobio7.200

NERASPODIJELJENO1.669EURA:

Zgradaopštine