Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

CrnomGorom

Račun RVCG blokiran, direktor Goran Jevrić kaže da je Upravni odbor usvojio tri modela za rješenje situacije

Realizacija

razvojnih projekata -

povezivanje Herceg

Novog na regionalni

vodovodni sistem,

zatimpočetak

izgradnje 11

kmcjevovoda

kao druge faze

sistema na dionici

Budva - Tivat, te

izgradnja lokalnih

vodovodnihmreža

u opštini Bar - će

obezbijediti dodatne

prihode preduzeću

i omogućiti brže i

sigurnije izvršenje

svih obaveza – kaže

direktor preduzeća

Goran Jevrić

Regionalni vodovod

nećebankrotirati

CRNOGORSKOMPRIMORJUVODENEFALI:

IzvorišteBolje sestre

GoranJevrić

BUDVA

-Regionalni vodo-

vodnećebankrotirati, upr-

kos činjenici da jeod juče

podblokadomkojaproističe

izodlukeApelacionog suda

o isplati 12miliona eura

kompaniji Strabag–konsta-

tovao jeupravni odbor tog

preduzećana jučerašnjoj

sjednici kojomjepredsjeda-

vaoĐorđijeVukčević.

Direktor togpreduzećaGoran

Jevrić kaže da je upravni od-

bor usvojio tri modela za rje-

šenje te situacije.

- U saradnji sa Vladom, u na-

rednom periodu će donijeti

odluku o optimalnom rješe-

nju, kako bi se osim ovog iza-

zova dodatno omogućio na-

stavak započetih razvojnih

projekata. To se u prvomredu

odnosinapovezivanjeopštine

HercegNovi na regionalni vo-

dovodni sistem, zatim na po-

četakizgradnje11kmcjevovo-

Prvi čovjek Regionalnog vodovoda ističe da je dosadašnji peri-

od turističke sezone protekao bez problema kada je u pitanju

vodosnabdijevanje iz regionalnog vodovodnog sistema.

- Može se očekivati da se takav trend nastavi. Pored toga, u

saradnji sa Ministarstvom inansija i Ministarstvomodrživog

razvoja i turizma, osigurana je održivost državnih garancija za

međunarodne i domaće kredite koje je izdala Vlada za nared-

nih nekolikomjeseci, čime je ukupan dug prema Svjetskoj

banci, Evropskoj banci za obnovu i razvoj i Erste banci sa 36

miliona eura sveden na oko 14miliona eura, jer je Regionalni

vodovod do sada otplatio više od 22 miliona eura glavnice,

uz podrazumijevano izmirenje svih poreskih obaveza prema

državi, poslovnimpartnerima i zaposlenima – kazao je Goran

Jevrić.

Dugbankamasa36miliona

svedenna14milionaeura

da kao druge faze sistema na

dionici Budva - Tivat, te iz-

gradnja lokalnih vodovodnih

mrežauopštiniBar.Realizaci-

ja razvojnih projekata će

obezbijediti dodatne prihode

preduzeću i omogućiti brže i

sigurnijeizvršenjesvihobave-

za Regionalnog vodovoda –

kazao Jevrić.

UGOVOR

Sa druge strane, upravni od-

bor i menadžment Regional-

nogvodovoda,kažeon,očeku-

ju da će kompanija Strabag,

kaoznačajančinilacuprivredi

Crne Gore, imati poslovnog

senzibiliteta i da će pokazati

profesionalni odnos, društve-

nu i sveukupnuodgovornost.

Jevrić podsjeća da je Regio-

nalni vodovod raskinuo ugo-

vor sa austrijskom kompani-

jom zato što nije poštovala

ugovor.

- Nakon višemjesečnog kaš-

njenja u realizaciji ugovora za

izgradnjukontinentalnogkra-

ka regionalnog vodovodnog

sistema za Crnogorsko pri-

morje, koji su 1. aprila 2008.

godine zaključili Regionalni

vodovod i „Strabag“ AG iz Au-

strije, te brojnih propusta to-

kom izvođenja radova, u de-

cembru2009.godine,raskinut

je ugovor sa tom kompanijom

koja je bila zadužena za iz-

gradnju predmetne dionice.

NakonraskidaugovoraRegio-

nalni vodovod je preuzeo ra-

dove u hidrološki najnepo-

voljnijemperiodugodine i već

28. jula 2010. godine su pote-

kle prve količine vode ka op-

štinama Budva, Kotor i Tivat,

čime je spašena turistička se-

zona 2010. godine, a sampro-

jekat, kako se pokazalo u na-

rednimgodinama,jeopravdao

naziv „projekta koji je promi-

jenio Crnu Goru“ – rekao je

Jevrić.

SUD

On podsjeća na stav Privred-

nog suda o tomproblemu.

-Neulazećiuanalizuikomen-

tar sudskih presuda povodom

odluke o isplati 12miliona eu-

rakompaniji Strabag, Upravni

odbor Regionalnog vodovoda

konstatujeda je identičan stav

stavu Regionalnog vodovoda

po tompitanju imao i Privred-

ni sud Crne Gore, nalazeći da

se ne može priznati nadlež-

nost arbitražne institucije ko-

ja prethodno nije bila ugovo-

rena izmeđuugovornihstrana

– istakao je Jevrić.

C.G.

NIKŠIĆ

–Vatrogasci uNikšiću, koji godinamanegoduju

zbogneuslovnosti prostorijaukojimaborave, po svemu su-

deći, uskoroćedobiti novi krovnadglavom.

Pred odbornicima će se na sjednici, koja je zakazana za 29. av-

gust, naći i odluka o davanju saglasnosti za kupovinu poslovnih

prostora za potrebe smještaja Službe zaštite i spašavanja.

Već decenijama nikšićki vatrogasci svoj dom imaju u Staroj va-

roši, a koriste i prostorije na aerodromu Kapino Polje, a lokalna

uprava odlučila je da uskoro kupi do 500 kvadrata. Usklopu tog

kompleksa moraće da bude kancelarija za obavljanje admini-

strativnih poslova, ali i hala za smještaj najmanje tri vatrogasna

kamiona, te odvojena prostorija za pripadnike Službe.

Planirano je da se iz lokalne kase za novi vatrogasni domizdvoji

najviše 170.000 eura. Kao nova lokacija za nikšićke vatrogasce

ranije je pominjanprostor Instituta za crnumetalurgiju.

Ra.P.

Vatrogascimaza

dom170.000eura

KOLAŠIN:

Miodrag i Ranko Obrenović odgovorili komšijama

Postavljanjemeksplozivane

vraća seupređašnje stanje

KOLAŠIN

–Mještani Blatine

Miodrag i RankoObrenović

reagovali supovodomtvrdnji

koje suuponedjeljak iznijeli

VučkoŠuković, BoškoŠuko-

vić, BogdanŠuković, Vojin

Čogurić i VeselinČogurić.

Njih petorica tvrde da nijesu

uništavali kaptažuMala voda

većdasujevraćaliupređašnje

stanje.

- Nemože se izvorište i kapta-

ža Mala voda dovoditi u pre-

đašnje stanje tako što će se

uništavati, postavljati eksplo-

zivne naprave i kidati crijevo -

kažuureagovanjuObrenovići.

Oni ističu da se ne radi o rado-

vima na vodoizvorištu, nego o

namjernom nanošenju štete

kako bi deset domaćinstava

ostalobezmogućnostidakori-

sti kaptažuMala voda.

-Kadaseizvorzatrpavakame-

njem, kada se kida crijevo, ka-

da se crijevo iskopava iz ze-

mlje i u njega stavljaju

oklasine, onda tomogu da bu-

du samo radovi koji donose

štetu i uništavaju vodoizvori-

šte. Sve to potvrđuju i fotogra-

fije koje smo u protekle dvije

godine zabilježili na kaptaži

Male vode. Zahvaljujemo im

se što su na ovakav način „bri-

nuli“ oMaloj vodi i molimo ih

da to više ne rade, jer korišće-

njeMale vode ne smeta njiho-

vim vodovodima – naveli su

Obrenovići.

Odjeljenje bezbjednosti Kola-

šin je potvrdilo da je 9. avgusta

saslušalo Vučka Šukovića,

Boška Šukovića, Bogdana Šu-

kovića, Vojina Čogurića i Ve-

selina Čogurića po prijavi Mi-

odraga i Ranka Obrenovića

zbog optužbi da uništavaju

kaptažu Male vode koju oni

koriste. Iz policije su potvrdili

da je kaptaža ručno zatrpana

kamenjem, kao i da je istragau

toku i da će se razmatrati do-

kazi prikupljeni kameromko-

ju su Obrenovići postavili a

povezana je sa njegovimmo-

bilnimtelefonom.

Vučko Šuković, Boško Šuko-

vić,BogdanŠuković,VojinČo-

gurić i Veselin Čogurić saop-

štili su sjutradan kako nije

istina da ih je policija zatekla

na licumjesta i dasu ihuhvati-

li da uništavaju izvorište, već

da sunajavili OBKolašinda će

izvorište vratiti u pređašnje

stanje.

Dr.P.

AKTERI RAZLIČITOOPROBLEMU:

Oštećenja na izvorištu

Nikšićka Služba zaštite i

spašavanja dobiće nove prostorije