Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 16. avgust 2018.

Hronika

Saslušan osumnjičeni za ubistvo Pavkova i ranjavanje Lazića u BijelomPolju

ElvisĆatović tvrdi da je

pucaousamoodbrani

BIJELOPOLJE

–Trideset

dvogodišnji ElvisĆatović

izBijelogPolja saslušan je

uutorakvečeuTužilaštvu

i njemu jeodređenpritvor

zbogubistva srpskogdr-

žavljaninaŽeljkaPavkova

(47) izSrbobrana i ranjava-

nja godinumlađegLjubo-

miraLazića izZemuna.

Ćatović će danas, kako je Po-

bjedi potvrdio njegov brani-

lac, advokat Drago Konatar,

biti privedensudiji za istrage

bjelopoljskogVišegsudakoji

će se izjasniti opritvoru.

Ćatović je, prema saznanji-

ma našeg lista, pred tužitelj-

kom Nadom Bugarin ispri-

čao da je pištolj potegao u

samoodbrani.

Osumnjičeni je kazao da je u

trenutku dok je zaključavao

automobil ,,omamljen“ ne-

kim sprejom te da je nejasno

vidio siluete više ljudi oko

sebe. On je izjavioda jenasu-

micepucaousamoodbrani u

osobe kojemu nijesu pozna-

te, niti može da pretpostavi

zašto ih je nekoposlao.

Ćatović jeuoružanomsuko-

bu zadobio lakšu povredu

ruke i nakon ukazane pomo-

ći uhapšen je zbog ubistva i

Željko Pavkov bio je pripadnik srpske Jedinice za specijalne

operacije, takozvanih ,,crvenih beretki“.

Srpske vlasti dovodile su ga u vezu sa izvršenjem teških kri-

vičnih djela, ali nije poznat epilog optužbi. Posljednjih deset

godina bezbjednosne službe su provjeravale Pavkova.

Kako je Pobjedi nezvanično potvrđeno, Pavkov i Ćatović

poznavali su se dugo godina, a motiv vatrenog obračuna su

njihovi dugogodišnji neriješeni poslovni odnosi.

Jedinica za specijalne operacije bila je srpska policijska jedini-

ca za specijalne namjene koja je od 1996. godine bila dio Reso-

ra državne bezbjednosti. Zvanični naziv dobila je 9. juna 1998.

Nakon četiri godine - 15. januara 2002. godine izdvojena je iz

Resora državne bezbjednosti, a ukinuta je u policijskoj akciji

„Sablja“.

M. Ž.

Pavkovbiou

„crvenimberetkama“

nedozvoljenog držanja oruž-

ja.

VišidržavnitužilacHasanLu-

kač ranije je izjavio da je na li-

cu mjesta nađen veliki broj

tragova - čaure, municija, dva

pištoljakalibra7,76mmodko-

jih je jedan sa prigušivačem.

-Svi tragovi suposlatinavje-

štačenje, a tijelo Pavkova je

poslatona obdukciju - kazao

je Lukač i dodao da se Lazić

sa teškimpovredama liječi u

KCCG.

Vatreni obračun se dogodio

u ponedjeljak pola sata prije

ponoći u bjelo poljskom na-

seljuPotkrajci.

Iz Uprave policije oglasili su

se saopštenjem u kojem su

naveli da su Pavkov i Lazić

ilegalno ušli u Crnu Goru s

namjerom da ubiju Ćatovi-

ća.

V.Šb

.

Osumnjičena za napad na sutkinju u Kotoru saslušana, nadležni reagovali

KOTOR

- Srpskoj i kanadskoj

državljanki Sari Vidak (20),

koja jeosumnjičenada jeu

utorak fizički napala sutkinju

JelenuStanišićukotorskom

suduzaprekršaje, nakon sa-

slušanjakod tužioca, određe-

no je zadržavanjedo72 sata.

Vidak se prijavom tereti da je

počinila krivično djelo napad

na službeno lice u vršenju služ-

bene dužnosti.

NAPAD

Ona ćenakon istekapolicijskog

zadržavanja biti privedena su-

diji za istrage Osnovnog suda u

Kotoru, koji će se izjasniti opri-

tvoru.

Incidentsedogodiouutorakna

kraju prekršajnog postupka

protiv Stevana Prpe, momka

osumnjičene Vidak, koji je ka-

žnjennovčano90eura zbog sa-

obraćajnog prekršaja. Nezado-

voljna zbog donijete odluke,

Vidak je sutkinju najprije ver-

balno, a zatim i fizički napala.

Stanišić je odmah nakon toga

pozvala policiju i Vidak je

uhapšena.

Zbog napada na sutkinju ogla-

sili susepotpredsjednikVlade i

Vidaku

pritvoru

72 sata

Zbog napada na

sutkinju Stanišić

oglasili su se

potpredsjednik

Vlade i ministar

pravde Zoran

Pažin, predsjednica

Vrhovnog suda

VesnaMedenica,

Udruženje sudija,

Sudski savjet Crne

Gore i mnogi drugi,

poručujući da

pozdravljaju brzu

reakciju policije

Kako je za Pobjedu kazao advokat Srđan Lješ-

ković, koji zastupa Saru Vidak, njegova klijent-

kinja je pred tužiocemnegirala krivično djelo.

On je dodao da će protiv sutkinje Stanišić pod-

nijeti krivičnu prijavu zbog lažnog prijavljiva-

nja i davanja lažnog iskaza pred tužiocem.

Olivera Vidak, majka osumnjičene, pred tužio-

cem je ispričala da su došli zbog saobraćajnog

prekršaja Stevana Prpe.

- Pustila je Stevana u sudnicu, ali nije dozvolila

da priča. Tražili smo da podnesemo prigovor

na kaznu, ali je sutkinja Stanišić počela da viče.

U jednommomentu uperila je prst umene i

rekla ,,mrš napolje“. Tada je Sara prišla i mirnim

tonompitala kakva je procedura, ali je Stanišić

krenula da zatvara vrata i uhvatila je za ruku.

U tommomentu, i Sara je nju uhvatila za ruku

da bi se oslobodila. Tada je sutkinja počela da

pravi scenu kako je povrijeđena i tražila je pri-

vođenje – tvrdi Vidak.

AdvokatnajavioprijavuprotivStanišić

Za osammjeseci dogodila su se tri verbalna i jedan izički napad

na nosioce pravosudnih funkcija.

Krajemdecembra 2017. godine pretučen je osnovni državni

tužilac Nikola Boričić. U istommjesecu optuženi Vladimir Ulama,

kome se sudi za ubistvo, tokom saslušanja prijetio je tužiocu

Željku Tomkoviću. Protiv Ulame podignuta je optužnica.

Mjesec kasnije pritvorenik Ilija Pavlović prijetio je specijalnom

tužiocu Saši Čađenoviću. Nedavno - 4. jula verbalno je napad-

nuta i sutkinja Osnovnog suda u Baru Valentina Vuković.

Prijetnjetužiocimaisudijama

ministar pravde Zoran Pažin,

predsjednica Vrhovnog suda

Vesna Medenica, Udruženje

sudija, Sud za prekršaje uBud-

vi, Sudski savjet Crne Gore i

Sindikat pravosuđa i uprave

poručujući da pozdravljaju br-

zu reakcijupolicije.

- Pozdravljam brzu i profesio-

nalnu reakciju policije, koja je

stalauzaštitu ličnog i profesio-

nalnog integriteta nosioca pra-

vosudne funkcije i u veoma

kratkom vremenskom roku li-

šila slobode osumnjičenu za

napad – saopštio je Pažin.

On je apelovao na nadležne tu-

žilačke i pravosudne organe da

i u ovom slučaju pristupe sa

ažurnošću i ozbiljnošću.

- Samo odlučnim i brzim sank-

cionisanjemsvihvidovanasilja

nad nosiocima pravosudne

funkcije država može garanto-

vati punu bezbjednost naših

sudija, kao osnovnog atributa

pravednog i bezbjednog druš-

tva - zaključio jePažin.

REAKCIJE

I predsjednica Vrhovnog suda

Vesna Medenica najoštrije je

osudila napad na koleginicu

Stanišić. Istakla je da nedopu-

stivi i primitivni napad na nosi-

teljkusudijskefunkcijepotvrda

je da još uvijek postoje oni koji

ne strijepe da uruše profesio-

nalni i fizički integritet sudija i

dasilomutičunazakonitostnji-

hovog rada i dijeljenje pravde.

- Uvjerena sam da će nadležni

državni organi u skladu sa važe-

ćimpropisimaadekvatnoreago-

vati-procesuiratiisankcionisati

vinovnike ovog skandaloznog

ponašanja, kao i da napad neće

obeshrabriti sudije u njihovom

daljem radu, koji predstavlja

jednuoddruštvenonajodgovor-

nijih i najtežih javnih funkcija -

kazala je

Medenica.Iz

Udruže-

nja sudijaCrneGore saopštili su

da su dvije žene prvo verbalno

napale sutkinju, a zatim jedna

odnjih i fizički.

Sutkinja Stanišić preživjela je

šok i zadobila lakše povrede.

-Cijeneći ugled i važnost sudij-

ske profesije, logično je očeki-

vati da postoji razvijena svijest

o tome koliko je neprimjereno,

nedopustivo i nadasve zabra-

njeno narušavati profesionalni

i fizički integritet sudija. Ovaj

zaključak nije na mjestu jer

smo svjedoci da napadi na cr-

nogorske sudije ne jenjavaju -

navodiseusaopštenjuUdruže-

nja sudija.

Napad na sutkinju Stanišić je,

kakoporučuju, još jedanunizu

ataka na nosioce sudijske funk-

cijeuCrnojGori,odkojihmno-

gi nijesu dobili zadovoljavajući

epilog, niti su njihovi vinovnici

adekvatno sankcionisani.

Povodom incidenta oglasio se i

SudzaprekršajeuBudvi-odje-

ljenja uKotoru.

- Nebrojeno puta na radnom

mjestu sudije su bile izložene

prijetnjama, omalovažavanji-

ma i uvredama najgore vrste –

navodi se u saopštenju.

M.L.

Samjestaubistva

BUDVA – Instruktor Dušan Simović (45) iz BijelogPolja i

državljanka EgiptaMarijanMikhail (28) poginuli su sinoć

kada supali sa paraglajdera uBudvi.

Djevojka je bila zavezana za instruktora na jednomparaglaj-

deru. Njen prijatelj Omar HesamMohamed Gharieb je bio sa

instruktoromna drugomparaglajderu.

Preliminarni nalazi ukazuju da su pali zbog loših vremenskih

uslova jer nijesu uspjeli da bezbjedno slete. Drugi par para-

glajderista je uspio da sleti nepovrijeđen.

Do nesreće je došlo oko 18 sati, kada su uzletjeli sa Brajića.

Simović se godinama bavio paraglajdingom i bio je vrstan

instruktor i višestruki svjetski prvak.

A.G.

Poginuli instruktor

i turistkinja izEgipta

BIJELOPOLJE

–Granična

policijauBijelomPolju

uhapsila jepopotjernici In-

terpolaDanielaĐurđića

(34) izSarajeva.

Kako jesaopštilaUpravapoli-

cije, on je potraživan radi iz-

državanja kazne od jedne go-

dine i mjesec, po presudi

Osnovnog suda u Zvorniku i

Okružnog suda u Bijeljini,

zbog krivičnih djela teška

krađa i nanošenje lakih tjele-

snihpovreda.

Sudija za istrage Višeg suda u

Bijelom Polju odredio je ek-

stradicioni pritvorĐurđiću.

Slijedi komunikacija nadlež-

nih organa CrneGore i Bosne

i Hercegovine u vezi sa izru-

čenjem lica Bosni i Hercego-

vini.

M.L.

Đurđićpotraživan

zbog teškekrađe

Bosanski državljanin uhapšen u BijelomPolju

BUDVA:

Teška nesreća prilikomparaglajdinga

SaraVidakdesno

ILUSTRACIJA