Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

Hronika

U Istražnomzatvoru u Spužu povrijeđeni Ilija Pavlović i Filip Bešović

Pretučenadvojica ,,kavačana“

Sagovornici Pobjede, upućeni u dešavanja iza zidina Istražnog zatvora smatraju da bi Uprava

ZIKS-a trebalo da napravi detaljnu procjenu bezbjednosti pritvorenika i povede računa da se

članovima dvije suparničke grupacije onemogući bliski kontakt

PODGORICA

- Pritvoreni-

ke IlijuPavlovića i FilipaBe-

šovića, koji prema evidenci-

ji bezbjednosnih struktura

slove za članovekavačkog

klana, napali suprije tri da-

nau Istražnomzatvorunji-

hovi cimeri.

KakoPobjedasaznaje, istraži-

telji provjeravaju kako je doš-

lo do incidenta, za koji već

postoje osnovane sumnje da

se radi o obračunu dva kotor-

ska kriminalna klana.

Do incidenata jedošlousoba-

ma u kojima borave Pavlović i

Bešović.

MOTIVI

Pavlović dijeli sobu sa pritvo-

renikom, osumnjičenim za

šverc droge.

Istražiteljima nije poznato da

su Pavlović i njegov cimer bili

u lošimodnosima, pa je upra-

vozbogtogauslijedilasumnja

da je napadnaručen.

Obojicasudaliizjave,ispričali

sudajesvađanavodnonastala

zbog sporenja oko ručka. U

ovu verziju događaja istraži-

telji nijesupovjerovali.

Tim prije što se sličan inci-

dent dogodio i u susjednoj so-

bi kada je jedan od cimera na-

srnuonaFilipaBešovića.

Ime Filipa Bešovića pominja-

lo seumedijima kada jeu julu

ovegodineuhapšenakodnje-

ga policija pronašla 21 elek-

tričnu kapislu za aktiviranje

eksploziva, dva GPS uređaja

koji se koriste za praćenje i

kretanje, 11 magneta, 11 mo-

bilnihtelefona, 17SIMkartica

nacionalnih i inostranih mo-

bilnih operatera, laptop, pa-

ketić sakokainom, oko 16.000

eura i višeplatnih i bankovnih

kartica.

Istražitelji vjeruju da su pro-

nađene stvari namijenjene za

praćenje i likvidaciju osobe iz

suprotstavljene grupe – ška-

ljarskogklana, što ćepokušati

da dokažu.

Pobjeda zna imena dvojice

napadača, cimera Pavlovića i

bešovića, ali u interesu ne-

smetane istrage nećemo ot-

krivati njihov identitet.

Nakon incidenata, Pavlović i

Bešović iz bezbjednosnih ra-

zloga su iz višekrevetnih soba

premješteni u ćelije. Od svih

učesnika i svjedoka uzete su

izjave na osnovu kojih će se

utvrditi pod kojim okolnosti-

ma jedošlodonapada i štamu

je prethodilo.

INCIDENTI

Ovo nije prvi napad na Iliju

Pavlovića. Njega je prije tri

mjeseca napao Vladimir Ula-

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija

ma, koji je u istrazi zbog ubi-

stva Petrovčanina Nemanje

Medina. Ulama je Pavloviću

prišao s leđa dok je razgova-

raotelefonomtokomredovne

posjete i izudarao ga.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

Pavlović jeprijavuprotivUla-

me podnio zbog nasilničkog

ponašanja i ugrožavanja si-

gurnosti. Pavlović je u inci-

dentu zadobio povrede po

glaviitijelu.Njihdvojicarani-

je nijesu imali sukoba.

Ulami se sa VladimiromMi-

jovićem sudi pred Višim su-

dom zbog teškog ubistva Pe-

trovčaninaNemanjeMedina.

Optužnicom je obuhvaćen

i Bogdan Milić, koji se sum-

njiči da je pomogao Ulami da

prikrije zločin.

Prema navodima optužnice,

oni se terete da su 8. avgusta

2016. na teritoriji Bara i Pod-

gorice na podmukao način

ubiliMedina.

Ilija Pavlović se iza rešetaka

našao zbog sumnje da je sa

bratomBoškomučestvovaou

likvidaciji ĐorđaBorete i slu-

čajnežrtveDraganaZečevića

u lokalu „Trofej“ u Budvi. Za

ovo krivično djelo počelo je

da mu se sudi pred Višim su-

dom. Ilija Pavlović je negirao

da je učestvovaouubistvu.

Njemu se sudi i zbog prijetnji

specijalnom tužiocu Saši Ča-

đenoviću.

VladimiruUlami ovo je drugi

put da nasrne na pritvoreni-

ka. Isto to učinio je i pritvore-

niku AleksandruMarkoviću,

koji je osuđen na šest godina

zatvora zbog stvaranja krimi-

nalne organizacije. Prišao je

Ovonije prvi napadna

IlijuPavlovića. Njega je

prije trimjeseca napao

Vladimir Ulama, koji je

u istrazi zbog ubistva

PetrovčaninaNemanje

Medina. Ulama je

Pavlovićuprišao s leđa

dok je razgovarao tel-

efonomtokomredovne

posjete i izudarao ga

Markoviću s leđa dok je raz-

govarao telefonom i udario

ga.

Ovakvi incidenti između pri-

tvorenika nijesu rijetki.

SagovorniciPobjede,upućeni

u dešavanja iza zidina Istraž-

nog zatvora smatraju da bi

UpravaZIKS-a trebaloda na-

pravi detaljnu procjenu be-

zbjednosti pritvorenika i po-

vede računa da se članovima

dvije suparničke grupacije

onemogući bliski kontakt.

- Jedino preventivnim djelo-

vanjemmoguće je izbjeći su-

kob–kazao je jedanodPobje-

dinih izvora, uznapomenuda

to, imajući u vidu smještajne

uslove i preopterećenost

ZIKS-a, nije baš lak zadatak.

A. G.

Privođenje IlijePavlovića

Provjerava se porijeklo imovine bivšeg predsjednika barske opštine

Finansijska istraga

protivPavićevića

PODGORICA

–Specijalno

državno tužilaštvopokre-

nulo je finansijsku istragu

protivbivšegpredsjednika

barskeopštineŽarkaPavi-

ćevića, dabi provjerili pori-

jeklonjegove imovine -

nezvanično saznaje

Pobjeda.

Protiv Pavićevića nedavno je

potvrđena optužnica zbog

sumnje da je zloupotrebom

službenog položaja 2011. go-

dine u poslovima izgradnje

stambeno-poslovnog prosto-

ra Poštu oštetio za 2.247.000

eura.

NaoptužniciSpecijalnogtuži-

laštva je i nekadašnja izvršna

direktorkaPavićevićeve firme

ZavodzaizgradnjuBaraDani-

jela Krković i procjenitelj Ra-

fael Vreteničić.

Istraga jepokrenutanakonšto

jePoštapodnijelatužbuprotiv

Zavoda za izgradnju Bara u

stečaju, koji jebiouvlasništvu

Žarka Pavićevića, i barske

kompanije Usefa jer nijesu is-

poštovali ugovor o zajednič-

koj izgradnji stambeno-po-

slovnog prostora.

POSAOSARUSOM

Ugovor je potpisan 2008. go-

dine,aPoštajeuložiladržavno

zemljište u barskom naselju

Topolica kako bi zauzvrat do-

bila 30 odsto od izgrađenog

stambeno-poslovnog prosto-

ra, odnosno nekretninu čija

najmanja vrijednost mora da

iznosi 4.300.000 eura.

Pošta je zemljište uložila uz

saglasnost ministarstava fi-

nansija i telekomunikacija.

Međutim, krajem2011. godine

ZIB uvodi u posao ruskog bi-

znismena Artura Džahalova

sa kojim sklapa ugovor o za-

jedničkom ulaganju, o čemu

nije obavijestio menadžment

Pošte.

Džahalov je tada ZIB-u upla-

tio 4.200.000 eura da završi

izgradnju sporne zgrade.

ZIBjedopočetka2013.godine

izgradiooko45odstodogovo-

renog objekta, a sredinomiste

godineAtlasbanka jepodnije-

la Privrednom sudu u Podgo-

rici prijedlog za uvođenje ste-

čajau toj kompaniji zbogduga

od800.000 eura.

PRVOSTEPENAPRESUDA

Podsjećamo, Pavićević je kra-

jemprošle godine pravosnaž-

no osuđen na godinu zatvora

jer je zloupotrebom položaja

prilikom izgradnje stanova za

potrebezaposlenihudržavnoj

upravi gradskukasuoštetio za

1.780.240 eura.

Odlukom Apelacionog suda

potvrđena je i presudakojomje

bivša izvršna direktorka ZIB

DanijelaKrkovićosuđenazbog

umišljajnogpomaganjaPaviće-

viću na uslovnu kaznu zatvora

od četiri mjeseca, koju će odle-

žati ako unaredne dvije godine

ne počini istovjetno krivično

djelo. Pavićević je u pritvoru

proveo od 3. septembra 2015.

godine do 11. marta 2016. godi-

ne, a preostalih pola godine za-

tvora još nije izdržao.

Prema navodima presude,

utvrđeno je da je Pavićević mi-

mo statuta i bez odobrenja

Skupštine opštine garantovao

novcem opštine na način što je

zaključiougovoro jemstvu, ko-

jim je obavezao opštinu Bar da

vrati cjelokupni kredit u sluča-

ju da Zavod za izgradnju Bara

ne bude uredno vraćao kredit.

Iako je na početku suđenja

među okrivljenima u ovom

slučaju bila i kompanija ZIB u

stečaju, sud u odnosu na nju

nije donio presudu, jer je tuži-

lac Saša Čađenović na kraju

dokaznog postupka odustao

od krivičnog gonjenja prema

ovompreduzeću.

Pavićević je tada u završnim

riječima kazao da mu je do-

brobit sugrađanabilavodiljau

cijelom poslu oko izgradnje

zgrade za državne službenike.

M. L.

Pavićević saadvokatomdolazi na suđenje

ARHIVAPOBJEDE

ProtivPavićevića je

potvrđena optužnica

zbog sumnje da je zlou-

potrebompoložaja 2011.

godine uposlovima

izgradnje stambeno-

poslovnogprostoraPoštu

oštetio za 2.247.000eura

PODGORICA - Carinici su

naGraničnomprelazu

Kula u tri odvojena slu-

čaja oduzeli nakit vrijed-

nosti 25.940eura.

Kako se navodi u saopšte-

nju, pretresom vozila cari-

nici su 11. avgusta pronašli

215 grama neprijavljenog

zlatnog nakita, vrijednosti

5.375 eura.

Istog dana, u vozilu

kosovskih registarskih

oznaka, pronađen je

neprijavljeni nakit vri-

jednosti 18.065 eura i 48

komada bižuterije vrijed-

nosti 344 eura.

Takođe 11. avgusta, na

ulazu u Crnu Goru, u vozi-

lu pronađen je neprijav-

ljeni zlatni nakit vrijedan

2.500 eura.

Odgovornim licima su

izdati prekršajni nalozi, a

neprijavljena roba je odu-

zeta.

C. H.

Granični prelaz Kula:

Carinici oduzeli

neprijavljenu robu

Zaplijenjen

zlatni nakit

od25.940