Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

Društvo

Ginekološko odjeljenje cetinjske bolnice proširilo paletu usluga

Uskoroporođaj saepiduralom

Uposljednje tri godine urađeno je

više od 1.200 histeroskopija, od kojih

je više od polovine bilo operativnih,

a samo ove godine urađeno ih je

208. Kada je u pitanju vantjelesna

oplodnja, samo u ovoj godini

izvedena su 62 postupka – kazala je

za Pobjedu dr Sonja Radojičić

PODGORICA

-NaGineko-

loškomodjeljenjuBolnice

,,Danilo I“uposljednjadva

mjesecaurađeno je 30ope-

racija, aprema riječimadi-

rektoriceove cetinjske

zdravstveneustanovedr So-

njeRadojičić, nakonviše go-

dina izvedene suhirurške

intervencije raka grlićama-

terice, endometrijuma i jaj-

nika, koje sudo sada rađene

samopovremeno, uzprisu-

stvokonsultativnih ljekara

iz inostranstva.

Radojičić je najavila i da će u

ovojbolniciubrzopočeti izvo-

đenje porođaja u epiduralnoj

analgeziji.

-Uzklasičneoperacijemioma

i cista, u cetinjskoj bolnici, ko-

jaimadugutradicijuugineko-

logiji, obavljaju se i vaginalne

operacije kodporemećaja sta-

tike i ginekološke urologije,

kao i laparaskopske operacije

prvenstvenojajnikaijajovoda,

a sa malim dopunama instru-

mentarijuma uskoro će se ra-

diti i veće laparaskopske ope-

racije, koje postaju zlatni

standard svuda u svijetu – ka-

že čelnica cetinjske bolnice.

HISTEROSKOPIJA

Prema njenim riječima, već

pet godina u bolnicu dolaze

pacijentkinje iz cijele Crne

Gore kako bi uradile histero-

skopiju (minimalno invazivan

endoskopski zahvat koji omo-

gućuje detaljan pregled unu-

trašnjosti materice), jer se je-

dino kod njih može uraditi

kompletna patologija.

Cetinjskabolnica

Cetinjska bolnica prepoznata

je, kaže Radojičić, i po liječenju

i tretmanu iz oblasti otori-

nolaringologije, prije svega

operacije uha sa drugomORL

problematikom, operacije

srednjeg uha, koje u Crnoj

Gori jedino izvode cetinjski

specijalisti za uho, grlo i nos.

- U prvih sedammjeseci ove

godine u ovoj oblasti urađeno

je 577 operacija, što je 141

operativni zahvat više nego

u istomperiodu prošle godi-

ne. Na Hirurškomodjeljenju,

uz standardnu operativu, u

istomperiodu urađeno je i

16 operacija štitaste žlijezde i

33 operacije vena – navela je

Radojičić.

Direktorka bolnice istakla je

da je u proteklomperiodu

dosta urađeno na osavre-

menjavanju prostornih i

Zasedammjeseciurađeno

577operacijaizoblastiORL

tehnoloških kapaciteta. Tako

su u sklopu centralizovane

nabavke opreme, koju je

obezbijedilo Ministarstvo

zdravlja i Fond za zdravstve-

no osiguranje, od ukupno

šest planiranih, nabavljena

dva aparata za anesteziju i

jedan ergometrijski aparat.

U toku je postupak obnove i

izgradnje novog i savreme-

nog liftovskog postrojenja, a

u planu je i nabavka novog

operacionog stola, koji bi tre-

balo da stigne do kraja ovog

kvartala.

- U posljednje tri godine ura-

đeno je više od 1.200 histero-

skopija, od kojih je više od po-

lovinebilooperativnih, a samo

ove godine urađeno je njih

208. S obzirom na to da je ovo

oblastmedicinekojasestraho-

vitom brzinom razvija, plani-

ramo modernizaciju opreme,

kao i edukacije biologa i gine-

kologaureferentnimcentrima

radi postavljanja standarda

kao u razvijenim zemljama

Zapada i radi dostupnosti sa-

vremenihmetoda -naglasila je

drRadojičić.

Osvrnuvši se na rad Odjeljenja

za humanu reprodukciju, koje

je namijenjeno za ispitivanje i

liječenje bračnog steriliteta, a

kojejeuzpodrškuMinistarstva

zdravlja formirano 2007, ona je

navela da je do sada urađeno

višeod2.000postupakavantje-

lesne oplodnje (IVF) iz kojih je

rođeno više od 550djece.

VANTJELESNAOPLODNJA

-UCrnojGori segodišnjeura-

di oko 500 do 600 postupaka

vantjelesneoplodnje, asamou

cetinjskojbolnicido200,štoje

577

operacija iz oblasti ORL

urađeno je uprvih sedam

mjeseci ove godine u

cetinjskoj bolnici, što je

141 operativni zahvat više

negou istomperiodu lani

Od 2007. godine u

cetinjskoj bolnici

urađeno je više od

2.000postupaka

vantjelesne oplodnje

(IVF) iz kojih je rođeno

više od 550djece

trećina na nivou države. U

2017. godini uradili smo 187

postupaka vantjelesne oplod-

nje, što je, po izvještaju Fonda

ubjedljivo najviše, u odnosu

na ostale četiri klinike koje ta-

kođesprovodeovuproceduru,

a tokom ove godine do sada je

obavljeno270prvihpregleda i

62 vantjelesne – kaže naša sa-

govornica.

Radojičić je naglasila i da na

Ginekološkomodjeljenju više

nema lista čekanja za specija-

lističke preglede i operacije,

jer je ginekološki timod skoro

pojačan četvrtim specijali-

stom, dr Predragom Jovovi-

ćem, a naredne godine očeku-

je se i dolazak petog nakon što

završi specijalizaciju.

Čelnica cetinjskebolnicekaže

i da je u toku tenderska proce-

dura za nabavkunovog opera-

cionog stola za operacionu sa-

lu hirurgije i ginekologije,

čime će se povećati pouzda-

nost u svakodnevnomradu.

- Prošlogodišnja nabavka sa-

vremenog ultrazvučnog apa-

rata omogućila je kvalitetnu

kontrolu trudnoće i tačnije

postavljanje dijagnoze, kao i

različite intervencije pod

kontrolomultrazvuka -navela

je drRadojičić.

Sl.R.

Ministar prosvjete Damir Šehović saopštio da je zadovoljan reformom

Novcanikadavišenije

ulaganouobrazovanje

PODGORICA

-Ministar

prosvjeteDamir Šehović

kazao jeu intervjuuCdM-u

daCrnaGora izdvajanikad

veća sredstva zaobrazova-

nje, jer je tonajisplativija

investicijanadugi rok.

Istakaoje idasenijednaodlu-

kauresoruna čijemječelune

donosi nepromišljeno. Ko-

mentarišući tvrdnje da je u

Ministarstvu prosvjete pri-

sutnopartijskozapošljavanje,

Šehović je poručio da je oče-

kivano da se ponekad javi ne-

gativna reakcija onih koji ne

dobijumjesto koje su priželj-

kivali, što je, kako je dodao, u

krajnjemlegitimno.

- Na različite načine se bavi-

mo položajem prosvjetnih

radnika, kroz povećanje go-

dišnjih izdvajanja za rješava-

nje njihovih stambenih po-

treba sa 450.000 na 600.000

eura, što nije mali iznos. Ne-

davno smo imali sastanak sa

sindikatomijasnosaopštilida

je dogovoreno formiranje

radnegrupekojaćepripremi-

tiprijedlogeizmjenaidopuna

Granskogkolektivnogugovo-

ra za oblast prosvjete, sa ci-

ljem usklađivanja sa zako-

nom, čime bi došlo i do

određenog povećanja zarada

prosvjetnimradnicima. Osim

toga je dogovoreno da se za-

poslenima u prosvjeti isplate

jubilarne nagrade – rekao je

ministar prosvjete.

Odgovarajući na pitanje da

prokomentariše preporuku

zaštitnice ljudskihprava i slo-

boda Snežane Mijušković da

Ministarstvo preispita odlu-

ku o finansiranju Medrese i

Baletskeškole„PrincezaKse-

nija“, on je kazaoda se „nijed-

naodlukanedonosi naprečac

i nepromišljeno, nego je re-

zultat ozbiljne analize“.

- Ovo se jednako odnosi na

vjerske škole, koje predstav-

ljaju posebno osjetljivu kate-

goriju, kao i na nekoliko pri-

vatnih škola različitih profila,

kojetakođe imajusvojuulogu

u društvu, te kao takve obje

kategorije zahtijevaju dužu

elaboraciju–kazao je on.

Istakao je da država izdvaja

nikad veća sredstva za obra-

zovanje, podsjećajući da je

samoprošle godineMinistar-

stvo uložilo 1.700.000 eura u

školskuinfrastrukturu, dokje

ovegodinebudžet za topove-

ćan za 20odsto.

-Paralelnosatim, usaradnji sa

sindikatom, radimo na una-

pređivanju položaja prosvjet-

nih radnika, putem nikad ve-

ćih izdvajanja za rješavanje

njihovih stambenih pitanja,

preko prvi put uvedenih ne

malih nagrada za najbolje na-

stavnike,dotraženjanačinada

se putemusaglašavanja Gran-

skog kolektivnog ugovora sa

zakonom povećaju i njihove

zarade –kazao je Šehović.

Istakao je i da su reformom

napravljeniozbiljnirezovi,ali

da je za godinu napravljeno

nekoliko snažnih iskoraka -

besplatne osnovne i master

studije, obavezna praksa na

svim fakultetima, formiranje

Fonda za talente putem koga

će izuzetno velika sredstva

biti podijeljenja u drugoj po-

lovini godine. Kao značajnu

novinu naglasio je i uvođenje

engleskog jezika u vrtiće, rje-

šavanjeproblemaasistenatau

nastavi, a posebno vraćanje

značaja srednjim stručnim

školama i uvođenje dualnog

obrazovanja.

-Umnogome smo razbili pre-

drasude o srednjim stručnim

školama, u koje sada idu i od-

lični đaci, koji su svjesni da

stručne škole nude odlično

obrazovanje, ali i veliku mo-

gućnost za brzo zaposlenje ili

pokretanje sopstvenog bizni-

sa –dodao je Šehović.

Već u septembru biće aktivan

Fond za kvalitet i talente, a

planiranajekampanjakakobi

seprijavio štoveći broj učeni-

ka, nastavnika i škola. Šehović

je podsjetio da će pojedinač-

ne nagrade iz fonda za djecu

iznositi do 2.000 eura.

R.D.

Damir Šehović

SonjaRadojičić