Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Na tržištu

CrneGorenema ilegalno

uvezenogmesa izBrazila, a

pošiljke sirovepiletine i go-

vedinekoje suuvezene iz te

zemljeprije stavljanjana tr-

žišteprovjerene su i njihova

upotreba je sigurna, rečeno

jePobjedi izUprave zabe-

zbjednost hrane, veterinu i

fitosanitarneposlove.

MedijiuSrbijiobjavilisuvijest

da jeu tuzemljuprokrijumča-

reno 23 tone mesa sa isteklim

rokom trajanja i sumnjivim

porijeklom koje je stiglo iz

Brazila.

Građani Srbije imali su razlog

za uznemirenost, jer je in-

spekcija utvrdila da su 23 tone

mesa ušle ilegalno, a gotovo

svatakoličinabilaje,kakopre-

nose mediji, bez isprave o be-

zbjednosti i sa isteklim rokom

trajanja.

SUMNJIVEPOŠILJKE

Na naše pitanje Upravi za be-

zbjednost hrane, veterinu i fo-

tosanitarne poslove rečeno

nam je da jemeso na našem tr-

žištu bezbjedno za upotrebu i

da nijesu registrovane sumnji-

ve pošiljke iz Brazila ili neke

druge zemlje.

- Na našem tržištu nalazi se

mesokojejeporijeklomizodo-

brenihdomaćihklanicakojese

nalazeusistemukontrole,kaoi

meso koje je uvezeno iz drugih

zemalja i čija je zdravstvena

ispravnost utvrđena prilikom

inspekcijskih kontrola na gra-

nici -napisali suuodgovorima.

Dodali su da se u Crnu Goru

uvozi imeso izBrazila (pileće i

goveđe) po zakonom definisa-

nim procedurama i isključivo

iz objekata kojima je odobren

uvoz uEvropskuuniju.

- Svaka pošiljka mesa koja je

uvezena u našu državu nije

stavljena u promet bez pret-

hodno izvršenog dokumenta-

cijskogpregleda,identifikacio-

nog pregleda, kontrole i

provjere temperatura tokom

transporta od utovara kontej-

nera do istovara u Luku Bar i

laboratorijskih ispitivanja na

sve propisane zahtjeve be-

zbjednosti (mikrobiologija,

hemijski kontaminanti, diok-

sin, rezidue farmakoloških

ostataka i drugih štetnih sup-

stanci…) - rekli su iz te ustano-

ve.

Oni su naglasili da se na tržištu

može naći samo meso nakon

urađenog pregleda poslije kla-

nja i označavanja takozvanom

zdravstvenom oznakom (pe-

čatom) ili pošiljkemesazakoje

je granični veterinarski in-

spektor nakon pregleda utvr-

dio da ispunjava sve propisane

zahtjeve bezbjednosti.

PROVJERE

- Inspektori rade stalni nadzor

uobjektima zapromet namalo

mesa, a to su ugostiteljski

objekti, kao i objekti za promet

naveliko imalohrane.Uperio-

du od polovine maja, odnosno

perioda predsezone, a zatim i

tokom sezone pojačan je nad-

zor nad prometom svih vrsta

hrane, naročito lako kvarljivih

proizvoda kao što su svježe

meso, riba, jaja, mlijeko i proi-

zvodi odmlijeka u svimobjek-

tima u kojima se vrši prodaja

svježegmesa ili obrada i prera-

da u ugostiteljskim objektima

- rekli su izUprave.

Oni sunaveli dasutokomkon-

trole povremeno utvrđivane

nepravilnosti koje su se najče-

šće odnosile na promjene or-

ganoleptičkih osobina – boja,

miris i konzistencija kao po-

sljedica neadekvatnog čuva-

nja i nehigijenskog rukovanja

smesom.

- Inspektori su odmah uništa-

vali meso nesvojstvenih osobi-

naiizricalisunovčanekazneili

u određenom broju slučajeva i

zabranu obavljanja djelatnosti

u odnosu na stepen utvrđene

nepravilnosti. Nije utvrđeno

prisustvo ilegalnog mesa već

su subjekti posjedovali uredne

dokaze o porijeklu mesa, a

konfekcionirano meso je bilo

označeno na propisan način -

istakli su izUprave.

Dodali su da svaku pošiljku

hrane, uključujući i pošiljke

mesa, mora pratiti propisani

veterinarski sertifikat kojim

veterinarski inspektor na

mjestu utovara pošiljke ga-

rantuje da su ispunjeni propi-

sani zahtjevi upogleduzdrav-

lja životinja od kojih je meso

dobijeno kao i zahtjevi javnog

zdravlja.

K. J.

PODGORICA

– Prvi koraci saradnje za

kreiranje centra za dijagnostiku u oblasti

neurourologije i radiologije, te za istraži-

vanje uz pomoć nepro itne organizacije

„Swiss Continence Foundation“ naprav-

ljeni su juče u Cirihu, kazala je za Pobjedu

ministarka nauke Sanja Damjanović.

Ona je juče sa direktoromKliničkog

centra dr JevtomErakovićembila u Švaj-

carskoj, gdje je imala sastanak sa profe-

sorom i predsjednikomFondacije „Swiss

Continence“ TomasomM. Keslerom i

načelnikomOdjeljenja za neurologiju

Univerzitetske bolnice Balgrist, Univerzi-

teta u Cirihu.

Razgovarali su omogućnosti unapređe-

nja kvaliteta zdravstvene zaštite u Crnoj

Gori, usavršavanju zdravstvenih radnika,

mobilnosti ljekara i razvoju istraživačkih

projekata između Crne Gore i Švajcarske.

- Već 6. septembra će švajcarska dele-

gacija boraviti u Crnoj Gori, kada će doći

sa konkretnimprijedlogom koncepta i

budžeta – najavila je za naš list ministarka

Damjanović.

Projekat bi, kako je ranije saopšteno iz

ovog resora, bio pod okriljem švajcarske

fondacije, u bliskoj saradnji sa Univerzi-

tetskombolnicomBalgrist i Univerzite-

tomu Cirihu.

J. B.

da i političara

stouškoli

opasniji za djecu od ovih sve-

saka. Na svu sreću, ima puno

onihkojiobrazovanjeozbiljno

shvataju, kako među profeso-

rima, tako i među učenicima i

koji će ipak isplivati napovrši-

nu. U jednom trenutku će

stvari biti na svom mjestu.

Znanjepokreće jednodruštvo

- poručio jeĐukanović.

Izvršna direktorica Udruže-

nja ,,Roditelji“ KristinaMiha-

ilović upozorava na to da se

djeci u posljednje vrijeme po-

grešni ljudi „serviraju“ kao

uzori i da je uloga roditelja

ključna.

- Uloga roditelja najvažnija je

u ovoj priči. Škola nije mjesto

na kome treba promovisati

ovakvesadržaje.Oveilustraci-

je i slični sadržaji nijesu po-

trebnidjeci,većnaprotivtreba

ih izbjegavati. Nadamo se da

će roditelji biti ti koji će djeci

prenijeti poruku da takve sve-

ske ne kupuju i da ih ne kori-

ste, kao i da tonije neštona što

treba da se ugledaju - kazala je

ona.

Mihailović smatra da je pro-

blematično što sveska uopšte

ima oznaku 15 + jer se zna „što

treba da bude označeno a što

ne“.

- Školski pribor nije nešto što

trebadasadrži ovakveoznake.

Iako tvorac ovih ilustracija

tvrdi da se od „muve pravi

slon“,ipaksmatramdanesmi-

jemo puštati da ovakve stvari

prolaze neopaženo kao da to

nije ništa strašno, jer treba da

upozorimodjecukadneštoni-

je u redu. Njima je ionako do-

stupno sve i svašta - rekla je

Mihailović.

K. JANKOVIĆ

Ministarka nauke Sanja Damjanović zadovoljna sastankomu Švajcarskoj

Kreiraćecentar zadijagnostikuu

oblasti neurourologije i radiologije

NadaDrobnjak

KristinaMihailović

AndrijaĐukanović

Sporne sveske

vodi protiv LGBTIQ zajednice

na Balkanu i kojom se pokuša-

vamo kategorisati kao bolesne

osobe, što je čista neistina –

istakla je Jokić.

Činjenica je, kako smatra, da

javna riječ gospodinaRadovića

ima težinu i značaj kod dijela

domaće javnosti, kao i da za so-

bom povlači negativne akcije

usmjerene protiv LGBTIQ za-

jednice.

- U našem radu smo zabilježili

da nakon svake negativne izja-

veAmfilohijaRadovićaporaste

nivo govora mržnje prema

LGBTIQ osobama na interne-

tu, a i dođe do porasta nasilja

koje LGBTIQosobe trpe u sva-

kodnevnimživotima–navelaje

Jokić.Nadajuse, kakojekazala,

da će nadležni organi konačno

ozbiljno da shvate prijave koje

se podnose protiv gospodina

Radovića.

Oni usaopštenjuapelujunasve

javne aktere da prepoznaju oz-

biljnost situacije koja se, kako

su istakli, postepeno razvija na

štetuLGBTIQzajednice.

J. B.

Bojana Jokić

Iz Uprave za bezbjednost hrane poručuju da u Crnoj Gori nema ilegalnog uvoza

Mesonanašemtržištu

sigurnozaupotrebu

ILUSTRACIJA

Poglavar SPC u Crnoj Gori oglasio se povodom „divlje“ gradnje u Dajbabama

Amfilohije: Spomenik ruskoj

carskoj porodici ukrasPodgorice

PODGORICA

–Poglavar Srpskepravo-

slavne crkveuCrnoj Gori Amfilohije

Radovićodbacio jeoptužbedaova crkva

devastiraManastirDajbabe i dodaoda

je spomenik ruskoj carskoj porodici

ukrasPodgorice.

-Nažalost,vidimdaseoviizvlastisadnešto

bune, navodno da mi tu devastiramo kul-

turno blago. Ali bojim se da nije to u pita-

nju, nego da je sad vlast Crne Gore zavela

sankcijeRusiji.Inekomenijeuinteresušto

smomi tu stogodišnjicu obilježili na takav

način.Ato jeneštonajljepše što je sagrađe-

no uCrnoj Gori u ovo naše vrijeme. Upita-

nju jedivanukras zaglavni gradCrneGore

i zaManastir Dajbabe – poručio je on, pre-

nio jePortal Analitika.

On je odbacio tvrdnje o devastaciji Mana-

stira.

- To nije građeno unutarManastira, nego

pored, gdje je donedavno bio kamenjar.

Pokojni otac Luka je tamo dotjerao tone

zemlje, poravnio kamenjar i zasadio ma-

sline, pa jesada tamomaslinjak. I tusebaš

potrefilodivnomjesto,naspramManasti-

ra. A tu je i starac Simeon Dajbabski, koji

je ruski đak - kazao jeAmfilohije.

On je to rekao na promociji knjige „Služba

carskoj porodici Romanov“ ArikijaMara-

velja, kako je rekao, prvoj knjizi o ruskoj

carskoj porodici na grčkomjeziku.

-Objekat koji jenelegalno izgrađenublizi-

ni Manastira Dajbabe narušio je to kultur-

no dobro i ti neusmjereni radovi u porti

Manastira u suprotnosti su sa domaćim i

međunarodnim zakonima - rečeno je ne-

davnoPobjedi izMinistarstva kulture.

SPC je predala zahtjev za legalizaciju ovog

objekta.

K.K.

SanjaDamjanović