Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–PoglavarCr-

nogorskepavoslavne crkve

mitropolitMihailoupozorio

je jučeda raznošenjemmo-

štiju„crnogorskih svetitelja

svetosavska crkvauCrnoj

Gori“pokušavadadovršimi-

siju iz 1918. godine–unište-

nje crnogorskog identiteta.

- Ono što nijesu zapalili u godi-

nama bijelog terora, predstav-

nici SPC su pokušali u zadnjih

nekolikogodina.SveštenikGoj-

ko Perović je u novosagrađenu

crkvu posvećenu SvetomPetru

uHercegovini

,osveštanu18.ju

-

la 2015. godine, zajedno sa svo-

jom pratnjom odnio kivot sa

česticomovog svetitelja koja se

idanasnalaziuovomcrkvenom

objektu. Isto tako, mitropolit

Amfilohije je nosio čestice mo-

štijuSvetogVasilijaOstroškogu

Beograd, na Bežanijsku Kosu,

na kojoj je SPC sazidala crkvu

posvećenu ovom svetitelju –

podsjetio je on.

BIJELI TEROR

Kako u godinama bijelog terora

SPCisrpskaokupacionavojska,

navodi Mihailo, nijesu uspjele

dazapale, unište ili sahranemo-

šti crnogorskih svetitelja, zbog

otpora crnogorskog naroda, „to

unajnovijevrijemepokušavada

dovrši raznošenjem moštiju

ovih svetitelja svetosavska cr-

kva uCrnoj Gori“.

- Moleći se svetima, vjernici se

zapravo mole Bogu i Božijem

sinuGospoduHristuSpasitelju

i tim iskazuju svoju vjernost i

pripadništvohrišćanskojreligi-

ji i pravoslavnoj crkvi. Potvrđu-

ju svoj hrišćanski religijski,

etički i kulturni, kao i crnogor-

ski nacionalni identitet. Lišava-

ti ih svetitelja i svetinja zapravo

znači lišavati ih vlastite crno-

gorske istorije, crkve, kao i pri-

padnosticrnogorskomnarodui

državi Crnoj Gori. Raznošenje

moštiju svetitelja ima za cilj da

Crnu Goru ostavi bez svetinja

koje potvrđuju njeno postoja-

nje i jedan su od garanata i spo-

menikanjenogtrajanjaibuduć-

nosti –naglasio je on.

Cilj devastatora je, smatra Mi-

hailo, da prikažu da Crnoj Gori

ništa nije sveto, pa ni svetitelji i

svetinje.

- Ovaj devastatorski zločin ima

nepovratni karakter i bezuslov-

nost. Onoznačava jedanodnaj-

ubistvenijih devastatorskih

metoda uništenja istorijskih,

crkvenih i državnih dokaza cr-

nogorskog postojanja. Rezultat

obračuna sa crnogorskimsveti-

njama i svetiteljima je za deva-

statore, gubljenjemnacionalne

svijesti i imena, pretvaranjeCr-

nogoraca u Srbe ili u ništa.

Opravdanje ovoga zločina pri-

kriva se aktivnostima svetosav-

skecrkvedasenjeninovosagra-

đeni crkveni objekti, radi

njihove svetosti, pri činu osve-

štanja, trebaju osvetiti čestica-

mamoštiju svetitelja. Za tu pri-

likusvetosavskacrkvanekoristi

mošti svojih svetitelja već ra-

znosi i destruira sa namjerom

konačnog raznošenja mošti cr-

nogorskih svetitelja. Tako ona

briše tragove koji svjedoče cr-

nogorsku istorijsku egzistenci-

ju. Molimo državne organe da

ovomezlustanunaputizausta-

ve devastatorsku misiju SPC u

Crnoj Gori koja neprekidno ra-

didaseniđeizdajnicineponose

izdajom svoje domovine kao u

našoj, crnogorskoj državi –apel

jemitropolitaMihaila.

On je podsjetio da su, predvo-

đeni Milošem Jovanovićem,

najekstremniji poslanici Pod-

goričke skupštine 1918. tačkom

11 svog programa tražili da Iz-

vršni narodni odbor ovog nele-

gitimnog skupa sva crkvena i

manastirska imanja i cijelu

imovinu preda Vladi Srbije, ali

da troškovi ostanu isti.

ODLUKE

-Tačkom13daovaskupštinasve

crkve i manastire svede u rang

kapela.Danaredidasezakopaju

u zemlju svi suvi leševi koji po-

stoje u manastirima pod ime-

nom čudotvoraca i da se tako

jednom zauvijek izvrši njihova

sahrana. Na trećoj redovnoj

sjednici Podgoričke skupštine

od 14. novembra 1918, njen pot-

predsjednik Savo Fatić otkriva

namjeru i cilj ovog varvarstva:

„Od danas više nijesmo Crno-

gorci, od danas smo Srbi“. De-

cembra 1918. kako stoji u „Krva-

vom albumu Karađorđevića“

(Rim 1921. str. 18. i 19) „grupa

srpskih oficira i vojnika praćena

grupom najgore fukare kojom

su terorisali čestito i mirno sta-

novništvo izvršila je u Nikšiću

odvratnizločin,želećitimeubiti

autoritet crkve, odnosno sveti-

telja i patrona crnogorskog na-

roda i države. Napravili su tri

kovčega na formu mrtvačkih

sanduka.Najednomjebilonapi-

sanoSvetiPetar,nadrugomSve-

ti Vasilije Ostroški, a na trećem

Crnogorska kruna. Ove kovčege

su nosili kroz varoš Nikšić... Za-

tim su se zadržali na trgu đe su

iskopali tri groba u koja su polo-

žili ova tri kovčega. Kako je u

pravoslavnoj crkvi običaj da se

grobovi preliju vinomi uljem, to

su,umjestotoga,oficiriprepišali

javno grobove. To su oficiri: po-

ručnik Dušan Stajić (član Crne

ruke),poručnikMijuškovićipo-

ručnik Tunguz“ – podsjetio je

Mihailo.

K.K.

PODGORICA

– Ilustracije

na sveskamakoje jeuradio

hrvatski karikaturistaNik

Titanik ruše sistemvrijedno-

sti, predstavljaju seksizami

to jenešto štodjeci približa-

va idejukoja jeumedijima

zastupljena, a to jeda su im

uzori oni koji tonipoštone

trebadabudu–poručila jeu

izjavi zaPobjedupredsjedni-

caOdbora za rodnuravno-

pravnost uSkupštini Crne

GoreNadaDrobnjak.

Komentarišući ilustracije na

sveskama na kojima su prika-

zane starlete, pop zvijezde i

političari u izazovnim i nepri-

kladnim pozama, a o kojima

bruje mediji u Crnoj Gori i re-

gionu, ona je naglasila da su

neprimjerene jer predstavlja-

ju seksizam i da se na ovaj na-

čin neće doprinijeti boljem

obrazovanju.

BOJKOT

- Neprimjereno je da se urade

sveske za djecu na ovaj način,

iako je opravdanje autora da

su namijenjene tinejdžerima

kojiimajuvišeod15godina.To

nizanjihovuzrastnijeprimje-

reno, a da ne govorimo o mla-

đoj djeci. Neću da komentari-

šem umjetničku vrijednost

karikatureumjetnika koji je to

radio i koji je vjerovatno na

ovaj način želio da prikaže

stvarnost. Pozitivno bih rea-

govala da je ovo urađeno za

odrasle i da nakon toga idu ra-

sprave o vrijednostima koje

namse nude, ali je izmog ugla

neprihvatljivo da ovo bude

pribor za školu - pojasnila je

Drobnjak.

Predsjednica Odbora za rod-

nu ravnopravnost poručila je

roditeljima da bojkotuju ku-

povinu ovakvog pribora za

školu i da je to jedanodnačina

da zaštite svojudjecu.

-Akogovorimooobrazovanju

i akohoćemouškolamadapo-

stignemo društvo znanja, on-

da ono sasvim sigurno mora

da počiva i na društvu vrijed-

nosti i to društvo vrijednosti

mora da ima kompetencije i

kvalitete koji će da doprinesu

da ovaj svijet učinimo boljim.

Ako djeci kao vrijednosti nu-

dimo starlete, političare i slič-

no tome, ondanećemodoći do

društva znanja sa vrijednosti-

ma koje su nam potrebne -

smatraDrobnjak.

Da sveske ilustrovane na ovaj

način nijesu primjerene za

školu, smatra i socilogAndrija

Đukanović, ali napominje da

suone samo „nus pojavauzdr-

manog sistema vrijednosti u

kojemživimo“.

-Starletama ipolitičarimanije

mjesto na sveskama namije-

njenim učenicima. Ima sigur-

no ljepših i boljih ilustracija

koje bi bile primjerenije. Ovo

jesamoposljedicaambijentau

kojem živimo i u kojem likovi

koji su ilustrovani imaju ogro-

manuticaj.Djecaovoguzrasta

su već uveliko pod uticajem

kulture starleta i političara.

Odavnojevećzavladalakultu-

ra u kojoj je Kim Kardašijan

poznatija i cjenjenija odMari-

jeKiri iKristijanGolubovićod

NikoleTesle - upozorio jeĐu-

kanović.

BOLESNE IDEJE

On napominje da djeca uzra-

sta od 15 i više godina već žive

kao odrasli i da se to može vi-

djeti i sagledavanjemstanjana

društvenimmrežama.

-Tamo jemore slikanakojima

osnovci i srednjoškolci izgle-

daju identično kao starlete i

pjevačice. Dječaci su opčinje-

ni kriminalcima i navijačima.

Danebudemgrub, ali gledaju-

ćitoprimjećujemdaimamno-

go bolesnih ideja i vrijednosti

kojemogupogubnodadjeluju

na mlade ljude - upozorio je

Đukanović.

Smatra da je teško zabraniti

distribuciju ovih svesaka, što

ga ne čudi jer, kako je rekao,

„državane reagujeni namno-

go lošije stvari, pa sumnjam

da će biti ozbiljnijih mjera ili

makar debate po ovom pita-

nju“.

- Posebno je pitanje kakav je

kvalitet obrazovanja i rada sa-

mih prosvjetnih radnika koji

rade sa djecom. Možda su ne-

dostaci na tom planu mnogo

PODGORICA

–Nevladina

organizacijaLGBTforum

„Progres“predala jedvije

prijave zbogpovrede ljud-

skihpravaLGBTIQosoba,

širenjanetolerancije i dis-

kriminacije, teobjavljivanja

činjeničnoneutemeljenih

navoda.

Jedna prijava odnosi se na

tekst „Hej lolita“ objavljen na

portalu IN4S, a druga na izja-

vu koju je poglavar Srpske cr-

kve u Crnoj Gori Amfilohije

Radović daoportaluN1.

Precizirajući zbog čega je

predata prijava za tekst „Hej

lolita“, predsjednica „Progre-

sa“ Bojana Jokić kazala je da

su tekstovi poput tog „prvo

potpuno činjenično neosno-

vani, a zatim i izuzetno štetni

po LGBTIQ zajednicu i naše

društvouopšte“.

LJUDSKAPRAVA

U tom tekstu piše, između

ostalog, da se „kao kuga proši-

rila LGBT ideologija kojoj je

sebi pridodala slovo P, u zna-

čenju–pedofilija: LGBT+P“.

- Prošlo je gotovo 30 godina

otkakojeSvjetskazdravstvena

organizacija skinula homo-

seksualnost sa listementalnih

poremećaja, nakon što je nau-

kanedvosmislenodokazalada

se radi o prirodnoj i zdravoj

formi ljudske seksualnosti.

Nažalost, i dalje postoje oni

kojiodbijajudaprihvatečinje-

nice i pišu ovakve tekstove,

gdje direktno povezuju

LGBTIQ zajednicu sa pedofi-

lijom, koja jeklasifikovanakao

mentalni poremećaj, a njeno

praktikovanje kao krivično

djelo–upozorila je Jokić.

Kao organizacija za ljudska

prava, kako je naglasila, svim

silamasezalažuzazaštitudje-

ceodseksualnogzlostavljanja,

te za adekvatno procesuiranje

svih takvih slučajeva u Crnoj

Gori.

- Tokom godina smo nebroje-

no puta isticali da se LGBTIQ

pokret ne zalaže, niti će se ika-

da zalagati za zlostavljanje

djece u bilo kom obliku i sada

želim još jednom da podvu-

čem da su navodi iz ovog tek-

sta čista neistina i pokušaj po-

pulističke manipulacije

određenim dijelom javnosti.

Sramno je ovakvo kršenje

Etičkog kodeksa novinara i

svjesna zloupotreba jedne od

najranjivijihdruštvenihgrupa

u Crno j Gor i , odnosno

LGBTIQ zajednice – poručila

je Jokić.

REAKCIJA

NavodimitropolitaAmfilohija

Radovića, prema njenim rije-

čima, veoma su diskrimina-

torni i predstavljaju širenje

mržnje i netolerancije prema

LGBTIQosobama.

Prijava protiv Amfilohija Ra-

dovića formirana je zbog izja-

ve koju je dao za portal N1, a u

kojoj još jednomnaglašava da

je homoseksualnost bolest.

- Ovakvi stavovi nijesu neoče-

kivani i iznenađujući kada se

radi ogospodinuRadoviću, ali

moramo da naglasimo da ovo-

gaputapredstavljajudioorga-

nizovane kampanje koja se

Apel poglavara CPC državnim institucijama

Mihailo: Zaustavite

devastatorskumisiju

SPC u Crnoj Gori

Reakcije stručne javnosti na sveske sa ilustracijama rijaliti zvije

Starletamanijemj

Dječaci su opčinjeni kriminalcima i navijačima. Da ne

budemgrub, ali gledajući to primjećujemda imamnogo

bolesnih ideja i vrijednosti kojemogu pogubno da djeluju

namlade ljude - rekao je sociolog Andrija Đukanović

Đukanović:

Ponekadsu

roditelji krivi

Sociolog Andrija Đuka-

nović smatra da neki

roditelji odmalena djeci

omogućavaju i čak ih

ohrabruju da gledaju

rijaliti programe u kojima

oni uživaju, što urušava

sistem vrijednosti.

- Što tamomogu da vide

osim seksa i brutalnih

uvreda. Taj sistem vri-

jednosti trenutno vlada

i njime su zahvaćena

i djeca. Roditelji djeci

kupuju stvari koje više

priliče odraslima. Sve je

teže biti dijete. Čini mi se

da djeca i ne mogu imati

drugačiji sistem vrijed-

nosti, jer su zapljusnuta

sadržajima koji podrža-

vaju kulturu starleta, a u

čemu im „pomažu“ i rodi-

telji - kazao je Đukanović.

Predate dvije prijave zbog povrede ljudskih prava LGBTIQ osoba

Jokić: Poslije izjavamitropolita

SPCrastenivogovoramržnje

MitropolitMihailo

Razriješen nestanak 16-godišnjeMarije Popović

KOLAŠIN

- Jednodnevna neizvjesnost oko nestanka 16-godišnje

Marije Popović iz Kolašina završena je sinoć poslije 19 sati kada se

javila iz Šavnika i potvrdila da je bila sa momkom.

Nestanak Marije Popović je prijavljen kolašinskoj policiji juče uju-

tru, kada je i počela potraga za njom. Marija Popović je živjela u

hraniteljskoj porodici Vilotijević i pohađala je SMŠ ,,Braća Selić“.

Porodica je prijavila da je posljednji put viđena na autobuskoj

stanici u Kolašinu i da je na sebi imala bijelumajicu, sivu trenerku i

crvenu torbu.

Dr. P.

Tinejdžerka dobro,

javila se iz Šavnika