Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

Ekonomija

CETINJE–

Nacrtomplanada-

te su smjernice za razvoj tu-

rizmanakompletnompro-

storunacionalnogparka

Skadarsko jezero i upojedi-

nimcjelinama, aprepoznati

supotencijali za razvoj eko

turizma, edukativno-istraži-

vačkog, ribolovnog, rekrea-

tivnog, izletničkog, vjerskog,

kulturnog turizma, rekla jena

javnoj raspravi naCetinjuu

imeobrađivača togdoku-

mentaKsenijaVukmanović,

planerupodgoričkoj kompa-

niji Centar zaurbanizami ar-

hitekturu.

Osnovni cilj izrade plana koji bi

važio do 2025. godine, prema

njenim riječima, je da se kroz

reviziju važećeg Prostornog

plana iz 1999. godine stvore for-

malneiplanskepretpostavkeza

razvoj i uređenje prostora Ska-

darskogjezerauskladusaopre-

djeljenjima i principima održi-

vog razvoja. Kako je navela, u

odabranom scenariju održivog

razvoja, prirodna osnova i dalje

će biti od ključnog značaja za

razvojNP i nanjoj će se temelji-

ti koncept razvoja i valorizacije

područja. Uspostavljeno je ne-

koliko nivoa zaštite prostora

Skadarskog jezera, a područje

Riječke nahije pripada drugom

i trećemstepenu zaštite.

Valorizacija

prirodnog i

kulturnognasljeđa

- Područje koje pripada prije-

stoniciCetinjejedefinisanokao

obalni predio Riječke nahije sa

četiri područja karaktera pre-

djela sa određenim stepenom

zaštite, koji subili dalji osnovza

formiranje koncepta razvoja.

Drugi stepen zaštite uspostav-

ljen je na dijelu ribljeg staništa

Karučkooko,usmisluočuvanja

autohtonih vrsta, a na teritoriji

prijestonicezaštićeno je i neko-

liko pećina. Ostali dio pripada

režimu trećeg stepena zaštite –

kazala jeVukmanovićnaglasiv-

ši da su razvoj turizma, poljo-

privrede, ribarstva ključni

segmenti u daljemprivrednom

razvoju kraja, a u funkciji valo-

rizacije prirodnog i kulturnog

nasljeđa.

- Razvoj poljoprivrede i ribar-

stva u velikoj mjeri ostaje oslo-

nac egzistencije stanovništva u

NP i zaštitnoj zoni. Kao se-

gmenti poljoprivrednog razvo-

ja na teritoriji Riječke nahije

prepoznati su vinogradarstvo i

vinarstvo (prvenstveno u zoni

Rijeke Crnojevića, Drušića i

Rvaša), voćarstvo i maslinar-

stvo, prikupljanje ljekovitog bi-

lja, pčelarstvo, stočarstvo i ko-

zarstvo, ali i razvoj organske

poljoprivrede. Takođe, Skadar-

sko jezero je važna regija za ri-

barstvo, pa jeupredjeluRiječke

nahije predložena izgradnja

pijace za prodaju poljoprivred-

nih proizvoda i ribe na Rijeci

Crnojevića i sezonske pijace za

prodajuribenaKaruču–kazala

jeVukmanović.

infrastruktura

Ona je dodala da je dokumen-

tom predviđena zaštita kultur-

no-istorijske baštine i dobara,

potencijalniharheološkihloka-

liteta u Nacionalnom parku i

zaštitnoj zoni.

Da bi priča o valorizaciji ovog

područja zaživjela, neophodna

je dobra putna infrastruktura, a

Vukmanović ističe da su pred-

viđene intervencije u drum-

skom, jezerskom i željeznič-

komsaobraćaju.

-To podrazumijeva utvrđivanje

trase autoputa Bar – Boljare,

povezivanjesatrasombrzesao-

braćajnice, održavanje i sanaci-

ju svih magistralnih i regional-

nih puteva, posebno Virpazar

– Ostros, sanaciju i dogradnju

mreže lokalnih puteva, uvođe-

nje parkinga, poboljšanje jav-

nog prevoza, uspostavljanje

plovnih puteva, izgradnju ka-

paciteta za međunarodni put-

nički jezerski saobraćaj i kasni-

je otvaranje plovnog puta

Skadarsko jezero – Jadransko

more - kazala jeVukmanović.

Javna rasprava o nacrtu PPPN

zaNP„Skadarsko jezero“ traja-

la je 20 dana, a građani su za to

vrijeme mogli da podnose pri-

jedloge i sugestije. Osimna Ce-

tinju o tomdokumentu govori-

lo se u Podgorici i u Baru.

Usvajanje plana očekuje se u

oktobru.

j.đ.

Javna rasprava o nacrtu prostornog plana posebne namjene za NP „Skadarsko jezero“ na Cetinju

ZaRiječkunahijudrugi

i treći stepenzaštite

Nacrt prostornog

plana sadrži

detaljan koncept

turističkog,

kulturnog i

poljoprivrednog

razvoja Riječke

nahije, saopšteno

je na završnoj

javnoj raspravi

Direktor firme Centar za urbanizam i arhitekturu Predrag

Babić osvrnuo se na temu koja je proteklih dana izazvala naj-

veću pažnju javnosti – izgradnju Porto Skadar Lejka. Kompa-

nija Montenegro rizort, koja gradi ovo odmaralište, zabrinuta

je zbog predloženih rješenja, kojim je, kako je saopštio njen

predsjednik Lionel Sonigo, planirani rani projekat sveden na

petinu. Babić je objasnio da je državna studija lokacije (DSL)

Mihailovići, gdje se gradi ovaj kompleks, urađena 2014. godi-

ne i da su je u planu tretirali kao stečenu obavezu.

-Samim timovaj plan ne poništava važenje tog DSL-a, niti ga

oživljava, jednostavno ne produžava stečene obaveze koje

su DSL-omdodijeljene. Investitor je bio dužan da u roku od

tri godine, od dana donošenja ovog planskog dokumenta,

pribavi dokumentaciju neophodnu za izdavanje građevinske

dozvole. U protivnom, postupkom izmjene i dopune DSL-a

izvršiće se prenamjena prostora. Ne znamo da li je investitor

ispunio taj uslov, a same aktivnosti na terenu ne ukazuju na

intenzivnu gradnju koja bi nagovijestila realizaciju projekta u

predviđenom roku i nijesmo ga mogli prepoznati kao gene-

rator razvoja turizma i na tomprostoru - objasnio je Babić.

PortoSkadarLejk

ici dvije kineske i jedne francuske firme

kompanija

ntaciju

larne elektrane veće od 200

MW.

Prva faza će se realizovati u

roku od 18 mjeseci, a druga

najkasnije tri godine od pot-

pisivanja ugovora o zakupu

zamljišta.

Zemljište se daje u zakup na

period od 30 godina, a počet-

na, minimalna cijena godiš-

njeg zakupa iznosi pet centi

pometrukvadratnom. IzMi-

nistarstva su objasnili da po-

nuđači koji žele da učestvuju

na tenderu moraju prethod-

no da otkupe tendersku do-

kumentaciju, koja košta

5.000 eura.

Pravoučešćanatenderuima-

ju sva pravna i fizička, doma-

ća i strana lica, kao i konzor-

cijumi ako imaju iskustvo u

izgradnji solarnih elektrana

kumulativne instalisane sna-

ge od 400MW ili više, a naj-

manje jedne solarne elektra-

nesnage100MWiliveće,kao

iprosječni godišnji brutopri-

hod veći od 100miliona eura

za posljednje tri poslovne

godine.

- Pored ispunjavanja obave-

znih uslova za učešće na ten-

deru, ponuđač dostavlja i

bankarsku garanciju ponude

na iznos od 100.000 eura,

plativunaprvipoziv,bezpra-

vaprigovora ilidokazouplati

novčanog depozita u istom

iznosu - navodi se upozivu.

Rok važenja bankarske ga-

rancije ili novčanog depozita

je 120 dana od krajnjeg roka

za podnošenje ponude.

U skladu sa raspisanim jav-

nimpozivom, potpisivanjem

ugovora sa prvorangiranim

ponuđačem stvoriće se uslo-

vi započetak izgradnje solar-

ne elektrane.

Iz Ministarstva su naglasili

daćeelektričnaenergijapro-

izvedena izsolarneelektrane

biti otkupljivana po tržišnoj

cijeni, odnosno da za ovu vr-

stu elektrane nijesu predvi-

đene podsticajne cijene.

- U skladu sa propisanom

tenderskom procedurom,

ostavljena je mogućnost da

investitor potpiše ugovor o

otkupuelektričneenergijesa

državom, odnosno kompani-

jom koju država imenuje za

ovlašćenog predstavnika, is-

ključivo po tržišnoj cijeni, ili

daenergijabudeplasiranana

slobodno tržište - poručili su

izMinistarstva.

s.popoViĆ

PODGORICA-

Elektro-

privreda ćeod septembra

pokrenuti akciju ,,Podije-

limo teret 6“, za svadoma-

ćinstvakoja imajudugpo

osnovuutrošene električ-

ne energije, bezobzirana

njegovuvisinu.

Akciji se mogu priključiti i

svadomaćinstvakojimaisti-

ču postojeći ugovori sklo-

pljeni u akciji ,,Podijelimo

teret 4“ prije dvije godine.

- Sva zainteresovana doma-

ćinstva akciji se mogu pri-

ključiti tokom septembra,

oktobra i novembra. Uslov

za potpisivanje sporazuma

o izmirenju duga je da su

plaćena tri posljednja raču-

na - navodi se u saopštenju.

Prilikom potpisivanja spo-

razumanemanikakvoguče-

šća, a postojeći dug doma-

ćinstva se otplaćuje tako da

ukoliko je dugmanji od 440

eura, iznos duga dijeli se sa

20 eura i na taj način dobija

broj rata.

- Ukoliko je dug veći od 440

eura, dug se otplaćuje u 22

mjesečne rate u fiksnom

iznosu od 20 eura - rekli su

izEPCG.

Od trenutka potpisivanja

sporazuma, prestaje dalji

obračun zatezne kamate.

Da bi sporazum ostao na

snazi, svakog mjeseca mora

se redovno plaćati i tekući

račun.

- Akciji semogu priključiti i

domaćinstva koja su isklju-

čenasadistributivnemreže,

kao i domaćinstva koja žele

da reprogramiraju već pot-

pisane klasične protokole -

precizirali su izEPCG.

Uz taj sporazum, domaćin-

stva će imati obavezu da

potpišu i ugovor o snabdije-

vanju, ukoliko to već nijesu

uradili, kaoidaćeseprimje-

njivati posebne procedure

za domaćinstva koja nijesu

prevela brojila na svoje ime,

u smislu obaveze posjedo-

vanja ovlašćenja ili preuzi-

manja obaveze da će se u

narednom periodu pokre-

nuti procedura promjene

imena kupca.

s.p.

Elektroprivreda Crne Gore od septembra pokreće akciju „Podijelimo teret 6“

Novi krugotplatedugana rate

Crnoj Gori povoljan

e i doprinose

firmi, omogućavanje plaćanja

poreza u ratama je možda je-

dini način da te kompanije

prevaziđu probleme i otplate

prethodna dugovanja.

- Sa druge strane, sa aspekta

javnih finansija i punjenja

budžeta, to je način naplate

poreskih potraživanja od ob-

veznika koji zbog nelikvidno-

sti i poteškoća u poslovanju

nijesu bili u mogućnosti da

blagovremeno izmire poreske

obaveze - kazali su iz PKCG i

dodali da bi i redovne poreske

obveznike trebalo podržati

stimulativnimmjerama zbog

njihovog odnosa prema uku-

pnom poslovanju i odgovor-

nosti prema društvu.

s.p.

Riječkanahija