Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Utrećoj fazi

projektaHiljaduplus podni-

jete su 1.054prijave građana

za rješavanje stambenogpi-

tanja.

Iz Ministarstva održivog ra-

zvoja i turizma saopšteno je

da je javni poziv bio otvoren

od23.julado13.avgusta,agra-

đani supredavali dokumenta-

cijuupet komercijalnihbana-

ka.

-Zaučešćeuprojektugrađani

su podnijeli prijave u 15 opšti-

na, a najviše u Podgorici, gdje

su dostavljene 793 - navodi se

u saopštenju.

U Baru su predate 74 prijave,

Nikšiću 63, Bijelom Polju 39,

Herceg Novom 26, Pljevljima

14, Beranama deset, Cetinju

devet, Budvi sedam i Dani-

lovgradu šest.

UMojkovcu, Rožajama i Tiv-

tupodnijete supo tri prijave, a

uKolašinu i Kotorupodvije.

Učešće u projektu prijavilo je

39 investitora, odnosno gra-

đana i preduzeća, ponuđača

stambenih objekata. Nakon

pregleda i evaluacije dostav-

ljene dokumentacije investi-

tora, projektni odbor je utvr-

diodvije liste investitora.

-ListaAobuhvataponudupo-

nuđača stambenih objekata

čija dokumentacija je kom-

pletna. Lista B obuhvata po-

nudu ponuđača kojima doku-

mentacija jošnijekompletna i

kojima je dat dodatni rok za

dopunu dokumentacije. Na-

kon dopune dokumentacije,

svi ponuđači će biti na A listi -

objasnili su izMinistarstva.

U ponudi su stambene jedini-

ceuosamopštinaitoPodgori-

ci, Cetinju, Nikšiću, Pljevlji-

ma, BijelomPolju, Mojkovcu,

Baru iHercegNovom.

Lista ponuđenih stanova, za-

jednosafotografijamaidispo-

zicijom, dostupna je na sajtu

www.1000plus.me.

- Planirano je da prva grupa

vaučera bude dodijeljena pri-

oritetnimosobama u septem-

bru. Domaćinstva koja imaju

prioritet susamohrani rodite-

lji,odnosnostaratelji,osobesa

invaliditetom, porodična do-

maćinstva čiji je član osoba sa

invaliditetom, porodična do-

maćinstva sa djecom sa smet-

njama u razvoju, mladi koji su

bili djeca bez roditeljskog sta-

ranja i žrtve nasilja u porodici

- podsjetili su izMinistarstva.

Nakon toga, vaučeri će se do-

djeljivati ciljnim grupama i to

40 odsto korisnicima čiji je

član porodičnog domaćinstva

zaposlenujavnomsektoru,30

odsto bračnim supružnicima

kod kojih oba supružnika

imajudo35godinaživota,a30

odsto ostalimkorisnicima.

U prethodne dvije faze pro-

jekta Hiljadu plus stambeno

pitanjeriješilo je809porodič-

nih domaćinstava, odnosno

2.150građanaCrneGore.

N. K.

Završen javni poziv za treći nastavak projekta Hiljadu plus

Stigle 1.054prijavegrađana

PODGORICA/ULCINJ

Tenderskudokumentaciju

za zakupzemljištaudržav-

noj svojini na lokalitetuBri-

ska gorauUlcinjuradi iz-

gradnje solarne elektrane

do sada jeotkupilo 11 kom-

panija, kazali suPobjedi iz

Ministarstva ekonomije.

Prema saznanjimaPobjede,

ovaj lokalitet sudo sada

obišli predstavnici tri ino-

stranekompanije, koje su i

otkupiledokumentaciju.

TENDER

- Za tender postoji veliko in-

teresovanje. Zemljište na lo-

kalitetu Briska gora do sada

su obišli predstavnici dvije

kineske i jedne francuske

kompanije. Ovi potencijalni

investitori su izuzetno zado-

voljni sa lokacijom na kojoj

treba da se gradi solarna

elektrana i tenderskim uslo-

vima – saopštio je Pobjedin

izvorneprecizirajućiokojim

se kompanijama radi.

Prema saznanjima Pobjede,

predstavnici ovih kompanija

su se tokom posjete Ulcinju

susreli i sapredstavnicimaul-

cinjske lokalne samouprave.

Ranije je objavljeno da je ki-

neska kompanija Shanghai

Electric Power, koja je glavni

izvođač radova na izgradnji

vjetroelektrane na Možuri,

zainteresovana i za izgradnju

solarne elektrane.

IzMinistarstvaekonomijesu

objasnilidanemogudasaop-

šte imena kompanija koje su

otkupile dokumentaciju, jer

do isteka tendera nije mogu-

Plac za gradnju solarne elektrane u Ulcinju obišli predstav

ZaBriskugoru 1

otkupilodokum

davanjeuzakupovog zemlji-

šta, a poziv će biti otvoren do

3. septembra.

Javnim pozivom se nudi za-

kupzemljištaukupnepovrši-

ne 6,62 miliona kvadratnih

metara zbog projektovanja,

izgradnje, korišćenja i održa-

vanja solarne elektrane in-

stalisane snage veće od 200

megavata (MW), a na njemu

mogu učestvovati domaća i

strana preduzeća i građani,

kao i konzorcijumi koji ispu-

njavajupropisane.

FAZE

Iz Ministarstva su objasnili

da će se izgradnja solarne

elektranerealizovati po faza-

ma, od kojih prva podrazu-

mijeva minimalnu instalisa-

nu snagu od 50MW, a druga

preostali dio do ukupno pla-

nirane instalisane snage so-

će davati informacije o uče-

snicima.

Ministarstvoekonomije je19.

maja raspisalo javni poziv za

Javnim

pozivomse

nudi zakup

na 30 godina

zemljišta

površine

6,6miliona

kvadrata za

izgradnju

solarne

elektrane

instalisane

snage veće od

200MW

USD

1.14060

JPY 126.42000

GBP 0.89300

CHF

1.12980

AUD

1.56960

CAD 1.49090

Kursna lista

PODGORICA

Vrijednost

građevinskihradovaudru-

gomkvartaluveća je 27,3

odstouodnosunaprethod-

ni, a 35,7procenatauodno-

suna isti kvartal prošle go-

dine, pokazujupodaci

Monstata.

Efektivni sati na gradilištima

udrugomkvartaluveći su13,1

odsto u odnosu na isti kvartal

prošlegodine, doksu7,7odsto

veći u odnosu na prvi kvartal.

Vrijednost građevinskih ra-

dova udrugomkvartaluu od-

nosu na prosječni kvartal iz

2015. godine veća je 154,6 od-

sto, dok su efektivni sati os-

tvareni na gradilištima veći

64,2 odsto u odnosu na pro-

sječni kvartal iz 2015. godine.

Istraživanjemsu obuhvaćena

preduzeća sa pet i više zapo-

slenih iz oblasti građevinar-

stva, kao i jedinice u sastavu

koje obavljaju građevinske

radove.

Kvartalno istraživanje o gra-

đevinskoj aktivnosti obraču-

nava se na bazi uzorka u koji

suuključena sva velika i sred-

nja preduzeća, dok su mala

izabrana metodom slučajnog

uzorka. Vrijednost građevin-

skih radova uključuje troško-

ve materijala, rada i rušenja,

pripremu terena, troškove

instalacija, opšte troškove i

profit. U vrijednost nijesu

uključeni troškovi nabavke

zemljišta,projektovanja,nad-

zora i PDV. Podaci ovrijedno-

sti obavljenih radova odnose

sena radove izvedeneu izvje-

štajnom periodu na završe-

niminezavršenimgrađevina-

ma.

S.P.

Podaci Monstata za drugi kvartal

Vrijednost građevinskih

radovaveća27,3odsto

PODGORICA

Ukupanpo-

slovni ambijent uCrnoj Gori

jepovoljan, ali postoji pro-

stor zapoboljšanje i elimini-

sanjebarijerakoje seodnose

nabrojne takse, velikuopte-

rećenost troškovima rada,

sivuekonomiju i nedovoljnu

fleksibilnost tržišta rada,

ocijenjeno jeuPrivrednoj

komori.

- Unapređenje poslovnog am-

bijentazahtijevadalje sprovo-

đenje reformskih mjera i ak-

tivnosti koje će doprinijeti

stvaranju ekonomskog okvira

pogodnog za investicije i ra-

zvoj preduzetništva - rekli su

predstavnici PKCG agenciji

Mina biznis.

Oni smatrajuda jepoboljšanje

ambijenta za poslovanje po-

sebno značajno zbog uticaja

na poziciju zemlje u smislu

atraktivnosti za strana ulaga-

nja, nakojima seuvelikojmje-

ri zasniva crnogorski model

ekonomskog rasta. Tvrde da

Crna Gora u kontinuitetu na-

predujeustvaranjuposlovnog

ambijentaitopotkrepljujupo-

datkom da je napredovala za

devetpozicijana42.mjestona

listi Svjetske banke o lakoći

poslovanja.Kaonajčešćebari-

jereprivrednicinavodebrojne

i visoke takse, naknade na lo-

kalnom nivou, veliku optere-

ćenost troškovima rada, sivu

ekonomiju, nelikvidnost i ne-

mogućnost naplate potraživa-

nja, probleme nedovoljne

fleksibilnosti tržišta rada, od-

nosnoneusaglašenost sistema

obrazovanja i vještina sa po-

trebama tržišta rada.

Iz PKCG su, odgovarajući na

pitanje očekuju li da će Vlada

smanjitiodređeneporeze,pri-

je svega na zarade, odgovorili

da nastavak pozitivnih eko-

nomskih trendova zahtijeva

dalje jačanje konkurentskih

prednosti domaće privrede

što je, prije svega, moguće

ostvaritikrozdaljeotklanjanje

barijera u poslovanju, te sma-

njenje poreskih i drugih opte-

rećenja. Naveli su da očekuju

da ćeVlada shodnomogućno-

stima, kada je u pitanju fiskal-

nastabilnost, smanjitiporeska

opterećenja u dijelu poreza i

doprinosana zarade, redefini-

U PKCG smatraju da je poslovni ambijent u

Smanjiti pore

sanje određenih fiskaliteta na

lokalnom nivou i njihovo

usklađivanjenanivouopština.

UKomori su, odgovarajući na

pitanje da li smatraju da omo-

gućavanje plaćanja poreskog

duga u ratama destimuliše re-

dovne poreske obveznike, re-

kli da u uslovima otežanog

poslovanja, kao što su blokade

Solarnaelektrana

Privrednakomora