Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

Politika

ROŽAJE

-URožajama još

nije formiranakoalicija

Bošnjačke stranke iDemo-

kratskepartije socijalista,

iako suodborniciDPS-ada-

li punuparlamentarnupo-

dršku izborupredsjednika

opštine i Skupštineopštine

iz redovaBS.

TajpotezDPS-azamnogebio

je jasan nagovještaj da je na

pomolu koalicija tih stranaka

na lokalnomnivou, iakoBSod

34 mjesta u lokalnom parla-

mentu ima19mandata, odno-

sno apsolutnu većinu.

UOpštinskomodboru DPS-a

nesporedaočekujupozivBS-

a na razgovor o sklapanju ko-

alicije. Međutim, iako su od

lokalnih izbora protekla sko-

rodva i pomjeseca i činjenice

da je konstituisana lokalna

vlast, razgovora predstavnika

ovihpartijanatutemujošnije

bilo.

- Cijeneći sve ono šta namsli-

jedi u narednom četvorogo-

dišnjemperiodu, smatramda

smo davanjem podrške kan-

didatimaBSzadviječelnepo-

zicije u lokalnoj vlasti napra-

vili ozbiljan iskorak ka

uspostavljanju kvalitetne sa-

radnje koja treba da rezultira

stvaranju boljih uslova za

kvalitetniji život građana ove

opštine - kazao jedrBećirKa-

lač, predsjednik rožajskog

odboraDPS-a.

-Na toj sjednici, bezobzirana

moguću koaliciju sa BS, naši

odbornici će podržati samo

one odluke za koje procijeni-

mo da su u interesu građana -

rekao jeKalač.

OnkažedaDPSnećeposvaku

cijenu pristati na koalicionu

saradnju, odnosno da takva

saradnja mora biti utvrđena

na jasnimprincipima.

- Čujem da u BS-u već imaju

kandidatezapojedinepozici-

je u lokalnoj upravi. Ako se

istinskiželikoalicijasanašom

partijom,smatramdatonijeu

redu. Naš je stav da nećemo

ulaziti ukoalicijupo svaku ci-

jenu i bez jasno definisanih

principa - rekao jeprvi čovjek

lokalnogDPS-a.

Iz Bošnjačke stranke nam je

nezvanično rečeno da uskoro

planiraju formiranje radne

grupe koja bi sačinila platfor-

mu buduće koalicije sa DPS-

om.

F.KALIĆ

PODGORICA

- Predsjednik

Demokratskenarodnepar-

tije i jedanod lideraDemo-

kratskog frontaMilanKne-

ževićkazao jeurazgovoru

zaPortal Analitikada jeod

tzv. građanskeopozicije

ostao „samoopušakkoji s

vremenanavrijemepojedi-

ni lideri ovih stranaka ‘povu-

ku‘ nebi li proizveli kakav-

takavdimni efekat, anajviše

štodobiju jenapadkašlja“.

On je najavio da će DF od sep-

tembra obilaziti crnogorske

gradove i razgovarati sa član-

stvom, te da će nakon toga od-

lučiti da li će biti protesta.

Kneževićsmatrada jeod ,,gra-

đana“ teškoočekivati dapodr-

že idejuDF-a oprotestima, jer

su, kaže, i na protestima 2015.

„bili po strani čekajući pogo-

dantrenutakda sjednuza stos

MilomĐukanovićem, akasni-

je i uđuunjegovuVladu“.

- Prije neki dan, jedan od lide-

ra jedne strančicenaFejsbuku

je podržao proteste opozicije

uRumuniji, kao jedinimogući

vid političkog djelovanja, dok

istovremeno u rođenoj zemlji

ne da nije spreman na prote-

ste, nego bi rado stavio fan-

tomku i krenuo u njihovo na-

s i l no razb i j an j e. I l i da

preformulišem: to vam je isto

kaokad imateprilikuda aktiv-

no učestvujete u fudbalskoj

utakmici kao igrač, avi odluči-

tedavamjesigurnijeikomfor-

nije da igrate fudbal na Soni

plejstejšnu - naveo je on.

Upitanočekujelizabranupro-

slave stogodišnjice Podgorič-

ke skupštine, lider DNP-a od-

govara da ne želi da vjeruje da

najavljeni skupmože ugroziti

„12 godina novocrnogorske

državotvornosti“.

- Svako kome smeta obilježa-

vanje ovog jubileja ne mora

prisustvovati, kao što ni mi ne

prisustvujemo Danu albanske

zastave, obilježavanjuOluje ili

pomenima Sekuli Drljeviću,

Krstu Popoviću i Osmanu Ra-

stoderu-naglašavaonidodaje

daće,kaojedanodorganizato-

ra, uputiti poziv za prisustvo

skupu predsjedniku Crne Go-

reMiluĐukanovićuipremije-

ru DuškuMarkoviću da ,,svo-

jimbesjedama uzmu učešća u

odvoj državnoj proslavi i po-

sjetenasnanjihove rane rado-

ve”.

R. P.

PODGORICA

- Major Voj-

ske Crne Gore Milutin Mili-

čić krenućeumisijuuRepu-

blici Mali, a timpovodomsa

njimse sastao zamjenik na-

čelnikaGeneralštabaVojske

Crne Gore, pukovnik Sveto-

zarBrajković.

VCG učestvuje u ovoj misiji

već četiri godine, a major

Miličić obavljaće dužnost

vođe logističkog tima in-

struktora za obuku pripad-

nika Oružanih snaga Repu-

blikeMali.

Takođe, kako je saopšteno

izMinistarstva odbrane, za-

mijeniće poručnika bojnog

brodaSašuČepića,kojijena

toj dužnosti biood februara

ovegodine.

Brajkovićjejučeprimioista-

rije vodnike I klaseMirsada

Bibića i Nikolu Šiljka nakon

uspješno završenemisije u

Komandi operacije ,,EU

NAVFORAtalanta“.

Stariji vodnici Bibić i Šiljak su

odmarta ove godine bili an-

gažovani na štabnimdužno-

stimanakomandnombrodu

,,ITS Karlo Margotini“ Ratne

mornarice Italije.

R. P.

DPSčekapoziv

za razgovore

Predsjednik DNP-aMilan Knežević ne vidi prostor

za saradnju sa dijelomoponenata vlasti

Odgrađanskeopozicije

ostaosamoopušak

Vojska Crne Gore

Major

VCG ide

uMali

umisiju

Rođenje destrukcije

iz duha demokratije

Piše:

Milorad

PUSTAHIJA

Često gledam po nekoliko različitih, domaćih i stranih, infor-

mativnih emisija, portala i političkih tok šou programa, i sti-

čem dojam da sve to što gledam u stvari nije realnost već neki

spektakularni holivudski blokbaster o kraju svijeta.

Ali, zašto je onda kasting tako loš, zašto su tako trivijalni glavni

glumci? Zato što to ipak nije ilm nego istina i glavne aktere,

to jest političke vođe, ne biraju iskusni producenti već demo-

kratske gomile širom svijeta. Razumio bih toliko dekadencije,

nesposobnosti i ludila u neka vremena nasljedne aristokratske

vladavine, pa kada krv otanja u nekoj vladarskoj lozi svakakvoj

budali sleti kruna na glavu. U dobu demokratije i informatičkoj

eri, te slobodi medija i zbora i dogovora i pri eksploziji razno-

vrsnih naučnih saznanja, da se biraju ovakvi lideri - to stvarno

nije normalno.

Mada, tješi činjenica što izgleda da je oduvijek tako bilo. U

knjizi „Istorija zapadne ilozo ije“, Bertrand Rasel, u komentaru

o političkoj iloso iji Makijavelija i o načinu dolaska na vlast u

italijanskim aristokratskim republikama kaže: „Istina je da moć

često zavisi od mišljenja, a mišljenje od propagande; istina je,

takođe, da ćete dobiti preimućstvo u propagandi ako izgleda-

te pošteniji od svog protivnika, i da jedan od načina da čovjek

izgleda pošten jeste da zaista bude pošten“. Obratite pažnju

na ovaj vrhunski cinizam engleskog aristokrate, koji kao uslov

za uspješnu borbu za vlast postavlja to da odaješ utisak da si

pošten, a tek jedan od načina da čovjek izgleda pošten jeste

da zaista bude pošten. Ali ne obavezno, vidi se da postoje i

drugi, možda i laganiji načini.

I sad ne mogu da odolim a da malo ne variram ovaj izričaj ima-

jući u vidu naše demokratske domete. Tom prilikom dolazim

do simpatičnih rezultata. Recimo: jedan od načina da čovjek

izgleda kao borac protiv kriminala i korupcije je - da zaista

bude borac protiv kriminala i korupcije. Ili, jedan od načina da

izgledaš kao borac za opštedruštvene interese je - da zaista

budeš borac za opštedruštvene interese. E sad, kad nemaš

ništa pametnije u glavi korisno je i da odaješ utisak ugrože-

nosti i žrtve, a jedan od načina da izgledaš ugrožen i žrtva je

da zaista budeš ugrožen i žrtva. Mada, niko ne cvili jače i upor-

nije od site i dobro situirane „žrtve“.

Nije bolje ni u Evropi, ni tu ne znaju šta da čine. Do sada su pozi-

vali na jedinstvo i zajedničke vrijednosti a sada mlađani Makron

crta krugove po Evropi i kao kondukter razvrstava evropske

putnike u budućnost, svakoga u svoj krug i to ne samo prema

platežnimmogućnostima već i prema nacionalnim i rasnim kri-

terijima. Mislim, tip jeste mlad i onako lafčina, ali ovo što namje-

rava nije uspjelo ni Napoleonu. Osim toga, drugi i treći krug ne

izgledaju baš privlačno već kao neki komonvelt ili frankofonija,

odnosno kao rudimenti kolonijalne politike.

Dakle, mi što smo pred vratima Unije ne treba da sanjamo

ekonomski i kulturni prosperitet već podaništvo. Čak i to

pod uslovom da usvojimo „zajedničke evropske vrijednosti“.

Kako je u Evropi u toku fašizovanje političke scene, ne znam

da li kao evropsku vrijednost treba usvojiti onaj stari fašizam

iz sredine XX vijeka ili ovaj novi? I da li će ovaj fašizam, koji

nastaje radi očuvanja blagostanja, biti bezočniji od onoga koji

je nastajao radi izlaska iz krize? Bojim se da Evropa ovime

izbacuje sebe iz glavnih svjetskih političkih i ekonomskih

tokova.

Kako je krenulo, fali još da unutar NATO počnu da crtaju

krugove i da se čuveni član 5 počne primjenjivati - selektivno.

Za napad na zemlje iz prvog kruga odgovoriće se vatrom i

kontraudarom; za napad na zemlje iz drugog ili trećeg kruga

agresoru će biti upućena oštra protestna nota. Trebali bi tu

stvar precizirati i to sa najmoćnijom zemljom Alijanse – Sjedi-

njenim Američkim Državama.

Ali kako i sa kime? Da li je važnije dogovoriti stvar sa onim

šoumenom sa američke političke pozornice ili sa producenti-

ma iz Stejt dipartmenta koji, dok on nastupa, u tišini i zavjetrini

bekstejdža, zaključuju dogovore u ime SAD? Mislim da nema

pametnjakovića koji može sa sigurnošću dati odgovor na

ova dva pitanja. A zašto su onoga lika Amerikanci izabrali, na

osnovu kojih utisaka i ,,zasluga“, mislim da ne bi znali odgovo-

riti ni Makijaveli ni Lord Rasel.

O ruskoj, kineskoj i turskoj politici ne bi se moglo umovati u

okviru razmatranja o demokratiji. To ćemo drugom prilikom.

Za sada konstatujmo: tačno je da se demokratija prakticira

poštovanjem određenih pravila, ali se ne brani gomilanjem

procedura nego slobodarskim duhom.

(NAPOMENA: Naslov teksta je parafraza

Ničeovog „Rođenja tragedije iz duha muzike“)

Komentar

Ovi naši znamo već kakvi su. Ali, nije bolje ni

u Evropi. Do sada su pozivali na jedinstvo i

zajedničke vrijednosti, a sadamlađani Makron

crta krugove po Evropi i kao kondukter

razvrstava evropske putnike u budućnost

prema platežnimmogućnostima i prema

nacionalnim i rasnimkriterijima!

BećirKalač

URožajama Bošnjačka stranka i Demokratska

partija socijalista još nijesu formirale koaliciju

MilanKnežević