Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

– UpravaGlavnog

gradadobiće, uokvirupredstoje-

će reorganizacije, službuzame-

đunarodneodnose, uokvirukoje

ćebiti otvorenakancelarijakoja

će sebaviti IPAprojektima–naja-

vio je zaPobjedudr IvanVuković,

gradonačelnikPodgorice.

-Moja ideja je da se, u okvirunajav-

ljene organizacije i sistematizacije

radnihmjesta, formira nova služba

za međunarodne odnose kako bi se

intenzivirala saradnja sa predstav-

nicimalokalnihsamoupravaizregi-

ona i šire, ali i sa predstavnicima

međunarodne zajednice u Crnoj

Gori. Najvjerovatnije će, uokviru te

noveslužbe,bitiformiranakancela-

rija ili odjeljenje, vidjećemo kako

ćemo je formalno definisati, koja će

se baviti i „povlačenjem“ sredstava

iz evropskih fondova koji su Crnoj

Gori na raspolaganju, odnosno koji

će se baviti IPA projektima – kazao

jeVuković.

On je istakao da to do sada nije bio

slučaj, osimna nivou pojedinih pre-

duzeća uokviruGlavnog grada.

- Želimo da na nivou cijelog sistema

tomedamonaznačaju formiranjem

posebnekancelarije. Sve to jena tra-

guinicijative,odnosnosugestijeMi-

nistarstva javne uprave, odnosno

Zajednice opština Crne Gore. To je

resurs kojimnogi, uključujući Glav-

ni grad, uprethodnomperiodunije-

su iskoristili na pravi način. Može-

mo da „povučemo“ značajna

sredstva,alitonijesmoradili–rekao

jeVuković.

Novigradonačelniknajaviojeireor-

ganizacijudva sekretarijata.

- Sadašnji Sekretarijat za komunal-

ne poslove i saobraćaj biće podije-

ljen na sekretarijate za komunalne

poslove i za saobraćaj. Sekretarijat

za rad,mlade i socijalnostaranje, ta-

kođe, biće podijeljen na sekretarija-

te za rad i socijalno staranje ili samo

socijalnostaranje, jošrazmišljamoo

nazivu, kao i za razvoj preduzetniš-

tva. Ostaje da definišemo nazive tih

organa –poručio jeVuković.

On je, na pitanje zbog čega se opre-

dijelio za takvu reorganizaciju, re-

kao da je razlog složenosti posla ko-

jeg su sekretarijati obavljali u

prethodnomperiodu, kao i potreba

dodatnog angažmana na planu rea-

lizacije izbornog programa, odno-

sno „zbog organizacionog i kadrov-

skogprilagođavanjapotrebamakoje

proističu iz izbornog programa“.

-Ostajedasevidi štaćemosakance-

larijom za mlade. Cijeneći izuzetno

značajno pitanje položaja mladih,

pogotovo rješavanje pitanja nedo-

voljne zaposlenosti te kategorije

društva, moja ideja je da ta kancela-

rija funkcioniše pri ili službi grado-

načelnika, ili gradskog menadžera,

odnosno da se veže za kabinet, a da

bude upućena na Sekretarijat za ra-

zvoj preduzetništva – rekao je Vu-

ković.

On je Pobjedi potvrdio da je za za-

mjenikepredložioČaslavaVešovića

i Slađanu Vujačić, koje, kako je re-

kao, treba da za ta mjesta izabere

Skupština opštine.

Vuković je za gradonačelnika Pod-

gorice izabran 31. jula ove godine.

On je na tommjestu zamijenio Sla-

voljuba Stijepovića.

- Učiniću sve da Podgorica postane

evropski grad. Uvjeren sam da svi,

uprkos političkim razlikama, želi-

mo da naš grad postane evropski

centar. Kako budem radio, tako mi

Bogpomogao - kazao jeVukovićna-

kon što je izabran za prvog čovjeka

Glavnog grada.

Vuković je na izborima u Podgorici

27. maja bio nosilac liste koalicije

„Za dobro građana Podgorice Milo

Đukanović“, koju su činili DPS, BS,

LP, DUA, Crnogorska i Pozitivna.

Osvojili su 48.047 glasova, a time i

apsolutnuvlast, odnosno32manda-

ta u gradskomparlamentu.

I.KOPRIVICA

PODGORICA

-Glasnopo-

zivamgrađaneCrneGore i

direktnoprozivamelituda

seprizovemopameti i iz

jednogneodrživog stanja i

degradirajućegprocesa,

istinskimdogovorom, stvo-

rimoosnovza izgradnju

društva sklada i progresa -

stvarnu„vječnuCrnuGo-

ru“, izjavio jepotpredsjed-

nikPokreta zapromjene

BrankoRadulović.

On je saopštio da se na ovaj

potez odlučio iz tri razloga.

- Prvi, ubijeđen sam da će

trendovi rezultirati da se

zbog stanja, a ne autorstva,

osporavaju stihovi crnogor-

ske himne o vječnosti Crne

Gore. Drugi, na osnovu lič-

nog iskustva i učeći od

uspješnih, kao i na osnovu

dubokih promišljanja sa par-

tijskim i strukovnim kolega-

ma, bez lažne crnogorske

skromnosti,možemostvoriti

u najboljem smislu „vječnu

CrnuGoru“. Treći, što je sva-

ki dan u ovakvom stanju sve

skuplji, a mogućnosti izbav-

ljenja sve manje - saopštio je

Radulović.

Naglašava da „stratezi i nei-

mari za izgradnju„vječneCr-

ne Gore“ ne stanuju ni u Va-

š ingtonu , ni i Moskv i ,

Pekingu, Ankari ni Rijadu,

Beogradu, Tirani, Zagrebu,

Sarajevu, čak ni u Briselu.

Oni su tu u Crnoj Gori i to je,

kako kaže, politička elita u

vlasti i opoziciji.

- Platforma na kojoj treba

graditi dogovor mora da sa-

drži reformu izborne regula-

tive, pravosudnog sistema,

ekonomske politike, kao i

identitetska pitanja, poziciju

civilnog društva, a posebno

sastav i mandat tehničke vla-

de, te datumodržavanja par-

lamentarnih i lokalnih izbo-

ra . Sve manj e od ovog

sadržaja bi bilo već viđeno,

saučesništvo u pogibiji Crne

Gore ili izdaja i svog naroda i

cijele Crne Gore - smatra

BrankoRadulović.

Moguća su, prema njegovom

mišljenju, dva senarija.

- Prvi, da to učini sam grešni

Đukanović i DPS, damu pro-

radi racio, da na taj način po-

tre neke greške, da pokaže da

mu je napokon važniji javni

od ličnog interesa, da se ne

plašiodgovornosti,dajesvje-

standaće taj dandoći, danije

sve vječno, posebno ukoliko

je lažno - kažeRadulović.

Ukoliko Đukanović i njegovi

saradnici to ne učine, pot-

predsjednikPZP-anaglašava

da bi lideri opozicije trebalo

da pozovu na opšti bunt, ne-

nasilan, inkluzivaniopštena-

rodni, protiv političko-eko-

nomskog terorizma, da

„ponude platformu javni di-

jalog grešnomĐukanoviću i

DPS-u“.

-Ostalo je dvije godine do re-

dovnihparlamentarnihizbo-

ra, zato jesenmora biti vrije-

me j av n o g d i j a l o g a i

dogovora, bez bunta ili sa

njim. „Vječna Crna Gora“

morabiti sveti cilj odgovorne

elite, crnogorska pizma i su-

jeta kontrolisane, javni inte-

res iznad ličnog i partijskog.

Sve ostalo je laž - poručio je

Radulović u saopštenju.

R. P.

PODGORICA

-VladaSrbijedonijela jeodlukuda se iz

budžetske rezerve izdvoji 65,5milionadinara (polamiliona

eura) za rad institucijakojenjeguju srpskukulturu i tradici-

juuCrnoj Gori.

Kakonavodi „Blic“, novacćebitiuplaćenSrpskomnacionalnom

savjetu, Matici srpskoj, Srpskoj književnoj zadruzi i „Srpskoj

kući“ u Podgorici, a takva odluka je uslijedila nakon nedavnog

susreta predstavnika političkih stranaka i kulturnih institucija

Srba iz Crne Gore sa predsjednikomSrbije AleksandromVuči-

ćemi pisma kojemu je uputio Srpski nacionalni savjet.

To je potvrđeno i uSrpskomnacionalnomsavjetu.

- Predsjednik Vučić nam je obećao da će naći način da se finan-

sijski pomognenaš rad i toobećanje jevrlobrzo ispunio.Tonam

pokazujedaSrbinijesuprepuštenisamisebi,nirežimuuPodgo-

rici, već da je naša matica spremna da nam pritekne u pomoć -

rekli suuSrpskomnacionalnomsavjetu.

R. P.

Novi gradonačelnik Podgorice najavio osnivanje službe zameđunarodne odnose

Vuković: Glavni gradmora

višedakoristi IPAfondove

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj biće podijeljen na sekretarijate za komunalne poslove i za saobraćaj,

a biće formirani i sekretarijati za rad i socijalno staranje i za razvoj preduzetništva – kazao je gradonačelnik Ivan

Vuković. On je Pobjedi potvrdio da je za zamjenike predložio Časlava Vešovića i SlađanuVujačić

IvanVuković

Potpredsjednik Pokreta za promjene pozvao političke elite da se dogovore

Radulović: Izgradimo

vječnuCrnuGoru

Vlada Aleksandra Vučića ,,odriješila kesu” nakon

sastanka sa predstavnicima Srba iz Crne Gore

Za srpske institucije

polamiliona eura

AleksandarVučić

BrankoRadulović