Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 15. avgust 2018.

CrnomGorom

TIVAT

Hrvatska pjevačica

Vana neće nastupiti večeras

uokviruproslave obilježa-

vanja 85 godina školskog

broda ,,Jadran“. Iz Turistič-

ke organizacije grada sinoć

je saopštenoda se koncert

„zbog iznenadnih razloga

izvođača neće održati, te da

se smatra otkazanim“.

- Naš slavljenik će ipak imati

pjesmu za svoj dan, a odgo-

vor je grupa Perper. Brodu

,,Jadran“ još jednom čestita-

mo njegov dan, uz želje da

nam još dugo krasi našu rivu

i naš grad, da kao i do sada

bude pravi domaćin svim lju-

dima dobre volje i otvorenog

srca, a naš pouzdan partner

u brojnimdaljim zajedničkim

projektima. Vidimo se na

gradskoj rivi Pine u srijedu, od

21:30, da zajedno proslavimo

rođendan našeg ponosa, a

kako drugačije nego uz pje-

smu, jer samo pjesmu i zaslu-

žuje - navodi se u saopštenju

Turističke organizacije.

Hrvatski mediji kritikovali su

pjevačicu zbog nastupa u

Tivtu.

,,Ne očekuje se od hrvatske

pjevačice iznimnog glasa,

naše „kraljice popa“, da prati

politiku, ali morala bi znati

da u trenucima kada hrvat-

ske institucije preduzimaju

korake da se vrati oteti brod,

njezin nastupmože imati

negativan odjek u hrvatskoj

javnosti “ – naveo je jedan

portal. Drugi je ocijenio kako

se pjevačica „ni krivi ni dužna,

TIVAT:

Turistička organizacija potvrdila da je hrvatska pjevačica otkazala nastup

Perper umjestoVane

na rođendanu „Jadrana“

našla u središtu diplomat-

skog incidenta između Hrvat-

ske i Crne Gore, jer zvanični

Zagreb vrši pojačanmeđuna-

rodni pritisak na Podgoricu

da se Hrvatskoj vrati brod koji

je 1991. JNA otela iz Splita“.

S. K.

BAR

Predsjednikopštine

BarDušanRaičević je tokom

jučerašnjeg sastanka sapred-

stavnicimaUdruženjapenzi-

oneraBara izrazionaduda će

lokalnauprava i toudruženje

nastaviti uspješnu saradnju.

On je kazao da lokalna uprava

aktivno radi na stvaranju uslo-

vazaizgradnju stambenezgra-

de za penzionere.

-KrozusvajanjePUP-a, lokaci-

ja koja jedodijeljenapenzione-

rima dobiće detaljnu razradu i

uslove za građenje. Usvajanje

tog planskog dokumenta se

očekuje najkasnije do kraja

septembra –kazao jeRaičević.

Predsjednik Udruženja penzi-

oneraBaraHuseinMatezić za-

hvalio je predsjedniku opštine

na prijemu koji je organizovan

u kratkom periodu nakon nje-

govog stupanja na dužnost.

- To je pokazatelj da je opština

prepoznala rješavanje ovog pi-

tanja kao jedan od prioriteta –

kazao jeMatezić.

Skupština opštine je 5. marta

donijela odluku o prenosu pra-

va svojinenagrađevinskomze-

mljištu Udruženju penzionera

Bara, i na taj način su postali

vlasnici katastarske parcele u

blizini vojne ekonomije i želje-

zničke pruge, zahvaćena GUP-

omRena - Bjeliši.

V.K.V.

DOBARPOČETAKSARADNJE:

Penzioneri kodRaičevića

BAR:

Predsjednik opštine o zgradi za penzionere

Prostorni planće

završiti ooktobra

MOJKOVAC

U okvirumanifestacije „Mojkovačko kulturno ljeto“,

koju organizuje Centar za kulturu „Nenad Rakočević“, pod sloganom

„Beograd u Mojkovcu – Mojkovac u srcu“, u prisustvu brojnih Moj-

kovčana i opštinskog rukovodstva predstavljeno je Udruženje Moj-

kovčana iz Beograda. Portparolka udruženja i članica izvršnog odbo-

ra, Gorica Jovanović-Vuković je, govoreći o radu udruženja i ciljevima

njegovog osnivanja, naglasila da je ono vanstranačko i da nema niti

će imati ikakve veze sa partijama i političkimopredjeljenjima.

- Naš cilj je da povežemo sve ljude iz Mojkovca koji žive i rade u

Beogradu, da čuvamo istorijske, moralne, kulturne i sve druge

vrijednosti i tradiciju zavičaja, kao i da sarađujemo sa njim. Bićemo

uvijek spremni da zavičaju pružimo svakumoguću pomoć. Želimo,

isto tako, da kroz udruženje i ovakva okupljanja zbližimo prije svega

naše mlade sa omladinomnašeg zavičaja, jer mi stariji te kontakte

imamo odavno i čuvamo ih - kazala je Jovanović-Vuković.

Osnivačka skupština Udruženja Mojkovčana održana je 25. maja,

u Kulturnom centru Čukarica, na Banovombrdu u Beogradu. Za

predsjednika udruženja izabran je privrednik Radenko Raško Bojić.

Potpredsjednici su Branimir Pejović i Rašo Krgović. Za predsjednika

skupštine izabran je dr Ljubodrag Minić..

R. Ć.

NEĆESEBAVITIPOLITIKOM:

Sa skupauMojkovcu

Formirano UdruženjeMojkovčana iz Beograda

Da zavičaj nezaborave

TIVAT

Do 15. septembra

odvozkomunalnog i dru-

gihvrstaotpada sapodruč-

ja gradaobavljaće seudvi-

je smjene - najavio je

direktorKomunalnogpre-

duzećaVladoĐukić, pod-

sjećajući daotpaddvaputa

dnevnovoze i nabarsku

deponijuMožura.

Količine komunalnog otpa-

da, koje se odvoze ovih dana

izTivta, povećanesuuodno-

su na isti period prošle godi-

ne. Prošlog ljetanadnevnom

nivoutekoličinesusekretale

oko 47, a ovih dana prelaze

50 tona.

Uz pomoć komunalne poli-

cije prevaziđen je dugogo-

dišnji problem parkiranja

automobila kod posuda za

odlaganjeotpada, takodavo-

zilaKomunalnognesmetano

odvoze smeće.

- Kamioni za odvoz smeća

stari su imeđuosami jedana-

est godina, pa sa Opštinom

pregovoramo o nabavci jed-

nognovogkamiona-kazaoje

Đukić, naglašavajući da je,

pored redovnog održavanja

grada,utokučišćenjeodvod-

nih i bujičnihkanala.

Rasvjeta u parku je poprav-

ljena, u narednom periodu

proradiće i fontana kod spo-

menika, a ovih dana okonča-

će se i radovi na rekonstruk-

ciji kapele.

„Obavljeno je krečenje, po-

pravljen je krov, kuhinja je

stavljena u funkciju, nabav-

ljeni su jastuci za klupe i eti-

soni za podove u sva tri pro-

stora,saniranasutrisanitarna

čvora, a po zahtjevu građana

ispred kapele će biti postav-

ljena česma“, kazao je Đukić,

istakavšidajeurekonstrukci-

ju kapele uloženo oko 3.000

eura.

Kao i svedruge, tako i račune

za komunalne usluge Tivća-

ni izmiruju redovno, pa su u

Komunalnomzadovoljnina-

platom. Kod građana ona

iznosi skoro 90 odsto, a kod

pravnih licakreće seod81 do

85 odsto.

S.KRSTOVIĆ

Tivatsko komunalno preduzeće radi u dvije smjene

Otpadodvoze

dvaputadnevno

BERANE

Grupa mještana

prigradskog naselja Pešca

aktuelizovala je inicijativu da

se nekadašnjemDomu kulture

vrati prvobitna funkcija. U inici-

jativi navode da u objektu, koji

se posljednjih godina koristi

isključivo za ispraćaje pokojni-

ka, treba između ostalog, smje-

stiti etnološko-istorijski muzej.

Istakli su da se iskreno nadaju

da će se njihova zamisao

konačno pretočiti u djelo i da

u tompravcu očekujumnogo

ozbiljniji pristup nadležnih

institucija.

– Dom kulture u Pešcima podi-

gnut je 1952. godine. Gradio ga

je narod ovoga kraja uz pomoć

šire društvene zajednice.

Godinama nakon toga dom je

bio stjecište omladine i naroda

ovog kraja. Tu su se održavali

sastanci, priredbe, kulturno-

zabavni programi. Odjednom,

te aktivnosti su zamrle. Tako je

nekadašnji Dom kulture počeo

da se koristi jedino za ispraćaje

pokojnika. Zato smo prije neko-

liko godina pokrenuli inicijativu

da se objekat vrati u prvobitnu

funkciju, ali to nije urodilo

plodom. Očekujemo da sada

nadležne institucije pozitivno

odgovore na naš zahtjev, jer je

to od opšteg interesa – naveli

sumještani u dopisu lokalnoj

upravi.

C.G.

BERANE:

Inicijativamještana naselja Pešca

Domukultureda

sevrati funkcija

PUNERUKEPOSLA:

Radnici

Komunalnogbrinuočistoći

Čuvarska

službau

Velikom

parku

Komunalno je ovogmjese-

ca uvelo čuvarsku službu u

Velikomgradskomparku, a

stražarska kućica je postav-

ljena naspram spomenika

narodnimherojima Milanu

Spasiću i Sergeju Mašeri. Za

taj posao angažovana su tri

radnika čije je radno vrije-

me od 18 do 6 sati, a opština

je za ovogodišnje održava-

nje parka, koji je zaštićeno

prirodno dobro, opredijelila

20.000 eura.